17:05:14


[Login]   
[Book List]  

PLEASE NOTE: All bidding for the auction currently underway
at our new website at www.virtualjudaica.com/
.

 
Listing Title
[Haggadah - Unrecorded], The Seder Service. Hagadah for Passover, הגדה של פסח , London - Vienna, M. Halperin - Union, Appel Brothers, 1922
[Haggadah - First Ed.], Haggadah Shel Pesah , הגדה של פסח - שם משמואל , Piotrkow - Warsaw, Folman - Wegmeister, 1928
[Haggadah], Vortrag auf die beiden Pesach-Abende, סדר ההגדה של פסח, Hannover, Telgener, 1868
[Original Art] Avraham Cohen, A Celebration of Letters, [Israel], 1995
[Haggadah - Illustrated - Unrecorded], Haggadah shel Pessah, הגדה של פסח , Lublin, M. Sznajdermesser , 1916
[Haggadah - Illustrated], De Orde der Hagadah , הגדה של פסח, Berlin, Jalkut, 1928
[Community] Societe du Culte Traditionnel Israelit, Horaire des Offices pour l'Annee 5689, Paris, 1928
[American Zionism] Emanuel Neuman, The Turning Point, New York, Zionist Organization of America, 1948
[Only Ed.] R. Judah b. Asher, Responsa Zikhron Yehudah, שאלות ותשובות זכרון יהודה, Berlin, Daniel Friedlander, 1846
[Liturgy] R. Isaac Leeser, Form of Prayer Volume V, סדור שפתי צדיקים, Philadelphia, Stereotyped by Slote & Mooney, 1867
[Ms. - Avot - Holocaust] Israel b. Hayyim, Hymns, novellae, poems, writings, מכתבים, Lodz - Germany - Ramat Gan - Tel Aviv, 1929-56
[Only Ed.-Unrecorded] R. Shalom Daniel Judah Kohen, Berit Shalom, ברית שלום, Djerba, Adyan, Kohen, zevan, Hadar, [1954]
[Only Ed. - Liturgy] R. Jacob ben Solomon Rokah, Kishurim le-Ya’akov, קשורים ליעקב, Livorno (Leghorn) - Tripoli, Elijah ben Amozag, 1858
[Women] R. Raphael Meldola, Huppat Hatanim, חופת חתנים, Budapest (Pest), Katzburg, 1919
[Only Ed.] R. Isaac Abo, (Historia) History of the Jews in Morocco, היסטוריה דליהוד דלמארוק' בלערב'א, Casablanca, Razon, 1953
[Only Ed. - Slavery] R. Zadok Kahn, L'Esclavage selon la Bible et la Talmud, העבדות על פי התורה והתלמוד, Cracow, Joseph Fischer, 1892
[Liturgy - Unrecorded], Yarzeit Poster, יארצייט, Jerusalem, Brothers Sulimon, c. 1920
[Polemic - Unrecorded - Teheran Children] , Call to join procession to Kotel for mass prayer, יהודי! אל תפרוש מן הצבור, [Jerusalem], c. 1943
[Community - Only Ed. - Unrecorded], Responsa declartion by R. Samuel Salant, שמעו אלי רודפי צדק, Jerusalem, 1892
[Polemic - Only Ed.], Divre Elkim Hayyim, דברי אלקים חיים, [Jerusalem], c. 1950
[Community - Only Ed.], Admission card to funeral of R. A. Kook, כרטית כניסה ללוית הגרא'י קוק, Jerusalem, 1935
[Community - Only Ed.], Group of Colorful Calendars Rebbe Meir Ba'al , לוחות - ועד הכללי כנסת ישראל, Jerusalem, 1909-31
[Ms. - Liturgy - Kabbalah] , Hoshanot and Hakkafot, הושענות והקפות, [Yemen], 19th cent.
