17:39:04


[Login]   
[Book List]  

PLEASE NOTE: All bidding for the auction currently underway
at our new website at www.virtualjudaica.com/
.

 
Listing Title
[Haggadah - First Ed.] , Haggadah Shel Pessah , הגדה של פסח - גנזי כנסת ישראל, London, Samuel Elijah Distillator , 1877
[First Ed.] David Levi , Succinct Account of the Rites and Ceremonies , London, J. Parsons , [1784]
[Only Ed.] L’Empereur Van Oppyck (Constantin l) , De Legibus Ebraeorum Forensibus , בבא קמא ממסכת נזיקין, Leiden, [Bonaventure & Abraham] Elzevier , 1637
[Only Ed.] O. Girardi , Sir Moses Montefiore 1784-1884 , Leghorn, Giornale L'Eco - F.Marchetti , 1884
[Liturgy] R. Selig Bamberger , Gebetbuch, מחזור, Frankfurt am Main (Roedelheim), M. Lehrberger & Co., c. 1930
[Haggadah - Illustrated] R. Selig Bamberger , Erzaehlung von dem Auszuge Israels aus Aegypten , ההגדה לליל שמורים , Frankfurt am Main (Roedelheim), M. Lehrberger & Co., 1938
[First Ed. - Women] R. Solomon Carlebach , Ratgeber fur das judische Haus, פלא יועץ, Berlin , Hausfreund, 1918
[Liturgy] Seligman Isaac Baer , Selihot le-Col ha-Shanah , הסליחות לכל השנה , Roedelheim, M. Lehrberger & Co., 1904
[Haggadah] Dr. S. Koenigsberger, Hagadah , הגדה של פסח , Berlin, Louis Lamm/H. Itzkowski, 1916
[Haggadah] E[rnst] D[aniel] Goldschmidt , Die Pessach-Haggada , סדר הגדה של פסח , Berlin, Schocken, 1937
[Only Ed.] Gustav Karpeles , Sechs Vortraege ueber die Geschichte der Juden, Berlin, Ulbert Friedlander, 1896
[Only Ed.] Dr. Ludwig A. Rosenthal, Jesus und die Rabbinen, Berlin, Arthur Scholem, [1905]
[Only Ed.] Dr. Isaac Heinemann, Die Stimme Gottes in der Kraft des Einzelnen, Breslau, Th. Schatzky, 1927
[Only Ed.] Dr. Alfred Bertholet, Die Eigenart der alttestamentlichen Religion , Tubingen, JCB Mohr, 1913
[Only Ed.] Dr. Ferdinand Rosenthal, Predigt, Breslau, H. Fleischmann, 1908
[First Ed.] Dr. Moritz Guedemann, Wie sollen wir die Bibel lesen?, Vienna, Bed, 1909
[Only Ed.] Dr. Caesar Seigmann, Rede, Hamburg, Hermann Rothschild, 1900
[Only Ed.] Dr Josef Meisl, Die Juden im Zartum Polen , Bonn, A. Marcus & E. Webers, 1916
[Ms. - Liturgy] , Sabbath Prayer Book , תפלות שבת , [Yemen], 19th cent.
[Woodcut Illustrations] R. Isaac Ibn Sahula, Sefer ha-Tappu'ah; Meshal ha-Kadmoni , ספר התפוח אשר לאריסטו, וספר משל הקדמוני, Frankfort am Oder, (Elesner), 1800
First Ed. - Reform] Comte de Mirabeau , Sur Moses Mendelssohn , sur la réforme politique des Juifs , London, 1787
[First Ed.] R. Isaac Samuel Reggio , Guida , Gorizia , Joh. Bap. Seitz , 1853
Giovanni di Giovanni , L'Ebraismo della Sicilia , Palermo, Giuseppe Gramignani , 1748
[Only Ed.] R. David Shabbetai Ventura , Nehar Shalom , נהר שלום , Amsterdam , Gerard Johan Janson , 1775
[Only Ed.] R. Hayyim Hirschensohn , Hiddushei ha-Rav Hayyim Hirschenson, Part I , ספר מוצל מאש המלחמה העולמית, הוא חידושי הרח'ה, Jerusalem , Defus ha-Ivri , 1914-24
R. Shraga Phoebus ben M. Segal Fraenkel , Zivhei Ratzon , זבחי רצון, Krotoszyn , Monash, 1860
[Only Ed.] R. Mordecai Berdugo (Ha-Marbiz), Divrei Mordekhai , דברי מרדכי, Meknes, Sayag, 1948
[First Ed.] R. Hayyim Shabbetai , Torat Hayyim, Volume Two , תורת חיים, ח'ב , Salonica, Talmud Torah , 1715
Don Isaac Abravanel , Peirush al Nevi'im Reshonim , פירוש על נביאים ראשונים , Hamburg, Thomas Rose , 1687
[Only Ed.] R. Baruch Angel , Hiddushei ha-Rav , חדושי הרב , Salonica, Talmud Torah , 1717
[Only Ed.] R. Elijah Palumbo , Yad ha-Melekh , יד המלך, Salonica, Mordecai Nahmun , 1804
[Only Ed.] R. Aaron ben Elhanan , Minhat Aharon , מנחת אהרן , [Koenigsberg] , [Rebbitzen Elka] widow of R. Aaron ben Elhanan , 1859
[Only Ed.] R. Abraham Yizhaki , Zera Avraham - Responsa , זרע אברהם, Constantinople , Jona b. Jacob Ashkenazi , 1732
[Liturgy - Unrecorded] , Form of Prayers for the Feast of Tanernacles, מחזור לחג הסוכות, New York, Rosenbaum & Werbelowsky , 1890
[Liturgy - Unrecorded] , Form of Prayers for the Feast of Pentecost, מחזור לחג השבועות , New York, Rosenbaum & Werbelowsky , 1890
[Liturgy - Unrecorded], Form of Prayers for the Feast of Passover, מחזור של פסח, New York, Rosenbaum & Werbelowsky , 1890
[Haggadah] Dr. Marcus Lehmann , Hagadah schel pessach , [הגדה של פסח], Frankfort am Main, J. Kauffman/M. Lehrberger & Co. , 1918
[Liturgy - Roman Rite] R. Jacob Joseph Kaevno , Tikun lile Motzai R. H. Shevat , תקון ליל מוצאי ר'ח שבט , Leghorn, Nahman Sadun , 1826
