18:44:50


[Login]   
[Book List]  

PLEASE NOTE: All bidding for the auction currently underway
at our new website at www.virtualjudaica.com/
.

 
Listing Title
Pentateuch, Five Scrolls, Haphtorot, חמשה חומשי תורה, חמש מגילות, הפטרות, Amsterdam, Orphans of Solomon Proophs, 1734
[Only Ed.] R. Moses Mordecai Joseph Meyuhas, Mayim Sha'al, מים שאל , Salonica, Hayyim Abraham b. Shabbati, et. el., 1799
[Only Ed.] R. Moses Pardo, Zedek u-Mishpat , צדק ומשפט , Izmir, Aaron Joshua de Shegura, 1874
[Ms.], Selichot, סליחות, [Yemen], 19th cent.
[Only Ed. - Kabbalah], Sefer ha-Malchut , ספר המלכות , Casablanca, Judah Ruzin , 1930
[Only Ed. - Avot - Haggadah] R. Abraham Pontremoli, Asher le-Avraham, אשר לאברהם , Izmir, Abraham Pontremoli, 1887
[Liturgy] Isaac L. Lyon, Form of Daily Prayers, שער התפלה, London, H. Abrams, 1849
[Ladino - First Ed.] R. Isaac Farhi, Matok mi-Devash , מתוק מדבש, טוב ירושלים, Jerusalem, Israel Bak, 1842
[First Ed. - Kabbalah] R. Israel Ber. Fontanella, Maftehot ha-Zohar, מפתחות הזהר , Venice, Bragadina, 1744
[Ladino] R. Shabtai ben Yaakov Vilas, Mesibat Nefesh, משיבת נפש - אזהרות, Constantinople, Reuven & Nissim Ashkenazi; Abraham Yatom, 1743-44
[Liturgy - Kabbalah] R. Shalom Sharabi, Siddur Tephilla, סידור תפלה , Jerusalem, Samuel Ha'Levi Zuckerman, 1916
[Marranos] R. Solomon de Oliveyra , Livro Da Gramatica Hebrayca & Chaldayca , יד לשון, דרכי נועם, שרשת גבלת, עץ חיים, אילת , Amsterdam, David Tartas , 1689
[Only Ed.] R. Isiah Joseph Pontremoli, Panim Bamishpat, פנים במשפט, Izmir, Aaron Joshua de Shegura, 1873
R. Joseph Zarefati, Yad Yosef, יד יוסף, Amsterdam, Emanual b. Joseph Attais, 1700
[Only Ed.] R. Solomon Hakim of Izmir, Kiseh Shlomo, כסא שלמה, Salonica, Sa'adi Halevy Ashkenazi, 1847
[First Ed.] R. Jacob Sasportas, Ohel Ya'acov, אהל יעקב, Amsterdam, Hirtz Levi Rofe, 1737
[Frst Ed.] R. Elijah Mizrahi; R. Elijah ibn Hayyim, Maiyim Amukim, מים עמוקים, Venice, Vendramina, 1647
[Only Ed.] R. Nissim Hayyim Raphael A. de Shigura, Shaarei Hayyim, שערי חיים, Salonica, 1807
[Kabbalah] R. Nissim Shlomo Algazi, Me'alephet Sepurim, מעלפת ספירים, Amsterdam, Casper Sthen, 1703
[Kabbalah - Liturgy] R. Nathan Amram, Illue Neshamot, עלוי נשמות , Leghorn, Solomon Belforte & Partner, 1869
[First Ed.] R. Menahen Azarya of Fano, Mamar Meah Keseta, מאמר מאה קשיטה, Mukachevo, Dov Ber Bleier, 1892
[Chabad] R. Dover Schneerson , Lekutei Beurim, לקוטי ביאורים, Warsaw, Nathan Schriftgisser, 1868
R. Isiah Berlin, Minei Turgema, מיני תרגומא, Vilna, Benjamin b. David, 1836
