02:25:30


[Login]   
[Book List]  

PLEASE NOTE: All bidding for the auction currently underway
at our new website at www.virtualjudaica.com/
.

 
Listing Title
[Unrecorded - Passover], Ich bin mode'ah, איך בין מודיע ... מאסטערסקאיא, Peterburg, c. 1895
[Community - Unrecorded - Passover], Hekhsher, הכשר, Warsaw, Nahum Sokolov, 1899
[Unrecorded - Passover], Bakantmachung, בעקאנטמאכונג, Odessa, Belinson, 1895
[Community - Unrecorded - Passover], Hekhsher, הכשר, Odessa, Belinson, 1894
[Community - Unrecorded - Passover], Hekhsher, הכשר כללי של כל הרבנים המו'ץ דאדעססא על יין, Odessa, Dikhno, 1897
[First Ed.] R. Samuel Uceda, Iggeret Shemu'el , אגרת שמואל , Kuru-Chesme, Reyna widow of Don Joseph Nasi, 1597
[Kabbalah - Marranos] R. Moses b. Nahman (Ramban) , Sha'ar ha-Gemul , שער הגמול , Ferrara, Abraham ibn Usque , 1556
[Haggadah - Avot - First Ed.] Don Isaac Abravanel, Kitsur Abravanel , קיצור אברבנאל , Lublin, (Zevi b. Abraham Jaffa), 1604
[Kabbalah - Liturgy] , Korban Hagiga , קרבן חגיגה, Leghorn, Eliezer Sa'adon , 1790
[Kabbalah - First Ed.] R. Moses Zacuto , Kol ha-Re-Me-Z , קול הרמ'ז, Amsterdam, Solomon Proophs, 1719
[Only Ed.] R. David Samuel Pardo , Shoshanim Le-David , שושנים לדוד, Venice, Vendramina , 1752
[Community] Yeshiva Haye Olam, Zos Torath Habayith, זאת תורת הבית , Jerusalem, Weiss, 1929
[Ms.], Letter by R. Menahem Deutsch, כתב מה'ר מנחם דייטש, אב'ד פאלאנקא, Palanka, 1879
[Ms.], Letter by R. Benjamin Wolf Singer, כתב מה'ר בנימן וואלף זינגר, אבד'ק מיקלוש, St. Miklaus, 1903
[Ms.], Letter by R. Hanoh Fischer, כתב מה'ר חנוך פישער, אב'ד מאקו, Makai, 1891
[Ms.], Letter by R. Naphtali Halevy, כתב מה'ר נפתלי הלוי, רב בק'ק לונדון, London, 1887
[Ms.], Letter by R. Joel b. Zev Ginzburg, כתב מה'ר זאב גינצבורג, מ'מ בוויסאקי דליטא , Wisokii Dvor, 1851
[Ms.], Postcard by R. Moses Rebelsky, כתב מה'ר משה רבלסקי, אבד'ק באייראמטשא, Bairamtsoka, Bessarabia, 1906
[Ms.], Postcard by R. Jeruhem Jacob Schnitzer, כתב מה'ר ירוחם יעקב שניצער, אבד'ק קיפיטשוב, Lvov, 1936
[Ms.], Postcard by R. Jonathan Elisberg, כתב מה'ר יהונתן עליאסבערג, אב'ד מאריאמפל-סוואלק, Mariampol, 1887
[Ms.], Postcard by R. Isaac Judah Trunk, כתב מה'ר יצחק יהודה טרונק, אבד'ק קוטנא, Kutno, 1933
[Ms.], Petition by 50 Community Members, Lodz, c. 1920
[Ms.], Letter by R. Arye Loeb Brody , Salat, Rappaport, כתב בית דין לעמבערג, Lemberg, 1914
[Ms.], Letter by R. Arye Loeb Brody, כתב מה'ר ארי' ליב ברודא, אבד'ק לעמבערג, Lemberg, 1927
[Ms.], Letter by R. David M. Koper, כתב מה'ר דוד אלימלך קאפער מגראדזיסק, Grodzisk, 1936
[Ms.], Letter by R. Solomon Arye Hochglauber, כתב מה'ר שלמה ארי האכגלאבער, מו'ץ בווארשא, Warsaw, 1935
[Ms.], Letter by R. Simha Baum, כתב מה'ר שמחה בוים, אבד'ק יאנאוו, Janov, 1930
[Ms.], Letter by R. Samuel Joseph Wapner, כתב מה'ר שמואל יוסף וואפנער, אבד'ק צאנאווא, Tzenova, 1916
[Ms.], Letter by R. Solomon Zalman Bomberg, כתב מה'ר שלמה זלמן באמבערג, אבד'ק אנדרזיוב, Androzov, 1930
[Ms.], Letter by R. Saul Moses Zilberman (Safat), כתב מה'ר שאול משה זילבערמאן, אבד'ק וויערושוב, Wierchow, 1913
[Ms.], Letter by R. Zevi Ezekiel Michelsohn, כתב מה'ר צבי יחזקאל מיכלזאהן, אבד'ק פלונסק, Okregu - Warsaw, 1925
[Ms.], Letter by R. Abraham Nathan Elberg, כתב מה'ר אברהם נתן עלבערג, אבד'ק בלאשקי , Blaszki, 1936
[Ms.], Letter by R. Hanoh Henah Rappoport, כתב מה'ר חנוך העניך ראפפאפארט, אבד'ק ריכוואל, Rychwal - Lodz, 1932
[Ms.], Letter by R. Israael Baruch ha-Kohen Neiman, כתב מה'ר ישראל ברוך הכהן ניימאן מקאמאראווקא, Komarowce, 1930
[Women - Agunot], Letter by R. Solomon David Kahane, כתב מה'ר שלמה דוד כהנא מו'ץ בווארשא, Warsaw, 1928
[Ms. - Hasidim], Letter by R. Israel David Epstein of Ozarow, כתב מה'ר ישראל דוד הלוי עפשטיין מאזרוב, Ozarow, Radom, Poland, 1923
[Ms.], Letter by R. Solomon David Kahane & Isaac Kamnal, כתב מה'ר שלמה דוד כהנה וה'ר יצחק מאיר קמנאל, Warsaw, 1933
Group of illustrated calendars, 1973-92
[Hasidim - First Ed.] , Kitvei Kodesh, כתבי קודש , Lemberg , Israel E. Stand, 1862
[Hasidim] R. Dov Ber of Mezhirichi, Or Torah, אור תורה, Lemberg , S. L. Kugel, Lewin et Comp, 1863
[Bible - Psalms - First Ed.] R. Joshua Zambrowsky, Psalms, תהלים עם פירוש עטרת יהושע, Warsaw, I. Edelstein, 1907
[Liturgy], Selihot (Frankfurt Minhag) , סליחות כמנהג ק'ק פרנקפורט , Frankfort am Main, Zalman Henna at Johann Kellner, 1715
R. Benjamin Mussafia, Zekher Rav , זכר רב , Berlin, Itzik Speyer, 1766
Group of Illustrated Children's Books
[First Ed.] R. Benjamin Zev Boskowitz , Seder Mishneh, Part II, סדר משנה , Jerusalem, Samuel ha-Levi Zuckerman , 1900
[Only Ed.] R. Elazer b. Arye Loeb Loew, Shemen Roke'ah, Part II, ספר שאלות ותשובות שמן רקח חלק שני , Prague, 1802
[Only Ed. - The Ettlinger Copy] R. Judah Najar , Alfei Yehudah , אלפי יהודה , Leghorn, Jacob Nunas Weis & Raphael Meldola, 1794
[Only Ed.] R. Moshe b. Mordechai Galante , Birakh Moshe , ברך משה, Leghorn, Daniel & Simeon Sa'adon , 1809
[Only Ed.] R. Menahem Azariah Meir Castelnuovo , Emek ha-Melekh Responsa , שו'ת עמק המלך , Leghorn, Israel Kushta & Partners , 1868
[First Ed.] R. David Deutsch , Ohel David , אהל דוד, Pressburg (Bratislava), Anton Edlen von Schmid, 1836
[First Ed.] R. Hezekiah da Silva , Mayim Hayyim , מים חיים, Amsterdam, Moses Frankfurt , 1730
[Only Edition] R. Mordecai Ziskind Rothenburg, She'ilot u-Tshuvot, שאלות תשובות, [Hamburg], Johann Rohaz , 1716
[First Ed.] R. Isaac Dov ha-Levi Bamberger , Melekhet Shamayim , מלאכת שמים , Altona, Gebruder Bunn , 1853
[Polemic - Only Ed.] Joseph Gedaliah Klausner, Ha-Zaramim Ha-Hadashim, הזרמים החדשים , New York, Greizel, 1907
[Only Ed.] Leopold Dukes, Moses ben Esra aus Granada, Altona, Bunn, 1839
[Parody] Gerson Rosenzweig, Mesehet America, מסכת עמיריקא , Vilna, 1894
[Zionism] R. Daniel Rosenthal, ed. , Shivat Zion , שיבת ציון , New York, L. Bodenstein & Sons , 1916
[Liturgy - Kabbalah], Hemed Elokim , חמד א-להים , Leghorn, Jacob Tobianno , 1827
Roberto Bellarmini , Institutiones Linguae Hebraicae , Leiden, Franciscum Fabrum , 1619
Josepho Pasino [Giuseppe Luca Pasini], Hoc Est Grammatica Linguae Sanctae Institutio , דקדוק לשון הקדש , Padua, Typis Seminarii , 1721
[Parody - Only Ed.] Gershon Kiss, Massekhet Prohibishon , מסכת פרוהבישן , Brooklyn, New York, 1929
[Only Ed.], El Lissitzky, Exhibition Catalog, Cambridge, Harvard Museum, 1987
[Only Ed.], Gropper , New York, ACA Gallery Publications, 1938
[Only Ed.] Lionel S. Reiss, Illustrator, A World at Twilight, New York, MacMillan, 1971
Arthur Szyk , Book of Ruth, Limited Editions Club , New York, George Macy Companies, 1947
