16:38:31


[Login]   
[Book List]  

PLEASE NOTE: All bidding for the auction currently underway
at our new website at www.virtualjudaica.com/
.

 
Listing Title
[Only Ed. - Kabbalah - Liturgy] R. Jacob Sukari, Joru Mishpateha le-Ya'acov , יורו משפטיך ליעקב , Calcutta - Damascus, Elijah b. Moses Duwayk ha-Cohen , 1882
R. Ralphael Lasker , Limude ha-Keriah, למודי הקריאה, New York, H. L. Frank, 1873
R. Ralphael Lasker, The Hebrew Reader, למודי הקריאה , New York, L. H. Frank , 1872
[Only Ed.] R. Hayyim Ephraim Fishel Conterman, Delights of Ephraim, שעשועי אפרים , St. Louis, Moinester Publishing Co., 1916
[Only Ed.] R. Gedaliah Silverstone , Devar Shalom, דבר שלום, St. Louis, Moinester Publishing Co., 1923
[Only Ed.] R. Solomon Jacob Friederman , Nahlat Ya'acov , נחלת יעקב, New York, A. H. Rosenberg, 1914
[Only Ed.] R. Isaac Izik Friedman, Tal Teheiye, טל תחיה , St. Louis, Moinester Publishing Co., 1922
[Only Ed.] R. Jehiel Michael Mushkin , Mikhlol Yofe , מכלל יפי , St. Louis, Moinester Publishing Co., [1916]
[Only Ed.] R. Judah Leib Lazarov , Divre Yehudah, Part 1, דברי יהודה , New York, Joel Aronson , 1910
[Only Ed.] , 47 lecture stenciled booklets, שיעורים, Telz, Telz Yeshiva, 1928
[Periodical - Inaugural Issue], Heikhel ha-Torah, Issue 1, היכל התורה - חוברת א, Mir, 1935
[Only Ed.] R. Gedaliah Silverstone , Bet Meir, Part II, בית מאיר חלק ב, Baltimore, Silverstein Printing Co., 1912
[Only Ed.] R. Samuel Elijah Elkin, Devar Shemu'el, דבר שמואל, St. Louis, Moinester Publishing Co., [1917]
[Only Ed.] R. Gedaliah Silverstone, Darke be-Kodesh, דרכי בקדש, St. Louis, Moinester Publishing Co., 1922
[Unrecorded - Avot], Pirke Avot , פרקי אבות , New York, Hebrew Publishing Co., 1915
[Only Ed.] R. Abraham Leib ha-Levi Gordon , Ohel Avraham, אהל אברהם , New York, Rosenberg Printing Co., 1919
[First Ed.] R. Abraham Naphtali Gallant , Hezyonot Avraham , חזיונות אברהם, New York, A. H. Rosenberg, 1922
[Only Ed.] R. Moses Weinberger , Darash Darash Moshe , דרש דרש משה, New York, Moses Philip , 1914
[Only Ed.] R. Aaron David Zeldner , Sefer Mateh Aharon , ספר מטה אהרן, St. Louis, Moinester Publishing Co,, 1918
[First Ed.] R. Isaac Zev Wendrowsky, Minhagei Bet Ya'acov , מנהגי בית יעקב, New York, Eliyakum Zenser , 1911
[Only Ed.] R. Judah Leib Lazarov, Divre Yehudah, Parts 2-3, דברי יהודה , New York, Joel Aronson, 1910
[Only Ed.] R. Abraham Naphtali Gallant , Devar be-Ito, דבר בעתו, New York, 1924
[Only Ed.] R. Alexander Z. Levine, Doresh Tov le-Ahmo, Part I , דורש טוב לעמו, New York, A. H. Rosenberg, 1915
R. Menahem ha-Kohen Schoenbrun, Minhat Sofer, מנחת סופר , New York, A. H. Rosenberg, 1909
[Only Ed.] Menahem Mendel Dolitski , Neginot Sefat Zion, נגינות שפת ציון, New York, A. H. Rosenberg, 1904
[Liturgy] R. Raphael Hayyim Hacohen, Shir u-Shevahah (Songs of Persian Jews), שיר ושבחה, New York, Samuel Shapiro, 1919
[Only Ed.] M. Bernstein , Me-hayye ha-aretz , מחיי הארץ , New York, Hotsa'at Kadima - (Lifshitz Printing Co.) , [1918]
[Only Ed.] R. Menashe Simhah Friedman , Zevi Hemed, Volume 4, צבי חמד - כח מכתבי קודש , New York, Ohr ha-Torah - Samuel Freidman, 1926
[Liturgy - First Ed.] , Mahzor for Rosh Hashanah in Arabic, מחזור לראש השנה באותיות ערביות, Cairo, 1924
[Haggadah - Illustrated - First Ed.] , Haggadah Shel Pesah , הגדה של פסח, Jerusalem, Nahum Liphshitz , c. 1930
[First Ed. - Liturgy] , Pizmonim le-Simhat Torah , פזמונים לשמחת התורה , Bombay, Anglo Jewish..., 1885
[Only Ed.] R. Meyer Freeman , Nahlat Meir, נחלת מאיר, New York, Oriam Press, 1929
[Only Ed.] R. Jacob Gerstein, Lekutei Shoshanim , לקוטי שושנים, Brooklyn, New York, Graham Press , 1923
[Only Eds.] R. Meyer Freeman , Torat Meir; Matei Meir, תורת מאיר; מטעי מאיר, New York; St. Louis, A. H. Rosenberg; Moinester Publishing Co., 1904; 1923
[Haggadah - Revised Ed.] , Haggadah Shel Pesach , הגדה של פסח ע'פ אגדת אזוב, New York, Ner Tamid, 1924
[Only Ed.] R. Chaim Korn, Tav Hayyim, תו חיים , New York, Oriam Press, 1928
[Kabbalah] R. Judah b. Samuel Rozanes , Parashat Derakhim , פרשת דרכים , Zholkva , Gershon Letteris , 1799
[Only Ed.] R. Ezekiel Ezra b. Joshua Halevi , Arugat ha-Bosem , ערוגת הבושם, Jerusalem - Baghdad, Benzion Mordecai Hazan, 1903
[Polemic - Autographed] Chaim Lieberman , In tool fun dodt (In the valley of death) , אין טאל פון טויט , New York, Chaim Lieberman , 1939
[Only Ed.] R. Elijah Palumbo, Yad ha-Melekh , יד המלך, Salonica, Mordecai Nahmun , 1804
[Only Ed.] R. Isaac Yavorkovski , Hagot Libe, הגות לבי, Bialystok, M. Pruzansky , 1910
[Community] Maros Ludas Jewish Community , Synagounge Fund Raising Authority Portfolio , הן נרהיב עז בנפשנו , Budapest, Burian Mor , 1886
[Polemic - Montefiore -Ladino] R. Hayyim Palache , Hayyei ve-Hamra , חיי וחמרא, Izmir (Smyrna), Ben Zion Benjamin Roditi , 1865
Manasseh (Menasseh) Ben Israel , Nishmat Hayyim , נשמת חיים, Leipzig, 1862
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady , Shulhan Arukh haRav , שלחן ערוך הרב , Jozefow, Solomon & Baruch Setzer, 1875
[First Ed.] R. Aryeh Leib b. Moses Zuenz , Get Mekushar , גט מקושר, Warsaw, Zevi Hirsch b. Nathan , 1812
R. Mordecai Judah Loeb Winkler , Levush Mordecai , לבושי מרדכי, Budapest, Meshullam Zalman & Menahem ha-Kohen Katzborg , 1924
[Only Ed.] R. Aaron ben Elhanan , Minhat Aharon , מנחת אהרן, [Koenigsberg] , [Rebbitzen Elka] widow of R. Aaron ben Elhanan , 1859
[Liturgy], Ha-Mahzor m-kol ha-Shana , המחזור מכל השנה, Dyhernfurth , Son-in-laws of the deceased Joseph Mai , 1816
[First Ed.] R. David b. Solomon ibn Abi Zimra , She’elot u’Teshuvot Radbaz - Part I - II , שאלות ותשובות רדב'ז - ח'א-ב, Venice, Vendramina, 1749
