16:48:20


[Login]   
[Book List]  

PLEASE NOTE: All bidding for the auction currently underway
at our new website at www.virtualjudaica.com/
.

 
Image Description
[Ms. - Women], Prayer for a deceased woman, תפלה לנפטרת, [Continental], 1782
R. Solomon b. Aderet, Sheva Shetot Le'Ha'Rashba, שבע שטות להרשב'א, Berlin, Aaron b. Moshe Rofeh, 1756
[First Ed. - Music] Abraham Zvi Idelsohn, Gesange der Persischen , Bucharischen und Daghestanischen Juden, Jerusalem - Berlin - Vienna, Benjamin Harz Verlag, 1922
[First Ed. - Music] Abraham Zvi Idelsohn, Gesange der Babylonischen Juden , Jerusalem - Berlin - Vienna, Benjamin Harz Verlag, 1922
R. Simhah Reuben Edelmann, Shoshannim, שושנים לשר בן חיל העדלמי , Koeniigsberg, גרובער עט לאנגריען, 1860
[First Ed.] R. Isaac Dov ha-Levi Bamberger, Moreh la-Zovehim, Korei be-Emet I, מורה לזובחים - קורא באמת ח'א, Frankfort am Main, H. L. Broenner - Kauffmann, 1864; 1871
[Community - Only Ed.] Ed. Birnbaum, Psalm 23 fur dreistimmigen knabenchor , Konigsberg i. Pr., Hartungsche Buchdruckerei, 1888
[Only Ed. - Music] Moritz Deutsch, Zwoelf Praeludien , Breslau , Julius Hainauer , 1871
Joachim Heinrich Campe; Moses Mendelssohn, trans., Discovery of America, מציאת הארץ החדשה, Altona, האחים שמואל ויהודה בון, 1807
[Holocaust - Avot], Pirkei Avot, פרקי אבות, Munich, Va’ad Hazzalah, 1947
R. Dov Berish ben Jacob Gotlib, Yad ha-Ketanah, Part II, יד הקטנה, Koenigsberg, 1859
Wimple, ווימפל, [Germany?], 1852
[Only Ed.] R. Meir ben Isaac Tarnopol, Me’or ha-Katan, מאור הקטן, Fuerth, Joseph ben Solomon Zalman Schneur, 1697
R. Aaron ibn Hayyim, Korban Aaron, קרבן אהרן, Dessau, Elijah b. Moses of Dessau, 1742
[Only Ed.] R. Akiba Lehren-Steinfeld, Ha-Ohel Olam, האהל עולם, Frankfort am Main, Johann Kellner, 1714
[Only Ed.] R. Solomon b. Seligman Pappenheim, Yeri'ot Shelomoh, Part I, יריעת שלמה, חלק א, Dyhernfurth, Mai, 1784
[First Ed. - Kabbalah] R. Abraham Azulai, Hesed le-Avraham, חסד לאברהם, Sulzbach, משה בלאך, 1685
[Kabbalah - First Ed.] R. Abraham ha-Kohen of Lask, Ve-Hashav lo ha-Kohen, וחשב לו הכהן, Fuerth, Itzik Zirndorf, 1784
Judah (Leone Ebreo) Abrabanel, Vikuach al-ha-Ahavah (Dialoghi di Amore), ויכוח על האהבה, Lyck, Rudolph Siebert, 1871
[Only Ed.] R. Zevi Hirsch ben David, Zevi Kodesh, צבי קודש, Sulzbach, Meshullam Zalman ben Aaron Frankel, 1748
[Haggadah] Hirsch Edelmann, tran., Seder ha-Haggadah le-Leil Shemurim, סדר ההגדה לליל שמורים, Koenigsberg, Hartung, 1845
[Binding], Rav Alfas , Part II , רב אלפס, חלק שני, Sulzbach , דפוס אהרן בן משלם זלמן [פרנקל] , 1764
[Only Ed. - Ms.] Beth Jakob-Zentrale in Wien, Beth Jakob 1928/1929, חנוכת הבית לדוד , Frankfort am Main, Hermon-Druckerei, 1929
[Haggadah - Illustrated - First Ed.] Otto Geismar , Haggadah Shel Pesah , הגדה של פסח , Berlin - Leipzig , (Rosch & Winter) , 1927
[Haggadah] , Seder ha-Haggadah le-Leil Shemurim , סדר ההגדה לליל שמורים , Roedelheim , J. Lehrberger & Comp. , 1847
[Haggadah -Only Ed.] Dr. Sigmund Maybaum , Hagada , הגדה של פסח , Berlin , H. Itzkowski , 1893
[Liturgy - Women - Unrecorded], Siddur Tefilot Israel - Psalms, סידור תפלות ישראל - סדר תהלים, Fuerth, Moses Zuerndorffer, 1820-22
R. Jacob Hagiz, Mishnei'ot, Ez haHayyim, משניות ע'פ עץ החיים, Berlin, 1716-17
Hermann Struck & Arnold Zweig, Das Ostjudische Antlitz, Berlin, Welt Verlag, 1920
15 New Year Scraps (in Hebrew), [Germany], c. 1910
[Zionism] Theodor Herzl, 6 Kongressreden (6 Congress Speeches), Leipzig, Offizin W. Drugulin, 1914
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady, Torah Or, תורה אור, Munich, Ozer ha-Hasidim, 1948