I. Stark, Bezalel School, Lithograph print of a Jerusalem boy, Jerusalem, 20th cent.
[Polemic] R. Raphael Breuer, Die Funf Megilloth, שיר השירים, Frankfort am Main, A. J. Hofmann, 1923
Collection of 15 auction catalogs, New York, 1964-86
[Holocaust] Maria Hochberg-Marianska & Noe Gruss, Dzieci Oskarzaja (The Children Accuse), Cracow, Wiedza, 1947
[Children's Illustrated] Zev Raban, Aleph Bet, אלף בית , Berlin, H. Richard Labisch & Co., 1923
[Only Ed.] Erik Egeland, Ernst Neizvestny , Life and Work, Oakville, Canada, Mosaic Press, 1984
James Thrall Soby; Kneeland McNulty, Ben-Shahn, His Graphic Art; Collected Prints , New York; Philadelphia, George Braziller; Philadelphia Museum of Art, 1957; 1967
Joseph Budko, Illustrator, Agada, Berlin , S, D. Saltzman, 1922
Yaacov Agam , Original Serigraphs from the Haggadah , Paris, Atelier Areav , 1985
[Only Ed.] Frank Popper, Agam, New York, Harry N. Abrams, Inc., 1976
[Haggadah] Marc Chagall, Illustrator , Haggadah Shel Pessah , הגדה של פסח, Paris, Leon Amiel Publisher , 1987
Ernst Neizvestny, We Are All Children of Israel, יחד שבטי ישראל, New York, Exodus Art Studios, 20th cent.
[Haggadah], El Lissitzky Poster, אל ליסיצקי, Tel Aviv, The Tel Aviv Museum, 1986
Shalom Moskovitz (Shalom of Safed) , Shabbat Shalom - Eishet Hayil, שבת שלום - אשת חיל, Safed, 20th cent.
[First Ed.] R. Solomon Zalman Netter , Mikra’ot Gedolot (Rabbinic Bible) , חמשה חומשי תורה , Vienna, L. C. Zamarski & C. Dittmarsch , 1859
[Only Ed.] R. Moses Pardo , Zedek u-Mishpat , צדק ומשפט, Izmir, Aaron Joshua de Shegura , 1874
[First Ed. -Women] R. Jonathan Eibeschutz , Benei Ahuvah, בני אהובה , Prague, Schollischen Buchdruckerey , 1819
Drawing by Ze'ev Raban , The Book of Job, ספר איוב, Tel Aviv, Sinai, 1967
[Zionism], 1946 Yearbook, United Palestine Appeal , New York, United Palestine Appeal , 1946
William Gropper, Shtetl, Twenty four signed artist's proofs, 20th cent.
Hermann Struck, Etching of Jerusalem, Jerusalem, 1932
[Only Ed.] R. Solomon Plessner , Judisch-Mosaischer Religionsunterricht fur die, דת משה ויהודית, Berlin, L. Fernbach, 1838
Pentateuch, חמשת חומשי תורה , Furth, Zuerndorffer und Sommer , 1856
[First Ed.] R. Benjamin Ze'ev Heidenheim , Mamar Haskeil, מאמר השכל, Roedelheim, Wolf Heidenheim , 1804
R. Hayyim b. Issac of Volozhin , Nefesh ha-Hayyim , יראת ה' לחיים - נפש החיים , Vilna, Menahem Mann & Simha Zimel , 1837
R. Azariah b. Moses Dei Rossi , Me'or Einayim , מאור עינים, Vilna, Joseph Reuven Romm , 1866
[Hasidim] R. Abraham b. Dov Baer of Mezhirichi, Hesed le-Avraham, חסד לאברהם , Lemberg, Michael F. Poremba , 1858
[Kabbalah - Only Ed.] R. Ze'ev Wolf Tennenbaum, Maphtei'ah ha-Kabbalah, מפתח הקבלה , London, I. Norditski, 1924
[Only Ed.] R. Samuel Ibn Tibbon, Yikkavu ha-Mayim, מאמר יקוו המים , Pressburg (Bratislava), Anton Edlen v. Schmid, 1837
[Kabbalah - Only Ed. - Liturgy], Shemira le-Hayyim, שמירה לחיים, Baghdad, Ezra Reuben Dangoor, 1904
[Kabbalah] R. Benjamin Wolff; R. Bezalel of Kobryn, Taharat ha-Kodesh: Korban Shabbat, טהרות הקודש קרבן שבת , Belozerka, Mordecai ben Samuel, 1806
[Haggadah - Only Ed.] R. Joseph ben David Genasia, Zeved Tov on the Haggadah, זבד טוב על הגדה, Djerba, Hai Hadad, 1962
[Polemic - Only Ed.] R. Judah Gruenwald, Zikhron Yehudah, זכרון יהודה, Budapest - Satoraljaujhely, Katzburg Brothers: Eleazer Deutsch, 1923-28
[Periodical] R. Samuel Madowicz, Netivot ha-Torah, נתיבות התורה, Kalisz, Mendel Sharadzki, 1926
R. Solomon ben Abraham Peniel, Or Einayim, אור עינים, Breslau, 1806
[Only Ed.] R. Isaac Begun, Sedeh Yizhak, שדה יצחק, Kedainiai, Movsoviciaus & Kagano, 1932
[Woodcut] R. Menahem Azariah da Fano, She’ilot Teshuvot , שאלות תשובות , Dyhernfurth, Jehiel Michal May, 1787
[Authographed] R. Joshua Zelig ha-Levi Tarshish, Ayin Tarshish, עין תרשיש, Kovna (Kaunas), Yoslovitz, 1932
[Habad] R. Abraham Samuel Benjamin Wolf Sofer, Emunat ha-Yihud, אמונת היחוד, Przemysl, Hayyim Aaron Zapnik & Partners, 1871
[Polemic - Anti-Christian] Don David Nasi, Hoda’at Ba’al Din, הודאת בעל דין, Frankfort am Main, H. L. Broenner, 1806
[Kabbalah - Only Ed.] R. Hayyim ha-Kohen, Me’ir Einai Ivrim, מאיר עיני עורים, Jerusalem, Zion, 1924
[Kabbalah - First Ed.] R. Solomon Eliashov , Leshem Shevo ve-Ahlamah - Hakdamot u-She'arim , לשם שבו ואחלמה - הקדמות ושערים, Piotrkow, Mordecai Zidderbaum, 1908
[Only Ed.] R. Elijah Israel , Kol Eliyahu, Part I, קול אליהו, Leghorn, Eliezer Sa'adon , 1792
[First Ed.] R. Ezekiel b. Joseph Panet , Mareh Yehezkel u-She'arei Ziyyon, מראה יחזקאל , Sighet, The Partners, 1875
[First Ed.] R. Benjamin Zev Boskowitz, Seder Mishneh, סדר משנה , Prague, Scholl'schen Buchdruckerei , 1820
[Only Ed.] R. Zadok ha-Kohen of Lublin, Tiferet Zevi, תפארת צב'י , Bilgoraj, Nathan Nata Kronenberg, 1909
[First Ed.] R. Abraham Alkalai , Hesed le-Avraham, Part I, חסד לאברהם, Salonica, Sa'adi Halevy Ashkenazi , 1813
[Only Ed.] R. Hayyim Palache, Birkat Mo'adakhu Le'Hayyim, Part I, ברכת מועדיך לחיים , Izmir, Isaac Samuel di Shegura, 1868
[Only Ed.] R. Eleazer Lazi Heilbut, Mishnah de-Rabbi Eli'ezer ve-hu Dammesek Eli'ezer , משנת דרבי אליעזר , Altona, Samuel & Judah Bunn, 1815-16