R. Moses b. Maimon, Sefer ha-Mitzvot, ספר המצות, Zolkiew, Saul Meierhoffer , 1855
[Pirkei Avoth] R. Judah Loew, Mesechet Avot, מסכת אבות, Lvov, David Zvi Hirsch Shtrenzel, 1856
[Chassidim] R. Bahya b. Joseph ibn Paquda , Hovot ha-Levavot (Duties of the Hearts), חובת הלבבות , Zhitomir, Chanina Lipa & Joshua Heschel Shapira, 1848
[First Ed.] R. Judah Loew , Tiferet Yisrael, תפארת ישראל , Venice, Daniel Zaniti, 1599
[First Ed.] R. Jonathan Eibeschutz, Luhot Edut, לוחת עדות, Altona, Aaron Katz, 1755
R. Isaac ben Michael Badhav, Segulah Zahav, סגולה זהב, Jerusalem, Abraham Moses Luncz, 1894
[Liturgy], Shir Hadash, שיר חדש, Tripoli, Abraham Teshuva, 1933
[First Heb Ed.] Manasseh (Menasseh) Ben Israel, Teshu’at Yisrael (Vindiciae Iudaeorum), תשועת ישראל, Vienna, Anton Schmid, 1814
Leon Kobrin, Yankel Boyle fun dem Idishen fisher-leben, יאנקעל בוילע און אדערער ערצעהלונגען, New York, N. Robinson, 1898
[Liturgy], Four volume Mahzorim for Yom Kippur, מחזורים ליום הנוראים, Leghorn, Solomon Beleforte and Moses Yeshua Tuviana, 1821
[Polemic] R. Hayyim Isaac Aaron Rapaport, Kelil Tiferet, כליל תפארת, Jerusalem, Moses Lilienthal, 1895
[Zionism] Y. Bader, Editor, Moledet, מולדת, Tel Aviv, Herut, 1948
Abraham Moses Luncz, ha-Halukkah, החלוקה, Jerusalem, Abraham Moses Luncz, 1912
[Kabbalah] R. Elijah ben Suleiman Mani, Karnot Zaddik, קרנות צדיק, Jerusalem, Samuel ha-Levi Zuckerman, 1904
[Customs] R. Hayyim b. Moses Sitehon, Erez Hayyim, ארץ חיים, Jerusalem, Moses Azriel, 1908
Abromowitz-Ginsberg, Akar ve-Akarah, עקר ועקרה, St. Petersburg, S. Sokolovsky, 1898
R. Jacob b. Solomon ibn Habib, Ein Yisrael (Ein Ya’akov), עין ישראל (עין יעקב), Frankfort a. Main, Johann Kelner, 1723
[Unrecorded - Polemics], Broadsheet against joining Agudat Israel, יציאה? – כן! כניסה לאגודת – ישראל? לא ולא, Jerusalem, c. 1920
[Chabad - First Edition] R. Dover Schneerson , Peirush Ha'melot , פירוש המלות , Warsaw, Natan Schriftgisser , 1867
[Only Ed.] R. Chaim Rapaport , Maiyim Chaim , שו'ת מים חיים, Zhitomir, Chanina Lipa & Joshua Heschel Shapira, 1857
[Chabad - Liturgy] R. Shneur Zalman of Liady , Seder ha-Tephilla, סדר התפלה עפ'י נוסח האר'י ז'ל, Zhitomir, Chanina Lipa & Joshua Heschel Shapira, 1863-64
[Ms.] R. Yayah b. Jacob Salah, Mekor Hayyim, מקור חיים, [Yemen], 19th cent.
[Ms.], Letter by Signed by 9 Jerusalem Rabbis, כתב מרבני ירושלים, Jerusalem, 1939
[Ms.], Letter by R. Simeon Judah Szkop, כתב מה'ר שמעון יהודא שקאף, Grodna, 1937?