[Ms.], Letter by R. Ezekiel Sarna, מכתב מה'ר יחזקאל סרנא, Jerusalem, 1938
[Ms.], Letter by R. Abraham Isaac Bloch , מכתב מה'ר אברהם יצחק בלאך הי'ד, אב'ד ור'מ טלז, Telsiai (Telz), 1940
[Ms.], Letter by R. Chaim Ozer Grodzinski , מכתב מה'ר חיים עוזר גראדזענסקי, Vilna, 1938
[Ms.], Letter by R. Simeon Judah Szkop , כתב מה'ר שמעון יהודא שקאף, Grodna, 1938
[Ms.], Letter by R. Arye Zevi Fromer, מכתב מה'ר ארי' צבי פראמער הי'ד, ר'מ ביח'ל, Lublin, 1938
[Ms.], Letter by R. Abraham Duber Shapiro ha-Kohen , מכתב מה'ר אברהם דוב כהנא-שפירא, אב'ד קאוונא, Kaunas (Kovno) , 1938
[Ms.], Letter by R. Aaron Kotler , מכתב מה'ר אהרן קטלר, Kleck, 1938
[Ms.], Letter by R. Baruch Dov (Ber) Leibovitch, מכתב מה'ר ברוך דוב לייבאוויץ מקאמעניץ, Kamenitz-Litovsk, 1938
[Ms.], Letter by R. Isur Zalman Melzer , כתב מה'ר איסר זלמן מלצר, ר'מ עץ חיים, Jerusalem, 1938
[Ms. - Hasidim], Letter and Novellae by R. Menahem Zemba, מכתב מה'ר מנחם זעמבא הי'ד, Warsaw, 1938
[Ms. - Community] , Letter by Rabbi Elhanan Zevi Guterman , מכתב מה'ר אלחנן צבי גוטערמאן, אב'ד סקרענטאן, Scranton, PA, 1930
[Mandelbaum Gate], Letter with Jerusalem signatories, Jerusalem, c. 1930
[Haggadah - Ms.] , Haggadah with variances, אגדתא דפסחא, [Yemen], 18th cent.
[Ms. - Liturgy - Kabbalah] , Mahzor for High Holidays, מחזור לראש השנה ויה'כ, [Yemen], 18th cent.
[Only Ed.] R. Hananiah Habib Azulai, Magen ha-Da’at, מגן הדת, Djerba, David Adyan, 1925
[Only Ed. - Liturgy] R. Sasi ben Hoati ha-Kohen, Parochet ha-Mesekh - Sha’arei Tefilah, פרוכת המסך - שערי תפלה, Djerba, Or Torah, 1942
[First Ed. - Liturgy] R. Shalem Shabazi, Sefer ha-Shirim, ספר השירים, Jerusalem, Aaron Hasid, 1953
[Noted Copy] R. Pinchas Leib Frieden, Divrei Pnei Arye, דברי פני ארי', Vienna, Adalbert della Torre, 1859
[Liturgy - Rite of Sefrou, Morocco], Kuntres Hesed ve-Emet, קונטריס חסד ואמת, Djerba, Haddad, 1938
Talmud Bavli - Tractate Rosh Ha-Shanah, תלמוד בבלי, מסכת ראש השנה, Amsterdam, Samuel Marcheses, Raphael de Palacio, Judah Aryeh , 1717
[Only Ed.] R. Amram Blau, Shomer ha-Homot , שומר החומות, Jerusalem, Ne’emeni Agudat Israel , 1947
[Haggadah - Forgery] R. Yidel Rosenberg , Tiferet Maharal , לקוטי דבורים מאת תפארת מהר'ל, New York, Shraga, 1951
[Liturgy - Habad], Siddur ha-Ari z'l , סדור האר'י ז'ל, New York, Hebrew Publishing Co. , c. 1940
[Only Ed.] R. Joshua Heschel Rabinowitz , Haggadah Shel Pesah , הגדה של פסח, New York, Yeshivat Rabbi Chaim Berlin, 1935
[Only Ed.] , Mosche Beilinson aufsatze, Tel Aviv, Achduth, 1937
[Only Ed.] Ed. Bernstein , Von den Aufgaben der juden im weltkriege, Berlin, Erich Reiss, 1917
[Ms.], Shulhan Arukh, Yore Deah, שלחן ערוך יורה דעה, [Yemen], 1785
R. Gedaliah ben Abraham Menahem Teikus, Emunat Yisrael , אמונת ישראל , Jassy, Zevi Goldenaur, 1858