[Only Ed. - Women] R. Moses Zev Margalioth, Marot ha-Zove'ot , מראות הצובאות , Grodno, Simha Zimel, 1810
[Only Ed.] R. Hayyim Modai, Hayyim le-Olam, Part I, חיים לעולם, חלק א, Izmir, Aaron Joshua de Sagura, 1879
[First Ed. - Hasidim] R. Aryeh Lieb Lipschutz, Aryeh de-Vei-Ilai, ספר שאלות ותשובות אריה דבי עילאי , Przemysl, Hayyim Aaron Zupnik, 1874
[First Ed. - Women] R. Mordecai Zev Ettinger , Ma’amar Mordekhai , מאמר מרדכי , Lvov, E. Winiarz , 1852
[Kabbalah -First Ed.] R. Joseph Hayyim b. Elijah , Aderet Eliyahu, אדרת אליהו , (Ben Ish Hai), Leghorn, Elijah Benamazough & Partners , 1864
[Only Ed.] R. Hayyim David Hazan , Yitav Lev , ייטב לב , Izmir, Isaac Samuel di Shegura, 1868
[Haskalah - Polemic] Naphtali Herz Wessely , Divrei Shalom ve-Emet , דברי שלום ואמת , Berlin , [1782]
[Kabbalah - Liturgy], Seder Pitum Ha'Ketoret , סדר פטום הקטרת, [Venice] , [1794]
Don Isaac Abravanel, Peirush ha-Torah , פירוש התורה, Hanau, 1710
[First Ed. - Hasidim - Kabbalah - Psalms] , Erez ha-Hayyim , ארץ החיים , Chernovtsy, Johan Eckhardt u. Sohn, 1861
[Holocaust] Rambam, Sefer ha-Mitzvot, ספר המצות, Shanghai, China , Ezrat Torah - Yeshivat Mir, 1946
[Habad - Holocaust] , Ner Mitzvah ve-Torah Ohr , נר מצוה ותורה אור, Munich, Kehot , 1949
[Haggadah - First Ed.] E. D. Goldschmidt, The Passover Haggadah, its sources and history, הגדה של פסח, מקורותיה ותולדותיה, Jerusalem, Bialik Institute, 1960
[Liturgy - Reform Rite], Blessing and Praise , ברכה ותהלה , Cincinnati , Central Conference of American Rabbis , 1923
[Holocaust] Osias Thon , Pisman, Tom I , Cracow, Wydawnictwo Dra Szymona Seidena , 1938
[Only Ed.], Hirsch Hildesheimer. Ein Gedenkbuch, seinen Manen gewidmet., Berlin, H. Itzkowski, 1911
[Montefiore] Abraham Mordecai Rottenberg, Massah be-Erev be-Ya'ar, משא בערב ביער , Ofen, K.ung. Universitaets-Buchdruckerei , 1864
[Only Ed.] Simon Meir Perlmann, Hassinim (The Chinese), הסינים, London, Ha-Yehudi, 1911
[Kabbalah - First Ed. - Liturgy - Haggadah] , Siddur Bet Avraham, סדור בית אברהם, Jerusalem, Hayyim Zuckerman, 1932
[First Ed.] R. Yidel Rosenberg , Yadot Nedarim, ידות נדרים , Warsaw, Ephraim Baumritter, 1902
[Bible - Reform & Haskalah] , Pentateuch , דרך סלולה - חמשה חומשי תורה , Furth, David Zirndorfer Isaacssohn, 1824-26
[Hasidim - Regal Paper Edition], Talmud Bavli, תלמוד בבלי, Zhitomir, 1859-65
[Bible - Hasidim - Unrecorded] , Pentateuch - Ohr ha-Hayyim , חמשה חומשי תורה - אור החיים, Zhitomir, Hananiah Lippa & Joshua Heschel Shapira , 1859
[Polemic - Only Ed.], Megilat ha-shabat - Maha’ot pumbiyot , מגלת השבת; מחאות פומביות, Jerusalem, ha-Va’ad ha-Merkazi Mishmeret Shabat, 1924
[Only Ed.] R. Solomon Nahamais , Va-Yihakhem Shlomo , ויחכם שלמה, Casablanca, Razon, 1939
[Avot] R. Zion Vazan (Uzan), Trans., Hasdei Avot , חסדי אבות, Tunis, Uzan Pére & Fils, 1932
[Liturgy - Miniature] , Miniature Siddur , סדור, Amsterdam, Naphtali Hertz Levi , 1739
[First Ed.] R. Meir Abulafia, Yad Remah , יד רמה; שיטה מקובצת בבא בתרא , Salonica, Mordehai Nahman & David Israliga , 1790-91
[First Ed.] R. Samason b. Isaac of Chinon , Sefer Keritut , ספר כריתות תחלת חכמה, Amsterdam, Solomon Proophs, 1709
[Psalms - Liturgy] , Sefer Tehillim , ספר תהלים , Suwalki , Markus Marksohn , 1863
[First Ed.] R. Elijah (Gaon of Vilna) , Devar Elijah , דבר אליהו , Warsaw, Zevi Jacob Bomberg , 1853
[First Ed.] R. Samuel b. Alexander of Halberstadt , Peri Megadim , פרי מגדים, Frankfort am Oder, Bekmann, 1691
[First Ed.] R. Aaron of Pesaro-R. Jacob Sasportas , Toledot Aharon - Toldot Ya'acov , תולדת אהרן - תולדת יעקב, Amsterdam, Samuel b. Israel Soyero , 1652
[Hasidim - Psalms] R. Judah Gruenwald , Sefer Tehillim Olelot Yehudah, ספר תהלים ע'פ עוללות יהודה, Szatmar (Satu-Mare), J. Herman Ciment, 1927
[Hasidim - Psalms] R. Eliezer Zevi Safrin, Sefer Tehillim, ספר תהלים, Uzhgorod, Moses Simha Gelis, 1926
[Bible - Psalms] R. Hayyim b. Issaher Ber Melamed, Sefer Tehillim, ספר תהלים, Amsterdam, Widow of David Proophs, 1852
[Bible - Psalms] Mendelssohn, Psalme David's, ספר תהלים , Hannover , E. A. Telgener, 1841
[Only Ed.] R. Solomon b. Raphael Moses Bula, Lehem Shelomo , לחם שלמה, Salonica, Mordecai Nahman & David Israeliga, 1795
[Hasidim - First Ed.] R. Issachar Dov Ber , Bat Eyni , בת עיני, Dubno , [Jonathan b. Jacob of Weilitsh], 1798
[First Ed.] R. Zevi Hirsch Chajes , Mevo ha-Talmud; Darkhei Hora'ah, מבוא התלמוד; דרכי הוראה, Zholkva, Saul Dov Meir Hoffer , 1845; 1842
[Habad - First Ed.] R. Aaron Hurwitz , Avodat ha-Levi, עבודת הלוי , Lemberg, S. L. Flecker, 1861
[Hasidim] R. Gedalia Rabbinowitz , Teshu’ot Hen , תשואות חן, [Laszczow], Samuel ben Issachar Segal , 1816
[Kabbalah - Hasidim] R. Israel Hapstein , Ohr Israel , אור ישראל , Czernowitz, Johann Eckhardt , 1862
[First Ed.] R. Eliezer Fleckles , Teshuvah me-Ahavah, v. III , תשובה מאהבה ח'ג , Prague, Scholl [Franz Johann] , 1821
[Polemic - Kabbalah - Reform] Moses Kunitz , Ben Yohai , בן יוחאי, Vienna, Georg Hraschansky , 1815
[Bible - First Ed.] Saul Raskin, Illus. , The Book of Psalms , ספר תהלים , New York, Academy Photo Offset , 1942
Manasseh (Menasseh) Ben Israel , Nishmat Hayyim , נשמת חיים, Leipzig, 1862
[Ms.] R. Yiyah b. Jacob Salih , Mekor Hayyim (Fountain of Life) , מקור חיים , [Yemen], 19th cent.
