02:34:55


[Login]   
[Book List]  

PLEASE NOTE: All bidding for the auction currently underway
at our new website at www.virtualjudaica.com/
.

 
Listing Title
[Unrecorded] R. Hayyim Jeremiah Flensberg, Divrei Yirmeyahu, דברי ירמיהו, Vilna , Romm, 1898
[Holocaust - Hasidic] Hasidei Slonim, Kunteres Kitvei Kodesh (Slonim), קונטרס כתבי קודש, Windsheim, Sender Deutsch, 1948
Nachman Avigad, Hapirot Bet She’arim, חפירות בית-שערים, Jerusalem, 1960
[Periodical] R. Samuel Shvemer, Sihot Talmidei Hakhamim, שיחות תלמידי חכמים, Tel Aviv, Defus Sulimon, 1951
[Periodical], Ha-Ohel, האהל, Jerusalem, Yeshivath Ohel Shimomn of Erlau, 1970
R. Israel Mose Dushinsky, Hassidut – Letter by R. Israel Mose Dushinsky, מכתב ר ישראל משה דושינסקיא, Jerusalem, 1960's
R. Zevi Joshua Horowitz (Ribash), Hiddushei ha-Ribash, חידושי הריב'ש, Przemysl, חיים אהרן זאפניק עט קנאללער, 1878
[The R. David Zevi Ehrenfeld Copy], Mizbah Kaparah; Avodat ha-Gershoni;Nahalat Ya’akov, עבודת הגרשוני: נחלת יעקב: מזבח כפרה, Lvov, Kugel & Levin, 1861
R. Mordehai Jaffa, Levush Malkhut, Part III, לבוש מלכות, חלק ג' עטרת זהב - יורה דעה, Venice, Pietro, Lorenzo Bragadin, 1620
R. Jacob ibn Habib, Ein Ya'acov - Kutnat Or, עין יעקב - כתנות אור , Amsterdam, הירץ לוי רופא, 1740-41
[Bible], Biblia Hebraica Manualia , תנך, Halae Magdeburgicae (Halle), Ioh. Gottl. Bierwirth, 1752
[Kabbalah] R. Moses b. Hayyim Alshekh, Torat Moshe, תורת משה, Amsterdam, Jacob b. Solomon Proophs, 1777
[Only Ed. - Unrecorded] R. Abraham Hazkuni, Shetei Yadot , שתי ידות, Amsterdam, Joseph Dayyan, 1726
[First Ed. - Kabbalah - Avot] R. Hayyim Vital, Sha'ar Ma'amerei Rashbi ve-Razal , השער הב' והג' - שער מאמרי רשב'י - שער מאמרי רז'ל, Salonica, Sa'adi ha-Levi Ashkenazi, 1862
[First Ed.] R. Aryeh Leib ben Asher Gunzberg, Gevurot Ari , גבורות ארי, Vilna, Joseph Reuben Mann, 1862
[Only Ed.] R. David ben Mordecai Judah Broda , Hayot ha-Guf ve-ha-Nefesh , חיות הגוף והנפש , Vranov Nad Toplou , Samuel Katz Singer , 1934-35
R. Nathan Sternharz , Hasidut - Nasiot ha-R”n le-Erez ha-Kodesh , נסיעת הר'ן לארץ הקדושה , Velka Berezny , Abraham Zevi Deutsch , 1933
[First Ed.] R. Shalom Pladimacher, Darkhei Shalom , דרכי שלום, Vilna, Perasnikov, 1902
[Hasidic - Only Ed.] R. Shalom ben Jacob Natanzohn, Chernobyl - Tsiyune Shalom, ציוני שלום, Zhitomir, Keselman & Faynberg, 1901
[Polemic - Only Ed.] R. Hayyim Eleazar Shapira, Divre ha-Iggerot , דברי האגרת, Jerusalem, Ha-Marriv, 1932
[Only Ed. - Astronomy] R. Pinehas Samul , Ibur ha-Aretz , עבור הארץ , Tunis, Zion Uzan , 1923
[Liturgy] R. Israel ben Moses Najara of Damascus , Seder ha-Tena'im ve-ha-Ketubah , סדר התנאים והכתובה , Deva , Markovits & Friedmann , [1928]?
R. Phinehas Korets/ R. Raphael of Bershad , Hassidut - Tikkun ha-Middot , תיקון המדות, Vranov Nad Toplou, Samuel Singer, 1934
[Hasidim] R. Ezekiel S. Halberstam, Divrei Yehezkel , דברי יחזקאל, Cracow, M. Lenkowicz, 1922
[Women - Liturgy], Tehinnah , תחנה מנחת ערב , [Russia or Poland] , c. 1860
R. Zevi Hirsch Nikolsburg, Shulhan ha-Tohar , שלחן הטהור, Lemberg, Franz Galinski, 1850
[Only Ed.] Salomen Zalman Sobel, Doroth Olomim , דורות עולמים, Warsaw, Ch. Kelter et Comp., 1865
[First Ed.] Yitzhak Yaakov Weissberg, Mahberet Hainu di-amre inshe, מחברת היינו דאמרי אנשי, Kiev, (Ia.G. Sheftel, Berdichev), 1893
[Only Ed.] R. Joseph ibn Aknin, Mevo ha-Talmud , מבוא התלמוד, Breslau, Monasch & Co., 1871
[Bridal Gift] Benjamin Ze'ev Heidenheim, Safah Berurah - Psalms , סדור שפה ברורה - תהלים, Roedelheim, J. Lehrberger & Comp. , 1841
[Micrography - Bible] L. Rotblat, artist, King Solomon's Verdict , משפט שלמה המלך, New York, 1910
[Ladino - Avot], Pirke Avot , פרקי אבות, Pisa, דפוס שלמה מולכו, 1822
[Ms. - Community], Letter by the Bet Din Zedek , כתב מהבית דין צדק לכל מקהלות אשכנזים, Jerusalem, 1971
[Ms. - Hasidic], Letter by the R. Pinhaes M. Alter, Rebbe of Gur, כתב האדמו'ר מגור זצ'ל - פני מנחם, Jerusalem, 1975
[Ms.], Letter by R. Joseph Kahaneman, Ponevezher Rav , כתב מה'ר יוסף כהנמן מפוניבז', [Bene Berak], 1951
[Ms.], Letter by R. Elijah Eliezer Dessler , כתב מהרב אלי' אליעזר דסלר, London, 1930
[Ms.], Letter by R. Solomon Zalman Auerbach , כתב מה'ר שלמה זלמן אוירבאך, Jerusalem, 1958?
[Ms. - Hasidim], Letter by the Yenukah mi-Stolin , כתב מהינוקא מסטלין, [Karlin], 20th cent.
[Ms.- Hasidim], Letter by R. Abraham Elimelech Perlow of Karlin , מכתב מה'ר אברהם אלימלך פערלאוו, אדמו'ר קארלין, Karlin-Pinsk, 20th cent.
R. Jedaiah Bedersi (ha-Penini), Behinat Olam , בחינות עולם, [Lvov (Lemberg)], 1861
[First Ed.] Paul Goodman, Bevis Marks in History, London, Oxford University Press, 1934
R. Abraham Elijah b. David Zevi Feingold, Tikkun Eruvin , תיקון עירובין, Lublin, Moses Schneidmesser & Nehemia Hirschenhern, 1908
[Avot - Liturgy], Pirkei Avot, פרקי אבות, Livorno (Leghorn), Solomon Belporte & Partner, 1922
[Psalms - Liturgy], Tehillim , תהלים, Constantinople, דפוס ה. מאטיאוסייאן - חברת אמיריקה של ספרי קדש, 1923
[Kabbalah - First Ed.] HIDA, Igrot Harav Hidah , אגרות הרב חיד'א, Livorno (Leghorn), Israel Kushta & Partners, 1867
[Liturgy - Ladino], Seder Arba Ta'ne'ot , סדר ארבע תעניות, Vienna, vormals Schmid'schen, Pressburg , 1856
[Psalms] R. H. J. D. Azulai (Hida), Sefer Tehillim im Perush Yosef Tehillot, ספר תהלים עם פירוש יוסף תהלות, Satu-Mare, מאיר ליב הירש, 1926
[Only Ed. - Women] R. Hayyim Gelerenter , Ha-Katuv le-Hayyim , הכתוב לחיים , Vienna , Onyon, 1921
[Polemic - Only Ed.] Isaac Dembo , Tevihas ha-Beheimah , טביחת הבהמה, Vilna, Widow & Brothers Romm , 1893
[First Ed. - Habad - Unrecorded] , Ha-Rebbi mi-Lubavitch , הרבי מליובאוויטש נ'ע , Tel Aviv , (Merkaz) , (c. 1951)
[Kabbalah] , Polemic concerning the unauthorized study of Zohar, להבין משל ומליצה , Jerusalem, 1930's
Ex-Libris of Judah David Eisenstein , [New York], 19th cent.