[Only Ed.] R. Joshua Cosman Wodianer, Nahalat Yehoshua , נחלת יהושע, Vienna - Budapest, Ch. D. Lippe, 1890
[Only Ed.] R. Moses Rintel, (Australian Judaica) Initiation of Hebrew Youths, חנוך נערים, Melbourne, Walker, May & Co., 1879
[Polemic - First Ed.] Ben-Zion ben Abraham Katz, Ha-Emet Kodemet le-Shalom, האמת קודמת לשלום, Tel Aviv, Erez, 1934
[First Ed.] Jacob Reifmann, Sanhedrin, סנהדרין, Berdichev, Jacob Sheftel, 1888
[Haggadah], Haggadah shel Pesah according to the Karaite Commu, הגדה של חג הפסח כפי מנהג הישראל הקראים, [Budapest - Cairo], Karaite community of Egypt, 1903
[Community - Only Ed. - Unrecorded], Constitution, קאנשטיטוציאן , Offenbach, 1804
[Ms. - Polemic] R. Aryeh Leib Rubinstein, Letter by R. Aryeh Leib ben Jehiel Rubinstein, מכתב מר' אריה ליב ב'ר יחיאל רובנשטיין, Pressburg (Bratislava) , 1912
[Ms.] R. Abraham Isaac ben Shamai Glick, Letter from R. Abraham Isaac ben Shamai Glick, מכתב מר' אברהם יצחק ב'ר שמאי גליק, Taltshava, 1906
R. Menahem Mendel Alter, Letter from R. Menahem Mendel Alter, מכתב מר' מנחם מנדל אלטר, Pavinitz, 1934
R. Mordecai Samuel ben Benzion Aryeh Ghirondi, Letter by R. Mordecai Samuel Ghirondi, מכתב מר' מרדכי שמואל גירונדי , Padua, 1832
[Community - Only Ed. - Unrecorded], Flyer concerning Redemption of Captives, פדיון שבויים, Livorno (Leghorn), 1823
The Wallersteiner Company, Pencil drawing of Havdalah plate, שבוע טוב, Tel Aviv, c. 1950
The Wallersteiner Company, Die cast map of Erez Israel, עם ישראל - לארץ ישראל, Tel Aviv, c. 1940
[Liturgy - Unrecorded] Beinish Mandl, Siddur Tefilot Yisrael , תפלות ישראל, Vienna, Anton Strauss, 1820
[Kabbalah - First Ed.] R. Jacob ben Hayyim Zemah , Zohar ha-Raki’a, Part I , זוהר הרקיע, חלק ראשון , Korzec (Korets) , Johann Anton Krieger, 1785
[Haggadah - Illustrated] , Haggadah shel Pessah, הגדה על פסח , [Fuerth], Izik b. Leib, 1786
[Bible - Women], Hamisha Humshei Torah , חמשה חומשי תורה, Amsterdam, Hertz Levi Rofeh & Kashman, 1755
[Polemic - First Ed.] R. Mordecai Eliezer Weber , Ofel u-Vohen , אופל ובחן, [Jerusalem], [1890]
[First Ed.] R. Israel b. Samuel of Shklov, Pe'at ha-Shulhan, פאת השלחן, Safed, Israel b. Abraham Bak, 1836
[Habad], Earth from Mount of Olives, עפר מהר הזיתים, Jerusalem, c. 1920
[Polemic - Only Ed.], Ha-absurd higiya le-si'o, האבסורד הגיע לשיאו, [Erez Israel], Histadrut Ha Tziyonim Ha Kelalim, c. 1920
[Only Ed.] Dr. Albert Sigismund Jaspis, Predigt, Berlin, Ulb. Sanffaerth , 1871
[Periodical] , Hajoetz, היועץ לבית ישראל ברומניה, Bucharest, 1896
[Polemic] R. Yerachmiel Yisrael Yitzhak Domb, Le-yediat rabim, לידיעת רבים, London, Defus Moriah, 1967
[First Ed.] Roda Roda, Morgensonne Morgenland: Schildereien, Berlin, Wegweiser=Verlag G.m.b.H., 1922