[First Ed. - Dedication Copy] Radbaz, Divre David ve-Hon Yosef, דברי דוד וספר הון יוסף, Leghorn, Judah Joseph Hayyim & Eliezer Raphael Saadon, 1828
[Only Ed.] R. Hayyim Aryeh Loeb Horowitz, Haiyei Aryeh, חיי ארי', Cracow, Joseph Fisher, 1890
[Avot], Mesehet Avot, מסכת אבות , Frankfort am Main, Anton Heinshit, 1713
[Bible] [Moses Mendelssohn], Megillat Kohelet, מגלת קהלת , Berlin, Itzik Speyer, 1770
[First Ed. - Avot] R. Joseph Hayyim b. Elijah , Birkat Avot (Ben Ish Hai), ברכת אבות (בן איש חי), Leghorn, Elijah Benamazough & Partners, 1865
[Kabbalah - First Ed.] R. Mordecai b. Jacob , Pa'amon ve-Rimmon (Bell and Pomegranate) , עסיס רמונים ע'פ פעמון ורמון , Amsterdam, Moses Diaz, 1708
[First Ed.] R. Jacob b. Joseph Reischer , Hok Ya'akov ; Solet le-Minhah ve-Shemen le-Minhah , חק יעקב; סולת למנחה ושמן למנחה, Dessau, Moses b. Simha Bunim, 1696
[Liturgy], Selihot for the Entire Year (Frankfurt Minhag) , סליחות מכל השנה , Frankfort am Main, Heinrich Beirhoffer, 1763
[Ms.] R. Samson Jacob Modena, Poem for Rosh Hashanah, תקעו בחדש שופר..., [Italy], 1734
[Haggadah - Illustrated - Ladino], Haggadah Shel Pessah, הגדה של פסח , Leghorn, Solomon Belporte & Partner, 1932
[Liturgy - Women - Unrecorded] Heidenheim , Safah Berurah , שפה ברורה - לסבלונות, Roedelheim, Wolf Heidenheim , 1832
R. Solomon Zalman Hanau , Zohar ha-Tevah , צוהר התיבה , Berlin, Itzik Speyer, 1769
[Haggadah - Illustrated - Ladino] , Haggadah Shel Pessah , הגדה של פסח , Leghorn, Elijah Benamazough & Sons , 1867
[Haggadah - Illustrated], Haggadah Shel Pessah , הגדה של פסח, Leghorn, Elijah Benamazough & Sons , 1887
[Haggadah - Kabbal] R. Jekuthiel Judah Teitelbaum , Yitav Panim, ייטב פנים , Khust, Meir Judah Katine, 1912
[Haggadah] Dr. S. I. Mulder , Translator, Hagadah of voordragt , הגדה ללילי פסח, Amsterdam, J. L. Joachimsthal , 1862
[Only Ed.] R. Aaron Azriel, Kapei Aaron, Two Parts, כפי אהרון, ב'ח, Jerusalem, Israel b. Abraham Bak; Samuel ha-Levi Zuckerman, 1874-86
[Haggadah - Illustrated], Haggadah Shel Pessah, הגדה של פסח , Offenbach, Zevi Hirsch Spitz Segal & Son Abraham, 1805
[Liturgy - First Ed.] , Mahzor, מחזור, Amsterdam, Kashman b. Joseph Barukh, 1767
[First Ed.] R. Shabbetai Bass , Siftei Hahumim , שפתי חכמים , Frankfort am Main, Johann Kellner , 1712
[Liturgy], Selihot mi-kol ha-Shana, סליחות מכל השנה , Vienna, Anton Schmid , 1796
[Only Ed.] R. Zevi Hirsch Baschko, Tiferet Zevi, תפארת צבי, Warsaw, H. Nassonowicz , 1816
[Haggadah - Unrecorded] , Haggadah Shel Pessah , הגדה של פסח, Bombay, Anglo-Jewish and Vernacular Press , 1887
[Haggadah - Illustrated - Ladino] , Haggadah Shel Pessah , הגדה של פסח, Leghorn, Solomon Bilporte & Partner , 1853
[Only Ed.] R. Hayyim ha-Kohen Rapoport , She’ilot Teshuvot Mayyim Hayyim , מים חיים ספר שאלות ותשובות, Zhitomir, Hananiah Lippa and Joshua Heschel Shapira , 1857-58
[Only Ed.] R. Phinehas Zelig b. Moses, Ateret Paz , עטרת פז , Frankfort am Oder, Widow of Professor Grilla, 1768
[First Ed.] R. Eliezer Lipshutz , Heshiv R. Eliezer ve-Si'ah ha-Sadeh , ספר שאלות ותשובת השיב ר' אליעזר ושיח השדה, Neuwied , [Johann Belzer Haupt] , 1748-49
[Anglo-Judaica] R. David Tevele Schiff , Leshon Zahav , לשון זהב , Offenbach, 1822
[Only Ed.] R. Yom Tov Krispin , Bigdei Yom Tov , בגדי יום טוב , Izmir, Aaron Joshua de Sagura, 1873
[Only Ed.] R. Shem Tov Moati , Shem Tov , שם יוסף , Jerusalem, Elijah & Moses Sasson , 1879
[Haggadah - Illustrated, Narracion de la Pascua , הגדה של פסח, Buenos Aires , Parada Obiol , 1946
[Polemic] R. Raphael Hayyim Moses Benaim, Kol Tehinah Kol Tahanah, קול תחנה קול טחנה , Jerusalem, Samuel ha-Levi Zuckerman , 1912-13
Megillat Ta’anit with Megillat Antiochus, מגילת תענית; מגילת אנטיוכס , [Koenigsberg], Tuvia ha-Kohen and Efrati & Joseph Becker, c. 1858
[Haskalah] Solomon Loewisohn, Melizat Yeshurun, מליצת ישרון, Vienna, Anton Schmidt, 1816
[Bible] R. Jehiel ben Aaron Heller , Shir ha-Shirim with Oteh Or, שיר השירים ע'פ עוטה אור , Klaipeda (Memel), August Stobbe, 1861
[First Ed.] R. Isaac Zevi ben Moses Judah Lebowitz, Shulhan ha-Ezer, שלחן העזר, Dej, 1929-32
[Women] Rabbinate of Constantinople, Mahberet Kiddushin al Tannai, מחברת קדושין על תנאי, Constantinople, Alakhir (Benjamin Raphael ben Joseph), 1924
[Medical] Dr. Heinrich Friedrich Paulizky, Marpe le-Am, מרפה לעם, Zhitomir, Abraham Shalom Shadatov, 1868
[First Ed.] Johann Ernst Fabers, Anmerkungen zur Erlernung , des Talmudischen und Rabbinischen, Gottingen, Witwe Vandenhoeck, 1770
[First Ed.] R. Nathan Zevi Finkel, Editor, Ez Peri, עץ פרי, Vilna, Judah Leib ben Eliezer Lipman, 1881
[Only Ed.] R. Ezekiel Saul Benisch of Kovno, Imrei Yehezkel, אמרי יחזקאל, Vilna, R. Shraga Feivel Grubner, 1903
Talmud Bavli ve-Yerushalmi, תלמוד בבלי וירושלמי, New York, Shulsinger Bros., 1947
[First Ed.] Nehemiah Libowitz , Doresh Reshumot ha-Aggadah , דורש רשומות האגדה , New York, A. H. Rosenberg , 1893
[Ms.] Dr. L. Loewe, Letter by Sir Moses Montefiore, London, 1899
[Polemic - Anti-Hasidim] Judah Leib Mises , Kinat ha-Emet , קנאת האמת , Lemberg, A. Waydowicz , 1879
[Polemic - Anti Hasidim] Joseph Pearl , Bohen Zaddik, בוחן צדיק , Prague, M.I. Landau , 1838
[Polemic - Anti-Haskalah - Dedication Copy] , Milhemet Sophrim , מלחמת סופרים, Vilna, Abraham Isaac Dewortz & Son , 1871
[Polemic - Anti-Reform] R. Solomon Rosenthal , Bet Owen , בית און , Ofen, Koeniglichen ung. Universitaetsschriften , 1839