[Only Ed.] , HaRav Margoliot mafitz bitachon , Jerusalem , Defus Kalisher , 1936
[Community - Only Ed. - Unrecorded], Azhara Hamura , אזהרה חמורה, Jerusalem, P. Anav & Sons, 1934
Ex libris of David de Sola Pool , New York, 20th cent.
Ex-Libris of Samuel Nehemiah Libowitz, New York, 19-20 cent
[Zionism], First Day Cover 16.5.1948, מעטפת היום הראשון ז' אייר תש'ח, Tel Aviv, 1948
[First Ed. - Hirsch Copy] R. H. J. D. Azulai(HIDA), Birkei Joseph, Part I & II , ברכי יוסף, Livorno (Leghorn), Vincenzo Falorni, 1774-76
[Only Ed.] R. Hayyim Haykel Gruenberg, Pamphlet in memory of R. Jehiel Jacob Weinberg, קובץ רבני תורני, Tel Aviv, [1966]
[Children's] , Mizimrat haAretz, מזמרת הארץ , Tel Aviv, דפוס צבעים, ז, צולשין, 1950's
[Haggadah - Illustrated], Haggadah shel Pessah, הגדה של פסח, Tel Aviv, יבנה, [1945?]
[Community - Only Ed.] R. Abraham Isaac Kook, We take no Zionist monies!, הצהרה גלוי', Jerusalem, Central Committee Knesseth Israel, 1935
[Only Ed.], HaDegel - Brisker Rav issue, הדגל - מרן מבריסק, [Israel], 1959
[First Ed.], Vote Ez - Degel HaTorah - Circular, הצבע עץ ותתברך במלוא הברכות, Bnai Berak, Degel HaTorah, 1988
[Only Ed.] R. Nahman Nathan Coronel, Bet Natan, בית נתן, Vienna, Adalbert della Torre, 1854
[Liturgy - Kabbalah], Tikkun le-Nefesh, תקון לנפש, Livorno (Leghorn), Israel Kushta, 1875
[Liturgy] Lazzaro Emanuele Ottolenghi, trans., Orazioni ebraico-italiano, Parts IV-V, מחזור לימים נוראים חלק ד-ה, Livorno (Leghorn), Sahadun, Molho e c, 1821
[Noted Copy] R. Chaim Benveniste, Keneset ha-Gedolah Part IV , כנסת הגדולה טור יורה דעה [סי' סט-קעז], Salonica - Damascus, חיים אברהם בן שבתי נחמה וסעדי בן יאודה הלוי אשכנזי, 1794
R. Chaim Benveniste, Sheyarei Keneset ha-Gedolah, שיירי כנסת הגדולה - אורח חיים, Constantinople, דפוס יונה בן יעקב [אשכנזי], 1729
[First Ed.] R. Meir ben Shem Tov Melamed, Mishpat Zedek III, משפט צדק חלק ג, Salonica, מרדכי נחמן ודוד ישראליג'ה, 1795
[First Ed. - Women], Hatam Sofer, חתם סופר ע'מ שבועות, נדה והלכות נדה, Warsaw, יעקב זאב אונטערהענדלער, 1902
R. Yom Tov b. Abraham Ishbili (Ritba), Hiddushei ha-Ritba , חידושי הריטב'א ע'מ עבודה זרה, Ofen, K. ung. Universitaets-Buchdruckerei, 1824
R. Solomon ibn Adret (Rashba), She’elot u’Teshuvot ha-Rashba , שאלות ותשובות, Vienna, Anton Schmid, 1812
R. Meir ben Elijah, Nahalat Avot, נחלת אבות, Baghdad, Solomon Hutsin, 1892
Ekhah Sharh, איכה שרח, Aleppo (Aram Zova), Sason, 1888
R. Solomon ibn Aderet (Rashba), Hidushei Halakhot , חדושי הלכות להרשב'א על שבע שטות, Brno, Joseph Roszmann, 1798-99
R. Hayyim Elhanan ben Judah Leib Zedek , Iyov with Moreh Hayyim and Rommemot Zedek, איוב עם מורה חיים & רוממות צדק, Vilna (Vilnius), Dovartzik, 1873
R. Ezekiel Shraga Lipschitz Halberstam of Stropkov, [Hasidic] Shemittah, שמיטה, Jerusalem, movement on mitzvot dependent on the land , 1966
R. Jehiel Abraham Zilber, Flier concerning the calendar for 1972, מודעה רבה על לוחות לקהלות ישראל, Benei Brak, 1972
Ben Sira; J. Rodenberg, Wisdom of Yesha ben Eliezer ben Sira, חכמת ישוע בן אלעזר בן סירא, Leipzig, Soncino-Gesellscahaft, 1925
[Periodical], Ha-Ma’ayan, המעין, Tel Aviv, Po’alei Agudat Israel, 1954
R. Elazar Menachem Man Shach; R. Israel Welz, Correspondence on Shalom Jerusalem, מכתבים על שלום ירושלים, Benei Brak, 1967
[Only Ed.], Sha’arei Emunah, שערי אמונה, Jerusalem, Zukerman, 1935
[Hasidic - Holocaust R. Moses Prager, Gur - Nes ha-Hatzalah shel ha-Rebbe me-, נס ההצלה של הרבי מגור, Jerusalem, Jeshurin, 1959
[Only Ed.], HaHistadrut Be-Raanana, ההסתדרות ברעננה, Raanana, 1953
Hevrat Mazhirei Shabbat, Kinus Gadol, כינוס גדול, Jerusalem, Defus Avigdor Katzburg, 1940
[Community - Only Ed.], Yeshiwath Medrash Bney Zion, ישיבת בני ציון, Jerusalem, Defus Solomon, 1950's
[Polemic] R. Yisrael Abuhatzeira , Azakah, אזעקה, Jerusalem, 1970's
[Religous Zionism], Chazon Ish be'ad reshimat 'Am HaTorah-Agudat Yisra, חזון איש בעד רשימת עם התורה-אגודת ישראל, Bnai Berak, 1950's?
[Children's Ed.], Le-yom Tel Hai, ליום תל-חי, Tel Aviv, HaHistadrut HaKelalit shel haOvdim be=Eretz Yisrae, 1946
Barukh Bronstein and Yaakov Halperin, Be-ikve ha-tson, בעקבי הצאן, Tel Aviv, HaMercaz le-hinukh ve-Arnon Ovde HaMercaz le-hinuk, 1941
S. Tsemach, Ha-Kfar Ha-ivri, הכפר העברי, Jerusalem, Keren HaYesod, 1933
[Polemic - Only Ed.], Do not raise or eat rabbit!, הסכת ושמע ישראל, [Jerusalem], Defus Sulimon, 1940's
Postcard of Balfour , Tel Aviv, Moshe Ordmann , c. 1920
[Ms. - Habad], Letter by R. Menahem Mendel Schneerson , כתב מהאדמו'ר מליובאוויטש זצ'ל , Brooklyn , 1966
[Ms.] , Letter by Ariel Sharon , כתב מאריאל (אריק) שרון , Jerusalem , 1983
[Ms. - Community] , Letter by R. Frank; R. Filisop; R. Weber , כתב מה'ר צבי פסח פראנק וה'ר פילוסוף וה'ר ובר , Jerusalem, 1938
[Ms. - Hasidic], R. Abraham Joshua H. Weinberg, Admor of Slonim, כתב מה'ר אברהם יהושע העשיל ווינברג, אדמו'ר מסלונים, Tel Aviv, 1950's?