Chaim Jossel, Schabbes= Schmus, Schmonzes Berjonz, Berlin, Hermann Seemann Nachfolger, 1907
[Zionism] Jacob Poljeskin, Träumer und Kämpfer, Vienna, Interterritorialer Verlag , [c1920]
[Only Ed.] Dr. Adolf Schwarz, Der Judische Kalendar, Breslau, Schletter'sche Buchhandlung (H. Skutsch), 1872
[Polemic - Only Ed.] Dr. Zunz, Beleuchtung der Theorie du judaisme , des Abbe Chiarini, Berlin, Haude und Spenerschen Buchhandlung, 1830
[First Ed.] Theodor Heinrich Mayer, David Findet Abisag: Roman, Leipzig, L. Staackmann Verlag, 1925
[Ms.], Check endorsed by R. J. D. Soloweitzik, חתימת ה'ר יוסף בר בה'ר הגרי'ז מבריסק, Jerusalem, 1967
[Unrecorded], Gebeth vor dem Unterrichte, תפלה קודם הלמוד, Trieste, Tipografia Eredi Coletti, 1829
B. L. Q. Henriques, Prayers for Trench and Base, London, Office of the Chief Rabbi, 1918
Melbourne Hebrew Congregation, Constitution, E. Brunswick, Freeman Press, 1947
[Community - Only Ed.], Constitution, קאנסטיטוציאן, New York, 1936
Moses Mendelssohn/Dr. H. Jolowicz, trans., Moses Mendelssohn's allgemeine Einleitung in ..., Cöslin,, Verlag, Druck und Papier von C.G. Hendess., 1847
Statuten der israelitischen Cultusgemeinde Pohrlit, Pohrlitz, Verlag der israelitischen Cultusgemeinde, 1895
[Only Ed.] Dr. Kallner, Einiges zur judischen fleischhygiene, Berlin, Lewent'schen Buchdruckerei, [1912]
[Only Ed.] Shlomo Zalman Auerbach, Das Buch Habacuc, ספר חבקוק, Breslau, L.W. Sulzbachischen Schriften, 1821
[Intermariage - Reform] Dr. Samuel Holdheim, Gemischte Ehen zwischen Juden und Christen, Berlin, Verlag von Leopold Lassar, 1850
[Holocaust] , Tanna Debe Eliyahu, תנא דבי אליהו, [Bergen Belsen], Nissan Laizer me-Brigal, (1946)
Joseph Marcus, ed., Igrot Bialik, אגרות ביאליק, New York, [The Hebrew Press of the JPS], 1935
[Liturgy - Women], Tehinot bnot yeshurun, תחנות בנות ישורון, Fuerth, Druck und Verlag D. Zurndorffer und J. Sommer, 1842
[Only Ed.] Jacob Shenburg (Shonberg), Shirei Erez Yisrael, שירי ארץ ישראל, Berlin, Yudisher Ferlag, 1935
[Polemic] R. Hananiah Lipa ben Jonah Meisels, Shut Minhat Lehem Oni, מנחת לח'ם עני, Kleinwardein, Abraham Isaac Kalin, 1938
Neturei Karta, Le-Pikuah Eineim (Polemic), לפקוח עינים, Jerusalem, 1954
[Holocaust] R. Ahron Jeruchem, Don’t Forget (Holocaust), לא תשכח, New York, Sinai, 1949
[Polemic] R. Solomon Gliksman, Falsehoods in Anti-Semitic Literature, שקרים, New York, R. Solomon Gliksman, 1940
[First Ed.] David Levi, Succinct Account of the Rites and Ceremonies, London, J. Parsons, [1784]
[First Ed. - Ms. Notes] Hida , Yair Ozen, יעיר אזן, Livorno (Leghorn), Eliezer Sa'adon , 1793
[Egypt - Only Ed.] R. Mordehai ha-Levy , Darkhei No'am , דרכי נועם, Venice, Vicenzo & Aluise Bragadini , 1697