[Liturgy - Haskalah] Israel Abraham Euchel, Gebete der hochdeutschen und polnischen Juden, Vienna, 1799
[Only Ed.] R. Joseph Kohn-Zedek , Aleph Alphin, אלף אלפין , London, Rabinowitz, 1890
[Holocaust - Haggadah] , Haggadah Shel Pessah, הגדה של פסח , Shanghai, China, 1946
R. Yidel Rosenberg , Tiferet Maharal , תפארת מהרא'ל, Piotrkow, Solomon Blechatovski, 1914
[Haskalah] Dr. Solomon Rubin , Milhemet ha-Niglah ve-ha-Nistar, מלחמת הנגלה והנסתר , New York, A. H. Rosenberg , 1898
[Polemic] R. Salomon Wolf Klein , Ha'Emet Ve'ha'Shalom Ehahvu , האמת והשלום אהבו , Frankfort am Main, J. Kauffmann , 1861
[Polemic] R. Hanoh (Heinrich) Ehrentreu , Zidkat ha-Zaddik , צדקת הצדיק , Berlin , H. Itzkowski , 1910
[Only Ed. - Polemic - Reform], Divrei Shalom va-Emet, דברי שלום ואמת, Prague, D. Ehrmann; S. Freund , 1861
[Egypt - Only Ed.] R. Mordecai ha-Levy , Darkei No'am , דרכי נעם , Venice, Vicenzo & Aluise Bragadini , 1697
[Only Ed.] R. Joseph Fried , Ohel Joseph , שו'ת אהל יוסף , New York, A. H. Rosenberg , 1903
[Kabbalah - First Ed.] Anonymous, Yefeh Nof, יפה נוף , Venice, Jaun D'Gara , c. 1572
[First Ed.] R. Hayyim Palache , Zedakah Hayyim, צדקה חיים, Izmir, Ben Zion Roditi, 1874
[Bible] Samuel David Luzzatto, ed. , Hameshei Humshei Torah - Il Pentateuco , חמשה חומשי תורה , Padua, figli dell'Autore, 1871
[Only Ed.] R. Shalom Moses Hai Gagin , Yismah Lev , ישמח לב , Jerusalem, Isaac Gashintsky , 1878
[Only Ed. - Unrecorded] R. Israel Sassoon , Keneset Yisra'el , כנסת ישראל; ישועת ישראל , Leghorn, Solomon Belforte & Partners , 1856
[Haggadah] William H. Greenberg, Ed. , The Haggadah according to the rite of Yemen , הגדה כמנהג תימן , London/Leipzig , W. Drugulin , 1896
[First Ed. - Binding] R. Akiva Eger (Eiger) , Shulhan Arukh, Orah Hayyim, מגיני ארץ (שלחן ערוך, אורח חיים), Johannisburg, Prussia, Georg Stein, 1862
[Polemic] R. David b. Pinehas Nieto , Matte Dan , מטה דן וכוזרי חלק שני , Metz, Getshlik Speyer , 1780
[Polemic] R. Elijah Ben-Amozegh , Ya’anah ba-Esh , יענה באש, Leghorn, Elijah Ben-Amozegh and Partner , 1907
[Polemic - Anti-Hasidim] Joseph Chotzner, Leil Shimmurim, ליל שמורים , Breslau, Hirsch Sulzbach, 1864
[Polemic - Anti-Reform]R. Israel David Schlesinger, Shut Har Tabor , שו'ת הר תבור , Pressburg (Bratislava), Heinrich Sieber , 1861
[Polemic] R. Salomon Wolf Klein , Mi-Penei Koshet , מפני קשט , Frankfort am Main, H. L. Broenner, 1861
[Polemic - Anti-Reform]R. Israel David Schlesinger, Meholat ha-Mahanayim , מחולת המחנים, Pressburg (Bratislava) , M. Ellinger , 1859
[Only Ed. - Haskalah] Aaron Wolfsohn-Halle, Jeschurun, Breslau, Adolf Gehr, 1804
[Polemic - Only Ed.] R. Isaac Zevi Margaretten, Tokeph ha-Talmud, תוקף התלמוד , Ofen, Konigl. ungarischen Universitats Buchdruckerei, 1849
[Polemic - Only Ed.] R. Majer Zipser , Mei ha-Shillo'ah (Waters of Siloah), מי השלח , Ofen, Universitaets-Buchdruckerei , 1853
[Haggadah] R. Solomon Bloch, Editor , Kohelet Shlomo , קהלת שלמה - סדר ההגדה של פסח, Hannover , E. A. Telgener , 1830
[Only Ed.] R. Abraham Spitz , Male Razon , מלא רצון, Frankfort am Main, 1710
[Bible], Kizzur Zizat Novel Zevi , קיצור ציצת נובל צבי , Odessa, Moses Elizer Belienson, 1867
[First Ed.] Shalom Rabinovitz (Shalom Aleichem), A maase un ein ek, א מעשה אהן איין עק, Warsaw, Halter, 1902
[Only edition], Marc Chagall, מארק שאגאל , Tel Aviv, Gazit, 1943
[Zionism - Basle Congress], Protocol Stenograhpi, פרוטוקול סטינוגרפי , Warsaw, Shuldberg & Partner, 1899
[Liturgy], Seder Kinot , סדר קינות, Homburg, Simeon Henna, 1727
[Reform - Zionism] S. Levy, Zionism and Liberal Judaism, London, Ballantyne, Hanson & Co., 1911
[Kabbalah - First Ed.] R. Abraham of Granada , Berit Menuhah (The Covenant of Rest) , ברית מנוחה , Amsterdam, Judah b. Mordecai & Samuel b. Moses ha-Levi, 1648
[Liturgy], Selihot ke-Minhag Alsace , סליחות מכל השנה כמנהג עלזוז , Frankfort am Main, Solomon Zalman Aptrod & Moses Gamberg, 1725
[Zionism], Parlimentary Debates, House of Lords, London, His Majesty's Stationery Office, 1942
[Zionism] [The Woodhead Commission], Palestine Partition Commission , Summary of Report, [London], [1938]
[Zionism] Sir John Hope Simpson, Report on Immigration, Land Settlement, and Development., London, His Majesty's Stationery Office, 1930
R. Samason b. Raphael Hirsch , Uber die beziehung des Talmuds zum Judenthum, und zu der sozialen stellung seiner bekenner, Frankfort am Main, J. Kauffmann (H. L. Broenner) , 1884
R. Isaac Tyrnau/R. Simon Levi Guenzburg , Minhagim , מנהגים, Karlsruhe, 1818
[Liturgy], Selihot for the Entire Year (Frankfurt Minhag) , סליחות מכל השנה, Karlsruhe, Grossherzoglich Badischen Privilegirten Hebraeisch, 1817
[Only Ed. - Kabbalah] , Ke-Gan ha-Yerek , כג'ן הירק, Jerusalem, Zuckerman/Levi, 1909
[Kabbalah - Liturgy] , Leket Zevi , לקט צבי , Roedelheim, J. Lehrberger , 1856
[Bible - Psalms - Unrecorded] , Die Psalmen , ספר תהלים, Vienna, J. Knoepflmacher & Soehne , 1860
[Bible - Psalms - First Ed.]R. Samson Raph. Hirsch, Die Psalmen , סדר תהלים , Frankfort am Main, J. Kauffmann (H. L. Broenner) , 1898
[Reform] Aaron Chorin , Iggeret Elasaf , אגרת אלאסף , Prague, Scholl & Landau , 1826
[Only Ed. - Religous Zionism], Ha-Dat ve-ha-Le'ummiyyut, הדת והלאומיות , Warsaw, Meir Jehiel Haltyer, 1900
[First Ed.] R. Samson Raphael Hirsch , Der Pentateuch, חמשה חומשי תורה, Frankfort am Main, H. L. Broenner - Kauffmann , 1877-78
[First Ed.] R. Simeon b. Zemah Duran , Tashbez , ספר התשב'ץ , Amsterdam, Naftali Hertz , 1738-41