[Ms. - Fraud Prevention in Donations], Letter by R. Moses Mordecai Epstein, כתב מה'ר משה מרדכי עפשטיין, Jerusalem, 1933
[Ms.], Letter by R. Hezekiah Joseph Myszkowski, כתב מה'ר חזקי' יוסף מישקאווסקי, Krynki, 1933
[Ms.], Responsa by R. Phinehas Oselka, כתב מה'ר פנחס אסעלקא, Lyuboml, 1931
[Ms.], Certificate to R. Meir Eknine, שטר בית דין, Tiberias, 1932
[Zionism - Ezel - Broadside] , Kill the British and Arab Murderers!, להכות במרצחים הבריטיים והערביים!, [Israel] , Irgun Zeva'i Le'ummi , 1947
[First Ed.] R. Hayyim Joseph David Azulai, Mahzik Beraha, מחזיק ברכה, Leghorn, Abraham Isaac Castilo & Eliezer Sa'adon, 1785
[First Ed. - Ladino] R. Jacob Culi , Me'am Lo'ez, Volume II, Part II , מעם לועז, שמות ח'ב , Constantinople, Reuven & Nissim Ashkenazi , 1747
[First Ed. - Kabbalah] R. Abraham Azulai , Zhorei Hamah , זהרי חמה, Venice, Andria Vendermin , 1650
[Chassidim] R. Hayyim Halberstam, Divrei Hayyim, דברי חיים, Svalava, Hayyim Judah Goldenberg & Joseph Hecht, 1912
[First Ed.] R. Joseph Molho, Shulhan Gevo'ah, שלחן גבוה, Salonica, Raphael Judah Klay & Mordehai Nahman, 1764
[First Ed.] R. Jacob ben Isaac Luzzatto , Kaftor va-Ferah (Kavvanot ha-Aggadot) , כונות האגדות נקרא כפתור ופרח, Basle, Ambrosius Froben , 1580
[The R. Panizel Copy] R. Abraham Palache, Avraham Et Yadoh - Part Two, אברהם את ידו ח'ב, Izmir, Abraham Pontremoli, 1886
R. Judah Minz; R. Meir Katzenellenbogen, Shailot Ut'shuvot, פסקים ושאלות תשובות, Fuerth, Itzik Bookbinder, 1766
R. Moses ibn Habib, Shammot ba-Arez , שמות בארץ , Karlsruhe, Wilhelm Friederich, 1766
[Only Ed.] R. Samuel Avila, Keter Torah, כתר תורה, Amsterdam, Solomon Proophs, 1725?
[Kabbalah] R. Moses Graf, Va-Yakhel Moshe, ויקהל משה , Dessau, Moses b. Simha Bunim, 1698
[Ms. - Community], Pinkus, פנקס, Kiskunfelegyhaza, Hungary, 1891-
[Only Ed.] R. Joseph b. Elijah Hazzan , Ein Yehosef , עין יהוסף , Smyrna, Jona b. Jacob Ashkenazi, 1735
[Only Ed.] R. Jacob of Sandomierz, Bet Ya'acov, בית יעקב, [Dyhernfurth], 1696
[Haggadah], Hagadah fur Pesach, הגדה של פסח , Vienna, Josef Belt, 1921
[Haggadah - Illustrated], Haggadah of Passover, הגדה של פסח , New York, Hebrew Publishing Company, c. 1942
[Haggadah - Women], Die Pessach-Haggadah des Gerschon Kohen , הגדה של פסח , Berlin, Josef Altmann, 1926
[First Ed. - Haggadah], Passover Haggada Maasy L'melech, הגדה של פסח מעשי למלך, New York, Saphrograph Co., 1951
[Only Ed.] R. Shmuel David Ungar, Haggadah shel Pessach, הגדה של פסח נאות דשא, Mt. Kisco, New York , Yeshiva of Nitra , 1950
[Script Type] R. Joseph Rackover [Bloch], Leshon Nake, לשון נקי [לשון ערומים] , Amsterdam, Kashman, 1769
[Only Ed.] R. Asher Anshel Worms, Seyag la-Torah (A Fence around the Torah), סייג לתורה , Frankfort on the Main , Beierhoffer, 1766