[Ms.]R. Joseph Shallit Ben Eliezer Richietti , Mishmeret ha-Hodesh , סדר משמרת החדש , Mantua, Raphael Hayyim of Italy , 1752
[First Ed.] R. Jacob ben Hayyim Eilenberg , Minhah Belulah , מנחה בלולה , Amsterdam (Offenbach?) , 1729
[Only Ed.] Dr. Gabriel Riesser, Einige Worte ueber Lessing's Denkmal, an die Juden Deutschlands gerichtet, Frankfort am Main, Mahlau, 1881
[Only Ed.] Hermann Leberecht Strack , Joma, Berlin, H. Reuther's , 1888
[Community], Erster Jahres Bericht der Talmud Thora, Antwerp, Jos. Dirix, 1898
[Ms. - Illuminated on Parchment] , Kettubah , כתובה, Ancona, 1906
[Only Ed.] Gerard Silvain, Images et Traditions Juives , Un millier de cartes postales (1897-1917) , Paris, Editions Astrid, 1980
[Only Ed. - Dedication Copy] Leopold Dukes, Ehrensaulen und Denksteine zu einem kunftigen, hebraischer Dichter und Dichtungen, Vienna, Strauss, 1837
[Medical - First Ed.] Rambam (Maimonides) , Hanhagot Habre'ot, הנהגת הבריאות , Jerusalem, Abraham Moses Luntz, 1885
[Liturgy - Kabbalah -Ms.] , Seder Selihot , סדר סליחות לאשמורת הבקר, Leghorn, Solomon Bilporte & Partner , 1852
[Only Ed.] R. Asher Radin , Ha-Ge’ografyah ha-Ketannah , הגעאגראפיע הקטנה, Koenigsberg, Tuvia ha-Kohen Ephrati and Joseph Becker , 1860
[Polemic - Zionism] Ephraim Deinard , Havu Tamim , הבו תמים, Jerusalem, 1913
[Liturgy], Kitzur Ma'aver Yabok , קיצור מעבר יבק , Roedelheim, W. Heidenheim , 1825
[Only Ed.] Selig Korn (Friedrich N. Nork) , Brahminen und Rabbinen, Meissen, E.W. Goedsche, 1836
[Woodcuts] Jacob Steinhardt, Artist, Neun Holzschnitte zu Ausgewahlten Versen aus , dem Buche Jeschu ben Elieser ben Sirah , Berlin, 1929
[Ms. - Illuminated on Parchment] , Kettubah , כתובה, Ancona , 1886
[Liturgy - Haggadah - Women], Ordine di Benedizioni , סדר ברכות , Leghorn, Lazz[aro] Em[anuele] Ottolenghi , 1832
[Kabbalah - Liturgy] , Seder Leil Shavu'ot , סדר ליל שבועות , Venice, Gad b. Isaac Foa , 1796
[Kabbalah - Ms. - Women] , Lekutin , ליקוטין, [Yemen], 19th cent.
[Only Ed. - Reform] Gotthold Salomon, Licht, Hamburg, B. C. Berendsohn, 1846
[Only Ed.] B. A. Raabe-Johnsdorf, Neunzehn Jahrhunderte Christen- und Judenthum, Vienna, Hermann Lieberman, 1894
[Only Ed.] Gustav Levinstein, Warum die Juden nicht Christen werden konnen, Berlin, Franz Weber, 1899
[Only Ed.] R. Raphael Shalom Hai ha-Kohen, Tiferet Bahurim, תפארת בחורים, Leghorn, Israel Kushta & Partners, 1877
[First Ed.] R. Elijah ben Solomon Zalman of Vilna, Binyan Yerushalim, בנין ירושלים, Warsaw, 1864
R. Jeroham ben Meshullam; R. Judah Samuel Ashkenaz, Yissa Berakhah, ישא ברכה, Leghorn, Jacob Tuviano, 1822
R. Menahem ben Solomon Meiri, Hiddushei ha-Rav ha-Meiri , חדושי הרב המאירי, Nuernberg, Isaac Bulka, 1922
[Liturgy - Illustrated], Mahzor (Ashkenaz), מחזור, Sulzbach, Aaron ben Uri Lipmann Fraenkel, 1719
[Liturgy] R. David ibn Amar, Seder ha-Yom, סדר היום, Casablanca, D. A. Amar, 1967
[Only Ed.]R. Zevi Hirsch ben Shimon ha-Kohen Bloch, Te’omi Zeviah, תאמי צביה, Koenigsberg, Gruber & Langrin, 1861
[Bibliography - First Ed.] Jacob ha-Kohen Ginsburg, Reshima no. 8 – Catalogue of books for sale , רשימה מספרים עתיקים N0. 8 , Babrujsk , Jacob ha-Kohen Ginsburg , 1911
[Kabbalah - Liturgy] , Tikkun Hazot , תקון חצות , Mantua, Mehalalel b. Menahem Isaac ha-Levi , 1713
[Kabbalah - Unrecorded], Shivviti , שויתי , [Poland], c. 1930
[Liturgy - Only Ed.] R. Moses Asher ben Samuel, Yashir Moshe; Pizmonim, ישיר משה; פזמונים , Alexandria, Egypt, Hayyim Mizrahi, 1886
[Avot] R. Nissan Stolzberg, Sefer ha-Aviv, ספר האביב, Vienna, Appel & Co., 1933
[Only Ed.] Dr. Rothschild, Der Synagogal-Cultus in historisch, kritischer Entwickelung, Alzen, Joseph Weiss, 1870
[Only Ed.] Dr. Simeon Leon Schwabacher, Denkschrift, Stuttgart, Levy & Muller, 1882
[Only Ed.] Dr. Mendel Hirsch, Das reine Menschentum im Lichte des Judentums, Frankfort am Main, J. Kauffmann , 1893
[Only Ed.] R. Josef Nobel, Der Mensch sangt bei seinen Herzen an - Rede, Budapest, Schlesinger & Wohllauer, 1877
[Only Ed. - Reform] Dr. Solomon H. Sonneschein, Hufmunterungen - Predigdt, Vienna - Warasdin, Herzfeld & Bauer, 1866
[Ms. - Illuminated on Parchment] , Kettubah , כתובה, Ancona, 1880
[Ms. - Illuminated on Parchment] , Kettubah , כתובה, Kouilvatam, India , 1921
[Ms. - Illuminated], Kettubah , כתובה, Teheran, 1891