[Only Ed. - Noted Copy] R. Hezekiah Shabbetai, Divre Hez, דברי-יחזקיהו , Aram Zova (Aleppo) - Tripoli - Jerusalem, Ha-Shalom, 1921
[Liturgy - Unrecorded] Joseph Magil , Interlinear school Pentateuch, מאגילניצקי'ס ליניען סקול חומש , Philadelphia, Joseph Magil , 1912
[Liturgy - Unrecorded] Joseph Magil , Magil's Complete Linear Prayer Book , סדר כל תפלות השנה, Philadelphia, Joseph Magil , 1921
[Bible] R. Isaac Leeser , The Twenty-Four Books of the Holy Scriptures , New York, Bloch Publishing Co. , 1922
[Only Ed.], Minchath Bickurim, מנחת בקורים, Pittsburgh, J. S. Glick, 1909
[Only Ed. - Polemic] R. Zevi Hirsch Friedman , Zevi Hemed , כח התורה - צבי חמד , New York, Friedman Art Press , 1924
[Map] K. Shick, et. al., Map of Erez Israel, מפת ארץ ישראל, Jerusalem, A. Landau, c. 1912
[Community - Polemic - Unrecorded], Alut Ha brit, אלות הברית, Jerusalem, Defus Yehuda ve-Yerushalayim, c. 1920
[Community - Only Ed. - Unrecorded], Ta'anit Tsibur Olami, תענית צבור עולמי, Jerusalem, Defus Tsukerman, 1922
[Habad - Medical], Kol ha Haverim muzmanim, כל החברים מוזמנים, Jerusalem, c. 1920
[Polemic - Hasidic - Unrecorded], Azharah Gedolah, אזהרה גדולה, [Jerusalem], Haside Satmar, [1959]
[Community - Only Ed. - Unrecorded], Yehudim!, יהודים!, [Jerusalem], Defus Solomon, c. 1930
[Community - Polemic - Unrecorded], Porets Geder, פורץ גדר, [Jerusalem], Defus Tsukerman, c. 1920
[Only Ed.] Hans Ostwald, ed., Diskussion, Berlin, Verlag der Diskussion [Walter Fliegel], 1913
[Only Ed. - Unrecorded] R. Dr. S. Frank, Der unverhegbare Brunnen, Mulheim am Rhein, Druck von Karl Glitscher, 1894
Dr. David Cassel, Das Buch Kuzari des Jehuda ha-Levi, ספר הכוזרי, Leipzig, Verlag von Friedrich Voigt's Buchhandlung, 1869
[Community - Only Ed.], Programm fur den Fest-Gottesdienst zur hundertjahr, Hamburg, Siegmund Nissensohn, 1897
[Signed Copy] Gabriel Grad, Fünf Jüdische Lieder, (Berlin), Musikverlag Wolf Grad, [1920]
Der razboinik mit dreitsin kopf, דער ראזבאיניק, Warsaw, Yehuda Leib Morgensztern, 1902
Judische-Kunstler-Gesellschaft, Berlin, Konzert Judischer Musik, Berlin, Buchdruckerei , 1923
[Only Ed. - Community]?, Statuten der Vereinigung Judischer Studierender , Berlin, c. 1900
[Only Ed.] , Tafellieder zur Vermahlungsfeier , Hamaburg, 1923
[Theater] Abraham Goldfaden, Di beyde Kuni Lemels, די ביידע קוני לעמעלס, New York, Hebrew Publishing Company, c. 1920
[Only Ed.] Isaac Noah Mannheimer, Die Erlosung: Predigt, Vienna, A. Strauss fel. Witwe & Sommer, 1847
[Map] Dr. Jakob Auerbach, Biblische Erzählungen für die israelitische Jugend, Berlin, M. Poppelauer, 1902
Ferdinand Friedrich Carl Lehmann-Haupt, Die Geschichte Judas und Israels im Rahmen ..., Tübingen, J.C.B. Mohr (P. Siebeck), 1911
[Only Ed.] M J Mühlfelder, RABH: Ein lebensbild zur geschichte des Talmud. , Leipzig, O. Leiner, 1871
[Only Ed.] R. Dr. Schwarz, Predigt und Gebet beim feierlichen Gottesdienst, Colonge, Hafferburg & Mann, 1870
[Only Ed. - Noted Copy] Abraham Sutzkever, Geheymshtot: poeme , גהיימשטאט: פאעמע, Tel Aviv, [Ahadut], 1948
[Only Ed.] Dr. J. Perles, R. Salomo b. Abraham b. Adereth, Breslau, Verlag der Schletter'schen Buchhandlung, 1893
[Ms. - Author's Copy] Dr. Bernhard Ritter, Philo und die Halacha, Leipzig, J.C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1879
[Only Ed.] R. Hayyim Hirschenson , 6 issues of Hamisderona, המסדרונה , Jerusalem, Hirschenson , 1887-88
[Only Ed. - Polemic] R. Zvi Hirsch Friedman, Sefer Zvi Hemed, Ha-Shabbat ke-Hilkuto , השבת כהלכתו , New York , Shulsinger Brothers , 1943
[First Ed.] , Peat ha-Shulchan, פאת השלחן , Jerusalem, Frumkin, 1912
[Polemic - Haskalah] Abraham Baer Gottlober , Iggeret Tzaar Baalei Hayyim, Abraham Baer Gottlobe, אגרת צער בעלי חיים, Zhitomir, A. S. Shedatov , 1868
[Only Ed. - Community] Dr. J H Hertz, Changing the Calendar, consequent dangers and confusions, London, Oxford University Press, 1931
[Only Ed.] Shemaria Menashe ha-Kohen Adler, Sefer Mareh Kohen, Mahadura Chamisha’a, Shemaria M, מראה כהן , London, (Narod Press), [1948]
[Only Ed. - Polemic] M. Ben-Shalom , Ortodoksia oyf di Falshe Vegn, ארטאדאקסיע אויף פאלשע וועגען , New York - Elizabeth, NJ , (Posy-Shoulson Press), c. 1940
[Ms.], Novellae by R. Eliezer David Gruenwald , כתב מקרן לדוד זצ'ל , [Satu Mare], 19th cent.
[Meir Ba’al haNes Fund] R. Hayyim Nathan Dembitzer, Meginei Eretz Israel , מגיני ארץ ישראל , Jerusalem, Hashkafa, 1904
[Devash Copy- Rothschild] R. Ben-Zion Shalaz, Kokav Ya’akov , כוכב יעקב , Jerusalem, Solotki , 1873
[Only Ed.] R. Judah Samuel Ashkenazi, Yissa Berakhah , ישא ברכה על רבינו ירוחם, Livorno (Leghorn), Jacob Tuviano , 1822
[Only Ed. - Polemic] R. Isaac Gueta (Guetta) , Sedeh Yizhak, Parts I-II , שדה יצחק, חלק א-ב, Livorno (Leghorn), Ottilenghi , 1846-47
[Only Ed.] R. Elijah b. Samuel of Lublin , Responsa Yad Eliyahu , שאלות ותשובות יד אליהו , Amsterdam, Moses Diaz & Simon Shamesh , 1712
[Only Ed.] R. Ephraim ben Abraham Hayyut , Ashel Avraham , אשל אברהם, Livorno (Leghorn), Pietro Meucci , 1819
[First Ed.] R. Isaiah b. Mali (Elder) Trani , Sefer ha-Makhri'a , ספר המכריע, Livorno (Leghorn), Carlo Giorgi , 1779
[First Ed.] R. Noah Hayyim ben Moses Levin, Iggerot ha-Shabbat Shelosh, שלש אגרות השבת, Warsaw, Dovberush Torsch, 1900
[First Ed.] R. Joshua Heschel ben Benjamin, Tehinnot, תחנות, Breslau, David Sklauer, 1834
[Ms.] Rabbenu Tam, Manuscript - Sefer ha-Yashar, ספר הישר, Amsterdam, 1708
R. Elijah ben Moses Gallena, Hokhmat ha-Yad, חכמת היד, Warsaw, 1882
[Only Ed.] R. Elijah Moses ben Kaleb Zeev Luntz, Eben Moshe, אבן משה, Jerusalem, A. M. Luntz, 1914