[Haggadah - Illustrated] Dr. Marcus Lehmann , Hagadah schel pessach , [הגדה של פסח], Frankfort am Main, J. Kauffman/M. Lehrberger & Co. , 1918
[Haggadah - First Ed.] R. Jacob Avihazira , Bigdei ha-Serud , בגדי השרד, Jerusalem, Moses Lilianthal & Elhanan Tennenbaum , 1888
[Ladino] R. Joseph Caro , Shulhan ha-Panim , שלחן הפנים , Venice, Bragadin , 1713
[Liturgy] Joseph Magil, Fulshtendiger linen siddur, פאלשטענדיגער ליניען - סדור , Philadelphia, Joseph Magilnitsky, (1906)
[Haggadah], Erev Pessah , ערב פסח, Leghorn, Solomon Belforte & Partners , 1938
[Haggadah - Illustrated], La Haggada , סדר ההגדה של פסח, Paris, L. Blum (Jouaust et Sigaux) , 1884
[Liturgy - Kabbalah - Ladino - French Judaica] , Tefilat Yesharim , תפלת ישרים, Amsterdam, Naftali Hertz Levi Rofe , 1740
[Only Ed.] R. Hirsch Edelmann, Derekh Tovim (The Path of Good Man), דרך טובים, London, A.P. Shaw and Co , 1856
[First Ed. - Kabbalah] R. Avigdor Ezrie , Zimrat ha-Erez, זמרת הארץ, Jerusalem, Zihron Shlomo , 1892
[Ladino - Missionary] , La Alma de Hombre (The Spirit of Man) , לה אלמה די אומברי , Constantinople, Imprenta de A. Churchil , 1855
[Kabbalah] R. Shabbetai Sheftel Horowitz , Shefa Tal , שפע טל , Bialozorka, Mordechai b. Samuel & Son , 1807
[First Ed.] R. Jonathan Eibeschutz , Kerati U'phlaite , כרתי ופלתי , Altona, 1763
[Liturgy] R. David b. Joseph Abudarham , Abudarham , אבודרהם, Constantinople, Astruc de Toulon , 1513
[Only Ed.] R. Judah Ashkenazi , Kehal Ye'udah , קהל יאודה , Salonica, Press of the Deceased Bezalel Ashkenazi , 1825
[Kabbalah - First Ed.] R. Joseph Angelino , Livnat ha-Sapir , לבנת הספיר, Jerusalem, Ezriel, 1913
[Authographed - Habad] R. Abraham David Lavot , Bet Aaron ve-Hosuphot , בית אהרן והוספת , Vilna, Juda Leib , 1880
[Only Ed.] R. Raphael Kohen , Ve-Shav ha-Kohen - She'elat ha-Kohanim Torah , ושב הכהן - שאלת הכהנים תורה, Altona, Eckstorff , 1792
[Haggadah], La Haggada , סדר ההגדה של פסח , Paris, Durlacher, 1881
[Kabbalah - First Ed.] R. Isaiah Asher Zelig Marga, Kumi Rani; Tikkun Hazot , קומי רני; תיקון חצות, Jerusalem, Zukerman, 1925
[Polemic - Zionism] R. Akiva Joseph Schlesinger, Kuntres Shimru Mishpat: Kohelet Shelomo, שמרו משפט; קהלת שלמה, Jerusalem, Brothers Lipshitz; A. M. Lunts, 1900; 1899
[Kabbalah] R. Simeon b. Yohai , Zohar , ספר הזהר, Amsterdam, Yohanan Levi Rophe & Son Benjamin , 1805
[Kabbalah] R. Elazar ben Samuel Shmelke Rokeah, Ma’aseh Roke’ah, מעשה רוקח, Mogilev on the Dniester, Zevi Zev Rubinstein, 1819
[Only Ed.] R. Bezalel Har-Zion (Rosenberg), Mahshevet Bezalel, מחשבת בצלאל, London, Goldenberg and Epstein, 1926
[Only Ed.] R. Judah Loeb Margolioth, S”T Peri Tevu’ah helek sheni, ספר שאלות ותשובות פרי תבואה חלק שני, Nowy Dwor Mazowiecki , [Johann Anton Krieger], 1796
[First Ed.] R. Ozer ben Meir of Clementow, Even ha-Ozer, אבן העוזר, Zholkva, David ben Hayyim David Segal, 1753
Gabe Herrn Rabbiner Dr. Nobel zum 50. Geburtstag, Frankfort am Main, J. Kaufmann, 1921
[Only Ed.] R. Jacob Ben-Zion ha-Kohen Mendelson, ha-Zeed, הציד, Leeds, Joseph Parton, 1904
[Only Ed.] R. Elazer ben Elazer Kalir, Havvat Yair Hadash, חות יאיר חדש, Prague, Elzinwanger, 1792
[Periodical] R. Isaac Hirsch Weiss; Meir Friedmann, Beit Talmud, בית תלמוד , Vienna, Loewy & Alkalay, Pressburg , 1881-85
[Daf Yomi] R. Baruch Gelbart; R. Meir Shapira, Maphtei'ah, מפתח למאמרי הלכה ומאמרי אגדה , Lodz, 1931
[Only Ed.] R. Hermann Adler, The Ritual; Reply of the Chief Rabbi, Appendices, London, Wertheimer, Lea and Co, 1880
[Polemic - Anti-Christian] R. Eliezer Zevi Zweifel, Sneigor, סניגור , Warsaw, Isaac Goldman, 1885
[Only Ed.] R. Joseph Kohn-Zedek , Sefat Emet, שפת אמת, London, Ann Abrahams & Son , 1879
[Polemic - Community - Only Ed.] Sephardim , Polemics on funding for R. Meir Ba'al ha-Ness, יצב גבולות; משפט וצדק, [Jerusalem], 1904
[Polemic - Only Ed.] R. Abraham Mehudar, Has Kateigur, Part I, הס קטגור , Jaffa, 1957
[Kabbalah], Tekuni Ha-Zohar , תקוני הזהר, Amsterdam, Solomon Proophs, 1719
[First Ed.] R. Isaac Jacob Reines , Urim Gedolim, אורים גדולים , Vilna, Judah Loeb, 1886
Talmud Bavli, Tractate Bezah , תלמוד בבלי, מסכת ביצה , Metz, Joseph Antoine , 1768
[Marranos - Liturgy] R. Isaac Nieto, Translator , Lev Tahor , לב טהור, Leghorn, Anton Santini e Compagni , 1753
[Haggadah] R. Jacob Rabinowitz , Haggadah Shel Pessah , הגדה של פסח ע'פ שבחי יעקב, London, Y. Norditsky , 1906
[Kabbalah - First Ed.] R. Menahem Azariah of Fano , Ma'amar ha-Chamishi ve-ha-Shishi Asarah Ma'amarot , מאמר החמשי והששי , Hamburg, 1662
[Cookbook] Rebekka Wolf , Kochbuch fur Israelitische Frauen , Frankfort am Main, J. Kaufmann , 1891
[Only Ed.] Dr. Joseph Fibermann , Internationales Montefiore-Album , Frankfort am Main, Mahlau & Waldschmidt , 1882
[Only Ed. - Agudah] R. Moses Hayyim Law of Presov, Der weg zu kiddush ha-Shem, דער וועג צו קדוש השם, Lodz, Mesorah, 1928
[Liturgy - Bible] , Psalms, תהלים , Vilna, Widow & Brothers Romm, 1890
[Liturgy - Bible] , Liber Psalmorum ad editionem Hooghtianam.., תהלים, London, W. Clowes and Sons, 1862
[Liturgy - Bible] , Psalms , תהלים, Leghorn, Eliezer Menahem Ottolenghi, 1828
[Liturgy - Bible], Psalms , תהלים, Leghorn, Samuel Sa'adon, 1820
[First Ed.] R. Hayyim Palache , Hayyim la-Gupha, חיים לגופא, Izmir, Isaac Samuel di Shegura, 1874
[Only Ed.] R. David Aaron De Sola , A Sermon, London, Meldola, Cahn & Co., 1847