[Only Ed.] Ahron Marcus, Sefer Minhat Ani, ספר מנחת עני, Vienna, Ad. Della Torre, 1857
[Only Ed.] R. Mosheh Yehudah Leib Yehosha Zilberbe, Sefer Zayit Ra'anan, ספר זית רענן, Warsaw, H.E. Baumberg; R. Yitzhak Goldman, 1851; 1869
[Liturgy - Kabbalah] R. Nathan Nata Hannover, Sha'arei Ziyyon, ספר שערי ציון, Vienna-Pressburg (Bratislava), Josef Schlesinger, 1864
[Psalms] R. Moses Alshekh, Sefer Rommimot E-l, ספר רוממות א-ל, Warsaw, Yitzhak Goldman, 1875
[Psalms] Hida, Sefer Tehillim im Perush Yosef Tehillot, ספר תהלים עם פירוש יוסף תהלות, Vienna, Adalbert della Torre, 1859
[First Ed.] R. Julius Hirsch, Das buch Jesaia, ספר ישעיה, Frankfort am Main, J. Kauffmann, 1911
[Polemic - Only Ed. - Rebbe Meir Ba'al ha-Nes] , Tavne le-Dinna, תבנא לדיננא , Vizhnitz , Shelka Nagler, 1903
[Polemic- Only Ed.] R. Joseph Saul Nathanson, Kuntres Bital Moda'ah, קונטרס ביטול מודעה , Lvov, M. F. Poremba , 1859
[Polemic- Only Ed.] Naszod/Entradam Community, Mishpat la-Ashukim, משפט לעשוקים , Gherla, Hayyim Schonfeld, 1910
[Polemic - Anti-Semitism] Isaac Baer Levinsohn , Ahiya ha-Shilone, אחיה שילני החוזה, Leipzig, C. W. Vollrath , 1864
[Polemic- Only Ed.] R. Judah Papo, Kuntres Shever Poshim, קונטריס שבר פושעים, Jerusalem, Israel b. Abraham Bak, 1862
[Ms.], Decree by R. Jacob Ibn Zur & R. Moses Berdugo , כתב מה'ר יעקב אבן צור, מה'ר משה ב'ר אברהם בירדוגו, Meknes, 1726
[Polemic - Hasidim], Shever Poshim , שבר פושעים, Lemberg, J. R. N., 1869
[First Ed. - Polemic] Joseph Pearl , Megalleh Temirin , מגלה טמירין, Vienna, Anton Strauss, 1819
[First Ed.] R. Meir Eisenstadter, Maharam Esh, ספר שאלות ותשובות אמרי אש , Lemberg, M.F. Poremba, 1852
[Polemic- Only Ed.], Anu mokhim nimratzut, אנו מוחים נמרצות, Jerusalem, Neturei Karta of Orthodox Jewry Jerusalem, c. 1960
[Polemic- Only Ed.], Agudat Yisrael Tziyonit, אגודת ישראל ציונית - יותר מהציונים עצמם, Jerusalem, Neturei Karta shel Ha Yahadut Haharedit , c. 1960
[Community] Centrale-Comité, Satzungen des Vereins für isr., Armen= und Pilgerwohnungen , [Frankfurt am Main], Louis Golbe, [1859]
[Unrecorded - Polemic], Azharah Hamurah u-Meha'ah Nimratza, אזהרה חמורה ומחאה נמרצה, Jerusalem, Edah HaHaredit , 1958
[Liturgy] Avraham b. Alon Hazak, Piyut le-ma'alat haTana… Rebbi Simhon Ben Yohai, פיוט למעלת התנא ...הרשב'י, Casablanca, L'Ideale, c. 1940
[Liturgy - Unrecorded], Seder Hoshanot, סדר הושענות, Hannover , Shlomo Bloch, 1834
[Polemic - Unrecorded] R. S. L. Rogozin, Sheker, Schwindel, Graft un Comp., שקר, שווינדעל,גרעפט און קומפ., Brooklyn, New York, c. 1920
[Only Ed.] R. Moses Muenz, Sefer Maharam Minz , מהר'ם מינץ , Prague, M.I. Landau , 1827
[Only Ed.] R. Judah Leib Kalischer, Ha-Yad ha-Hazakah , היד החזקה , Breslau, Leib Sulzbach, 1820
[Liturgy], Birkhat ha-Mazon, ברכת המזון , Fez, Morocco, Sharvit, c. 1950
[Polemic - Only Ed.] Abraham Yaari , Mesehet Elbonot, מסכת(ע)לבון(ות), Jerusalem, 1962
[Zionism] R. Ephraim Epstein, Western Union Telegram, Chicago-Newark, 1938
[Liturgy] Dr. Michael Sachs , Festgebete der Israeliten, מחזור לכל מועדי השנה , Berlin-Charlottenburg, Yalkut, c. 1920
[Liturgy - Women] , Korban Mincha , קרבן מנחה , Lemberg, Pesel Balaban, 1888
[Liturgy - Haskalah] Raphael Furstenthal , Meitiv Saphah , מטיב שפה , Breslau, David Shklover , 1823-24
[Only Ed. - Haskalah] R. Samuel David Luzatto, Tzedakah U-Mishpat , צדקה ומשפט, Vilna, Fine and Rosenkrantz , 1866
[Only Ed. - Women] R. Jacob Moshe Toledano , Meishiv Nephesh , משיב נפש, Alexandria, Egypt, Jacob b. Attar , 1936
[Community], Pirkei Avot , פרקי אבות עם פירוש בלשון ערבי , Alexandria, Egypt , Pereg Hayyim Mizrahi , 1901
[Liturgy - Kabbalah] R. Zevi Hirch b. Hayyim of Fu, Likkutei Zevi , לקוטי צבי, Warsaw, H. N. Schriftgisser , 1845
[Only Ed.] R. Jehiel Michael ben Samuel Kittsee , Shalmei Nedavah , שלמי נדבה חלק ב', Pressburg (Bratislava), Anton Edlen v. Schmid, 1842
[Polemic - Only Ed.] R. Majer Zipser , Mei ha-Shillo'ah (Waters of Siloah) , מי השלח, Ofen, Universitaets-Buchdruckerei , 1853
[Haggadah - Hassidic] , Haggadah Shel Pesah , הגדה של פסח, Podgorze, Verlag S. Rabi Tarnow , 1909
[Haggadah -Holocaust - Hassidic], Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח , Satu Mare , Meir Leib Hirsch, [1942]
[Ms.- Liturgy], Selected Liturgies for the High Holidays , תפילות לר'ה, עשי'ת, ויום כיפור , Yemen, 18th cent.