R. Uri of Strelisk (ha-Seraf), Imrei Kodesh, אמרי קודש, Sacueni , Widow of Shabbatai Kahan, 194?
[First Ed. - Hasidim] R. Joel Teitelbaum, Kunteres Hiddushei Torah, קונטרס חידושי תורה, Brooklyn, 1957
Emanuel Bondi, Praktischer Lehrgange , למודי שעשועים, Wien, Jos. Schlesinger, 1899
Buddha Gautama, The Teachings of Buddha, תורת בודהא, New York, Hebrew Publishing Co., 1922
[Hasidim] R. Phinehas Shapiro of Korets, Midrash Pinhas, מדרש פנחס, Warsaw, Nathanel David Zisburg, 1876
[First Ed. - Hasidim] Koznitzer Maggid, Beit Yisrael, בית ישראל, Warsaw, Nathan Spritgesser, 1876
R. Jacob ben Jacob Moses of Lissa Lorbeerbaum, Torat Gittin , תורת גיטין, [Lemberg?], c. 1850
[Liturgy - Psalms - Miniature] , Tehilim , תהלים, Jerusalem, Landau, c. 1940
[First Ed.] R. Moses Sofer , Hatam Sofer Responsa , Even Ezer, Parts II , שאלות ותשובות חתם סופר, חלק אבן העזר, חלק ב, Pressburg (Bratislava), Anton Edlen v. Schmid , 1859
[Liturgy - Habad] , Siddur Kol Benei Yehudah , סדור קול בני יהודה, Vilna, Rosenkrantz, et. al., 1937
[Habad], Charity Box - Kolel Habad, קופת צדקה ר' מאיר בעל הנס כולל חב'ד, Jerusalem, Alfred Salzman, c. 1960
Charity Box, קופת צדקה, Jerusalem, M. Salzman Co., c. 1940
[Only Ed.] R. Samson Raphael Hirsch , Sefer Tehilim, סדר תהלים, Tel Aviv, Dr. Wilhelm Freyhan, 1940
[Liturgy - Psalms] , Tehilim, תהלים, Vienna, Jos. Schlesinger, 1909
[Only Ed.] R. Joseph b. Judah Berdugo , Ketonet Yosef , Part II, כתונת יוסף, חלק שני, Casablanca, Razon, 1935
[Holocaust], Tractate Nedarim, משעבוד לגאולה מאפלה לאור גדול מסכת נדרים, Munich - St. Ottilien, Herder, 1946
[Holocaust] R. H. J. D. Azulai (Hida), Lev David , לב דוד, [Germany], American Joint Distribution Committee, [1947]
[Holocaust] R. Samuel ben Abraham Moltsan, Even Shelomo , אבן שלמה; ברק השחר , [Germany], American Joint Distribution Committee, [1947]
Jakob Steinhardt , Illustrator , Book of Jonah , ספר יונה, Philadelphia, Jewish Publication Society of America , 1953
[Holocaust] R. Abraham Joshua Hoeschel , Hanukkat ha-Torah , חנוכת התורה , [Germany], American Joint Distribution Committee, [1947]
[Holocaust] R. Arye Leib b. Asher , Sha'agat Arye , שאגת אריה, Munich, Va'ad Hatzala , 1947
[Hasidim - Kabbalah] R. Baruch b. Abraham of Kosow, Yesod ha-Emunah , יסוד האמונה , Czernowitz (Chernovtsy) , Elias Jgel, 1864
[Only Ed.] R. Solomon Hazzan of Zfat , Shulhan ha-Zahav, שלחן הזהב , Alexandria, Egypt, Pereg Hayyim Mizrahi, 1903
[First Ed.] R. Eliezer David Gruenwald, Keren le-David , קרן לדוד , Satu Mare , Meir Leib Hirsch, 1929
[Periodical] Kasriel Zevi Sarasohn, Ed., The Hebrew, העברי, New York , Gershon Rosenzweig, 1895-96
[First Ed.] Jakob Stern, Die Philosophie Spinozas, Stuttgart, J. B. W., 1890
[Liturgy - Music] J.M. Japhet , Nachtrag zu Schirë Jeschurun , Gesänge für den israelitischen Gottesdienst , Frankfort am Main, J. Kauffmann , 1903
[Only Ed.] Dr. Alfred Bertholet , Die Eigenart der alttestamentlichen Religion , Tubingen , JCB Mohr , 1913
R. Isaac Dov ha-Levi Bamberger , Chinuch Linorim - Vorschriften, חנוך לנערים , Frankfort am Main, H. L. Broenner, 1873
[Only Ed.] R. Dr. I. Schwarz , Gebet und Rede, Colonge, 1861
[Polemic - Only Ed.] R. Avraham Shorr , Soveah semahot ve-rav berahot , שובע שמחות ורב ברכות לידיד נפשי , Jerusalem, 1919
[Only Ed. - Community] R. J. Hildesheimer , Drei Vortraege, Vienna, Ad. della Torre, 1867
[Only Ed.] Dr. Henriette Hildesheimer, Vier Trauerreden, Berlin, H. Itzkovski, 1883
[Liturgy - Unrecorded] , Prayer for Rain , תפלה על הגשמים, Strasbourg, 1842
[Only Ed.] R. Dr. I. Schwarz , Lehrbuch der Jisraelitischen Religion, אמונת ישראל, Bayreuth, L. Seliger, 1853
[Rev. Ed.] Dr. Seckel Bamberger , Hechschar utwilas Kelim , Frankfort am Main, M. Slobodsky , 1884
[Community - Only Ed.], Rede ... Einweihung der neunen Synagoge , Solingen - Cologne, Franz Grevan, 1872
[Only Ed.] Hermann Stern , Die konfirmation der Israeliten , חינוך עלומים, Würzburg , Joseph Dorbath , 1829
[Polemic] R. Moshe Sternbuch , Psak Din shel HaRabanut ... 'Bene Yisrael' MeHodu , פסק דין של הרבנות הראשית בענין 'בני ישראל' מהודו , London - Jerusalem , 1962
[Community - Only Ed. - Unrecorded], Prayer for the deceased Kaiser Franz Joseph I , סדר ההזכרה, Jerusalem, Schonbaum and Weiss, c. 1916
[Only Ed.], Jubilee volume of Ha-Zefirah , ספר היובל של הצפירה, Warsaw, Ha-Zefirah , 1912
[Community - Only Ed. - Unrecorded], An unsere deutschen Glaubensbruder in Osterreich, בעזרת ה' ... מבשרת ירושלים ... אחינו בני ישראל, Vienna - Jerusalem, 1860
[Unrecorded - Liturgy - Women], Mizrah , מזרח, Jerusalem, Abraham Rotenburg, [1863]
[Only Ed.] R. Jacob b. Solomon ibn Habib , Girsat ha-Ne'arim, גירסת הנערים , Livorno (Leghorn), Jacob & Judah, 1844
[First Ed.] Averroes , Kizzure Ibn Rushd, קצורי אבן רשד על שמע טבעי לארסטוטלס , Riva di Trento, [Antonio Bruin] , 1559
[Only Ed. - Hasidim] Arye Friedman, Kol Bohim - Eulogy for R. Ezekiel b. Moses Panet , קול בוכים, Dej, Somesana, [1930]
[First Ed.] R. Levi b. Gershom, To'aliyyot ha-Ra-LBa-G, תועליות הרלב'ג , Riva di Trento, 1560
R. Solomon ibn Gabirol , Mivhar ha-Peninim , מבחר הפנינים, Cremona , Vincenzo Conti , 1558
R. Samson Raphael Hirsch, Unsere Aufgabe, Frankfurt am Main, Verlag von J. Kauffmann, c. 1900
[Only Ed. - Noted Copy] Dr. Lieber Dobschütz, Die einfache Bibelexegese der Tannaïm, Breslau, Schlesiche Buchdruckerei, 1893
Alberto Gerchunoff, Borukh Spinosa's libe, ברוך ספינאסא'ס ליבע, Buenos Aires, Sosyedad Hebraika Arkhentina , 1933