[Only Ed.] Aaron Marcus, Geschichte der Judischen Traditionslehre, Vortrag, Hamburg, M. Lessmann, 1903
[Anti-Zionist Polemic] Neturi Karta , Al ha-Nissim, על הנסים , Jerusalem, Horev, 1957
[Liturgy - Binding], Tephilla Yesharah, תפלה ישרה , Offenbach, Zevi Hirsch Spitz Segal & Son, 1801
[Kabbalah] R. Simeon b. Yohai , Zohar , זהר על התורה , Leghorn, Jacob Aribus, 1815
[Bible], Biblia Hebraica , Pontefract, B. Boothroyd, 1810-16
[First Ed.] R. Samuel Laniado , Keli Hemdah; Keli Yekar; Keli Paz , כלי חמדה ; כלי יקר; כלי פז , Venice, Juan D'Gara; Girolamo Bragdin, 1594-1657
R. Jacob b. Asher , Even ha-Ezer, אבן העזר , Venice, Jaun D'Gara , 1565
[Hasidim - First Ed.] R. Aaron Perlov of Karlin, Beit Aharon , בית אהרן , Brody, Moses Loeb Hermlin, 1875
R. Jacob b. Asher , Tur Yoreh De'ah, טור יורה דעה , Venice, Giovanni Grippo, 1564
[First Ed.] R. Samuel Jaffe Ashkenazi , Yefeh To'ar , יפה תאר - שמות, Venice, Antonio Rizini, 1657
[Kabbalah - First Ed.] R. Abraham Jehiel Mikhal, Nezer ha-Kodesh, נזר הקדש , Jessnitz, Israel b. Abraham , 1719
[First Ed.] , Sifrei , ספרי, Venice, Daniel Bomberg , 1545
R. Isaac b. Meir Dueren , Sha'arei Dura , שערי דורא , Venice, Vittorio Eliano, 1563
[First Ed.] R. Samuel Judah Katzenellenbogen, Shne'im Asar Derashot, שנים עשר דרשות , Venice, Jaun D'Gara , 1594
[First Ed.] R. Yom Tov Lipmann Heller , Zurat Beit ha-Mikdash , צורת בית המקדש , Prague, [Abraham b. Moses], 1602
[First Ed.] R. Aaron ibn Hayyim , Korban Aharon , Venice, Jaun D'Gara , 1609-11
[First Ed.] R. Moses b. Joseph Di Trani (Mabit), Kiryat Sefer , קרית ספר, Venice, Bragadin, 1551
[Only Ed. - Bible] R. Aaron ibn Hayyim , Lev Aaron , לב אהרן , Venice, Jaun D'Gara , 1608
R. Jacob b. Asher (Rosh), Arba'ah Turim, ארבעה טורים, Hanau, Hans Jakob Henna, 1610
[The Copy of the Chortkover Rebbe], Shone Halkhot, שונה הלכות , Amsterdam, Loeb Sussmans; Johann Jensen, 1762
[First Ed.] R. Alexander Suslin ha-Kohen , Sefer ha-Agudah , ספר האגודה , Cracow, Issac of Prostiz , 1571
[Only Ed. - Avot] R. Benjamin Motal , Tummat Yesharim , תמת ישרים , Venice, Pietro & Lorenzo Bragadini , 1622
[Miniature - Bible] , Hamisha Hunshei Torah, חמשה חומשי תורה - תנך, Leiden, Sons of Franciscus Raphelengius , 1610
[Only Ed.] R. Simon ben Judah Löb Peiser, Nahalat Shimoni, נחלת שמעוני, Wandsbeck, Israel ben Abraham: Johann Rose, 1728
[Only Ed.] R. Nissan Raphael Isaac Zuriano, Rani ve-Simhi, רני ושמחי, Izmir, Aaron Yoshea di Segura, 1874
[Only Ed.] R. Israel Hayyim Joseph Eliakim, Shem Yosef, שם יוסף , Salonica, Raphael Yuda Kalai & Mordecai Nahman, 1769
[Only Ed.] R. Meir ben Aaron, Tevu’ot Shemesh, תבואת שמש, Berlin, Hevrat Hinnuh Ne'arim, 1787
[Only Ed.] R. Jacob b. Isaac David Gunzberg, Zera Ya’akov, זרע יעקב, [R. Zevi Hirsch Auerbach; R.Nathan N. Scheur Copy], Prague, Franz Johann Scholl, 1814
[First Ed.] R. Zevi Hirsch ben Naftali Hertz Ashke, Ateret Zevi, עטרת צבי, Lvov, Rosanes, 1804
[First Ed.] R. Hayyim Bezalel b. Ezekiel Panet, Derekh Yivhar, דרך יבחר, Mukachevo, Blayer & Kohn, 1894
[Only Ed.] R. Aaron de Toledo, Divrei Hafetz, דברי חפץ, Salonica, Mordecai Nahmun and David Yisraeliga, 1798
[Only Ed.] R. Jehiel Ichel Menahum Nahum, Emek Berakhah, עמק ברכה, Lvov, Naftali Hertz Grossman, 1808
[Medical] Dr. Ch. Wilhelm Hufeland, Moreh Darkhei ha-Refuah, מורה דרכי הרפואה, Zhitomir, A. Shadov, 1869
[Ms.], Last Will of R. Jacob Vaaknin, צוואת ה'ר יעקב וועקנין, Tiberias, 1946
[Hasidim - First Ed.] R. Meir Rottenburg of Apta, Or la-Shamayim , אור לשמים , Lvov, [1850]
[Haggadah] , La Haggada , סדר ההגדה של פסח , Paris, A. Durlacher (Alcan-Levy), 1898
[Liturgy - Kabbalah], Seder ha-Tikkun , סדר התקון , Amsterdam, Isaac Templo , 1727
R. Phinehas Elijah Hurwitz , Sefer ha-Berit , ספר הברית , Vilna, Menahem Mann , 1818
[Kabbalah - Liturgy] R. Moshe Zacuto , Tikkun Shovavim , תקון שובבים , Venice, Bragadina, 1741
[Haggadah - Unrecorded] , Haggadah Shel Pessah , הגדה של פסח , Jerusalem, Levy & Partners , 1904
R. Jacob b. Asher, Tur Hoshen Mishpat, טור חושן משפט , Venice, Juan Grippo, 1567
[Only Ed.] R. Mordecai Rubio , Responsa, Shemen ha-Mor , ספר שו'ת שמן המר, Leghorn, Jacon Nunis Vais & Partner , 1793
[Hasidim - First Ed.] R. Samuel Zevi Danziger, Tiferet Shmuel, Part I-II, תפארת שמואל, חלק א-ב, Lodz, Eliezer Goldsmith, 1925
[Only Ed.] R. Joseph Ergas , Divrei Yosef , דברי יוסף, Leghorn, Abraham Meldola , 1742
[Hasidim - First Ed.] R. Aryeh Loeb of Polonnoye, Kol Aryeh , קול אריה , Korzec (Korets), Abraham b. Isaac; Elijah b. Jacob, 1798
[Only Ed.] N. Katzburg, R. Moses Samuel Glasner , לשיטתו התורנית והלאומית של הרב משה שמואל גלזנר, New York, Offprint, 1970
[Ladino - Liturgy] , Hallel ha-Gadol , הלל הגדול , Constantinople, Il Tempo , 1882
[Hasidim - First Ed.] R. Menahem Mendel of Kosow , Ahavat Shalom , אהבת שלום , Lvov, Pseudo Jides Rosanes , [1833]
[Only Ed.] R. Samuel Hayyun, Benei Shemu'el, בני שמואל, Salonica, 1613
[Only Ed.] R. Moses Albelda , Olat Tamid , עולת תמיד, Venice, Daniel Zaniti , 1601
[Habad - First Ed.] R. Menahem Mendel Schneersohn , Or ha-Torah, אור התורה , Berdichev, Sheptel, 1913
[Habad - First Ed.] R. Menahem Mendel Schneersohn, Zemah Zedek , צמח צדק , Vilna, Fine, Rosenkrantz, & Schriftzetzer, 1884
R. Jacob b. Judah Weil , She'ilot u-Tshuvot (Mahari Weil) , שאלות ותשובות [מהר'י ווייל], Hanau, Hans Jakob Hena , 1610
[Unrecorded - Ms. - Only Ed.] R. Samuel b. Menahem, Commentary to Pirkei Avot, פירוש מסכת אבות, London, 19th cent.