David Tevele Katzenellenbogen, Mayan Mei Nifto'ach , מי נפתוח , (St.) Petersburg, Krasnii Agitator, 1923
R. David Kimhi (Radak), Mikhlol , מכלול, Venice, Daniel Bomberg, 1545
[Liturgy] R. Jacob Emdin (Ya'vez), Siddur, סדר תפלה, Korets, Abraham Madpis, 1818
[First Ed.] R. Joseph b. Moses Trani, Shailot Ut'shuvot (Maharit), שאלות ותשובות (מהרי'ט), Constantinople-Venice, 1642-45
[Marranos - Bible - Fine Copy in a Fine Binding] , Cinco Libros de la Ley Divina, Amsterdam, David de Castro Tartas , 1691-92
[Ms.], Responsa and Bet Din decree by R. Ya’acov ibn Zur, כתב מה'ר יעקב אבן צור זצ'ל, Meknes, Morocco, 1730
[Bible - Pentateuch] , Tikun Sopherim - Quinqui Libri Mosis , חמשה חומשי תורה - תקון סופרים, Amsterdam, For Samuel Rodigues Mendez & Partners , 1726
R. Mordecai b.Hillel ha-Kohen , Mordekhai, ספר רב מרדכי, Cracow, Aaron Prostiz, 1597
R. Moses b. Jacob of Coucy (Count of Coucy), Sefer Mitzvot ha-Gadol (SeMaG), ספר מצות הגדול, Venice, Daniel Bomberg, 1547
Ma'arekhet ha-Elohut (The Order of G-d), מערכ' האלקות, Mantua, Meir of Padua; Jacob b. Naphtali, 1558
R. Mordehai Jaffa , Levush Malchut, לבוש מלכות, Venice, Pietro, Lorenzo Bragadin, 1620
[First Ed.] R. Solomon b. Abraham Ha'Kohen , Sha'ilot Utshuvot (MaHaRShaK) , שאלות ותשובות מהרש'ך, Salonica/Venice , 1586-94
[Ms.] , Letter by R. Ben Zion Hai Uziel, כתב מה'ר בן ציון חי עוזיאל, Tel Aviv, 1950
[Ms. - Chassidim], Letter by R. Joseph Zvi Kalish, כתב מהאדמו'ר מסקערנעוויץ זצ'ל, Bnei-Brak, 1957
[Ms.], Letter by R. Hayyim Mordecai Roller, כתב מה'ר חיים מרדכי ראללער, Tirgu Neamt, 1923
[Ms. - Chassidim] , Letter by R. Abraham Elimelech Perlow , מכתב מה'ר אברהם אלימלך פערלאוו , Karlin-Pinsk , [1932]
[Ms.], Letter by R. Zvi Pesah Frank & R. M. L. Shapira, כתב מה'ר משה ארי' ליב שפירא וה'ר צבי פסח פראנק, Jerusalem, 1951
[Ms.], Letter by R. Hayyim M. Elyasher , כתב ר' חיים משה אלישר, Jerusalem, 1920
Vilna Gaon; R. Zev Grossman , Calendar of the times of the Judges and Kings..., לוח חשבון השנים של השופטים ומלכי ישראל ויהודה , Jerusalem, Samuel ha-Levi Zukerman, 1905
[Liturgy - Kabbalah - Unrecorded], Ma'amadot ve-Shir ha-Yihud , מעמדות ושיר היחוד, Leghorn, Solomon Beleforte, 1874
[Only ed.] Joseph Yuzpa Hirschfeld , Likitat Yosef, לקיטת יוםף, Lissa [Leszno], The partners from Dyhernfurth , 1824
R. Jacob of Dubno [R. Baer Pahm, Editor], Sefer ha-Middot, ספר המדות, Vilna, Samuel Joseph Fuenn and Abraham Zevi Rosenkranz, 1870
[Illustrated] Abraham Moses Luncz, Erez Zevi, ארץ צבי, Jerusalem, Abraham Moses Luncz, 1899
[Polemic] R. Akiva Joseph Schlesinger, Berit Olam Kamma, ברית עולם קמא, Jerusalem, I. Frumkin, 1902-03
[Marranos - Liturgy] , Seder Tefilot , סדר תפלות, Amsterdam, Joseph, Jacob, & Abraham Proophs , 1772