[First Ed.] R. Azariah Figo (Picho) , Giddulei Terumah , גדולי תרומה, Venice, Vendramina , 1643
[First Ed.] R. Menahem Mann Amelander, Maggishei Minhah, מגישי מנחה, Amsterdam, Moses Frankfurte, 1725
[First Ed.] R. Jacob Hagiz , Halakhot Ketannot, הלכות קטנות, Venice, R. Moses Hagiz - Bragadin , 1704
[Ms.], Letter by R. Moshe Shmuel Shapiro, מכתב מה'ר משה שמואל שפירא, ר'י באר יעקב, Be'er Yaakov, 1981
[Ms. - Community] , Document with important signatures, מכתב עם חתימות חשובות, [Jerusalem], 1938
[Woodcuts] Anonymous - Leo Michelson, Illustrator , Sefer ha-Yashar , ספר הישר, Berlin, Rosenthal & Co. , 1923
[Habad - First Ed.] R. Joseph Isaac Schneersohn, Lekutei Deburim, לקוטי דבורים, Riga - Warsaw, 1933-37
[First Ed. - Customs - Liturgy] , Siddur Rashi , סדור רש'י, Berlin, Mekezei Nirdamim , 1910-11
[Ms.], Letter by R. Aaron Walkin of Pinsk-Karlin, מכתב מה'ר אהרן וואלקין דפינסק-קארלין, Pinsk, 1929
[Ms. - Zionism] , Letter by R. Baruch Hager Admor of Siret-Vizhnitz, מכתב מהאדמו'ר מסרט-ויזניץ, Haifa, 1955
[Ms.], Letter by R. Joseph Dov (Baer) Soloveitchik, מכתב מה'ר יוסף דוב סאלאווייציק, [Boston]?, 1963
[Ms.], Letter by R. Abraham Kalmanowitz of Mir, מכתב מה'ר אברהם קאלמאנאוויץ ממיר, Brooklyn, 1951
[Ms.], Postcard by R. Joseph Kahaneman, Ponevezher Rav, מכתב מה'ר יוסף כהנמן, Bene Brak, 1941
[Ms. - Community - Holocaust], Letter by R. Eliezer Silver, כתב מה'ר אליעזר זילבער, Cincinnati, 1948
[Ms. Holocaust], Letter by R. Joseph Zevi Duschinsky, כתב מה'ר יוסף צבי דושינסקיא, Jerusalem, 1940
[Community - Ms.], Certificate of appreciation to, Joseph Ritter v. Wertheimer, Botosani, Scola Isralita Romana Botosani, 1879
[Community - Only Ed. - Unrecorded], Mar'ot Yisrael HaDatit, מראות ישראל הדתית, Tel Aviv, HaPoel HaMizrahi, 1955
[Haggadah - Illustrated] Yaacov Agam, Original Serigraphs from the Haggadah, Paris, Atelier Areav, 1985
R. Ralphael Lasker, Limude ha-Keriah, למודי הקריאה, New York, H. L. Frank, 1873
Comite pour propager la Verite Affaire Dreyfus, Arret la Cour de Cassation Affaire Dreyfus, Paris, Comite pour propager la Verite Affaire Dreyfus, 1899
[Kabbalah - First Ed.] R. Mordecai Ashkenazi , Eshel Avraham , אשל אברהם, Fuerth, Model of Ansbach, 1701
[Only Ed.] R. Joseph Ergas, Divrei Yosef , דברי יוסף, Livorno (Leghorn), Abraham Meldola, 1742
[Kabbalah - First Ed.] R. Moses Zacuto , Kol ha-Re-Me-Z , קול הרמ'ז , Amsterdam, Solomon Proophs , 1719
[Liturgy] R. Aaron B. Medina, Ma'aver Yabbok , מעבר יבק, Amsterdam, Solomon Proophs , 1732
[Hasidim] R. David S. Eibenschutz , Levushei Serud , לבושי שרד, Zhitomir, Shapira Brothers, 1853
[Hasidim - Kabbalah] R. Ze'ev Wolf , Or ha-Me'ir , אור המאיר, Poryck, Solomon b. Hanina, 1815