[First Ed.] R. Benjamin Mussafia , Musaf he-Arukh , מוסף הערוך , Amsterdam, Emanuel Benviniste , 1655
[First Ed.] , Tanna de-Vei Eliyahu , תנא דבי אליהו , Venice, Daniel Zaniti, 1598
[Bible] Moses Mendelssohn , Ez Hayyim , עץ חיים , Sulzbach, Zekel Orenstein & Sons , 1827
[Only Ed.] R. Hayyim ben Moses Shak , Yad Hayyim , יד חיים, Prague, Sons of Moses Bak , 1759
R. Moses b. Maimon (Maimonides) , Madah Ahava Zemanim , מדע אהבה זמנים, Venice, Vendramina , 1703
[Holocaust - Habad], Siddur Kol Benei Yehudah, סדור קול בני יהודה, Shanghai, China, Talmud Torah, 1946
[Liturgy], Pizmon le-Simhat Torah , פזמונים לשמחת התורה, Shanghai, China , Meir Zion Moses Judah Kohen , 1935
[Bible], Biblia Hebraica , תורה נביאים וכתובים, Amsterdam/Utrecht, Boom, Waesberge, Goethals, Borstius, Wolters, etc., 1705
[First Ed.] R. Saul Lowenstam of Amsterdam , Binyan Ariel , בנין אריאל , Amsterdam, Jacob Proophs; Abraham Proophs, 1778
[Polemic - Only Ed.] R. Jacob London , Hishtariot Melech Ha'Negev im Melech , השתערות מלך הנגב עם מלך הצפון, Amsterdam, Abraham Attais , 1737
[First Ed.] R. Yeshayahu Basan , Todat Shelamim , תודת שלמים, Venice, Isaac Foa, Bragadin , 1741
[Women] R. Solomon ibn Aderet , Torat ha-Baiyit ha-Arukh , תורת הבית הארוך , Prague, Descendants of Moses Katz , 1735
[First Ed.] R. Judah A. Modena , Bet Yehudah , בית יהודה, Venice, Giovanni Vendramina , 1635
[Only Ed.] R. Isaiah ha-Levi Horowitz , Beit ha-Levi , בית הלוי , Venice, Bragadino, Appreso Lorenzo Prodotto , 1666
[Kabbalah - Only Ed.] R. Hayyim ha-Kohen, Torat Hakham , תורת חכם , Venice, Gio Imberti , 1654
R. Benjamin Artom, A Sermon, London, Wertheimer, Lea and Co, 1866
[Reform] Dr. Majer Zipser, The Sermon on the Mount Reviewed..., London, 1852
[Only Ed.] Chief Rabbi Nathan Marcus Adler, The Morning & Evening Sacrifice, A Sermon, London, J. Wertheimer and Co, 1865
[Unrecorded - Montefiore - Only Ed.], A Hymn of Thanksgiving, שיר לתודה, London, J. Wertheimer and Co, 1866
[Only Ed.] Dr. A. Schmiedl, Saadia Alfajumi, Vienna, Holzwarth, 1870
[Only Ed.] Dr. J. Gebhardt, Rede am Geburtstage, Friedrich Wilhelm IV, Geneve, Gunther, [1842]
[Only Ed.] R. J. Schwarz, Trauerworte, Agram, Hartman, 1874
[Only Ed.] Dr. Julius Furst & Dr. A. Schmiedl, Vortrage, Vienna, Spitzer, 1873
[Only Ed.] Dr. Leopold Stein, Festrede, Frankfort am Main, Hermann, 1868
[Only Ed.] Dr. Simon (Sinai) Nascher, Unsere Richtung!, Berlin , Lewent, 1866
[Only Ed.] Dr. A. Stein, Predigt , Danzig, Schroth'schen, 1859
[Only Ed.] Dr. Gotthold Salomon, Predigt, Hamburg, Berendsohn, 1844
[Only Ed.] Dr. Naftali Frankfurter, Die Lezte Predigt, Hamburg, Berendsohn, 1844
[Only Ed.] D. W. Marks, Einweihungs-Rede, Hamburg, Berendsohn, 1842
[Only Ed. - Reform] Dr. R. Frankfurter, Predigt , Hamburg, Berendsohn, 1841
[Only Ed.] Wolf G. Rothenheim, Predigt, Nordlingen, Bed'schen, 1841
[Polemic - Anti-Zionism - Only Ed.], Hizdazu Erez Yisrael, הזדעזעי ארץ ישראל!, Jerusalem, Va'ad Meiginei ha-Dat, 1958
[Only Ed.] R. Isaac b. Jacob Bernays , Der Biblische Orient, Munich, Fleischmann, 1821
[Reform] Abraham Geiger , Wissenschaftliche Zeitschrift , fuer juedische Theologie, vol. 3-4, Stuttgart, 1836-39
[First Ed. - Haskalah] Naphtali Herz Wessely , Levanon, Part II, לבנון, בית ב, Amsterdam, Joseph, Jacob, & Abraham Proophs , 1765
[Community], Regulatin ... der Synagoge, Hanau, Waisenhausbuchdrukerei, 1843
[First Ed. - Habad] R. Joseph I. Schneersohn , Mamurim ve-Sihot, מאמרים ושיחות, Riga, Jerusalem, New York, Warsaw, 1928-34
[Hasidim - First Ed.] R. Naphtali of Ropshitz, Ayala Sheluha , אילה שלוחה , Lemberg, L. Matfes , 1862
[Illustrated] Kornei Tchkovski, Der doktor estitvei, דער דאקטער אויסטוטוויי, Kiev, Meleha farlat far di natzionala minderheit, 1937
[First Ed. - Haskalah] Naphtali Herz Wessely , Shirei Tiferet, Part III, שירי תפארת, חלק ג', Berlin, Hevrat Hinnuh Ne'arim, 1792
[First Ed.] R. Abraham b. David III (Rabad), Ba'al ha-Nefesh, בעל הנפש , Berlin, 1762
[First Ed.] R. Daniel Terni , Ikkerei ha-Dat, Part I, עיקרי הד'ט, חלק ראשון, Florence, 1803
[Only Ed.] R. Daniel ben Moses David Terni , Mattenat Yad: Mahar Hodesh , מחר חדש; מתנת יד, Florence, Gaet. Cambiagi , 1794
[Bible - Esther], Shoshanat ha-Amukim, שושנת העמקים, Warsaw, David Shklover, 1838
[Ms.] , Sefer Goralot (Book of Lots), ספר גורלות, Zinkow, Aaron Hayyim b. Daviv Mordecai, Scribe, 1852
[Only Ed.] R. David Bonan, Mo'ed David , מועד דוד , Jerusalem, Samuel ha-Levi Zuckerman , 1887
[Polemic - Only Ed.] R. Akiva Joseph Schlesinger, Zavva'at Moshe - Na'ar Ivri, צוואת משה - נער עיברי, Vienna, Ph. Bendiner, 1863
[Only Ed.] R. Joseph Kohn-Zedek , Kodesh Hilulim; , קדש הלולים - תוספת קדושה , Altona, Gebrueder Bonn, 1873
[Meron - Lag Ba-Omer - Kabbalah] , Hillula Raba , הלולא רבא, Jerusalem, Samuel ha-Levi Zuckerman , 1884
[First Ed.] R. Raphael b. Jekuthiel Suesskind Kohn, Marpe Lashon , מרפא לשון , Altona, 1790
[Ms. - Bible], Pentateuch , חומש, בראשית-שמות, Yemen, Solomon ben Solomon, Scribe, 1854
[Kabbalah - First Ed.] R. Jacob ben Hayyim Zemah , Zohar ha-Raki’a, Part I, זוהר הרקיע, חלק ראשון, Korzec (Korets), Johann Anton Krieger , 1785
[Only Ed.] R. Joseph b. Samuel Ben-Rei , Sepher Masoret , ספר מסרות, Venice, Giovanni di Gara , 1607
[Haggadah], Haggadah Shel Pessah, הגדה של פסח , Jerusalem, Israel b. Abraham Bak, 1863
[Ms.], Responsa by R. Isaac ben Valid , שו'ת מה'ר יצחק בן וואליד , Tetuan, Morocco , 1860
[The Ibn Zur Copy] R. Ephraim Solomon Luntshits , Olelot Efrayim , עוללות אפרים, Prague, Abraham Heida, 1619-20
[Kabbalah - First Ed.] Attributed to Primeval Adam, Reziel ha-Malach , רזיאל המלאך , Amsterdam, Moses Mendez Coitinho , 1701
[First Ed.] R. Hayyim ibn Attar; R. Hezekiah da Si, Perot Genosor (Peri To'ar; Peri Hadash), פירות גנוסר (פרי חדש; פרי תואר), Amsterdam, Joseph Dayan, 1742
[First Ed.] R. Hayyim ibn Attar , Hefez Hashem , חפץ ה' , Amsterdam, Solomon Proophs, 1732