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Zevi H. Rosenbaum of Kretchnif, כתב מהאדמו'ר מקרעטשיניף-סיגעט, Kityat Ata, 1960's
[Haggadah - First Ed.] R. David Zevi Ehrenfeld, ed, Haggadah shel Pessah, הגדה של פסח ע'פ חתם סופר, חתן סופר, Vienna, מאריץ קנאפפלמאכער, 1884
[Only Ed.] R. Abraham ben Solomon Alazarki, Tosefet Shevi'it , תוספת שביעית, Jerusalem, אברהם משה לונץ, 1896
[Liturgy], Prayer Book, עולת החדש , Djerba, עידאן, כהן וצבאן, 1948
[Community - Avot], Pirkei Avot , פרקי אבות עם פירוש בלשון ערבי, Alexandria, Egypt, Pereg Hayyim Mizrahi, 1901
[Liturgy], Prayer Book, עולת שבת , Djerba, עידאן, כהן וצבאן, 1946
Anonymous, Sefer ha-Yashar , ספר הישר, Warsaw, צבי יעקב באמבערג, 1858
[Liturgy - Judeo Arabic], Haftorat Tishe B'Av , הפטרת תשעה באב, Livorno (Leghorn), ישראל קושטא וחבריו, 1866
[Women - Unrecorded] R. Raphael Meldola, Huppat Hatanim , חופת חתנים, Lvov (Lemberg), M. F. Poremba, 1860
[Liturgy - Kabbalah], ha-Idrot ha-Kedoshot, האדרות הקדושות, Venice, Vendramin, 1741
[Ms.] , Kettubah , כתובה , Sale, Morocco , 1947
[Community - Unrecorded], Appeal for funds, בית דין הצדק הכללי, Safed, 1934
[Kaiser Franz Joseph I ], Allgemeine Juedische Zeitung, אללגעמיינע יידישע צייטונג, Budapest, 1916
[Kabbalah - Liturgy] , Tekuni Ha-Zohar , ספר התקונים תקוני הזהר , Belgrade , 1851
Bookbinding Factory Elchanan Chefez Jerusalem , בית חרשת אלחנן חפץ ירושלים , Jerusalem , 192?
Kupath Harabonim , קופת הרבנים , Jerusalem , pre 1948
[Liturgy - Music] , Dem Verehrlichen Comite , Konigsberg in Pr. - (Leipzig) , (Breitkopf & Haertel) , 1896
R. Shabbetai ben Meir ha-Kohen (Shakh), Tokfo Kohen, תקפו כהן, Salonica, Saadi Ashkenazi, 1801
Anonymous, Sefer ha-Yashar, ספר הישר, Livorno (Leghorn), שלמה בילפורטי וחברו, 1870
[Liturgy], High Holiday Prayerbook - Algiers Rite, מחזור לימים נוראים , Livorno (Leghorn), שלמה בילפורטי וחברו, 1932
R. Samuel b. Moses de Modena, She'elot u-Teshuvot (Maharashdam) Part I, שאלות ותשובות (מהרשד'ם חלק א), Salonica, 1798
R. David Kimhi (Redak), Sefer ha-Shorashim, ספר השרשים, Venice, Marco Antonio Guistianni, 1547
[First Ed.] R. Solomon ibn Adret [Rashba], Torat Ha-Baiyit, תורת הבית הארוך, Venice, Juan DiGara, 1603
[Liturgy - Unrecorded - Miniature], Mahzor Part II, מחזור חלק ב, Zhitomir, יצחק משה באקשט, 1869
[Women - Liturgy], Shass Tehinnah, ש'ס תחנה, Vilna (Vilnius), פ. מ'ץ עט י. וועלטשער, 1910
[Haskalah] Rabbenu Sa'adyah Ga'on, Sefer ha-Emunot ve-ha-De'ot , האמונות והדעות, Berlin, חברת חנוך נערים, 1789
[Hasidic - Unrecorded], Shulhan Arukh Orah Hayyim Part I, שולחן ערוך - אורח חיים - חלק א, Zhitomir, חנינא ליפא, אריה ליב ויהושע העשיל שפירא, 1850
[Ms.], Letter by two Hebron Rabbis , כתב מרבני חברון, Hebron - Pesaro, 1802
[Ms.], Letter by R. Ezekiel Sarna , כתב מה'ר יחזקאל סרנא, Jerusalem, 1962
[Ms.] , Letter by the Bet Din , כתב בית דין ע'ח הדיינים, Jerusalem, 1915
[Ms. - Hasidic], Letter by the Admor of Zevil , מכתב מה'ר אליעזר אדלער, אדמו'ר מזוועהיל, Los Angeles, 1962
[Ms.] , Inheritance decree by the Bet Din of Erez Israel, צו-ירושה מהב'ד, הרבנות הראשית לארץ ישראל, Jerusalem, 1938
[Ms.], Letter by R. Osher Kerstein, כתב מה'ר אשר קרשטין, אב'ד עפולה, Afula, 1948
[Ms. - Community], Letter by R. Gedaliah Silverstone, כתב מה'ר גדלי' סילווערסטאן, Washington, D.C., 1908 or 09
[Ms. - Community], Letter by R. Moses Zevulun Margolies , כתב מה'ר משה זבולן מרגליות, New York, 1910
[Ms. - Community], Letter by R. Judah Leib Seltzer, כתב מה'ר יהודה ליב זעלצער, מזכיר אגוה'ר, Minneopolis, 1921
[Only Ed. - Periodical], Keneset Yisrael, כנסת ישראל, New York, Kenessth Israel Publications, 1944
[Only Ed.] R. Benjamin Baruch Guth, Shitah Mekubbezet ha-Hadash, שיטה מקובצת החדש , New York, משה פהיליפ, 1910
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady, Shulhan Arukh ha-Rav , Volume I , שלחן ערוך הרב, חלק א' או'ח, Zhitomir, חנינא ליפא ויהושע העשיל שפירא, 1862
[Liturgy] Joseph Magil, Interlinear Yiddish-English Siddur, פאלשטענדיגער ליניען - סדור, Philadelphia, Joseph Magilnitsky, [1908]
[First Ed.] R. Isaac ben Aaron of Karlin, Keren Orah , קרן אורה, Vilna (Vilnius), יוסף ראובן ראם, 1851
[Polemic - Avot] R. Mordecai Eliezer Weber, Erekh Dal; Ez Avot, ערך דל; עץ אבות, Jerusalem, Isaac ben Zevi Gashtsinni, 1885
Kezat Esther, קצת אסתר המלכה , Baghdad, שלמה בכור חוצין, 1892
[Community], Ascamot or, Laws and Regulations , ק'ק שער השמים, London, Wertheimer, Lea & Co., 1872
[Miniature - Liturgy - Ladino], Mincha ve-Arvit, מנחה וערבית של חול ושבת , Vienna, Jos. Schlesinger , 1902
[Miniature - Liturgy - Ladino - Unrecorded] , Siddur, סידור ואני תפלה , Vienna, יוסף שליזינגיר , 1910
[Miniature - Liturgy], Bet Tefillah, בית תפלה, Livorno (Leghorn), שלמה בילפורטי וחבירו , 1892
[Periodical] Solomon Blazer, ed., Sha’arei Ziyyon, שערי ציון, Jerusalem, Raphael Hayyim Kohen, 1921
[Illustrated] Israel Zangwill; Joseph Budko, Chad Gadja, Budapest, Jovo Kiadasa, 20th cent.
R & S Public Relations, Shaare Zedek Hospital Jerusalem, Israel, בית-חולים שערי צדק, Jerusalem, Jerusalem Post Press, [1952?]