[Hasidim] R. Aryeh Leib Gunzberg, She'elot u-Teshuvot Sha'agat Aryeh , שאגת ארי' , Slavuta, Samuel Abraham Shapira, 1832
R. Moses Pigo, Zikhron Torat Moshe, זכרון תורת משה, Prague, Simeon Heida, 1623
[Ms. - Kabbalah] R. Ya'akov Shealtiel Ninio, Emet le-Ya'acov, אמת ליעקב ח'א, Livorno (Leghorn), Jocob & Brother Ashkenazi, 1843
[Only Ed.] R. Benjamin Cases, Megillat Sefer, מגלת ספר , Constantinople (Istanbul), Brother Ashkenazi, 1750
[Kabbalah - First Ed.] R. Abraham Jehiel Mikhal, Nezer ha-Kodesh, נזר הקדש, Jessnitz, Israel b. Abraham, 1719
[Only Ed. - Kabbalah] R. Judah ha-Kohen, Ashmoret ha-Boker, אשמורת הבקר, Salonica, Isaac G'ahon, 1852
[Only Ed.] R. Jacob b. Israel Sason, Beni Ya'akov , בני יעקב, Constantinople (Istanbul), Jonah b. Jacob, 1714
[Anti-Shabbatean - Only Ed.] R. Samuel Aboab, Dvar Shmuel , דבר שמואל, Venice, Vendramina, 1702
[First & Limited Ed.] R. Eliezer Fleckles , Teshuvah me-Ahavah, v. I-III , תשובה מאהבה חלק א-ג, Prague, Scholl [Franz Johann] , 1809-20
R. Nissim Solomon Algazi , Shemah Shlomo , שמע שלמה, Amsterdam, Moses b. Isaac Diaz , 1710
[First Ed.] R. Jacob Nathanael Weil, Korban Netanel, קרבן נתנאל, Karlsruhe, Johannis Ludwig Jakob Held, 1755
R. Abraham b. Isaac Shalom, Nevah Shalom, נוה שלום, Venice, Jaun D'Gara, 1574
[Ms. - Hasidim], Letter by R. Abraham Hayyim Danziger of Alexander, מכתב מה'ר אברהם חיים דאנציגער בן האדמו'ר מאלכסנדר, Aleksandrow Lodzki (Alexander), 1926
[Ms.], Letter by R. Joseph Asser Lehmans, מכתב מה'ר יוסף אשר לעמל, אב'ד האג והמדינה, The Hague, 18th cent.
[Ms.], Certificate signed by R. Isaac Yeruhem Diskin, קבלה ע'ח ה'ר יצחק ירוחם דיסקין, Jerusalem, 20th cent.
[Ms.], Letter by R. Abraham Benjamin Hamburg, מכתב מה'ר אברהם בנימין האמבורג, Fuerth
[Liturgy - Unrecorded], Kinot le-Tishah be-Av, קינות לתשעה באב, Lvov (Lemberg) , Aaron b. Hayyim David Segal, 1835
Ha-Ma'ayin, Ha-Ma’ayin, המעין, Jerusalem, 1956-1958
[Only Ed. - Ladino] R. Jacob Jaffe, Ya’akov be-Ezro, יעקב בעזרו , Izmir, Ibn Zion Benjamin Rodati, Abraham Pontremoli, & Ja, 1876
[Only Ed. - Community - Unrecorded], Manifesto to Visitors to Corfu, מודעת מעדת ישראל בקורפו, Corfu, 1886
[Only Ed. - Community] Poalei Agudah, [Poalei Agudah] Almeinakh, פא'י אלמאנאך, Munich, Poalei Agudah, 1947
[Kabbalah - Liturgy] , Tikkun Leil Shavu'ot , תקון ליל שבועות וליל הושענא רבה, Lvov (Lemberg) , Abraham Joseph Madphis, 1856
[Hasidim] R. Moses Teitelbaum, Yismah Moshe , ישמח משה, Berlin, Pardes, 1928
[Community - Only Ed.], Shomre Hadat - Statuen, שומרי הדת שטאטוטען, Ofen, Kon. ung. Univer., 1868
[Community - Only Ed.] , Alt-Neu-Pressburg, קהילה המפוארה, Pozony-Pressburg, Der Verlag der Ungarlandische Judische Zeitung, 1913
[Ms.], Commentary to the laws of shehitah, פירוש על הלכות שחיטה, [Syria], 19th cent.