Dr. Salomon Ludwig Sternheim, Gesänge aus der Verbannung welche sang , Obadiah ben Amos in Lande Ham, Frankfurt am Main, Siegmund Schmerber, 1837
[First Ed.] Naphtali Hartwig Wessely, Die Moseide in achtzehn Gesängen, Hamburg, Gedruckt bey Friedrich Hermann Nestler, 1806
W. I. Lenin, Über die Judenfrage, Moscow, Russia, Verlagsgenossenschaft Auslandischer Arbeiter in de, 1932
[Polemic - Only Ed.] R. Hayyim Brody, Igeret Shalom ve-Emet , אגרת שלום ואמת, Bardejov, Bleier, 1922
[Community - Unrecorded] , Poem in honor of Francis Joseph I of Hapsburg , Prague, M. I. Landau, 1854
[Community - Unrecorded], Poem in honor of Francis Joseph I of Hapsburg , שיר מזמור, Prague, Golllieb Hause Sohne , [1854]
[Only Ed. - Polemic] R. Abraham Loeb Benjaminson , Milhamah be-Shalom , מלחמה בשלום, New York, A. H. Rosenberg, 1898
[First Ed. - Kabbalah] R. Nathan Nata Shapiro, Yayin ha-Meshummar , יין המשומר, [Venice], [1600]
R. Joseph ibn Verga , She'arit Joseph , שארית יוסף, Mantua, Thomas Rufanelli , 1593
[First Ed. - Kabbalah] R. Elijah Loanz, Rinnat Dodim, רנת דודים , Basel, Conrad Waldkirch, 1600
[First Ed. - Kabbalah] R. Nathan Nata Shapiro, Mazzot Shimmurim, מצת שמורים , Venice, Rezzini Antonio , 1660
[Kabbalah - First Ed.] R. Issachar Baer b. Pethahi, Yesh Sakhar , יש שכר , Prague, Gershom ben Bezalel Katz , 1609
[Circumcision - Polemic] R. Joseph Schlesinger , Kuntres Mezizah , קונטרס מציצה , Pressburg (Bratislava), Abraham Alkelei , 1900
R. Jeshua b. Joseph ha-Levi , Halikhot Olam , הליכות עולם, Sabbioneta , Vincenso Conti , 1567
[Doyle Dane Bernbach], Ashtray of Subway Poster for Levy's Bread , [New York], [Darien House Inc. ], c. 1970
[Only Ed.?], Myrthen: eine poetische Blumenlese , für die jüdische familie , Prague, Jakob B. Brandeis, [1895]
Friedrich von Oppeln-Bronikowski, Gerechtigkeit! Zur Lösung der Judenfrage, Berlin-Wilmersdorf, Nationaler Verlag Joseph Garibaldi Huch, 1932
[Polemic] Agudat Israel , Yaldei Teharan Me'ashmim , ילדי טיהרן מאשימים, New York, Schulzinger Brothers, 1944
Dr. M.A. Halevy, Redactor, Sinai: Anuar de Studii Judaice, סיני: ספר-השנה, Bucharest, Tiparnita, 1928
[Only Ed.] , Die Chanuka-lichter, Berlin, H. Seemann Nachf, 1909
[Only Ed.] , Unsere Sprache Ruft, Prague, Tarbut, 1934
Zionistischen Ortsgruppe: Gotha, Jüdisches Liederbuch, Gotha, J. Ellendmann, 1920
Michael Abraham, Methodisch geordnetes Wörterbuch , Frankfurt am Main, Verlag von J. Kauffmann, 1913
[Only Ed.] Dr. Simon Bamberger, Die Bedeutung der Qeri-Kethib, Frankfurt am Main, David Doller, 1930
[Periodical], Jüdische Wohlfahrtspflege und Sozialpolitik, Berlin, Jüdische Wohlfahrtspflege, 1931
[Haskalah], Ha-Shillo'ah, השלח, Berlin - Jerusalem - Odessa - Cracow, 19th cent.
[Haskalah], Lu'ah Ahi'asaf, אחיאסף, Warsaw, 1893-1904
[Haskalah - Noted Copy] Nahum Sokolow , Ha-Asif, האסיף, Warsaw, 1884-93
[Only Ed. - Community] Isaac Jaflon, President, Order of Ceremonies and Laws of the Society , “Mikveh Israel”, London, S. Meldola, 1845
[Polemics - Yudel Rosenberg] Emanuel Eckstein, Sefer Yetzirah, ספר יצירה , Maramarossziget, Koezponti, 1910
[Only Ed.], Geschichte zweiter merkwuerdigen Bekesehrungen zur, katholicschen Relgion . . . , [Germany], 1787
[Only Ed.] Rudolf Martin Meelfuehrer, Viku’ah be-Inyan Kohanim, ויכוח בעניין ברכת הכהנים, Giessen, Hoenig Miller, 1697
[First Ed.] Jourdain LeChanoine, Lettre Dans Laquelle On Prouve Que Le retour, Des Juifs Est Proche . . . 1739, [Paris], 1739
[Polemic First] R. Yerachmiel Yisrael Yitzhak Domb, The Transformation, The Case of the Neturei Karta, London, Hamadfis, 1958
[Holocaust - Liturgy - Unrecorded] , Siddur , סידור שפה ברורה, [Fernwald], Jaffa, [1946]
[Only Ed.] R. Dr. Daniel Fink, Leshon Limudim, לשון למודים, Berlin, Isaac Ellindmann, 1921
[First Ed.] Dr. Baruch Isaac Lipschutz, Torat Shemu’el, תורת שמואל, Hamburg, H. O. Persiehl, 1867
[Women] R. Akiva Baer b. Joseph, Ma'aseh HaShem, מעשה ’ה , Frankfort a. Main, Johann Koelner, 1722
[Ms. - Women], Letter by R. Jonathan Steif , כתב מה'ר יונתן שטייף זצ'ל, Brooklyn, c. 1950
R. Abraham ben Moses ben Maimon, Birkat Avraham, ברכת אברהם, Lyck, Zevi Hirsch Fetzal, 1859
[Only Ed. - Polemic] , Prohibition on participating in the election, אסור רבותינו הקדושים על השתתפות ההחירה , [Jerusalem], 1961
[Only Ed. - Women - Unrecorded] R. H. D. Beri, Takshiti Nashim, תכשיטי נשים, Jerusalem, Samuel ha-Levi Zukermann, 1913
[Community - Only Ed.] , Assembly of the Rabbis of Erez Israel, כינוס רבני ארץ-ישראל, Jerusalem, Ha-Uman, 1945
[Community - Only Ed.] Professor Isaiah Levi, Devotissime Azione di grazie, הלל והודאה, Mantua, G. Mondovi, 1896
[Community - Only Ed.] , Vorabend des Neujahrsfestes, Worms, A. M. Boeninger, c. 1850
[Community - Only Ed.] , Stiftung-Fest, Berlin, Israelitischen Fortbildungs-Verein Montefiore, 1909
[Only Ed.] Johannes Bolezaeus, Sive Compendium, קצור, Paris, Martinum Iuuenem (Martin Le Jeune), 1566
[Only Ed.] R. Solomon b. Jehiel Shalem ha-Kohen , Divre Shelomoh , דברי שלמה, Frankfort am Oder , Professor Grilla , 1753
[Only Ed.] R. Samuel ben Azriel Rubin , Hagorat Shmuel , חגורת שמואל (לבוש עטרת זהב) , Frankfort am Oder , Widow Grillo , 1772
[Only Ed.] R. Raphael Joseph ibn Rebbe , Derekh ha-Melekh , דרך המלך , Livorno (Leghorn), Abraham Isaac Castillo & Eliezer Sa'adon , 1786
[Only Ed.] R. Rahamim Aryeh Abraham ha-Kohen Arias, Siftei Rannanot , שפתי רננות , Izmir (Smyrna), Nissim Hayyim Modia and Jacob Ashkenazi , 1862