Noah Pines, Tokhnit bet ha-sefer ha-amami, תכנית בית הספר העממי, Moscow, Hotsa'at Omanut, [1918]
[Woman] Abraham Isaac Vokhman, Hikonu li-ḳerat ha-geʼulah ha-mitḳarevet u-vaʼah, הכנו לקראת הגאולה המתקרבת ובאה..., Tel Aviv, Defus Gutterman, 1949
[Unrecorded - Only Ed.], Tsror Yediot, צרור ידיעות, [Jerusalem], Office of the Chief Rabbi of Eretz Israel, 1946
Thomas Godwyn, Moses and Aaron: Civil and Ecclesiastical Rites, Used by the Ancient Hebrews, London, John Williams, 1641
[First Ed.] Samuel Lee, Orbis miraculum, or The temple of Solomon, London, John Streater, for Francis Titon, 1659
[Ms.], Letter by R. Yitzchok Tuvia Weiss , כתב מה'ר יצחק טובי' ווייס, ראב'ד, Jerusalem, 21st cent.
[Ms.], Letter by R. Zvi Yehuda Meltzer, Rabbi of Rehovot, כתב מה'ר צבי יהודה מלצר אב'ד רחובות, Rehovot, 1957?
[Ms.], Letter by R. Jacob Landau of Bene Brak , כתב מה'ר יעקב לנדא, אב'ד בני ברק, Bene Brak, 1977
[Ms.], Letter by R. Samuel Jacob Rubinstein , כתב מה'ר שמואל יעקב רובינשטיין, רב דפאריש, Paris, France, 1950's
[Ms.], Letter by R. Abraham David Horowitz of Strasbourg , כתב מה'ר אברהם דוד הורוויץ ראב'ד שטרסבורג וירושלים, Strasbourg, 1959
[Ms. - Hasidic] , Letter by R. Hananiah Yom Tov Lipa Deutsch, כתב מה'ר חנני' יום טוב ליפא דייטש אדמו'ר העלמעץ, Brooklyn, New York, 1976
[Ms. - Woman], Letter by R. Moses Stern of Debrecen, כתב מה'ר משה שטערן אב'ד דעברעצין, Brooklyn, New York, 1982
[Ms.], Novelae and writings , פשטים על התורה ועוד, [Jerusalem?], 19th cent.
[Ms.], Letter by R. Israel Porath, Cheif Rabbi, כתב מה'ר ישראל פורת אב'ד קליולנד, Cleveland, Ohio, 1967
[Ms.], Letter by R. Moshal Friedman , כתב מה'ר משה פרידמן, Johannesburg, South Africa, 1924
[Holocaust], Children's Drawings and Poems from Terezin, Concentration Camp 1942-1944, New York, McGraw Hill, (1964)
Zvi Livni, artist, Landscape and Man in Israel , אדם ונוף בישראל, Tel Aviv, Yavneh, (1963)
[First Ed.] David Faians, ed., In Peace and War, Israel 1948-1968, שלום ואש, ישראל תש'ח-תשכ'ח, Tel Aviv, Amihai, (1968)
[First Ed.] R. Israel Meir ha-Kohen (Hafez Hayyim), Woman - Toharot Yisrael, טהרת ישראל, Pietrokov, Mordecai Zederbaum, 1904
Notebook of the I.L. Peretz Workmen's Circle schoo, New York, Workmen's Circle, mid 20c.
Franco M. Ricci, FMR Magazine, Italy , Franco M. Ricci, 1986
[Unrecorded], Haggadah with Arabic translation, הגדה של פסח, Livorno, שלמה בילפורטי וחברו, 1898
Postcard of the JTS and Jewish Museum, New York, East & West Postcard Co., mid 20c.
New Years card - illustration by Isidor Kaufmann, Habechina, Germany, C.W., early 20c.
Paul V. Falkenberg, Palestine, פלשתינה, New York, Holiday House, 1946
S. U. Nahon, Sir Moses Montefiore, משה מונטיפיורי, Tel Aviv, Dvir, 1969
[First Ed.] Hyman Lewbin, Rebirth of Jewish Art, New York, Sheingold Pub., 1974
Israel Museum and Spertus Museum, Towers of Spice and The Havdalah Spice Container , Jerusalem & Chicago, Israel & Spertus Museums, l982, l998
[Binding] R. Mordechai Breuer, editor, Tanach (Bible), תנך ישראל, Tel Aviv, M. Neuman, 1960
Hermann Struck, artist, Reichsbanknote with print on verso, Berlin, 1923
[Zionism], Resolutions of the Elected Assembly of the ..., החלטות אספת הנבחרים לכנסת ישראל בארץ-ישראל, Jerusalem, 1947
[Unredorded - Only Ed.] Izrael Bester, Gniazdo i jego dzialalnosc, הקן ופעולותיו, Cracow, HaShomer HaDati, 1933
[Hasidic - Ruzhin] Sh. Nissensohn, Dos malchus'dige chasidus., דאס מלכות'דיגע חסידות, Warsaw, Hasidus Ferlag, 1937
[Only Ed.] Mordecai Gottfried, Shir Le-shem Shamyim, שיר לשם שמים, Vienna, Defus Uniʼan, ha-aḥim Appel, 1921
[Habad], Receipt for Yeshiva Torat Emet, קבלה - ישיבת תורת אמת הכללית, Jerusalem, c.1930
R. Pinhas Mordecai ben Zevi Graibosky, Be-Sha’arayikeh Yerushalem, בשעריך ירושלם, Jerusalem, Zukerman, 1937
[Hasidim - First Ed.] R. Hayyim Halberstam, Divrei Hayyim , דברי חיים, Mukachevo (Munkacs), Pinkas Blayer, 1877
[Karaite - Unrecorded] David ben Mordecai Kukizow, Proposal to print father’s works, שמעו נא לי אחי, St. Petersburg , 1897
Dr. Sh. Z. Kahana, Le-Heshbonah shel Tekufah, לחשבונה של תקופה, Warsaw, (, [1933]
[Only Ed.] R. Abraham Shalom Hai Hamav, Beit ha-Kapporet, בית הכפרת, Livorno (Leghorn), Amozag, 1879
[Only Ed.] Joseph Chotzner, Leil Shimmurim, ליל שמורים, Breslau, Hirsch Zulsbach, 1884
D. Ilovaiskomo; Translator Mendele Moykher Sforim, Divrei ha-Yamim le-Benei ha-Russim, דברי הימים לבני הרוסים, Odessa, Nitshe et A. Tsederboim, 1867
Jacob Fischeles; translator Dov Aryeh Friedmann, Gemul Elokhim, גמול אל-ים, Warsaw, Baumrauter and son-in-law, 1890
[Only Ed.] Chinuch Atzmae, R. Zalman Sorotzkin, רבי זלמן סורוצקין זצ'ל, (Jerusalem), (דעת), (1967)
R. Elijah ben Solomon (Gr”a), Or Ya’akov, אור יעקב, Jerusalem, 1899
[Unrecorded] R. Abraham ben Jacob ha-Levi Mehudar, Zikhron Avraham, זכרון אברהם, Jerusalem, (1951)?
[Only Ed. - Calendar] R. Samuel ha-Levi Wosner, Kuntres be-Din Ibur Shanim In Israel and Abroad, קונטרס בדין עבור שנים בא'י ובחו'ל, Jerusalem, Po'alei Agudat Israel, 194-
R. Hanania Elkhanan Hai Coen, Hanokh la-Na’ar, חנך לנער, Livorno, Beleforte, 1881
[Kariate - Only Ed. - Calendar] Judah Kukizow, Halikhot Olam, הליכות עולם, Odessa, G. Ulrikh, 1880
[Only Ed. - Karaite] Reuben Fahn, Mivhar Ketavim, מבחר כתבים, Israel, 1969
[Only Ed.] Yaish ibn Reuven Nadaf, Din ve-heshbon kaspi, דין וחשבון כספי, Jerusalem, [Defus Azriel], 1931
[Periodical], Ha-mahar, המחר: דוכן למלחמת האידיאות של אביגדור המאירי, Tel Aviv, Hotsa'at Lev Hadash, 1927
[Periodical], Givilin, גוילין למחשבת התורה והעבודה, Warsaw, Yavneh/Shomer HaDati, 1937
Or ha-Mussar, Or ha-Mussar, אור המוסר, Piotrkow, Henokh Palman, 1925
Group of 47 envelopes of important rabbis, אוסף 47 מעטפות מרבנים ואדמורים, [Erez Israel], 20th cent.