[Ms. - Kabbalah], Kabbalah Manuscript , קבלה מעשית, [Yemen] , 19th cent.
Babylonian Talmud Nedarim, תלמוד בבלי נדרים, Basle, Ambrosius Froben , 1580
Babylonian Talmud Zevahim , תלמוד בבלי זבחים, Basle, Ambrosius Froben , 1580
Babylonian Talmud Menahot , תלמוד בבלי מנחות, Basle, Ambrosius Froben , 1580
[Map] R. Estori (Isaac ben Moses) ha-Parhi, Geopraphie Palastinas, הארץ לגבולותיה, Jerusalem, Zukermann, 1912
[First Ed.] R. Yom Tov Lipmann ha-Levi Heller, Megillat Eivah, מגילת איבה, Breslau, Hirsch Zulsbach, 1837
[Only Ed.] R. Zev Yawitz, Mekor ha-Berakhot, מקור הברכות, Berlin, Zevi Hirsch Itzkowitski, 1910
R. Hayyim Moses Caregal (Karregal), Yemin Moshe, ימין משה, Calcutta, Eliezer Araki ha-Kohen, 1844
[Hasidim] , Mishnah, Seder Mo'ad, משניות, סדר מועד, Zhitomir, Arye Leib Shapira, 1862
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady, Tanya (Likkutei Amarim), לקוטי אמרים - תניא, Vilna, Widow & Brothers Romm, 1922
R. Menahem Mendel ben Moses of Vitebsk, Iggeret Kodesh me-Erez ha-Kodesh, אגרות קודש מארץ הקודש, Bardejov, (Horowitz), 1926
R. Solomon ben Isaac Dov (Seligman) Bamberger, Limmud Arukh, למוד ערוך, Senheim, Itzkovisky, 1897
[Ms.], Letter by R. Moses Feinstein , כתב מה'ר משה פיינשטיין, New York, [1953]
[Only Ed.] R. Nehemiah of Bialystok , Teshuva be-inyan keriat ha-ketubah , תשובה בענין קריאת הכתובה, Vienna, Adalbert della Torre , 1859
[First Ed.] Eliakim Carmoly, Elleh ha-Massa’ot, אלה המסעות, Brussels, 1841
[Only Ed. - Liturgy]R. Jacob ha-Levi Hirsch, Shir ha-Ashirim, שיר העשירים, Drogobych, Zupnik, 1903
[Kabbalah] R. Alexander Zusskind b. Moses of Grodn, Tzava’ah, צוואה סדורה וערוכה , Sudilkov, c. 1820
Moses ben Shem Tov ibn Habib, Marpe Lashon - Darkhei No'am, מרפא לשון ... דרכי נועם, Venice, Daniel Bomberg , 1546
R. Moses ben Joseph Kimhi (Remak) , Mahalakh Shevilei ha-Da’at , מהלך שבילי הדעת, Venice, Pietro, Aluise & Lorenzo Bragadini , 1624
[Kabbalah - Hasidim] R. Israel Harif , Tiferet Yisrael , עטרת תפארת ישראל, Lublin, Jacob Hirschenson &..., 1875
[French Judaica] R. Solomon Nissim Algazi , Lehem Setarim , לחם סתרים, Strasbourg , Jonae Lorenzii , 1777
[Kabbalah] R. Jacob di Illescas, Imre Noam , אמרי נועם, Cremona, Vincenzo Conti , 1565
[Only Ed. - Kabbalah] R. Samuel Hagiz, Devar Shemu'el , דבר שמואל, Venice, Jaun D'Gara, 1596
[First Ed.] R. Moses Sofer; R. Akiva Joseph Schles, Lev ha-Ivri , לב העיברי, Uzhgorod, Carl Yeger, 1864
R. Joseph ibn Verga , She'arit Joseph , שארית יוסף, Mantua, Thomas Rufanelli , 1593