[Only Marharati Ed.] R. Louis Weiss , More light; rational treatise on Biblical subjects, Bombay, Aaron Jacob Divekar, 1895
[Kabbalah - Banned Ed.], Idra Zuta, or the Lesser Holy Assembly., כתאב אל אדרא זוטא , Poona, David Ezekiel, 1887
[Kabbalah - Liturgy - Unrecorded] , Shemira le-ha-Yeled , שמירה להילד, [Russia - Poland], 1893
[Habad - Holocaust] R. Shneur Zalman of Liady , Likkutei Amarim (Tanya) , לקוטי אמרים (תניא) , Munich, Kehot, 1947
[Medical - Only Ed.] R. Abraham Shalom Hai Hamavi , Devek M’ach , דבק מא'ח , Leghorn, Israel Kushta & Partner , 1874
[Liturgy] Isaac Seligman Baer, Piutim fuer alle Sabbathe des Jahres , פיוטי יוצר ואופן מאורה ואהבה זולת וקרובה סדר וסולק, Roedelheim, S. Lehrberger & Comp., 1900
[Only Ed.] R. David Hillel Zeleznik, Divre David, דברי דוד, New York, A. H. Rosenberg, 1905
[Theater] Morris Katz, The Nazi's Jewish Daughter, דעם נאצי'ס יידישע טאכטער, London, The Narod Press, 1947
[Only Ed.] Dr. Judah Loeb Landau, Israel Baal-Shem, ישראל העש'ט, Vienna, Verlag Josef Belf, 1923
[Habad] R. Yosef Yitzhak Schneersohn, Kuntres bikur Chicago, קונטרס ביקור שיקאגא, New York, Kehot, 1955
[Damascus Blood Libel] Isaac Baer Levinsohn , Efes Dammim , אפס דמים , Vilna, 1837
[Only Ed.] Arnold Bogumil Ehrlich , Roshe Perakim, ראשי פרקים , New York, John Wiley's Sons, [1883]
[Psalms] , Tehillim , ספר תהלים, Casablanca, Joseph Lugassy, c. 1920
[Psalms], Tehillim , ספר תהלים, Leghorn, Solomon Belporte & Partners, 1886
[Polemic - Women] R. David Schlesinger , Ma'asei Avot , מעשה אבות, Jerusalem, David Schlesinger , 1901
[Women] R. Dr. Lazar Münz, Torat Nashim: Ein Buch für die jüdische Ehefrau, תורת נשים, Frankfort am Main, A. J. Hoffmann, 1908
[Only Ed.] Agudas Jisroel Jugend-Organisation, Protokoll des Bundes-und Delegierten-Tages, der Agudas Jisroel Judgend-Organisation, Frankfort am Main, Organisationsvorstand, 1927
[Women - Only Ed.] R. Harris M. Lazarus, The Ways of her Household, הליכות ביתה, London, Myers and Co., 1923
[Only Ed.] Constitution Committee, Constitution of Chevra Achai Grodna V'Anshei, קאנסטיטושאן פון חברה אחי גראדנא ואנשי סאפעטקין, New York, 1908
[First Ed.] Peter Beer, Dat Yisrael: oder Das Judenthum, דת ישראל, Prague, Karl Barth, 1809
[First Ed.] Dr. Adolf Brüll, ed., Das samaritanische Targum zum Pentateuch, תרגום שמרני על התורה, Frankfort am Main, Wilhelm Erras, 1875
[Liturgy - Reform], Gebete und Gesänge zu dem von der Genossenschaft, Berlin, The Genossenschaft, 1846
[Women - Only Ed.] R. Meyer Kayserling, Die Jüdischen Frauen in der Geschichte, Literatur und Kunst, Leipzig, F. U. Brodhaus, 1879
[First Ed.] R. Hayyim Palache , Hayyim ba-Yad , חיים ביד , Izmir, Ben Zion Roditi , 1873
[Community] Council of Moroccan Rabbis, 1er Conseil Annuel des Grands Rabbins du Maroc, האסיפה השנתית הראשונה של תש'ז, Casablanca, Razon, 1947
[Sex Ed.] Hayyim Aryeh Leib ben Shabtai Dov Zuta, Ha-Zera le-minehu, הזרע למינהו, Jerusalem, Defus Azriel, 1909
[Only Ed. - Polemic], Shomre Ha-Homot, שומרי החומות, Jerusalem, 1913
[Unrecorded - Community], Leshanah Tova Tikatevu ve-tihatemu, לשנה טובה תכתבו ותחתמו, New York, Kollel America Tifereth Jerusalem, 1922
[Liturgy - Unrecorded] Israel Wiesen , Hauptgebet-Stucke, עקרי התפלות, Osterode am Harz - Berlin, 1885-87
[Ms. - Hasidim], Letter by R. Abraham Goldman of Zweel , כתב מהאדמו'ר מזוועהיל , Jerusalem, 1981
[Zionism - Ms.] , Group of anti-religous letters by Yizhak Rabin , Jerusalem, 1991
[Kabbalah] R. Hayyim Joseph David Azulai (Hida) , Avodat ha-Kodesh , עבודת הקדש, Jerusalem, Israel b. Abraham Bak, 1844
[First Ed. - Kabbalah] R. Moses Hayyim Luzzatto, Hoker u-Mekubbal, חוקר ומקובל , Shklov, Zevi Hirsch, 1785
Grace Aguilar , The Women of Israel, New York, D. Appleton and Company, 1895
[Only Ed. - Women] R. Baruch Asbag , Minhat Moshe , מנחת משה, Casablanca, Judah Rozin , 1945
R. Ephraim Luntshits , Keli Yakar , כלי יקר, Amsterdam, Loeb Sussmans, 1767
[Haggadah], Haggdah de Pessah , הגדה של פסח , Alexandria, Egypt, Impr. du Commerce, 1945
[Ms.], Letter by R. Azriel Hildesheimer , כתב מה'ר עזריאל הילדסהיימר, Berlin, 1883
[First Ed. - Bible] Wolf Heidenheim , Eyin ha-Sofer, חומש עין הסופר, Roedelheim, Wolf Heidenheim , 1818-21
[Bible] R. Selig Bamberger , Die funf Bucher der Thora, חמשה חומשי תורה, Frankfurt am Main (Roedelheim), M. Lehrberger & Co., c. 1915
[Holocaust - Habad] R. Dov Ber Schneerson , Sharei Orah, שערי אורה, Munich, 1948
[Holocaust - Habad] R. Dov Ber Schneerson , Sharei Tshuvah, שערי תשובה, Shanghai, China, 1947
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady , Tanya (Likkutei Amarim) , תניא (לקוטי אמרים), [Johannisburg, Prussia] , [A. Gonschorowski], 1851?