[Polemic - Only Ed.], Ban on partaking in the Israeli elections, אסור רבותינו הקדושים על השתתפות בבחירות, [Jerusalem], [Neturei Karta], 1961
[Liturgy - Italian Rite] R. Samuel David Luzzatto, Formulario delle orazioni , סדר תפלות, Mantua, Benvenuti, 1866
[First Ed. - Kabbalah] R. Elijah b. Sliman Mani, Karnot Zaddik, קרנות צדיק, Babel [Baghdad], רחמים חכם ראובן ח'ר מרדכי וחבירו, 1867
Jean-Baptiste de Boyer Argens (Marquis d'Argens), The Jewish Spy, London, A. Miller, et. al., 1766
[Liturgy - Women], Sefer tsorkhe hupah u-milah , ספר צרכי חופה ומילה, Baghdad, Solomon Bekhor Huzin, 1892
[Sanhedrin - Community - Napoleon Bonaparte] , Continuazione della Raccolta . . . , creazione del Sinedrio, Mantua, L'erede Pazzoni, 1807
[Kabbalah - Liturgy] R. Moshe Zacuto, Tikkun Shovavim , תקון שובבים, Venice, Gad Foa at Bragadina, 1739
R. Eliezer ben Aaron Saadiah Arakie ha-Kohen, Ha-Ma’asiot, המעשיות, Baghdad, Solomon Bekhor Huzin, 1892
R. Isaac ben Solomon Farhi, Marpe la-Ezem , מרפא לעצם, Baghdad, Hazin, 1892
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady, Torah Or , תורה אור, Zhitomir, Hanina Lipa & Joshua Hoeschel Shapira, 1862
[Haggadah - First Ed.], Haggadah shel Pessah , הגדה של פסח, Vienna, Menorah, 1923
[First Ed.] R. Samson b. Raphael Hirsch, Metav Higayon , מיטב הגיון, Vilna, Rosenthal, 1913
R. Solomon b. Judah ibn Gabirol, Goren Nahon Tikkun Middot ha-Nefesh, גורן נכון תקון מדות הנפש, Luneville, France, Abraham Prizek, 1807
R. Simhah b. Abraham Calimani , Esame o sia catechismo ad un giovane Israelita, instrutio nella sua religione, Verona, Dalla Societa, 1821
[Polemic - First Ed.] R. Mordecai Eliezer Weber, Milhemet Hovah , מלחמת חובה, Jerusalem, Isaac Gashzinni, 1885
[Liturgy - Kabbalah - Rachel's Tomb], ha-Idrot ha-Kedoshot, האדרות הקדושות, Amsterdam, Solomon Proophs, 1708
[First Ed.] Eliakim Carmoly, Oholobia: Erzählungen und Skizzen, Roedelheim, Lehrberger & Co., 1863
Berosus the Chaldean: tr. Da M. Francesco Sansovin, Le Antichità Di Beroso Caldeo Sacerdote, Venice, Altobello Salicato, 1583
[Community] , Ascamot or, Laws and Regulations, ק'ק שער השמים, London, E. Varty, 1850
[Women] Tenu’at ha-Isha ha-Dati Le’umit, Dafei Pe’ulah, דפי פעולה, Tel Aviv, Tenu’at ha-Isha ha-Dati Le’umit, 1963
R. Isaac Ze'ev Soloveichik & R. Aaron Kotler, Polemic – Hazit Datit Toratit, חזית דתית תורתית, [Jerusalem], Agudat Israel and Poalei Agudah, 1959
[First Ed.] R. Elhanan b. Isaac of Dampierre, Tosafot to Tractate Avodah Zarah, תוספות על מסכת עבודה זרה, Mukacevo, קאהן עט פריעד, 1901
[Community - Only Ed.] Society of Heshaim, A Formulary , Oxford , University Press , 1936
[Liturgy - Reform] Dr. David Einhorn , Book of Prayers for Jewish Congregations , עלת תמיד , Chicago , S. Ettlinger , 1896
[Maps] David BenGurion and Y. BenZvi, Erets Yisroel in fergangenhayt un gegenvart , ארץ ישראל אין פערגאנגינהייט און געגענווארט, New York, Poale Zion Palastina Comitet, [1918]
[Hasidic]R. Saul Jedidiah Eleazar Taub of Modzhitz, Tiferet Yisrael – Kunteres Ma’amarim, קונטרס תפארת ישראל, Brooklyn, Agudath Chasidei Modzitz v’Chvvov, 1945
[First Ed.] R. Judah Leib Fishman , Tahkemoni School , אייניגע ווערטער ... תחכמוני אין יפו , A. H. Rosenberg , 1916
[Only Ed.] R. Aaron b. Joseph ha-Kohen, Hesed le-Avraham, חסד לאברהם , Jerusalem, העברי של יחיאל ורקר, [1928]
[Kabbalah] R. Moses Alshekh , Torat Moshe (Alshekh al ha-Torah) , תורת משה , Dyhernfurth , Widow Rechel , 1798
[Liturgy] , Kiddush: Birkat ha-Mazon , קדוש: ברכת המזון , Jerusalem , Jerusalem Art Publishing Society , n.d.
[Hasidic - Avot] , Hitgalot ha-Zaddikim, התגלות הצדיקים, Warsaw, אברהם יוסף קליימאן, קאלביעל, 1890's
[Only Ed.] Jacob Weinstock , Collection of Jewish Songs , לידער זאמלונג , Los Angeles , Weinstock Music Publication , c. 1942
Nederlands-Israelietsche Hoofdsynagogaal Ressort, Ordination of R. Aaron Schuster , סדר ההכתרה ר' אהרן שוסטר , Amsterdam, Nederlands-Israelietsche Hoofdsynagogaal Ressort, 1955
[Polemic - Anti-Zionist] R. Joel Teitelbaum, Anti 5th of Iyar celebrations, אזהרה גדולה, Jerusalem, 1973
[Community - Only Ed. - Unrecorded], Appeal for Yeshivat Etz Chajim , חושו לתשועת המוסד הצבורי... ישיבת עץ חיים, Jerusalem, [1925]
[Polemic - Only Ed.], Call to prevent desecration of the dead, קריאת קודש, Jerusalem, 1967
[Polemic - Unrecorded], Moda'ah ve-Azhara , מודעה ואזהרה, Jerusalem, Defus Y. A. Weiss, 1926
[Apocrypha] Aristeas, Hadrat Zekenim (Letter of Aristeas), הדרת זקנים, Vilna (Vilnius), מנחם מן בן ברוך [ראם], 1818
[Holocaust - Community], Shabbaton, שבתון, Oradea, Agudat Israel, 1947
[Only Ed.] Samuel ha-Kohen and A. Shraga, Editors, Evel u-Nahamah, אבל ונחמה, Jerusalem, Rabbinate of the Israeli Army, 1946
Dr. Yeshayahu Wolfsberg / R.Moshe Dovid Gross, Midrash geulat ha-karka, מדרש גאולת הקרקע, Jerusalem, הלשכה הראשית של הקרן הקימת לישראל, 1946
[Rev. Ed. - Zionism] Keren haKayemet le-Israel, Hagim uMoadim, II, Curriculum for Tu bShevet, חגים ומועדים, ב. תכנית לחמשה עשר בשבט, Jerusalem, הלשכה הראשית של הקרן הקימת לישראל, 1931
Igeret me-Benei Moshe, אגרת מבני משה, Netanya, 1959
[Only Ed. - Zionism], HaKeren haKayemet le-Israel, הקרן הקימת לישראל ונית-הספר העברי, Jerusalem, Keren Kayemet le-Israel, (1929)
[Zionism] Department for Torah Education, Selected readings for Children's service , לקוטי תפלות לילדים לחג עצמאות ישראל, New York, [Shulsinger Bros.], 1958
[Haggadah - Illustrated], Die Pessach-Hagada, הגדה של פסח , Prague, Samuel W. Pascheles , 1889
[Only Ed. - WWI] Sir Hermann Gollancz, The Foundation of Religious Fear, London, Eyre and Spottiswoode, 1918
Reuven Rubin, artist , Coronation of King David by Saul, Israel, c. 1980's
Hermann Struck, artist, Land Israel - Absaloms Grab bei Jerusalem, Frankfort am Main, J. Kauffmann, 1907
Hermann Struck, artist, Land Israel - Brunnen bei Jaffa, Frankfurt am Main, J. Kauffmann, 1907
Artist Herman Struck, X-Libris by Herman Struck, Germany or Palestine, early 20c.