[First Ed.] R. Yehuda al-Harizi , Tachkemoni , תחכמוני , Constantinople , Ovadia b. Menachem Ha'Kohen , 1578
[First Ed.] R. Juda A. Modena , Bet Lechem Yehudah , בית לחם יהודה , Venice, Bragadini , 1625
Kol Bo , כל בו , Venice , George Cavalli , 1657
R. Joshua Falk b. Alexander Ha'Kohen , Me'erat Eineim , שלחן ערוך מטור חשן המשפט עם הביאור מאירת עינים, Prague, Moses b. Joseph Katz , 1628
[Only Ed.] R. Abraham Porto , Havat Yair , חות יאיר, Venice, Pietro, Aluise & Lorenzo Bragadin , 1628
[First Ed.] R. Hayyim Palache , Helkum B'Hayyim, חלקם בחיים, Izmir, Ben Zion Benjamin Roediti, 1874
[First Ed.] R. Isaac Leeser , Instruction in the Mosaic Religion , Philadelphia, Adam Waldie, 1830
[Ms.], Letter by R. Zvi Judah Kook, כתב מה'ר צבי יהודה הכהן קוק, Jerusalem, 1976
[Ms. - Chassidim], Letter by the Rebbe of Gur, כתב מהאדמו'ר מגור זצ'ל, [Jerusalem]
[Ms.], Letter by Jacob Israel De Haan, כתב מהקדוש יעקב ישראל די האן הי'ד, Jerusalem, 1923
[Only Ed.] R. Hayyim Messas , Nishmat Hayyim , נשמת חיים , Meknes, Morocco , Sayag , 1949
R. Jacob ibn Habib, Ein Ya'acov - Kutnat Ohr, עין יעקב - קהלת שלמה , Fuerth, Hayyim b. Zbi Hirsch, 1766
[Only Ed. - Kabbalah] R. Elijah, Ke-Gan ha-Yerek, כג'ן הירק , Jerusalem, Zuckerman/Levi, 1909
[Frist Ed.] R. Jacob Ettlinger, Arukh la-Ner, ערוך לנר , Altona, Bonn Brothers, 1855
[First Ed.] R. Joshua b. Joseph of Cracow , Meginnei Shelomo , מגיני שלמה , Amsterdam, Solomon Proophs, 1715
[First Ed. - Customs] R. Joseph Yuspa Hahn, Yosif Omez, יוסף אומץ, Frankfort on the Main , Johann Kelner, 1723
[Liturgy], Seder Tisha be-Ab, סדר תשעה באב , Roedelheim, Wolf Heidenheim , 1826
[Illustrated Ms.], Shir ha-Shirim; Ruth; Kohelet, שיר השירים - רות - קהלת, [Yemen], 19th cent.
[Ms. - Unrecorded], Divan, דיואן, [Yemen], 18th cent.
[Liturgy - Kabbalah] R. Hayyim Kohen, Shaarei Rahmim, שערי רחמים , Salonica, 1741
R. Akiva Baer b. Joseph & R. Isaac Zeligman Levi, Pi Shenayim, פי שנים, Sulzbach, Aaron ben Uri Lipman, 1708
Samuel Joseph Fuenn, Shenot Dor ve-Dor , שנות דר ודר, Koenigsberg, Samter & Rathke, 1847
[Math] R. Elijah b. Solomon Zalman (Vilna Gaon), Ayil Meshullash, איל משולש, Vilna/Grodno, Menahem Man and Simha Zemel, 1833
[Mathematics] Hayyim Selig Slonimski , Mosedei Hokhmah, מוסדי חכמה, Vilna/Grodno, Menahem Mann and Simhah Zimel ben Menahem Mann, 1834
[Only Ed.] R. Joseph David Sinzheim, Yad David, יד דוד, Offenbach, Zevi Hirsch Segal and his Abraham, 1799
[Liturgy - First Ed.] R. Isaac Leeser, Book of Daily Prayers , סדור דברי צדיקים, Philadelphia, C. Sherman, 1848
[Only Ed.] R. Joshusa M. M. Krespin, Shaar ha-Mai'im, שער המים ספר מים קדושים, Salonica, Sa'adi Halevy Ashkenazi, 1852