Leo Nikolayevich Tolstoy, graf , Vegen der sexualer fraga, וועגען דער סעקסועלער פראגא, Warsaw, S. Goldfarb, 1927
[First Ed.?] Wilhelm Gesenius, Geschichte der hebräischen Sprache und Schrift, Leipzig, Friedrich Christian Wilhelm Vogel, 1815
[Women - Only Ed.] , Tehina Shelosha She'arim, תחנה שלשה שערים, Warsaw, J. Lebensohn, 1856
[Only Ed.] R. Joseph David Moskowitz, Kuntres Tikun Eruvin, קונטרס תיקון עירובין, Brooklyn, New York, Balshon Printing, 1959
R. Alexander Sender Schor, Simlah Hadashah, שמלה חדשה , Zholkva, Abraham Juda Leib Meir Hoffer, 1811
[Only Ed.] Dr. Ignaz Zollschan, Krise und Sezessionsgefahr im Zionismus und deren , Karlsbad, Rudolf Hengstenberg Nachf., 1921
[Only Ed.] Oskar Wolfsberg, Nehemias Anton Nobel 1871-1922, Frankfort am Main, J. Kauffmann Verlag, 1929
[Only Ed.] R. Louis Weiss, Some burning questions, exegetical treatise on Christianizing of Judaism, Columbus, Ohio, 1893
[Liturgy - Unrecorded], Seder Selihot, סדר סליחות כמנהג פוזנן והראדני , Breslau, David ben Aryeh Leib Skolover, 1831
[Only Ed.] R. Jacob Pariente, Sefer Va-yigash Ya'akov, ויגש יעקב, Algiers, Yaakov ibn R. Eliyahu Guedj, 1893
[Zionism] Palästina-Centrale de A.J. , Die Palästina-Konferenz Agudas Jisroel in Berlin, Frankfort am Main, Die Hermon Druckerei, 1927
[Women - Only Ed.] R. Raphael Aaron Monsonego, Sefer Me Ha-Shiloah, מי השלח , Ts'ar levits'a (Casablanca), Mas'ud Dahan, 1929
London Society , Jewish Intelligence, and Monthly account ..., Society for Promoting Christianity amongst the Jew, London, Macintosh, Printer, 1835
[Only Ed.] Saul Kleiman, Anthology of Rashi, ילקוט רש'י, Kansas City, Mo., Quality Printing and Publishing Company, 1942
[First Ed.] Hyam Isaacs, Ceremonies, Customs, Rites and Traditions of the Jews, London, William Buck, ca. 1830
[Liturgy], Igeret Ha-Purim, אגרת הפורים, Metz, Ephraim Hadamard, 1817
R. David ben Aaron ibn Hassin, Tehila le-Dovid, תהלה לדוד, Casablanca, Imprimerie Razon, 1931
R. Samson Raphael Hirsch, Frühling und Freiheit, Frankfort am Main, Hermon- Verlags-Aktiengesellschaft, c. 1920
[Haggadah- Unrecorded], Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח - מעשה נסים, Mukachevo, Aaron Dov Meisels, 1905
[Ms.], Letter by R. Jacob Israel Kanievsky (Steipler) , כתב מה'ר יעקב ישראל קניבסקי, ר'י בית יוסף בני ברק , Bnai Brak, c. 1970
[Ms.], Letter by R. Selig Reuben Bengis , כתב מה'ר זעליג ראובן בנגיס , Jerusalem, 1951
[Ms.], Letter by R. Isur Zalman Melzer , כתב מה'ר איסר זלמן מלצר, ר'מ עץ חיים , Jerusalem, 1949
[Liturgy] R. Benjamin Ze'ev Heidenheim , Mamar Haskeil , מאמר השכל , Vienna, Anton Schmid, 1815
[Bible - Reform] Dr. Ludwig Philippson , Die Israelitische Bibel, מקרא תורה נביאים וכתובים, Leipzig, Baumgärtner , 1841-44
[Ms. - Hasidim], Letter by R. Abraham Weinberg, Admor of Slonim, כתב מהאדמו'ר מסלונים, Tiberias, 1940
[First Ed. - Polemic] R. Aaron Hayyim Zimmerman, Agan Ha-sahar..., אגן הסהר , New York, Balshon Printing, 1954-56
[Kabbalah - Amulet] , Ben Porat Joseph, בן פורת יוסף, Baghdad, Na'im Zedakah, c. 1940
[Ms.], Novellae by R. Pinheas ha-Levi Horowitz , חידושי תורה מה'ר פנחס הלוי הורוויץ, [Germany]?, 18th cent.
[Liturgy - Unrecorded] Jeremiah Heinemann, Machsor: Rosch-haschana, מחזור לראש השנה, Leipzig, Goethe, 1838
[Hasidim - Kabbalah - Liturgy] R. Hayyim Vital , Hok le-Yisra'el - Part III, חק לישראל - ויקרא, Zhitomir, Hananiah Lippa & Joshua Heschel Shapira , 1856
[Liturgy], Selihot for the Entire Year (Frankfurt Minhag) , סליחות מכל השנה, Karlsruhe, Grossherzoglich Badischen Privilegirten Hebraeisch, 1817
[First Ed.] R. Zevi Hirsch ben David Teomim, Erez Zevi and Te'omei Zeviyyah, ארץ צבי ותאומי צביה, Vienna, Anton Strauss, 1822
[Only Ed.] R. Ya’akov Meir ben Hayyim Padovah, Ketonet Passim, כתונת פסים, [Koenigsberg], Gruber Langrien, [1858]?
[Only Ed.] Michael Levi Rodkinson, Tefillah le-Moshe , תפלה למשה, Pressburg (Bratislava), Lowy & Alkalay, 1883
[Only Ed.] R. Israel Moses ben Eliezer Hazan, She’erit ha-Nahalah, שארית נחלה, Alexandria, Solomon Ottilenghi, 1862
[Only Ed.] Nissim ben Joseph Adahan, Ivrith le-Metkadimin, עברית למתקדמים, Casablanca, Moses Amar, 1949
[Only Ed.] R. Isaac Abo, (Historia) History of the Jews in Morocco, היסטוריה דליהוד דלמארוק' בלערבייא , Casablanca, Razon, 1953
[Only Ed.] R. Jehiel Michael ben Samuel Kittsee, Shalmei Nedavah, שלמי נדבה חלק א', Pressburg (Bratislava), Anton Edlen von Shmid, 1838
Tractate Berakhot, תלמוד בבלי, מסכת ברכות, Furth, David ben Izik Zirndorfer, 1829
[Limited Ed. - Signed Copy] Nehemiah Libowitz , Letters from Nehemiah S. Libowitz to Prof. Israel , מכתבים , New York, (General Linotyping Co.), 1933
[Only Ed.] Nehemiah Libowitz , R. Judah Aryeh Modena; Milu'im , ר' יהודה אריה מודינא; מלואים לספרי ר' יהודה אריה , Vienna; New York, Moritz Knopfelmacher; A. H. Rosenberg , 1896; 1897
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady , Likkutei Amarim (Tanya) , לקוטי אמרים (תניא) , Vilna, Fine & partners, 1872
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady , Likkutei Amarim (Tanya), לקוטי אמרים (תניא), Vilna, Widow and Brothers Romm , 1896
[Ms.], Letter by R. Abraham Isaac ha-Kohen Kook , כתב מה'ר אברהם יצחק הכהן קוק, Jerusalem, 1933
[Liturgy] Nathan Fuchs, Gebet-Ordnung für die Gedächtnis-Feier, הזכרת נשמות, Bucarest, 1891
[Only Ed.] Dr. Nathan Birnbaum, Gottes Volk, Vienna - Berlin, R. Löwit Verlag, 1918