X-Libris of Henry Sonneborn, [Baltimore], late 20c.
Booklplate of Jacob Katz, [Erez Israel], 1930's
Ephraim Joel, artist, Bookplate of R. Chanoch Ehrentreu, Munich, 1890's
First Day cover honring Haym Salomon, Chicago, U. S Post Office, 1975
Jerry M. Landay, The House of David, New York, E.P. Dutton, 1973
Two Dollar Bill - Juda Benjamin, Richmond, 1864
E.M. Lilien, artist , X-libris by E.M. Lilien for Dr. Wilhelm Freyhan, [Germany], c. 1930
Agam, artist , Agam first day cover - signed by Agam, Paris, French Post Office, 1980
Ilya Schor, illustrator, Ex-libris by Ilya Schor , New York, c. 1960
Sotheby's, 2 Sotheby's Judaica catalogues, New York, Sotheby's, 2000-2004
J. D. Eisenstein, Ozar Dinim u-Minhagim - Jewish Laws and Customs, אוצר דינים ומנהגים, New York, Hebrew Publishing, 1938
Illustrator Jacob Schaham, The Book of Ruth - the Book of Esther, מגילות רות ואסתר, Ramat Gan, Massada Press, 1969
Morris Rosenfeld, Covers of Lilien's Lieder des Ghetto, Berlin, Hemann Geemann, 1902
[Bible - Map], The Holy Scriptures, according to the Masoretic text, Chicago, Menorah Press, 1973
[Bible] illustrated by Yechezkiel Kimchi, Book of Ruth, מגילת רות, Merhavia, Sifriat Poalim, 1962
[Bibliography - First Ed.] Uriel Ofek, Safrut ha-Yeladim ha-Ivrit 1900-1948 Title (Hebrew, ספרות הילדים העברית 1900-1948, Tel Aviv, Dvir, 1988
Vladimir Sadek, The Ghetto of Prague, Prague, Olympia, 1992
[Only Ed.] R. Hayyim Isaac Eizek Sher, Emek Havanah be-Torah ve-Hazal, עמק ההבנה בתורה וחז'ל, Jerusalem, Tevunah, 1941
[Only Ed.] R. David ha-Kohn Bistritz, Bet David, Part I, בית דוד חלק א, Vac, Leopold Katzburg, 1912
Menahem ha-Kohen, Editor, Mahanaim, מחניים, Tel Aviv, Schulsinger, 1954
Rachel Salamander, The Jewish World of Yesterday, New York, Rizzoli, 1991
[Map] William Whiston, Translator, The complete works of Flavius Josephus, London - New York, London Printing and Publishing Company, 1870's
[Only Ed.] R. Samuel ha-Levi Blum, Omer uDevarim , אמר ודברים, New York, Alpha Press, 1923
[Polemic - Unrecorded] R. Yosef Tsvi Duschinsky, Le-hatsalat ha-Torah be-Yerushalayim, להצלת התורה בירושלים, Jerusalem, Defus Tsukerman, 1939
[Polemic - Women - Unrecorded], Mi-dehi el dehi, מדחי אל דחי, Jerusalem, Defus Tsukerman, 1941
[Liturgy - WW II] R. Moses Sofer, Prayer in Wartime, תפלה לשעת מלחמה, Jeruslaem, Edah HaHaredis, [c1940]
[Polemic - Circumcision - Unrecorded], Da'at Torah, דעת תורה, Jerusalem, Defus Horev, 1940's
[Polemic - Only Ed.], Torah, Torah Hagri Sak ve-hitpalshi be-Ephraim, תורה תורה חגרי שק והתפלשי באפרים, Jerusalem, Defus Hatechiya, 1901
[Unrecorded] J. Engel , Feldkinder , ילדי שדה , Berlin, Juwal , [1923]
[Hasidic] R. Aaron ben Moses ha-Levi Horowitz , Hasidut – Sha’ar ha-Tefillah , שער התפלה , Miskolc , Benjamin Friedman , 1940
[First Ed.] Shemarya Gorelik, comp. , Yiddisher Almanac , אידישער אלמאנאך: ערשטעס בוך , Kiev , Kunst Verlag , [193-?]
[Community - Only Ed. - Unrecorded] , Likhvod ha'am saviv haYahadut hadatit , לכבוד העם סביב היהדות הדתית, Jerusalem , Ha Histadrut HaPoel HaMizrahi , 1955
[First Ed.] R. Aryeh Leib b. Moses Zuenz, Get Mekushar , גט מקושר , Warsaw , Zevi Hirsch b. Nathan , 1812
[Community - Only Ed.] Arnold Levy , The Story of Gateshead Yeshivah , The Wessex Press , 1952
[Bibliography] Aron Freimann, Union Catalog of Hebrew Manuscripts and, Their Location, Volume I-II, New York, Americam Academy for Jewish Research, 1973
[Ms. - Zionism] , Bet Din Document , כתב בית דין , Sefrou , 20th cent.
[Theater] , HaBimah [programs] , הבימה , Tel Aviv , 1957-58
[Polemic] Ha-Va'ada Le-haganat Kivre Yisrael, Davar HaMezimah, דבר המזימה, Jerusalem, 1980's
[Polemic] Ha-Edah HaHaredis, He'asfu le-haganat ha-hinukh, האספו להגנת החינוך, Jerusalem, Defus Ha-Ivri Yechiel Werker, 1960's
[Polemic - Only Ed. - Women], Bnos Yisrael -- Ana Husu Nah, בנות ישראל--אנא חוסו נא, Jerusalem, Shevet Levi, 1970's
[Community - Only Ed. - Unrecorded], Jechibat Ohel-Moed, ישיבת אהל מועד , Jerusalem, [1907]?