[Only Ed. - Rhodes] R. Elijah Galipapa , Yedei Eliyahu , ידי אליהו , Constantinople, Jona b. Jacob Ashkenazi , 1728
[Only Ed.] R. Abraham Hazkuni , Shetei Yadot , שתי ידות , Amsterdam, Joseph Dayyan , 1726
[Only Ed.] R. Joseph Elhanan le-Beit ha-Levi , Einot Mayim , עינות מים, Warsaw, H. Bomberg , 1856
[First Ed.] R. Jehiel Bassan , She'ilot u-Tshuvot , שאלות ותשובות, Constantinople, Jona b. Jacob Ashkenazi , 1737
[Ms.], Letter by R. Joseph Rozin, The Rogachover , כתב מה'ר יוסף רוזין, הגאון מרוגוטשוב , Dvinsk - Montreal , 1927
[First Ed.] Henry Pereira Mendes, Jewish Religion Ethically Presented , נשמת חיים, New York, Author - Philip Cowen, 1905
[First Ed. - Reform] Henry Berkowitz, The Open Bible, Philadelphia, Jewish Chautauqua Society , c. 1896
[Community - Only Ed. - Reform], Second Summer Assembly of the , Jewish Chautauqua Society, Philadelphia, Jewish Chautauqua Society, 1898
[First Ed.] R. Yahia Salah , Sha'arei Kedushah, שערי קדושה, Calcutta, Eliezer b. Mari Aaron, 1840
[Only Ed. - Signed Copy] Aisik Percikowitsch, Al-Harîzî als Ubersetzer der Makâmen Al-Harîrîs , Ein Beitrag zur Geschichte der Literatur, Munich, B. Heller, 1932
R. Azariah b. Moses Dei Rossi , Me'or Einayim , קרית ספר - מאור עינים , Vilna, Joseph Reuven Romm , 1866
[Community - Only Ed. - Unrecorded], Israelitisches Dankgebet, מזמור לתודה, Vienna, Anton Schmid, 1812
[Only Ed.] , Novellae of the Be'er Shmuel , חדושי הבאר שמואל, Unsdorf (Huncovce) , Elijah Braun, (1912)
R. Solomon b. Eliezer ha-Levi , Avodat ha-Levi , עבודת הלוי, Venice, Marco Antonio Guistianni , 1546
[Kabbalah] R. Joseph b. Abraham Gikatilla , Sha'arei Orah , שערי אורה , Mantua, Jacob b. Naphtali, 1561
[First Ed.] R. Solomon b. Abraham d'Urbino , Ohel Mo'ad , אהל מועד, Venice, Marco Antonio Giustiniani , 1548
[First Ed.] R. Abraham b. Meir de Balmes, Sefer Dikduk Mikneh Avram , ספר דקדוק מקנה אברם, Venice, Daniel Bomberg , 1523
R. Moses b. Maimon (Maimonides) , Madah Ahava Zemanim , מדע אהבה זמנים , Venice, Pietro Bragadini , 1614
[Only Ed.] S. Schweinburg-Eibenschitz, Studien eines Feldmarschalls über das Priester-, Baden bei Wien, Sortiments-Verlag, 1895
[Periodical - Inaugural Issue], Unser leben: Eine Zeitschrift Judischer Jugend, Vienna, Kwuzah Esch, 1926
[Only Ed.] J.L. Rabinowicz, Grundlage der Bibelsprache in 1000 Bibelversen, Prague, Alois Wiesner, 1939
[Community - Only Ed.], Stadtblatt, Neusalz und D. Wartenberg, Siltz, 1881
Dr. Fritz Beer, Die Einsteinsche Relativitatstheorie, Vienna - Leipzig, Moritz Perles, 1920
[Community - Only Ed.] R. Dr. S Breuer, ed., An die hohen gesetzgebenden Körperschaften ..., Frankfurt am Main, Freie Vereinigung , 1910
[First Ed. - Noted Copy] Arthur Schnitzler, Fraülein Else: novelle, Berlin, Paul Zsolnay Verlag, 1924
[Hasidim] R. Israel ben Eliezer (Ba’al Shem Tov), Miktavim min ha-Ba’al Shem Tov ve-Talmedov, מכתבים מהבעל שם טוב ותלמידיו, Lvov, David Frankel, 1923
[Only Ed.] R. Aaron Milevsky, Minhat Aharon, מנחת אהרן, Montevideo, Uruguay, Margulis, 1941
[Only Ed.] R. Asher Leib b. David Brisk, Helkak Mehokek no. 7, חלקת מחוקק, Jerusalem, Samuel ha-Levi Zukermann, 1902
[Only Ed. - Presentation - Holocaust] Moses Oved, Yizker Menorot, יזכור מנורות, London, 1951
[First Ed. - Karaite] Franz Delitzsch, Ez Hayyim, עץ חיים, Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1841
[Missionary] Leopold Cohen, Behold the Virgin, הנה העלמה הרה וילדת בן, Brooklyn, American Board of Missions to the Jews, 1895
[Only Ed.] Rev. Dr. Joseph Solomon Minden, et. al, The Holy Speech: Treasures of the Bible, אמרות טהורות: אוצרות התורה, New York, Pinkus Friedman, 1903
R. Moses Sofer (Hatam Sofer), Orhot Hayyim, אורחות חיים, Jerusalem, Hayyim Zukermann, 1937
Bureau of Education of the Jewish Community of NYC, A Course in Hebrew for Extension Schools, New York, Bureau of Education of the Jewish Community of NYC, 1913
[First Ed.] R. Moses b. Maimon , Moreh Nevukhim (Guide of the Perplexed) , מורה נבוכים , Sabbioneta, Tobias Foa, 1553
[First Ed.] , She'alot Utshevot R. Meir me-Rothenburg, שאלות ותשובות מהר'ם מרוטנבורג , Prague, Moses b. Joseph Katz , 1608
[Kabbalah] R. Bahya b. Asher ibn Hlava , Rabeinu Bahya , רבינו בחיי , Venice, Georgi de Cavalle , 1566
[First Ed.] R. Bezalel Ashkenazi , She’elot u’Teshuvot , שאלות ותשובות, Venice, Matteo Zaniti & Comino Frisinio , [1595]
[Only Ed. - Inscribed Copy] R. Yidel Rosenberg , Ha-Kreiah ha-Kedusha, קריאה הקדושה , New York, Rosenberg Printing, 1919
[First Ed. - Noted Copy] Samuel Perelman, comp., La science universelle, Paris, [Imprimerie Moderne de la Presse], 1948
[Only Ed.] Jakob Karo, Kritische Untersuchungen zu Levi ben Gersons, Leipzig, Albert Teicher, 1935
[Only Ed. - Community] Meir Grinszpan, Majn Sztetl Kostopol: poeme, [Neu-Ulm], [1947]
[Customs] Daniel Lewin, Posener Minhagim, Berlin, [Buchdruckerei , 1937
Romain Rolland, Musikalische Reise ins Land der Vergangenheit , Frankfurt am Main, Literarische Anstalt Rütten & Loening, 1922
[First Ed.] Hermann Hesse, Der Steppenwolf, Berlin, G. Fischer Verlag, [1927]
[Zionism - Noted Copy] Dr. N. M. Gelber, Die Kattowitzer Konferenz 1884, Vienna - Brunn, M. Hickl-Verlag, 1884
[First Ed.] Dr. Salomon Friedlaender, Das Leben der Propheten: In Kanzelvorträgen, Brilon - Leipzig, M. Friedlaender'schen Offizin in Brilon, 1850
[First Ed.] B. Segel, Welt-Krieg, Welt-Revolution, Welt-Verschwörung, Welt-Oberregierung, Berlin, Philo Verlag und Buchhandlung G.m.b. H., 1926