[Zionism] Dr. Aron Barth, Orthodoxie und Zionismus, Berlin, Welt-Verlag, 1920
[Only Ed.] R. Dovid benYitzhak Asabag, Leket 'oni, לקט עני, Meknes, Sayag, c. 1948
[Unrecorded], Gorolot Ahitophel, גורולות אחיתופל, Casablanca, J. Lugassy, c. 1940
[Only Ed.] R.Simeon ben Solomon Abecassis, Sos Anokhi/ Rakh ve-tov, שש אנכי ע'ס רך וטוב, Casablanca, Imprimerie Razon, 1937
[Kabbalah- First] R. Eliezer Rahamim ha-Levi Yedid, Minhat Eliezer , מנחת אליעזר, Jerusalem, Zuckerman, 1910
[First Ed.] R. Samson ben Joshua Moses Morpurgo, Ez ha-Da’at on Behinat Olam, עץ הדעת - ביאור לבחינת עולם, Venice, Vendramin, 1704
[Kabbalah - First Ed.], Derekh Emet; Sefer ha-Hayyim, דרך אמת; ספר החיים, Chernovtsy; Lemberg, Johann Eckhardt und Sohn; M. F. Poremba, 1855; 1856
[Rhodes] R. Yedidah Samuel Tarika, Ben Yedid, בן ידיד, Salonica, Sa’adiah ben Yuda ha-Levi Ashkenazi, 1806
[Authographed] R. Hayyim Abraham ben Moses Gagin, Hukkei Hayyim, חוקי חיים, Jerusalem, Israel b. Abraham Bak, 1842
[Authographed] R. Jonah ben Hanun Navon, Nehpah ba-Kesef, Volume II, נחפה בכסף, חלק ב', Jerusalem, Israel b. Abraham Bak, 1843
[First Ed.] R. Samuel b. Abraham Sarfaty (Zarfatii, Nimmukei Shemu’el, קונטריס נמוקי החומש אשר חברתיו וקראתיו נמוקי שמואל, Amsterdam, Solomon Proops, 1718
[Only Ed.] R. Judah ben Elijah ibn Danon, Minhat Yehudah , מנחת יהודה, Fez, Morocco, Masoud Sharbit & Amram Hazzan, 1935
R. Solomon ben Abraham Peniel, Or Einayim, אור עינים, Breslau, 1806
[Polemic- Only Ed.] R. Eleazar b. Jeremiah Loew, Pi Shenayim, פי שנים, Ungvar (Uzhgorod), Tsafenat Paneah, c. 1870
[Women], Taharot Bnot Yisrael, טהרות בנות ישראל, Bardejov, Menashe Yehezkel Horowitz, 1926
[Polemic- Only Ed.] R. Asher Simhah Weissmann, Teshuvot u-Ma’anot Nimrazot, תשובות ומענות נמרצות, Cracow, Joseph Fisher, 1892
[Only Ed.] R. Raphael ben Mordecai Berdugo, Torot Emet, תורות אמת, Meknes, Zayyag Brothers, 1939
[First Ed.] R. Moses Sofer , Hatam Sofer Responsa, חתם סופר, חלק יורה דעה, תשובות שאלות , Pressburg (Bratislava), Anton Edlen v. Schmid, 1841
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady , Lekutei Torah, Part V, לקוטי תורה, חלק ה', Zhitomir, Abraham Shalom Shadatov , 1866
[Ms. - Hasidim] , Letter by R. Levi Isaac Grunwald of Zelem , כתב מהאדמו'ר מצהלים , Brooklyn, c. 1960
[Ms.], Shalshelet ha-Kabbalah , שלשלת הקבלה, [Yemen] , 19th cent.
[Liturgy - Kabbalah] , Seder Ashmorot ha-Boker , אשמורת הבקר, Venice, Bragadin, 1720-21
Hayyim dov Ber Friedberg, Rabbenu Yosef Karo, רבינו יוסף קארו, Drogobych, Zupnick, 1896
[Only Ed.] R. Moses ben Elijah of Lublin, Pirhei Shoshanim, פריי שושנים, Constantinople, Jonah ben Jacob Ashkenazi, 1734
[Segulot] R. Leone (Judah Aryeh) Modena, Sod Yesharim, סוד ישרים, Verona, Francesco Rossi, 1647
[Kabbalah - Liturgy] R. Moses b. Elijah of Lublin, Malakhei Kodesh, מלאכי קדש, Jerusalem, Israel b. Abraham Bak, 1862
[Astronomy] R. Reuven Landau, Mahalakh ha-Kokhavim, מהלך הכוכבים, Chernovtsy, Elisha Heilperin, 1882
[First Ed.] R. David Solomon Slouschz, Menuhat Shalom, מנוחת שלום, Jerusalem, Zukerman, 1904
Hesronot ha-Shas, חסרונות הש'ס, Cracow, Joseph Fischer, 1893
[First Ed.] R. Naftali Hayyim ben Meir Hurvits, Minhah Hadashah, מנחה חדשה, Jerusalem, Isaac Gashtsinni & Israel Bak, 1880
[Kabbalah - Ms.] Samuel b. Serah, scribe, Shivviti , שויתי, Teheran, 1970
[Ms.], Letter by R. Moshe Stern, Debrecener Rav , כתב מה'ר משה שטערן, אב'ד דעברעצין, Brooklyn, 1986
[Ms. - Hasidim], Letter by R. Israel Moses Duschinsky, כתב מה'ר ישראל משה דושינסקיא, Jerusalem, 1996
[Community - Unrecorded], Selihot schedule, סליחות, Vienna, Hermann Lowy, 1935
[Ms. - Unrecorded], Letter by R. Joseph Fried , כתב מה'ר יוסף אלי' פריד, מח'ס אהל יוסף, New York, [A. H. Rosenberg], [1903]
[Only Ed.] R. Yosef Tsevi Hirsh ben Shlomo Zalman, Olelot ha-batsir, עללת הבציר, Leghorn, Gio[vanni] Vincenzo Falorni , 1779
[First Ed.?] M. Fleury , Les Moeurs des Israelites , L’esprit de l’ancien et du nouveau Testament, Paris, Adrian Moet Jens; Chez Sebastian Mabre-Cramoist, 1683
[Only Ed.] Moses b. Isaac Jacob Reines, Dor ve-hakhamav, דור וחכמיו, Jaroslaw, Shealteal Eizik Greber, 1890
[Liturgy] Arnold Silbermann, translator, Hazcuras něsumos , הזכרת נשמות, Tultscha, Romania, Tipografia Nationala, 1912
Jechiel Zevi Hirschensohn (Lichtenstein), Sefer ha-Torah veha-Hokhma, ספר התורה והחכמה, Lemberg, Pessel Balaban, 1883
[Parody - Zionism] Aaron Aryeh Loeb Grossman, Megilat Genuta, מגילת גנותא, New York, 1916
[Only Ed.], Sefer Shivhe Tsadikim, ספר שבחי צדיקים, Casablanca, Joseph Lugassy, c. 1930
R. Avraham b. Alon, Kasida di Yerushalayim, קצידא די ירושלים, Casablanca, Judah Rozin, c. 1935
[Only Ed.] David H. Asriel, Wahrheiten über Palästina und die Diaspora, Beograd (Belgrade), [M. Karić], 1927
[Only Ed.] Dr. Joel Müller, Fest =und Gedenkreden, Berlin, Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung, 1893
[Karaite - Liturgy] , Seder Tephillot ha-Kara'im Part I-II, סדר תפלות הקראים, חלק א-ב, Vilna - Odessa, Fine & partners; , 1868-72
[Women] Ber Frank , Mahneh Yisrael , מחנה ישראל, Roedelheim, J. Lehrberger & Comp., 1858
[Hasidim] , Pentateuch - Devarim, חמשה חומשי תורה - דברים, Zhitomir, Haninah Lipa & Joshua Heschel Shapira, 1865
[Ms. - Bible] Israel b. Yahya, Scribe , Haphtorot for the entire year , הפטרות של כל השנה, [Yemen], 18th cent.