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady, Lekutei Amurim - Tanya , לקוטי אמרים - תניא, Vilna (Vilnius), Widow & Brothers Romm, 1922
[First Ed. - Liturgy] R. D. V. Tedesco, ed., Formulario delle Preghiere... cinqe digiune..., סדר חמש תעניות, Livorno (Leghorn), Moise ed Israel Palagi e Salomone Belforte , 1845
M B Weisband, Yeruba'al: der vohre israelit, ירבעל: דער װאהרע איזראעליט , Warsaw, H.Y. Alafin, 1887
[Women] Yehoshua Hana Rawnitzki, Brief tsu a shvester: tsehn brief iber ..., בריעף צו א שוועסטער, [Warsaw?], Ferlag Ḳupat Rabi ʻAḳiva ..., [1917]
[Liturgy], Selihot, סליחות, Lemberg, Pessel Balaban, 1889
[Liturgy] R. Judah Samuel Ashkenazi, Bet Menuha Seder Tephillah, בית מנוחה סדר תפלה, Livorno (Leghorn), שלמה בילפורטי וחבירו , 1931
[First Ed.] R. Solomon Algazi, Yavin Shemu'ah, יבין שמועה, Venice, Giovanni Vendramina, 1639
[Haggadah - Forgery] R. Yidel Rosenberg, Tiferet Maharal , לקוטי דבורים מאת תפארת מהר'ל, New York, Shraga, 1951
R. Joseph Caro, Shulhan Arukh, Orah Hayyim, שלחן ערוך, אורח חיים, Dyhernfurth, Joseph Mai, 1806
[Community - Only Ed.], Membership List Union of Orthodox Rabbis, רשימת חברי אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה, New York, 1951
[Bible - Psalms - Miniature], Sefer Tehilim, ספר תהלים, Livorno (Leghorn), שלמה בילפורטי וחברו, 1934
[Bible - Psalms - Miniature], Sefer Tehilim, ספר תהלים, Livorno (Leghorn), שלמה בילפורטי וחברו, 1909
[Liturgy - Habad - Miniature], Zikhron Yerushulaim, זכרון ירושלם, Jerusalem, Frumkin, 1899
Letter by R. Solomon Boton , כתב מה'ר שלמה בוטון , (Morocco) , [Ms. - Community] , 1927
[Kabbalah - Only Ed.] R. Ze'ev Wolf Tennenbaum , Maphtei'ah ha-Kabbalah , מפתח הקבלה , London , I. Norditski , 1924
[Only Ed.] R. Samuel Ibn Tibbon , Yikkavu ha-Mayim , מאמר יקוו המים , Pressburg (Bratislava) , Anton Edlen v. Schmid , 1837
[Only Ed. - Haskalah] Dr. Zacharias Frankel , Mevo ha-Yerushalmi , מבוא הירושלמי , Breslau , Albert Lewent , 1870
R. Hayyim b. Issac of Volozhin , Nefesh ha-Hayyim , יראת ה' לחיים - נפש החיים , Vilna, Menahem Mann & Simha Zimel , 1837
[Community] Yeshiva Haye Olam , Zos Torath Habayith , זאת תורת הבית , Jerusalem , Weiss , 1929
[Ms. - Community], Certificate honoring Sir Moses Montefiore, פני משה מאנטעפיארע, ציר נאמן שליח הבורא..., Budapest, 1879
[Only Ed.] R. Jacob ha-Levi Kopstein, Bet Levi, בית לוי, Vilna, Judah Leib Metz, 1881
[Only Ed. - Hasidim] R. Tobias Judah Tevyomi, Evel Kaved (Eulogy on the Admor of Gur), אבל כבד - יקרא דחיי, Jerusalem, Diskin Orphan Home, 1949
[Only Ed.] R. Abraham ha-Kohen Izhaki, Enei ha-Kohen, עיני הכהן, Livorno (Leghorn), אליהו בן אמוזג וחבריו, 1865
[Only Ed. - Psalms] R. Jehiah Mizrahi, Imrei Shefer, אמרי שפר, Livorno (Leghorn), Beleforte, 1869
[Ms.], Letter by R. Baruch Marcus, Chief Rabbi Haifa, כתב מה'ר ברוך מרכוס רב הראשי חיפה, Haifa, 1939
[Ms.], Letter by Levi Eshkol (Shkolnik), Prime Minister, כתב מלוי אשכל, Jerusalem, 1956
[First Ed.] R. Abraham b. Sa’ad Kohen of Djerba, Shir Hadash, שיר חדש, Livorno, Israel Kushta, 1885
[Liturgy - Only Edition] R. Hayyim Kohen , Judeo-Arabic - Alon Bakhut Hadash, אלון בכות חדש, Livorno (Leghorn) - Tripoli, Beleforte, 1919
[First Ed.] R. Nathan ben Hayyim Amram, Simhat Kohen, שמחת כהן, Livorno, Israel Kushta, 1868
[First Ed.] R. Nathan ben Hayyim Amram, No’am ha-Middot, נועם המדות, Alexandria, Egypt, נתן בן חיים עמרם, 1865
[Only Ed.] R. Simhah Reuben Edelman, Ha-Mesilot, המסלות, Vilna, Judah Leib Metz, 1875
[Ms. - Hasidic - Women], Letter by R. Shapira Admor of Grodzisk & Rebbitzen, כתב מה'ר אלימלך שפירא, אדמו'ר מגרדסיק, Tel Aviv, 1957
[Ms. - Hasidic - Women], Letter by the Admor of Sochaczev & Rebbitzen, כתב מה'ר חנוך העניך בורנשטיין, אדמו'ר מסוכטשוב, Jerusalem, 1950
[Ms. - Community], Document by R. Isur Zalman Melzer, כתב מה'ר איסר זלמן מלצר, ר'מ עץ חיים, Jerusalem, 1951
[Ms.], Letter by R. Ovadia Yosef , כתב מה'ר עובדיה יוסף, Jerusalem, 2002
Joseph Kobak, Editor, Jeschurun, Vol. 7 , ישרון, כרך שביעי, Bamberg, Schmidt'schen Officin, 1871
Nahum Slouschz, The renascence of Hebrew literature (1743-1885), Philadelp[hia, Jewish Publication Society, 1909
[Only Ed.] S. N. (Samuel Nathaniel) Deinard, The New Year's Day and Day of judgement, ראש השנה ויום הדין, [Minneapolis], [1908?]
[Liturgy], Selihot, סליחות, Vilna (Vilnius), יוסף ראובן ראם, 1855
[First Ed.] R. Solomon b. Joseph Sirillo, Talmud Yerushalmi (Jerusalem Talmud), מסכת ברכות תלמוד ירושלמי , Mainz, J. Bril, 1875
[Kabbalah] R. Abraham ha-Levi Berukhim, Zohar Hadash, זהר חדש, Zholkva, אברהם יהודא ליב מאיר האפיר, 1803
Alexander Harkavy, English-Yiddish and Yiddish-English dictionary, יידיש-ענגלישעס ווערטערבוך, New York, Hebrew Publishing Co., 1910
Gustave Dore, illus., The Bible in Pictures, תנ'ך בתמונות, Tel Aviv, (Blumenthal Ltd) , 1951
Leyzer Ran, editor, Jerusalem of Lithuania, Illustrated and Documented, ירושלים דליטא, New York, 1974
[Women] R. Elhanan Ashkenazi, Sidrei Tohorah, סדרי טהרה, Dyhernfurth, יוסף מייא, 1808
[Liturgy], Mahzor, מחזור, Vilna (Vilnius), Joseph Reuven Romm, 1862
[Women] R. Benjamin Aaron ben Abraham Slonik, Precetti D’Esser Imparati (Mitzvot ha-Nashim), מצות נשים מלמדה, Venice, Bragadin, 1710
[Only Ed.] R. Isaac Bonan, Ohel Yesharim, אהל ישרים, ברית יצחק, די השיב , Livorno (Leghorn), Jacob Toviyanah, 1846
[Only Ed.] R. Israel Abraham Samuel Diskin, Le-Benei Binyamin, לבני בנימן, Warsaw, Orgelbrand, 1869
[Only Ed.] R. Dov Shtainhaizen, Yehegeh Hokhmah, יהגה חכמה, Vilna, Ha-Shutafim, 1836
[Karaite - Only Ed.] Elijah Kazaz, Cicero, Ziyyur Biografi , ציצרו, Odessa, דפוס של החברה הרוססית הדרומית, 1909
[Only Ed. - Avot] R. Joseph Kenafo, Tov Ro’i, טוב רואי על פרקי אבות, Livorno, Beleforti, 1899
[Only Ed.] R. Hayyim ben Naphtali Coeslin (Keslin), Kri’at ha-Torah , קריאת התורה, Berlin, Haverat Hanukh Na’arim, 1814
[Only Ed.] R. Jacob ben David Pardo, Me Menuhot, מי מנחות לימוד למנוחת נפש , Livorno, דפוס יורשי אליעזר מנחם אוטולינגי , 1851
[Aleppo] R. Abraham Shalom Hai Hamavi, Bet ha-Behira, בית הבחירה , Livorno, Israel Kushta, 1875
[Liturgy], Mahzor , מחזור, Vienna, Josef Adler von Kurzbach - [Anton Schmid], 1791
[Community - Boro Park], Constitution of First Congregation Anshei Sefard, קאנסטיטושאן פון דער פוירסט קאנגרעגיישאן אנשי ספרד, New York, Tomoshov Press, 1924
[Ms.], Liturgies and customs for Hevra Kaddisha, תפלות ומנהגים לחברה קדישא, [Germany], 19th cent.