[Only Ed.] R. Abraham Eber Hirschowitz, Bet Midrash Shemu’el, בית מדרש שמואל, Jerusalem - Toledo, Ohio, Ha-Ahim Solomon, 1905
R. Solomon Leib ben Pesah Zevi Tabak, She’elot u’Teshuvot Teshurat Shai, ספר שאלות ותשובות תשורת ש'י, Sighet, Abraham Kaufman & son, 1905
[Bible - Psalms - Forgery] Rashbam, Psalms with commentary of Rashbam , תהלים עם פירוש הרשב'ם , Vienna, Georg Holzinger , 1816
[Only Ed. - Presentation] Moshe Shifris, Nisht geshtoygn : nisht gefloygn, נישט געשטויגן, נישט געפלויגן (קינדר מאיסעס), Toronto, Ferlag Oyfgang, 1928
[Only Ed.] Ed. Bernstein, Der politische Massenstreik , Breslau, Volkswacht (D. Schutz), 1905
[First Ed.] R. Isaac Aboab , Menorat Hamaor (“Candlestick of Light”) , מנורת המאור , Amsterdam, Asher Anschel Hazan & Issahar Ber, 1700
[Women - Liturgy - Only Ed.] , Tehina Shelosha She'arim , תחנה שלשה שערים , Warsaw, J. Lebensohn , 1856
[Haggadah], Seder ha-Haggadah , סדר ההגדה לליל שמורים, Roedelheim, J. Lehrberger und Comp. , 1839
[Only Ed.] Ludwig August Frankl , Aus Egypten. , ממצרים, Vienna, Joseph Holtzworth , 1862
[Liturgy - First Ed.] , Igeret Ha-Purim , אגרת הפורים, Metz, Ephraim Hadamard , 1817
[Liturgy - Hasidim] , Tikkun Leil Shavu'ot ve-Hoshana Raba , תיקון ליל שבועות והושענא רבא, Zhitomir, Chanina Lipa & Joshua Heschel Shapira , 1855
[Liturgy - Miniature - Woodcut Illustrations], Omer calendar , ספירת העומר, Offenbach, 1813
[Only Ed.] Avigdor Bauminger, Zur Vermaehlung von Fraeulein Renee Bauminger mit , אתקינו סעודתא , Leipzig, W. Drugulin , 1928
[First Ed.] R. Yidel Rosenberg , Me'or ha-Hashmal, מאור החשמל , Montreal , Rapid Printing Co., 1924
[Liturgy - First Ed.] , Seder Selihot - Italian Rite, סדר סליחות ותחנונים כמנהג ק'ק אטלייאני , Torino (Turin), Rocco Fantino , 1759
[First Ed.] R. Isaac Leeser , The Jews and the Mosaic Law, Philadelphia, The Author, 1834
Dr. Heinrich Zimmern, Biblische und babylonische Urgeschichte, Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1901
[Only Ed.] Dr. Friedrich Doerr, Der Prozess Jesu in rechtsgeschichtlicher , Berlin, W. Kohlhammer, 1920
[Community - Only Ed.], Bericht , Vienna, Israelitischen Kultusgemeinde Wien, 1936
[Only Ed.] Markus Gottfried, Denken und Handeln , Vienna, Im Selbstverlag des Verfassers, 1936
[First Ed.] Moritz Goldstein, Begriff und Programm , einer jüdischen Nationalliteratur, Berlin , Jüdsicher Verlag, c. 1912
[Only Ed. - Community], Misslitz 912-1912, Gedenkschrift zum tausendjährigen Bestande, Misslitz (Mirolsav), Verlag der Marstgemeinden Misslitz, 1912
[Periodical], Der Jüdische Student, Berlin , Bureau des B.J.C., 1911
[Hasidim - Kabbalah] R. Zevi Elimelech of Dynow , Benei Yissakhar, בני יששכר , Lemberg, A. N. Suess , 1865
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady, Shulhan Arukh haRav , Volume 1, שלחן ערוך הרב, חלק א, Warsaw, David Shklover, 1837
[First Ed. - Kabbalah] R. Nathan Nata Spira , Megalleh Amukot al ha-Torah , מגלה עמוקות על התורה , Lvov (Lemberg), Judith Rosanes , 1795
[First Ed.] R. Hayyim Zevi of Sighet , Shut Azei Hayyim , שו'ת עצי חיים, Sighet , Abraham Kaufman and Son , 1939
[Only Ed.? - The R. Moses Gaster Copy], Shabbetai Zevi, דער פאלשע משיח שבתי צבי, Budapest (Pest), Mordecai Ephraim Levi, 1882
[Polemic] R. Elijah Benamozegh , Ya’anah ba-Esh , יענה באש , Livorno (Leghorn), Elijah Ben-Amozegh and Partner , 1905
[Liturgy] , The Book of Life, ספר חחיים[!] , New York, J. Rosenbaum, 1889
[Liturgy - Only Ed.] R. Benj. Cohen , Prayerbook and Hymnal , סידור רנה ותפלה , El Paso, 222 San Jacinto St. Ptg. Co. , 1920
[Community - Only Ed. - Reform] R. Max. Heller, Jubilee Souvenir of Temple Sinai 1872-1922, New Orleans , 1922
[First Ed.] R. Dr. Selig Bamberger, et. al, The Soul of Life, ספר נשמת חיים, New York , Friedman Print, 1897
Dr. Isaac Mayer, Source of salvation, A catechism of the Jewish religion., Brooklyn, New York, Hebrew Publishing Co., [1895]?
[First Ed.?] H. Polano, The Talmud, Selections from the Contents of that Ancient Book, Philadelphia, Leary's Book Store, c. 1876
[Ms.] , Shem Olam with the Hafez Hayyim's 'muga' , שם עולם עם 'מוגה' מהחפץ חיים , Warsaw, (R. Untergendler), 1895
[Women - Only Ed. - Zionism] L. Hands, Some Legal Difficulties which beset the Jewess, [Kilburn], (International Conference of Women Zionists), [1920]
[Only Ed.] Moritz Davidsohn, Moral and religious guide, London, Houlston and Stoneman, 1855
[Only Ed.] R. Joseph Shapotshnick , Tractate Geirim, מסכת גרים , London, [192?]
[Polemic - Community - Only Ed.] Sephardim , Two Polemics on the Rebbe Meir Baal ha-Ness Fund , יצב גבולות; משפט וצדק , Jerusalem, 1904
[Zionism - Holocaust] Dr. Chaim Weizmann , Palestine's Role in the Solution , of the Jewish Problem, London, Jewish Agency for Palestine , 1942
[Kabbalah - First Ed.] R. Shalom b. Moses Buzagli , Hadrat Melekh , הדרת מלך, Amsterdam, Gerrard Johann Jenson , 1766
[Ladino - Periodical] , Yosef ha-Da'at oy El Progresso , יוסף דעת או איל פרוגריסו , Andrinople, Abraham Danon , 1888
[Haggadah - Only Ed.] R. Joseph ben David Genasia , Zeved Tov on the Haggadah , זבד טוב על הגדה , Djerba, Hai Hadad , 1962
[Only Ed. - Karaite] Abraham Baer Gottlober , Bikkoret le-Toledot ha-Kara'im , בקרת לתולדות הקראים , Vilna, Funn et Rozenkrancz , 1865
[Only Ed. - Polemic] R. Judah Asahel Del Bene , Kisot le-Veit David , כסאות לבית דוד, Verona, Francesco de’ Rossi , 1646