R. Hiyya Rofe, Ma’aseh Hiyya, מעשה חייא, Fuerth, Samuel Bonfit Schneur, 1727
[Habad - Holocaust] R. Dov Ber Schneerson, Sha'arei Orah, שערי אורה, Munich, Ozer ha-Hasidim, 1948
[Holocaust], Mishneh Torah, משנה תורה , Munich, European Command, Civil Affairs Division, 1947
[Only Ed.] Dr. Felix Perles , Das Gebet im Judentum , Frankfort am Main , J. Kauffmann , 1904
[Only Ed.] Leopold Dukes , Zur... religiousen Poesie , Frankfort am Main , Bach'schen, 1842
[Only Ed.] Dr. Sigmund Maybaum , Die Anthropomorphien und Anthropopathien bei , Onkelos und den spaeteren Targumim , Schletter'sche, 1870
[First Ed.] Johann Friedrich Leopold George , Die älteren jüdischen feste , Berlin, Verlag von E. H. Schroeder , 1835
[Liturgy - Women] Fanny Neuda , Stunden der Andacht , Breslau , Schletter'sche , 1870
[Astronomy] Abraham bar Hiyya , Zurat ha-Erez , צורת הארץ , Offenbach , Bona Pantera , 1720
Pair of miniature Tefillin with Velvet bag 1892
[Only Ed.] R. Meshullam Zalman ha-Kohen, Nahalat Avot, נחלת אבות , Fuerth, איצק צירנדארף, 1811
[Only Ed.] R. Isaac Zekel Etthausen, Or Ne'elam; Ur Lo be-Zion, אור נעלם; אור לו בציון, Karlsruhe, Wilhelm Friederich Lotter, 1765
[First Ed.] R. Elijah of Vilna (Vilna Gaon, Gra), Elia Rabba, אלי' רבא, Brno (Brunn), יאזעף ראסמאן, 1802
[Only Ed.] R Ben-Ziyyon ben Mordecai Hazan, Mashal u-Nimshal, משל ונמשל, Jerusalem, Loewe, 1913
[First Ed.] R. Shemaya Rosenthal, Psalms with Arugot ha-Bosem and Ba’er Mayyim, תהלים - באר מים - ערוגות הבשם, Koenigsberg, אלבערט ראסבאך, 1860
[Holocaust], Kizzur Shulhan Arukh (Abridged Shulhan Arukh), קצור שלחן ערוך, Munich, Va'ad Hazzalah, 1947
[Only Ed.] Dr. Abraham Geiger, Parschandatha, פרשנדתא על חכמי צרפת מפרשי המקרא, Leipzig, Leopold Schnauss, 1855
[Liturgy - Women] Dr. Isaak Bleichrode, trans., Gebete der Israeliten, תפלת ישרים, Roedelheim, 1906
[Only Ed. - Forgery] R. Saul Levin-Berlin, Editor, Responsa Besamim Rosh, בשמים ראש, Berlin, Judischen Frei Schule, 1793
[Kabbalah] R. Moses Alshekh, Marot ha-Zuvot, מראות הצובאות, Offenbach, באנע פאנטורא דע לא נאיי, 1719
[Liturgy] R. Jacob Lorberbaum of Lissa, Siddur Tefillat Israel - Derekh ha-Hayyim, סדר תפלת ישראל עם דרך החיים, Krotoszyn, B. L. Monasch & Sohn, 1844
[Only Ed.] Edmund Koerner, Die Neue Synagoge Essen Ruhr, Berlin, Ernst Wasmuth, [1914]
[Women's] [R. Elhanan Hendel Kirchan], Simchat ha-Nefesh (The Joy of the Soul), שמחת הנפש, Sulzbach, Zekel b. Aaron Madphis, 1798
[Zionism], New Year Greeting Card, לשנה טובה תכתבו - פאנאראמא פון תל-אביב, Germany, early 20c.
[Bible] Isaiah b. Hayyim Hochstaedter, Bible, נ'ך עם פירושים ותרגום אשכנזי, Karlsruhe, Groosh. priv. hebr. Buchdruckery, 1805-27
R. Samuel Eliezer ben Judah ha-Levi Edels, Hiddushei Halakhot Maharsha, חידושי הלכות מהרש'א, Fuerth, איצק צערן דארף בצירוף יתמי חיים מדפיס, 1778
[Holocaust - Periodical] Israel Kaplan, editor, From the Last Extermination, פון לעצטן חורבן, Munich, Central Historical Commission, 1946-48
Image Not Available Karl Malss, Die Landparthie nach Konigstein, Die Entführung oder der alte Bürger-Capitain, Frankfurt am Main, Franz Barrentrapp, 1833
[Avot - Judeo-Arabic - Unrecorded], Pirke Avot, פרקי אבות עם שרח ערבי, Livorno (Leghorn), שלמה בילפורטי וחברו, 1928
[First Ed.] D. Geo. Benedict Winer, Chrestomathia Talmudica et Rabbinica, Leipzig, C.H.F. Hartmann, 1822
Abraham Zevi ben Judah Idelsohn, Sefer ha-Shirim, ספר השירים, Berlin, Yalkut, 1922
[Map], Palastina, [מפת ארץ ישראל], Leipzig, Geogr. Anstalt, 1926