16:31:51


[Login]   
[Book List]  

PLEASE NOTE: All bidding for the auction currently underway
at our new website at www.virtualjudaica.com/
.

 
Bidding Information
Lot #    32301
Auction End Date    12/20/2011 10:47:30 AM (mm/dd/yyyy)
          
Title Information
Title (English)    Divrei Nehemiah - Yore Deah; Urim Gedolim
Title (Hebrew)    דברי נחמיה - יורה דעה; מתת ידו; אורים גדולים
Author    [Habad - Only Ed.] R. Nehemiah Ginzburg
City    Warsaw
Publication Date    1888
          
Collection Information
Independent Item    This listing is an independent item not part of any collection
          
Description Information
Physical
Description
   Four works in one volume:

Divrei Nehemiah. Only edition. [3], 146, [6] pp. folio 296:202 mm., wide margins, light age and damp staining. A very good copy bound in contemporary boards, rubbed.

Divrei Binah. First edition. 74, 18 pp., wide margins, light age and damp staining.

Matat Yadu. First edition, III, 94, [1] ff., wide margins, light age and damp staining.

Urim Gedolim. First edition. [4], 188 pp., 285:185 mm., wide margins, usual age staining.

          
Paragraph 1    נכרך עם:

דברי בינה חלק א...0 ...חידושים ... בש"ס ... חיברו ... ר' דוב בעריש ברודא נ"י בן ... ר' חיים ברודא ז"ל מהוראדנא ... חלק א-ב. חידושים ... על מסכת מכות ... יסתעף בשארי מקומות בש"ס. גם בישוב דברי הרמב"ם ז"ל ... ונלוה אליו קונטרס אחד בענינים השייכים לחלק אבן העזר, ובשם שנות חיים יכונה, אשר בו יובאו גם דברי מר אביו ... ז"ל מחידושי כת"י שלו ... הובא לבית הדפוס על ידי ... יוסף שמואל במוהר"נ מזרח, ש"ץ ושו"ב ... בעיר דרוזגעניק הסמוכה לק"ק הוראדנא. ווארשא, דפוס מאיר יחיאל האלטער, תרמ"ח. 74, 18 עמ'. 18 עמ': שנות חיים. בתוכו תשובה מאת ר' יצחק אלחנן ספעקטאר קאוונא.

מתת ידו ...חלק ראשון, כולל שאלות ותשובות על או"ח... הנוגעים להלכה אשר חנני ה'... מתתיהו בלא"א מו"ה מאיר החוב"ק שערשאב... דפוס יהודה ליב מ"ץ, הסכמות: ר' אליהו חיים [מייזיל], לאדזי, כ מנחם-אב תר"ם; ר' מרדכי גימפל [יפה], ראזינאי, ג אלול תר"ם; ר' אליהו דוד ב"ר בנימין ראבינאוויץ לבית תאומים, פאניוועז, א בחוקותי תרמ"א; ר' שאול ב"ר ישראל [פאדווה], פאלצק, כו סיון תרמ"א.

אורים גדולים... כולל ביאורים ... וחקירות ... בעקרי הלכות, וכמה כללים ושרשים ... בים התלמוד ... ממני ... יצחק יעקב בלא"א ... מו"ה שלמה נפתלי נ"י ריינעס אב"ד דק"ק לידא ...

          
Detailed
Description
   Only edition of these responsa on Yore Deah by R. Nehemiah ben Abraham ha-Levi Ginzburg of Dubrovna. There are two title pages, the first with a decorative frame stating only that it is responsa, the name of the author and printing information, concluding in Cyrillic. The second title page, entirely in Hebrew, provides additional; information, informing that it is on one of the four parts of the Shulhan Arukh, based on the Talmud, poskim, both rishonim and aharonim. Most importantly, it stresses the author’s relationship to the admor R. Schneur Zalman. It was published by R. Dov Be’er Judah Leib, son of the author by R. Samuel ben Eliezer Aaron Luria. The title page is followed by the responsa, of which there are twenty seven.