[First Ed.] R. Jacob Ettlinger , Arukh la-Ner , ערוך לנר ע'מ נדה, Altona, Bonn Brothers , 1864
[Liturgy - Only Ed.] Daniel Neufeld, Translator , Syfse Jeszenim Modly Starozytne Izraelitow , סדור שפתי ישנים , Warsaw, Alexandr Gins , 1865
[Liturgy - Reform] Isaac Mayer Weiss, Daily Prayers for American Israelites as revised, מנהג אמעריקא, Cincinnati, Bloch and Company, c. 1872
[Kabbalah - Hasidim] R. Menachem Azarya, Amurot Tehorot , אמרות טהורות , Mogilev on the Dnestr , Tzvi Zev Rubinstein , 1810
[Haggadah - First Ed. - Habad], Sod Kedoshim, סוד קדושים והוא סדר הגדה של פסח, [Warsaw?], 1866
[Liturgy - Haskalah] Israel Abraham Euchel , Gebete der hochdeutschen und polnischen Juden , Vienna, Anton Schmid, 1815
Sigmund Hecht, Epitome of Post-Biblical History for , Jewish-American Sabbath-Schools, Cincinnati, Bloch & Co., c. 1882
[Community - Only Ed.], Verwaltungs-Bericht des Vorstandes der Synagogen, Königsberg i. Pr., Hartungsche Buchdruckerei, 1912
[Only Ed. - Habad] Geonim, Hemdah Genuza, חמדה גנוזה, Jerusalem, Israel Bak, 1863
Sophie Rostopchine, comtesse de Ségur, Korot Hamor Ehad, קורות חמור אחד, Frankfort a. Main, Omanut, 1923
[Only Ed.], Königliche Schauspiele , Weisbaden, 1892
[Community - Only Ed.], Atto Fondazionale della Pia Istituzione Moise, Trieste, 1895
[Community - Only Ed.] Il Comitato, Regolamento della Pia Istituzione Montefiore, Trieste, Il Comitato, 1869
[Community] Universitá Ebrea, Receipt from delle Scuole Pie normali Ebraiche, Trieste, Universitá Ebrea, 1808
[Community], Regolamento Interno per la Comunita Degl Israeliti, Treiste, 1847-48
[Community], Obligatory document of the Jews of Trieste, Treiste, 1821
[Only Ed.] R. Shemaya b. Simeon Zevi Segal ha-Levi, Mezaref le-Hokhmah, מצרף לחכמה , Amsterdam, Leib Sussman, 1765
[Community] Haveret ba’alei Berit Avraham, Italian (Trieste) circumcision form, חברת בעלי ברית אברהם, Trieste, 1827
[Community - Only Ed.] , Progetto di Regolamento - Trieste, Trieste, Topografia del Lloyd Anstrico, 1851
[First Ed. - Kabbalah] R. Elijah Guttmacher , Sukkat Shalom , סוכת שלום , Jerusalem, Hayyim Hirschensohn, 1883
[Only Ed. - Periodical] R. Hayyim M. Lisman, ed., Oneg Shabbat, עונג שבת , Tel Aviv, Bezalel, 1940-41
[First Ed. - Noted Copy] R. Eliezer Lipshutz , Heshiv R. Eliezer ve-Si'ah ha-Sadeh , ספר שאלות ותשובת השיב ר' אליעזר ושיח השדה, Neuwied , [Johann Belzer Haupt] , 1748-49
[First Ed.] R. Aaron b. Samuel , Beit Aharon , בית אהרן, Frankfort am Oder, Christof Beckmann , 1690-91
R. Berechiah Berak b. Isaac Shapira , Zerah Berak , זרע ברך, Amsterdam, Solomon Proophs, 1730
[Haggadah - Illustrated] , Haggadah Seder Shel Pesah, הגדה סדר של פסח , Sulzbach, Meshullam Zalman, 1755
[Haggadah - Illustrated - Map] , Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח , Amsterdam, Solomon Proophs, 1712
[Only Ed.] H. B. Oppenheim, Die Judenverfolgungen in Rumänien, Berlin, Verlag von Gerog Stilke, 1872
[Communist] *Dipl. Ing. Petermann, Warum nicht Interventionskrieg gegen, gegen Sowjet=Russland?, Nürnberg, Verlag Wilhelm Hoffritz, [1932]
Robert Weiss, Die Schichtengliederung der israelitisch-jüdischen, Berlin, Der Jude , 1922
[Only Ed. - Presentation] R. Moses Eliezer Donath, Diburei Emet, דבורי אמת , Bardejov, M. Ch. Horovitz , 1931
[Ms.] R. Moses Alshekh , Torat Moshe (Alshekh al ha-Torah) , תורת משה , Amsterdam, Solomon Proophs , 1710
Don Isaac Abravanel , Peirush al Nevi'im Reshonim , פירוש על נביאים ראשונים, Hamburg, Thomas Rose , 1687
[Only Ed.] R. Joshua ben Zevi Hirsch Shapira , Arba’ah Shittot le-Maharish , ארבע שיטות למהי'ש , Frankfort am Oder , Widow Girillo , 1770
[Only Ed.] R. Levi ben Solomon of Brod , Bet Levi , בית לוי, Zholkva, Aaron & Gereshon bnei Hayyim David Segal , 1732
[Hasidim - First Ed.] R. Hayyim Eleazar Shapira , Memukei Orah Hayyim , נימוקי אורח חיים, Turnov, Slovakia, Joshua Judah Glanz , 1930
[Only Ed.] R. Eleazer Lazi Heilbut , Mishnah de-Rabbi Eli'ezer ve-hu Dammesek Eli'ezer , משנת דרבי אליעזר, Altona, Samuel & Judah Bunn , 1815-16
[Only Ed.] R. Bezalel Ranschburg , Horah Gever , הורה גבר, Prague, 1802
[Community - Only Ed.] , Satzung der Kant-Loge (U.O.B.B.) LXXVI, Königsberg Pr., U. Cornelius, 1910
[Soccer] Yosef Yekutieli, HaRav Kook ve-Kadur regel, הרב קוק וכדור רגל, Jerusalem, Defus Tsukerman, c. 1928
Bundesleitung des Kadimah, Der jüdische Pfadfinder, Eine Zeitschrift fur die Mittleren und Jüngeren, Breslau, (Th. Schatzky), 1927
[Community - Only Ed. - Unrecorded], When to open and close the Aron, פתיחה וסגירה הארון בר'ה וי'הכ. , Wurzburg (Wuerzburg), Hans Mugler
[First Ed.] R. Hayyim ben Abraham Zaken Houri, Petah Eliyahu, פתח אליהו, Djerba, Or Torah (Isaac ben Shalom Hadar), 1944
[Community - Only Ed.] New York Supreme Court, David Liebowitz versus Yehivah Torah Vodaath, Notice of Appeal, New York, 1934
R. Dov Aryeh ben Tuvia Michael Friedmann, Nezah Yisrael, נצח ישראל, Warsaw, P. Lebenson, 1896
Hovevei Sefat Ever Society, Takkanot Agudot Hovevei Sefat Ever, תקנות אגודות שפתי עבר, St. Petersburg - Warsaw, 1907
[First Ed.] Avshalom Bar-Deroma, Massekhet Admonim min-Talmud Bolshevi, מסכת אדמונים מן תלמוד בולשבי, Tel Aviv, Shoshani, 1923
[Polemic - Only Ed.] Argon Mishmeret ha-Kodesh, Ha-Hascom Peshru ve-hafratu, ההסכם פשרו והפרתו, Jerusalem, 1980
[Only Ed. - Holocaust] Juda Ari Wohlgemuth, Pesach 1942 in Novosibirsk (Siberia), פסח תש'ב בנובוסיבירסק, London, 1963
[Ms.] R. Samuel David Luzzatto (Shedal) , Penitential poem , סליחה, [Italy] , 19th cent.