[Only Ed.] R. Israel Ze’ev HaLevi Horowitz, Sefer Nahala Le-Yisrael, ספר נחלה לישראל, Jerusalem, Joel Moses Salomon, 1882
[Only Ed.] R. Raphael Isaac Israel of Rhodes, Bet Ha-yayin, בית היין, Izmir, Avraham [Pontrimoli], 1883
[Only Ed.] R. Yehuda ben Eliyahu Ibn Danan, Nodah be-Yehuda, נודע ביהודה, Fez, Morocco, Masoud Sarbit and Amram Hazan, 1947
Jechiel Zevi Hirschensohn (Lichtenstein), Sefer Derekh ha-kodesh, ספר דרך הקדש, Berlin, Julius Zittenfeld, 1872
[Apologia - Unrecorded] R. Yosef Yedid HaLevi, Moda'ah geluya, מודעה גלויה, [Jerusalem], c. 1914
[Polemic] R. Yerachmiel Yisrael Yitzhak Domb, Le-Yediat Rabim, לידיעת רבים , Jerusalem, Defus Moriah, 1967
[Women] Abraham Levi, Die Pflichten der Jüdischen Frau, Frankfort am Main, J. Kauffmann , 1887
[Only Ed.] R. Jonathan Benjamin Horovicz, Worte des Abschieds, gesprochen in der Synagogue zu Alsókubin, [Germany]?, 1908
[Liturgy], Haftarat Tisha B’Av, הפטרת תשעה באב, Tunis, Uzan Père & Fils, c.1940
[Only Ed.] H. Leeser, Hebraeisches Lehr- und Uebungsbuch fur Schulen, הליכות לשון הקודש, Coesfeld, B. Wittneven, 1848
Wedding invitation for Hilde and Baruch Babad, Frankfort am Main, 1929
Bible Fragment on Parchment, [Spain], 14th cent.
[Bibliography], Bibliothek der Israelitischen Religionsschule, zu Frankfurt am Main. Katalog., Frankfort am Main, M. Slobotzky, 1909
[Only Ed. - Medical] Dr. Solomon Rubin, Symbolik der Pflanzen, סגולות הצמחים ואותותם , Cracow, Ch. Margulies , 1898
[Only Ed.] Ahron Marcus, Geschichte der jüdischen Traditionslehre, Hamburg, M. Lessman, 1903
[Only Ed.] R. Gustav Sicher, Predigt, Nachod, Ida Aron, 1912
[First Ed.] Alexander Harkavy, Harkavy’s Yiddish-American School, הארקאווי'ס יידיש-אמעריקאנישע שולע, New York, Jos. L. Werbelowsky, 1900
[Liturgy], Siddur Mincha ve-Aravit , סידור מנחה וערבית לימי חול, Teheran, Otsar HaTorah u-givint Iran, 1956
[Liturgy] Daniel Neufeld, Translator, Syfse Jeszenim Modly Starozytne Izraelitow, סדור שפתי ישנים , Warsaw, Alexandr Gins, 1865
[First Ed.] Johann Christoph Wagenseil, Sotah, Altdorf, Johannes Henricus, 1675
[Binding] Albert Schultens, Origines Hebraeae , Leiden, Johannem le Mair, 1761
Artist: Gedaliah Wolf, U-va-u elekha kol ha-berakhot , ובאו אליך כל הברכות באלה, Jerusalem, Kollel Ma’on Aryeh, c. 1950
[Polemic] R. Samuel Salant; R. Elijah David Rabino, Lo tasig gevul re’echa, לא תסיג גבול רעך, Jerusalem, Rebbe Meir Ba'al ha-Ness, 1902
[Shabbateanism] I. Ben-Zvi and Meir Benayahu, Ed. , Shneur Zalman Shazar Jubilee Volume, ספר היובל לשניאור זלמן שזר , Jerusalem, Ben Zevi, 1960
[Hasidim - Only Ed.] R. Solomon Zucker, Zekher Zaddik li-Bracha (Munkacs), זכר צדיק לברכה (הספד האדמו'ר ממונקאטש), Kisvarda, Abraham Isaac Klein, 1938
[Only Ed.] Abraham Yaari, Sheluhei Erez Yisrael , שלוחי ארץ ישראל , Jerusalem, Yehudah, 1951
[Polemic- Only Ed.], Moda’ah ve’azharah raba, מודעה ואזהרה רבה, [Jerusalem], Bet Din Tzedek le-‘Edat Ashkenazim , c. 1930
[Only Ed.] R. Menahem Mendel b. Samuel Kirschboim, Takanot eikh le-hitnaheg ke’et be-‘efer ha-nisrafi, תקנות איך להתנהג כעת באפר הנשרפים בעוה'ר, Cracow, R. Pinchas Ozer Kirschboim, 1939
[Women - Only Ed.] Dr. Emanuel Rosenbaum, Une Conférence Contradictoire , Frankfort am Main - Paris, Kauffmann - L. Boyer, 1901
[Unrecorded - Community - Zionism], Le-tovat acheinu ovdei ha-adamah be-eretz ha-kedos, לטובת אחינו עובדי האדמה בארץ הקדושה, Vilna, 1893
[Only Ed.] Dr. Simon Naschér, Moises Naschér, Berlin, Verlag von Friedrich Stahn, 1879
[Only Ed.] R. Zevi Hirsch Ha-Kohen , Porat Yosef, פורת יוסף, Vilna, The author’s son, 1879
R. Yom-Tov ben Abraham Ishbili, Hilkhot Berakhot le-ha-Ritba, הלכות ברכות להריטב'א ז'ל, Jerusalem, R. Josef Hartman, 1914
[Only Ed. - Karaite] Abraham Baer Gottlober, Bikkoret le-Toledot ha-Kara'im , בקרת לתולדות הקראים , Vilna, Funn et Rozenkrancz, 1865
[First Ed.] Elias Boudinot, Star in the West, Trenton, New Jersey, D. Fenton, S. Hutchinson, and J. Dunham, 1816
[First Ed. - Polemic] R. David b. Pinehas Nieto , Matteh Dan Y Segunda parte del Cuzari, London, Thomas Olive , 1714
R. Abraham ben Jehiel Michal Danzig, Haye Adam, ספר חיי אדם, Jozefow, 1870
[Authographed], Five articles in one volume, Germany, 1917
[Only Ed.] Dr. Josef Mieses, Die alteste gedruckte deutsche Uebersetzung des jü, Vienna (Pressburg), R. Lowit (Alkalay), 1916
[Only Ed.] Dr. Hans von Hollenhaag, Vom Typus in der Kunst. Proben , Leipzig, Vienna, Akademishcer Verlag, 1905
[Hasidim - First Ed.] R. Menahem Mendel Hartmann, Derekh Hukekhah, דרך חקיך, Drogobych, Aaron Zevi Zupnik, 1887