Urim Gedolim , responsa by R. Isaac Jacob Reines (1839–1915), rabbi, one of the founders and first head of the Mizrachi movement. Born in Karolin, Belorussia, Reines studied at the Eishishok (Eisiskes) and Volozhin yeshivot and was ordained by leading rabbis. He served in the rabbinate in Shavkyany (Saukenai), Lithuania, from 1867; in Sventsyany (Svencionys), Vilna district, from 1869; and in Lida from 1885 until his death. Reines made a distinct contribution to rabbinic scholarship, introducing a new and almost modern methodology which was in contrast to the current system of pilpul. It was based upon a purely logical approach and was influenced by Maimonides' Millot ha-Higgayyon; it is actually called "Higgayon" ("Logic"). In the introduction to his first major halakhic work, Hotam Tokhnit (2 parts, 1880–81) he emphasized this new approach, as he did in his later works (e.g., Urim Gedolim, 1887). The Hotam Tokhnit made a great impression, especially in Western Europe where Jews were not accustomed to works on halakhah with a strictly logical approach that had been written by Eastern European scholars. He also applied his new approach in his homiletical books (Nod shel Dema'ot, 1891), which, like others of his works, went through a number of editions. Reines tried to introduce the spirit of the times in his public activities, without breaking with tradition, and founded a yeshivah in Sventsyany. Because its curriculum included secular studies, he aroused the anger of some religious fanatics and was forced to close the school after a few months. Reines joined the Hibbat Zion movement from its creation. His attachment to Erez Israel was due principally to the influence of his father, who stayed in Erez Israel in the 1830s. Reines cooperated with Samuel Mohilewer and proposed settlement programs for Erez Israel that combined Torah study with physical labor. He was among the first rabbis to answer Theodor Herzl's call, and his joining the Zionist movement served as a great encouragement to Herzl in face of the opposition of most of the East and West European rabbis. He devoted much energy to propaganda for political Zionism among rabbis and Orthodox circles. Toward this end he published in 1902 the book Or Hadash al Ziyyon ("A New Light on Zion") in which he countered all the claims of those in the rabbinical circles opposed to Zionism. He participated in the first Zionist Congresses and was very close to Herzl, but he opposed the cultural work of the Zionist movement for fear that it would encroach on the status of religion. In 1902 he convened a large conference of rabbis and Orthodox people in Vilna and as a result the Religious Zionist movement, Mizrachi, was formed. Reines was the recognized leader of the movement and the outstanding personality at its founding convention in Pressburg (Bratislava; 1904). Many Orthodox rabbis, especially from Hungary, protested the convening of the founding conference and were against Mizrachi altogether. Reines answered them very sharply, sparing not even the greatest among them. He also founded the first journal of Mizrachi, entitled Ha-Mizrah (published in 1903 under the editorship of Ze'ev Jawitz). His great attachment to Herzl found expression during the controversy over the Uganda Scheme, when he proved to be an enthusiastic supporter of the plan. Despite all his public activities, Reines continued to write. Only a small portion of his works were published, and the rest remain in manuscript (in about 100 volumes). In Lida, he realized his greatest personal dream - the establishment of a modern yeshiva in which secular studies were taught side by side with traditional studies, all within the framework of the meticulous observation of tradition. The yeshiva was established in 1905 and achieved a distinguished reputation. Reines developed the educational principles of the yeshiva in the booklets Kol Ya'akov (1908), Mishkenot Ya'akov (1910), and others. Although the Mizrachi movement viewed the yeshiva as its own project, its maintenance rested on Reines' shoulders. While the institution was developing, World War I broke out and the suffering that it brought affected Reines' health. In the past few years some of his works have come out in new editions and in facsimile editions.

          
Paragraph 2    שאלות ותשובות ... מאת ... ר' נחמיה מדובראוונע זללה"ה (מזרע ... ר' אברהם בירך ז"ל מסמילייאן ... כאשר קבל ... ויצק מים מבאר חיים ... ר' שניאור זלמן ... מלאדי) ... [חלק א-ג].

[חלק ג]: על חלק יורה דעה (במצות ... ר' ברוך גינזבורג נ"י בן ... המחבר ז"ל). ווארשא, דפוס נתן שריפטגיסער, שנת ק'ב'ו'ץ' ג'ל'י'ו'ת' [תרמ"ז], 1887. [3], 146, [6] עמ'.

          
Reference
Description
   CD-EPI 0116954; 0122898; 0145363; 0167741; EJ
        
Associated Images
4 Images (Click thumbnail to view full size image):
  Order   Image   Caption
  1   Click to view full size  
  
  2   Click to view full size  
  
  3   Click to view full size  
  
  4   Click to view full size  
  
  
Listing Classification
Period
19th Century:    Checked
  
Location
Russia-Poland:    Checked
  
Subject
Hasidic:    Checked
Halacha:    Checked
Novellae:    Checked
Responsa:    Checked
  
Characteristic
First Editions:    Checked
Language:    Hebrew
  
Manuscript Type
  
Kind of Judaica