R. Solomon b. Eliezer ha-Levi , Avodat ha-Levi , עבודת הלוי, Venice, Marco Antonio Guistianni , 1546
[First Ed.] R. Meir Arama , Urim Ve'tumim , אורים ותומים, Venice, Daniel Zanetti , 1603
[Family Copy] R. Jacob b. Judah Weil , She'elot u-Teshuvot (Mahari Weil) , שאלות ותשובות [מהר'י ווייל] , Hanau, Hans Jakob Hena , 1610
[Critique] R. Shabbetai ha-Kohen , Nekuddot ha-Kesef , נקודות הכסף, Hanau, Beausang, 1715
[Only Ed.] R. Joseph Shallit ben Eliezer Richietti, Hokhmat ha-Mishkan , חכמת המשכן, Mantua, 1676
[Only Ed.] R. Abraham Akra , Meharere Nemerim , מהררי נמרים - תוספות גורניש, Venice, Daniel Zaniti , 1599
[Ms. - Liturgy - Kabbalah - Unpublished], Sefer Bakashot, ספר בקשות, [Syria], c. 1850
[Haggadah - Only Ed.] R. Joseph David Ayash, Nusshu Kol Maggid David , נשאו קול מגיד דוד, Livorno (Leghorn), Sa'adon, Molho, & Partners, 1821
[Only Ed.] Joachim Heinrich Campe, Colombus, קאלומבוס - מציאת ארץ אמעריקא , Lvov, Chawe Grossman, 1846
[Only Ed. - Haggadah] R. Isaac b. Abraham of Posen, Ayil Yizhak , איל יצחק, Lvov, c. 1820
[Only Ed.] R. Joseph b. Samuel Ben-Rei , Sepher Masoret , ספר מסרות, Venice, Giovanni di Gara, 1607
[First Ed.] R. Raphael Immanuel Hai Ricchi, Mishnat Hasidim, משנת חסידים, Amsterdam, 1727
[Ms. - Hasidim], Letter by R. Issac Joel Rabbinowitz of Linitz, מכתב מהאדמו'ר מליניץ זצ'ל, Linitz, 1822
[Ms.], Letter and Novellae by R. Solomon Eger, מכתב וחידושים מה'ר שלמה איגר, Kalisz, 1839
[Haggadah - Only Ed.] R. Meir ben Abraham Korkus, Ben Meir, בן מאיר - הגדה של פסח, Mogador, Solomon Hadida, 1925
[Haggadah - Only Ed. - Ladino] , Haggadah shel Pessah, הגדה של פסח - אגדת מרדכי, Amsterdam, Leib Sussmans, 1764
[Liturgy - Damascus Blood Libel], Mo'adei H'Shem, מועדי ה' וקריאי מועד , Jerusalem, Israel b. Abraham Bak, 1843-44
[Hasidim] , Psalms, תהלים עם מעמדות, Zhitomir, Chanina Lipa, Arye Loeb, & Joshua Heschel Shapira, 1847
[Ms.], Responsa by R. Naphtali Teitelbaum of Nyirbatar, שו'ת מה'ר נפתלי טייטלבוים אב'ד נירבאטור, Nyirbatar, 1931
[Ms. - Hasidim] R. Joseph David ha-Kohen of Jassy, Document signed by the Darkei ha-Emunah, מכתב מבמ'ס דרכי האמונה, Jassy, 1820
[Ms. - Kabbalah] R. David b. Moses Medina, Zera David, זרע דוד, [Aram Zova (Aleppo)]?, 18th cent.
[Ms. - Hasidim], Final Letter by R. Abraham Mordecai Alter of Gur , מכתב האחרון או קרוב לאחרון מהאדמו'ר מגור זצ'ל, Jerusalem, 1948
[Ms. - Polemic - Unknown Letter], Herem with 23 Important Signatures, חרם מ-23 גדולי התורה וירושלים, Jerusalem, 1875
[First Ed.] R. Josiah Pinto (Rif) , Kesef Nivhar (Choice Silver), כסף נבחר , Damascus, Abraham b. Mattiyahu Bat Sheba, 1605-06