[Ms.], Loan Note by Two Moroccan Rabbis , שטר הלוואה , [Morocco], 1800
[Ms. - Habad] , Letter by R. Menahem Mendel Schneerson , כתב מהאדמו'ר מליובאוויטש זצ'ל , Brooklyn, New York, 1964
[Only Ed. - Zionism] Dr. Y. Zelanov, Heshbon Keren Kayemet le-Israel (Jewish National F, חשבון קרן קימת לישראל, Vilna (Vilnius), Gruber, 1913
[Only Ed. - Polemic] R. Mordecai Loewenstamm , Keter Yoshar, כתב יושר, Breslau, 1838
[Polemic - Only Ed.] R. Israel ben Ephraim, Kuntres Me-Devar Sheker Terhok, קונטרס מדבר שקר תרחק, Jerusalem, Horev, (1948)
[Only Ed.] R. Abraham Isaac Luntshitz, Kelilat Yofi , כלילת יופי, Roedelheim, W. Heidenheim, 1813
[Only Ed. - Community] R. J. Hildesheimer, Adass Jisroel - Öffentlichen Schulprüfung, Berlin , 1886
[Only Ed. - Community - Unrecorded], Din ve-Heshbon Talmud Torah of the city of Vilna, דין וחשבון תלמוד תורה העירוני בוילנה, Vilna (Vilnius), Jacob Levin , 1930
[Polemic - Only Ed. - Unrecorded] , Polemic over the hesped for Joseph Sprinzak, מספד מר - כנגד יוסף שפרינצק , Jerusalem, 1959
R. Dov Ber David ben Perez Reifman, Shulhan ha-Keria, שלחן הקריאה, Berlin, Rosenthal & Co., 1882
[Only Ed. - Community] R. Abraham Asher Feinstein, Megilat Puraniyot, מגלת פורעניות, Tel Aviv, ha-Erez, 1929
[Only Ed. - Community] Leon ben Isaac Modeano, Ha-Yahadut ve-Heveret Kal Yisrael Haverim, היהדות וחברת כל ישראל חברים, Jerusalem, A. M. Luntz, 1910
[First Ed.] R. Moses ben Nahum Katzenellenbogen, Ha-Torah ve-ha-Mitzvot, התורה והמצוה, Stettin, Sherentzal, 1865
[Only Ed.] Abraham (Adolf) ben Jacob Neubauer, Melekhet ha-Shir, מלאכת השיר, Frankfort am Main, H. L. Broenner, 1865
[Haskalah] R. M. Wolf: R. Moses Hayyim Luzzatto, Zemirot Yisrael - La-Yesharim Tehilah, תולדות החכם ... משה בן מנחם: זמירות ישראל, Lemberg, D. S. Schrenzel: Michael Wolf, 1859; 1860
R. Moses Nehemiah Kahanov, Mei Menuhot, מי מנוחות, Jerusalem, Abraham Rottenburg, [1866]
[First Ed.] R. Jacob Simhah Rehfisch of Kempna , Derush, דרוש, Krotoszyn, Baer Menush, 1839
[Sanhedrin], Continuazione della Raccolta . . . , creazione del Sinedrio, Mantua, Pazzoni, 1807
Johann Lent, Schediasma historico philogicum , Herbornae, Joh. Nicolai Andreǽ, 1697
M. Gur-Aryeh - Bezalel, 10 Postcards, כרטיס-דור, Jerusalem, Zion, c. 1920
Comite pour propager la Verite Affaire Dreyfus, Arret la Cour de Cassation Affaire Dreyfus, Paris, Comite pour propager la Verite Affaire Dreyfus, 1899
[Ms.] R. Rahmim Joseph Jinne , Homilies, Novellae, Responsa, & Kabbalah , חידושים ודרשות ושו'ת, וקבלה , Seforu , 1830
[First Ed. - Hasidim] R. Isaac Judah Jehiel Safrin, Derekh Emunah, דרך אמונה , Lemberg, Chawe Grosman , 1848
[Bible], Bible , עשרים וארבעה , Amsterdam, Menashe Ben-Israel , 1639
[Only Ed. - Kabbalah] R. Hayyim Vital , Sepher ha-Tekhunah , ספר התכונה , Jerusalem, Israel b. Abraham Bak , 1866
[Kabbalah] R. Hayyim b. Moshe ibn Attar , Rishon le-Zion , ראשון לציון , Polonnoye, [Joseph b. Zevi ha-Kohen], 1809
[First Ed.] R. Solomon Ganzfried , Appiryon, אפריון , Uzhgorod (Ungvar), Carl Jaeger, 1864
[Hasidim] R. David b. Solomon of Savran, Wedding Invitation, הזמנה לחתונה, [Savran]?, 1879
[Liturgy - Unrecorded] , Propitiatory Prayers, סליחות ליום כפור, Melbourne, Shearith Israel, 1867
Form of Service for the two first nights of Passov, הגדה של פסח , Brooklyn, New York, Hebrew Publishing Co., 1903
[Only Ed.] R. Samuel Ibn Tibbon , Yikkavu ha-Mayim , מאמר יקוו המים, Pressburg (Bratislava), Anton Edlen v. Schmid , 1837
[Only Ed.] R. Isaac Joseph Cingoli , Tehilat Polisi, תהילת פולייסי, Livorno (Leghorn), Israel Kushta, 1882
[Kabbalah - Hasidim] R. Hayyim Vital , Hok le-Yisrael , חק לישראל , Slavuta , Samuel Abraham Shapira , 1825-32
[Ms.], Mishnah Berurah with the Hafez Hayyim's 'muga' , משנה ברורה עם 'מוגה' מהחפץ חיים , [Radin] , 1892-07
[Haggadah] R. Solomon Bloch, Editor , Seder haHaggadah shel Pesah , סדר ההגדה של פסח , Hannover, Telegener , 1836
[Ms. - Zionism] , Letter by Moshe Shertok (Sharett) , London, c. 1920
[Liturgy] , Selihot , סליחות, Augsburg , (Hayyim b. David Shahor) , 1536
[Haggadah - First Ed.] , Haggada opowiadania o Wyjsciu Izraelitow z Egiptu., הגדה של פסח , Lodz, Mordka Munk - (Wiedza) , 1933
R. David b. Solomon Gans , Zemah David (Offspring of David) , צמח דוד, Offenbach, Hirsch Segal Spitz , 1768
[Haggadah - Kabbalah - Hasidim] , Helkat Binyamin , חלקת בנימין , [Ostrog?] , (1821)
[Only Ed. - Community], Takkanot ha-Zemer in Warsaw, תקנות האגודה לזמרה ולספרות העברית הזמיר , Warsaw, Ieshurun, 1906
[Only Ed. - Polemic] , Insolence, חוצפה יסגי, Jerusalem, Neturei Karta, [1980]
[Only Ed.] Lea Goldberg, Mikhtavim mi-Nesi’ah Medummah, מכתבים מנסיעה מדומה, Tel Aviv, Dvar, 1937
[Only Ed. - Polemic] Adut Haredet, Teshuvot from the Va’ad ha-Shehitah ha-Ashkenazit, תשובות מאת ועד השחיטה האשכנזית, Jerusalem, Zion, 1936
[First Ed.] R. Ezekiel Landau , Noda bi-Yhudah, Vol. 1-2 , נודע ביהודה - מהדורא תניינא, Prague, Frantz Sommer , 1810-11
[Kabbalah - Only Ed.], Aspaklarya ha-Me'irah , אספקלריה המאירה , Feurth, Itzik b. David, 1776
[Haggadah - Illustrated] , Haggadah for Passover, Service Edition , for Australian Sailors, Soldiers and Airmen, Melbourne, McLarens, 1943
R. Solomon ben Jacob Almoli , Pitron Halomot (Interpretation of Dreams) , פתרון חלומות , Venice, Pietro, Lorenzo Bragadin , 1622
[Haggadah - First Ed.], Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח עם ביאור... המרבה לספר , Karlsruhe, Pilta Epstein, 1791
[Bible - Women], Tikkun Soferim, תקון סופרים הישרים , Amsterdam, Leib b. Moses Sussmans, 1767
[Only Ed. - Community - Unrecorded], Accounts of Income and Expenditures of the Central, חשבון הכולל של הועד המרכזי בווילנה, Vilna (Vilnius), Krinas & Kowalski, 1917
[Only Ed. - Community] R. Pinhas ben Zevi Griboski, Halli Bat Ami, חללי בת עמי, Jerusalem, Erez Yisrael, 1929
[Only Ed.] R. Solomon Samama (Shemama), Bigdei Shesh , בגדי שש, Livorno (Leghorn), Elijah Benamozegh and Partner , 1866
[First Ed.] Mordecai Nathan; R. Aaron of Pesaro, Me'ir Nativ - Ya'ir Nativ; Toledot Aharon , מאיר נתיב - יאיר נתיב; תולדת אהרן, Basel; Freiburg, Ambrosius Froben; Israel Zifroni, 1581; 1583
[Ms. - Community], Document with Jerusalem rabbis, כתב מרבני בני מערבא בירושלים, Jerusalem, 1913
[Ms. - Community], Document with Jerusalem rabbis, כתב מרבני בני מערבא בירושלים, Jerusalem, 1894
[Ms.], Decree by R. Abraham b. R. Jacob Avihazira, כתב ב'ד ע'ח ה'ר אברהם אביחצירא, ר' דוד אדאהן, Casablanca, 1921
[Ms. - Women], Letter by R. Joseph Shapotshnick, כתב מה'ר הילל פוסק ור' יוסף שאפאהטשניק, Tatarnbunar - London, 1932
[Ms. - Habad], Collection of Habad Discouses, תורת חב'ד, Russia or Poland, 19th cent.
[Ms. - Women], Document witnessed by R. Ezekiel Banet (Paneth) , כתב חליצה ע'ח ה'ר יחזקאל בענט, Nyitra, 1832
[Ms. - Hasidim], Letter by R. Aaron of Chernobyl , כתב מהאדמו'ר מטשרנוביל, Chernobyl , c. 1860
[Ms.- Kabbalah - Hasidim] R. David S. Eibeschuetz , Levushei Serud , דף מלבושי שרד כ'י המחבר, 18th cent.
[Ms.], Letter by R. Hayyim Joseph David Azulai (HIDA), כתב מהחיד'א זצ'ל , Venice, 18th cent.
[Ms.], Responsa by R. Zevi Ashkenazi (Hakham Zevi), שו'ת מה'ר צבי אשכנזי במ'ס חכם צבי , Europe, 17th cent.