[First Ed.] Dr. Benedict Hause, Leichenreden, אלון בכות, Frankfort am Main, J. Kauffmann, 1861
[Only Ed.] R. Judah Kazin, R. Raphael Solomon Lani, Ro’ei Yisrael; Degel Mahaneh Ephraim, רועי ישראל; דגל מחנה אפרים, Jerusalem, 1904; 1902
[Only Ed.] Johann Heinrich Otho, Lexicon Rabbinico-Psilologicvm, Geneve, Ioh. Herm Widerhold, 1675
[Kabbalah - First Ed.] R. Alexander Susskind, Karni Or, ספר בהיר או קרני אור , Vilna, The Widow and Brothers Romm, 1883
[Only Ed.] Adolf Hlawatsch, Das Synagogenjahr, Prague, D. Ehrmann , 1862
[Only Ed.] R. Hayyim ben Solomon Cohen of Tripoli, Devar ha-Mishpot; Ve-Arukh ha-Kohen, דבר המשפט; וערך הכהן, Djerba, David Aydan & Jacob Hadad, 1928
[Only Ed.] R. Elijah Zyk Shidlov (Schidlow), Ateret Eli’, עטרת אלי', Furth, Izik Zirndof, 1776
[Only Ed.] R. Isaac ben Joseph Shrem, Be'er Yitzhak, באר יצחק, Leghorn, Elijah ben Amozag, 1864
[Only Ed.] R. Abraham ben Judah Coriat, Berit Avot, ברית אבות, Leghorn, Elijah ben Amozag, 1862
[First Ed. - Polemic] R. David b. Pinehas Nieto, Matte Dan , מטה דן וכוזרי חלק שני , London, Thomas Olive, 1714
[First Ed.] R. Judah Loew , Tiferet Yisrael , תפארת ישראל , Venice, Daniel Zaniti , 1599
[Kabbalah - Polemic] R. Israel b. Aaron Jaffe , Or Yisrael , אור ישראל , Frankfort am Oder , Michel Goddshalk , 1702
[Hasidim - First Ed.] R. Klonimus Kalman Epstein, Ma'or va-Shemesh, מאור ושמש, Breslau, Hirsch Sulzbach , 1844
[Only Ed.] R. Akiva Eger (Elder), Mishnat D'Rebbe Akiva , משנת דרבי עקיבא , Furth, Itzik Zerndorf , 1781
[Only Ed. - Polemic] R. Hillel Moses M. Gelbshtain, Mishkanot la-Avir Ya’akov , Part II, משכנות לאביר יעקב, חלק ב' , Jerusalem, Frumkin, 1894
[Hasidim - First Ed.] R. Ezekiel ben Moses Panet, Knesset Yeheskel, כנסת יחזקאל, Cluj (Klausenberg) , Weinstein & Friedman, 1931
[Only Ed. - Art] Dr. Jur. Lavoslav Šik, Jüdische Ärzte in Jugoslawien, Osijek, Tiskara E. Sekler, 1931
[Avot] R. Elijah Schick, Derekh Avot, דרך אבות , Philadelphia, Aaron Levine, 1895
[First Ed.] Fuchs, Die Juden in Der Karikatur, Ein Beitrag zur Kulturgeschichte, Munich, Albert Langen Verlag, 1921
[Only Ed.] R. Solomon Alfasi, Keruv Mimeshah , כרוב ממשח , Leghorn, Elijah Benamozgh, 1859
[Only Ed.] R. Abraham Hazkuni , Shetei Yadot , שתי ידות , Amsterdam, Joseph Dayyan , 1726
[First Ed.] R. Ezekiel b. Abraham Katzenellenbogen, Keneset Yechezkel , כנסת יחזקאל , Altona, Ephraim Hekser , 1732
Yaacov Agam , Original Serigraphs from the Haggadah , Paris, Atelier Areav , 1985
R. Asher b. Jehiel , She’elot u-Teshuvot (Rosh) , שאלות ותשובות להרב רבינו אשר ז'ל , Venice, Alviso Bragadin, 1552
[Liturgy - First Ed.] R. Samuel David Luzzatto , Mahzor Italian Rite, מחזור כל השנה כפי מנהג ק'ק איטאלייאני, Leghorn, Solomon Belporte & Partner , 1856
[First Ed.] R. Simeon b. Zemah Duran , Sefer ha-Tashbez , ספר התשב'ץ, Amsterdam, Naftali Hertz , 1738-39
[Blood Libel - Polemic] R. Joseph Kohn-Zedek , The Tents of Shem , אהלי שם , London, N. P. Vallentine , 1883
[Kariate - Only Ed.] Ephraim Deinard , Massa Kerim , משא קרים , Warsaw, Isaac Goldman , 1878
[Polemic - Kabbalah] Ephraim Deinard , Shebulim Bodedot, שבלים בודדות , Jerusalem, A. M. Luntz, 1915
[First Ed.] R. Meir b. Gedaliah of Lublin , She’elot u-Teshuvot (Maharam of Lublin) , שאלות ותשובות , Venice, Pietro, Lorenzo Bragadin , 1618
[The R. Meir Shapira, Yesh. Hakhmei Lublin Copy], Talmud Yerushalmi (Jerusalem Talmud) , תלמוד ירושלמי, Krotoszyn, Dov Ber Monasch, 1866
[First Ed.] R. Moses Alshekh , Helkat Mehokkek , חלקת מחוקק, Venice, Juan D'Gara, 1603
[Only Ed. - Avot - Haggadah] R. Yehuda Ayash , Ve-Zot li-Yhudah , וזאת ליהודה , Sulzbach, Aaron b. Meshulem Zalman , 1776
[Kabbalah - First Ed.] R. Raphael Abr. Sh. Sharabi, Divrei Shalom , דברי שלום, Jerusalem, Israel b. Abraham Bak, 1843
[First Ed.- Kabbalah] R. Elisha Gallico , Be'ur Sefer Kohelet , באור ספר קהלת, Venice, Juan D'Gara, 1576
[Only Ed.] R. Moshe Alfalas , Ho'il Moshe, הואיל משה, Venice, Daniel Zanetti , 1597
[First Ed. - Kabbalah] R. Hananiah of Monselice , Pirkei Shira , פרקי שירה , Mantua, Joshua of Perugia , 1661
[First Ed.] R. Simeon Duran; R. Obadiah Sforno , Ohav Mishpat u-Mishpat Zedek, אוהב משפט וספר משפט צדק, Venice, Juan D'Gara, 1589
[First Ed.] R. Judah b. Samuel Halevi , Sefer ha-Kuzari , ספר הכוזרי , Venice, Juan D'Gara, 1594
[First Ed. - Kabbalah] , Manot ha-Levi , מנות הלוי , Venice, Jaun D'Gara , 1585
[First Ed. - Kabbalah] R. Joseph Gikatilla , Ginnat Egoz , גנת אגוז, Hanau, Eliezer b. Hayyim; Elijah b. Seligman, 1614
[First Ed.] R. Levi b. Gershon (Ralbag) , Milhamot ha-Shem , מלחמות השם , Riva di Trento, Three Partners , 1560