[Only Ed. - Liturgy - Kabbalah] R. Joseph J. Carmi, Kenaf Renanim, כנף רננים, Venice, Pietro, Aluise & Lorenzo Bragadini , 1627
R. Isaac Alfasi, Rav Alfas, רב אלפס, Basle, Conrad Waldkirch, 1602
[First Ed.] R. Levi b. Gershon (Ralbag), Milhamot ha-Shem, מלחמות השם , Riva de Trento, Three Partners, 1560
[Ladino], Otzar ha-Hochmah, אוצר החכמה מעם לועז, Constantinople, El. Numismadius, 1898
[Chassidim] , Two Chassidic works in one volume, דברי אמת, ליקוטים יקרים, Lemberg , Feige Grohssman , 1850
[Chabad - Presentation Copy] , Shulchan Arukah ha-Rav, שלחן ערוך הרב חו'מ, [Koenigsburg] , 1858
[Liturgy - Ladino - Unrecorded], Seder Hamisha Ta'ne'ot, סדר חמשה תעניות, Amsterdam, Isaac Templo, 1726
[Ms.], Letter by R. Hayyim Snigaglia, כתב מה'ר חיים סיניגעליה, Modena, 1794
[Ms.], Letter by R. Joseph David Abulafia, כתב מה'ר יוסף דוד אבולעפיה חכם באשי דעה'ק טבריה, Tiberias, 1892
[First Ed.] R. Jacob Castro, Erekh Lehem , ספר מהרקי'ש הנקרא ערך לחם, Constantinople, Jonah b. Jacob Ashkenazi, 1718
[Haggadah - Zionism - Unrecorded], Haggadah Shel Pessach , הגדה של פסח , Gevat, [Ha-Kibbutz ha-Me'uhad], 1943
[Ladino - Unrecorded], Bible, איל ליב'רו דיה לה ליי, לוס פרופ'יטאס, Constantinople, A. H. Boyajan, 1905
[Ms.], Letter by R. Isur Zalman Melzer , כתב מה'ר איסר זלמן מלצר, Jerusalem, 1941
[Ms.] R. Rahmim Joseph Jinne, Homilies and Novellae, חידושים ודרשות, Seforu, 1830
[Customs] R. Jacob Saul Elyashar, Ha-Takkanot , התקנות, Jerusalem, Yoel Moses Solomon, 1883
R. David Lida, Helkei Evenim, חלקי אבנים, Furth, Zevi Hirsch ben Joseph ha-Levi, 1693
R. Abraham ben Nathan ha-Yarhi/ R. Baruch Toledano, Perush Massekhet Kallah Rabbati, פירוש מסכת כלה רבתי, Tiberias [Jerusalem], 1906
[Liturgy] , Pizmon le-Simhat Torah, פזמונים לשמחת התורה, Shanghai, Meir Zion Moses Judah Kohen, 1935
Dr. Paul Radeshtak (Solomon Zalman Minor, Trans.), ha-Tirgelet, התרגלת, Petersburg, Yehudah Leib Rabinovich, 1898
R. Solomon ben Jehiel Luria (Maharshal), Hokhmat Shelomo , חכמת שלמה, Amsterdam, Joseph Athias, 1691
R. Joseph Hayyim ben Elijah (Ben Ish Hai), Keter Malkhut, כתר מלכות, Jerusalem, c. 1900
[Ms.] R. Moses Isaac of Pesaro , Pizmonim, פזמונים, Italy, 1798
Talmud Bavli, Tractate Sabbath, תלמוד בבלי - מסכת שבת, Cracow, Prostitz Press, 1602
[First Ed.] R. Solomon Algazi, Yavin Shemu'ah, יבין שמועה, Venice, Giovanni Vendramina, 1639
[First Ed. - Chassidim - Kabbalah] , Regel Yesharah , רגל ישרה, Lemberg, Michael F. Poremba , 1858
[First Ed. in Yiddish] Anonymous, Orhot Zaddikim, אורחות צדיקים, Amsterdam, Hertz Lefi Rofe, 1735
[First Edition - Ethics - Kabbalah] Anonymous, Tohorot ha-Kodesh, טהרות הקודש, Amsterdam, Abraham Raphael Ezekiel Athias, 1733
[Liturgy - Kabbalah] , Mahzor for the Yamim Nora’im (High Holy Days) v. 1, מחזור לימים נוראים, Salonika, 1803-04