[First Ed.] R. Benjamin Mussafia, Musaf he-Arukh, מוסף הערוך, Amsterdam, Emanuel Benviniste, 1655
[Haggadah - Facsimile] Cecil Roth , The Sarajevo Haggadah , ההגדה של סאראייבו , London - (France) , W. H. Allen , 1963
[Damascus Blood Libel] Isaac Baer Levinsohn , Efes Dammim , A Series of Conversations , London, Longman, Brown, Green and Longmans , 1841
[Ms.], Letter by R. Solomon David Kahane, כתב מה'ר שלמה דוד כהנה, Jerusalem, 1943
[Only Ed.] Chaim Nathan Dembitzer , Kelilat Yofi , כלילת יופי , Cracow , Joseph Fischer , 1884-93
[Ms.], Receipt by the Ponevezher Rav, קבלה ע'ח מה'ר יוסף שלמה כהנמן, Bnai Berak, 1953
[First Ed. - Zionism] R. Zevi Hirsch Kalischer , Emunah Yesharah, Derishat Ziyyon Part II , אמונה ישרה, דרישת ציון חלק ב , Torun , Dombrovsky , 1870
[Ms.], Postcard by R. Ephraim Zalman Heilprin, כתב מה'ר אפרים זלמן הלפרין, Jerusalem, 1935
[Ms.], Letter by R. Zevi Rosenberg, כתב מה'ר צבי ראזענבערג, Budapest, 1910
[Unrecorded], Palestina in vort und bild , פאלעסטינא אין ווארט און בילד , New York , I. Lipshitz , [1900]
[Only Ed.] R. Simon Finkelstein , Reishit Bekurei , ראשית בכורי , Berlin - Baltimore , H. Itzkowski , 1889
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady , Shulhan Arukh haRav , שלחן ערוך הרב , Jozefow , Solomon & Baruch Setzer , 1875
[Only Ed.] R. Joshua Abraham Krispin, Va'Yeshev Avraham, וישב אברהם, Izmir (Smyrna), Hayyim Abraham de Shegura, 1893
[Only Ed.] R. Gabriel ha-Levi Dessauer, Shirei Zimrah, שירי זמרה, Ofen, K. ung. Universitaets-Buchdruckerei, 1862
R. Isaac Adarbi, Divrei Shalom, דברי שלום, Venice, Juan DiGara, 1586
[First Ed.], Sifrei, ספרי, Venice, Daniel Bomberg, 1545
[First Ed.] R. Levi b. Gershon (Ralbag), Milhamot ha-Shem , מלחמות השם, Riva di Trento, Three Partners, 1560
[Ms. - Community - Vellum - Hasidim], Document signed by Admor of Lelov , כתב ע'ח האדמו'ר מללוב, Jerusalem, 1890
[Only Ed.] R. Moses ben Isaiah Furst, Mareh Moshe , מראה משה, Ujpest, Avigdor Katzburg, 1932
[First Ed. - Hasidim] R. Joel Teitelbaum, Kunteres Hiddushei Torah , קונטרס חידושי תורה, Brooklyn, New York, 1957
[Habad] R. Abraham David b. Judah Loeb Lavot, Kav Naki, קב נקי, Piotrkow, Moses Menahem Waldin, 1914
[First Ed.] R. Shabbetai b. Meir ha-Kohen, He-Arukh Mi-Sha-kh , הארוך מש'ך, Berlin, Izik Spier, 1767
[First Ed.] R. Hayyim Shabbetai, Torat Hayyim, Part II, תורת חיים, ח'ב, Salonica, Talmud Torah, 1715
[Community - Liturgy], Coronation of King George & Queen Elizabeth, קול תודה ביום נזר מלכות, London, Spanish and Portuguese Jews’ Congregation, 1937
[Only Ed.] R. Jonah b Moses Benjamin Zev, Ahle d-Jonah , עלה דיונה, Fuerth, Joseph b. Zalman Schneer, 1693
[Only Ed.] R. Elijah Palumbo, Yad ha-Melekh, יד המלך, Salonica, Mordecai Nahmun, 1804
[Ms. - First Ed.], Shem Olam with the Hafez Hayyim's 'muga' , שם עולם עם 'מוגה' מהחפץ חיים, Warsaw, (R. Untergendler), 1895
[Americana - Only Ed.] Yehezkel Feivel Goldstoff, Sefer Korot ha-Olam , ספר קורות העולם, Vienna, Ad. della Torre, 1858
[Habad - First Ed.] R. Joseph Isaac Schneersohn, Lekutei Deburim , לקוטי דבורים, Warsaw, Hutner, 1933
[First Ed. - Math] R. Jonah Landsofer, Responsa Me'il Zedakah, שאלות ותשובות מעיל צדקה, Prague, Judah & Lippman sons of Moses Bak, 1756
[Only Ed.] R. Samuel Lusitano, Zafenat Pa'ne'ah, צפנת פענח, Venice, Vendramina, 1640
[Anti-Zionist Polemic] R. Elijah Akiva Rabinovitz, Ziyyon be-Mishpat, ציון במשפט, Warsaw, Meir Jehiel Halter, 1899
[Polemic - Only Ed.] R. Isaac ben Moses Rumsh, Kin’at Sifre Kodesh, קנאת ספרי קדש, Vilna (Vilnius), האלמנה והאחים ראם, 1872
[First Ed. - Kabbalah - Avot] R. Hayyim Vital, Sha'ar Ma'amerei Rashbi ve-Razal , השער הב' והג' - שער מאמרי רשב'י - שער מאמרי רז'ל, [Salonica], Sa'adi ha-Levi Ashkenazi, 1862
[First Ed.] Lord Byron - David Frischmann, trns., Cain, קין: שיר– חזיון על–פי כתבי הקודש, Warsaw, M. Y. Halter and partner, 1900
[Ms. - Community], Document by R. Lazar Horowitz, כתב מה'ר אליעזר הורוויץ, אב'ד וינה, Vienna, 1859
[Ms. - Hasidim] Jacob Joseph b. Samuel, Last Will , צוואה, Mohilev, 1907
[Ladino - First Ed.] R. Jacob ben Hayyim Berab, Zimrat ha-Arez, זמרת הארץ, Mantua, Raphael Hayyim mi-Italia, 1745
[Unrecorded - Only Ed.], Jerusalem Wall Calendar, הלוח הירושלמי, Jerusalem, S. Feiwisch Cohen, 1890
[Community] Haveret ba’alei Berit Avraham, Circumcision packet for Benetto Luzzatto, חברת בעלי ברית אברהם, Trieste, 1859-60
[Holocaust] Dr. Isaac Lewin, ed., These Will I Remember, Parts I-VII, אלה אזכרה, חלק א-ז, New York, Edison Litograph, 1972
[Braille - Liturgy], The Traditional Prayerbook, Louisville, Kentucky, American Printing House for the Blind, 1962
[Children's] Dr. H. Sondheimer , Das erste Buch Moses' , Frankfort am Main , J. Kauffmann , 1893
[Polemic - Only Ed.] R. Nahum Kahana-Shapiro , Bekoret , בקורת תהיה , Bronx, NY , Twersky Brothers , 1953
[Ms.] , Letter from R. Abraham Zev Halevi Poksheva, כתב מה'ר אברהם זאב הלוי פאקשיווע, Union City, NJ, 1931
[Ms.] , Letter by R. Dov Ber Heilperin , כתב מה'ר דובער היילפערין, Newark, NJ , 1905
[Ms.] , Letter by R. Judah Leib Levin, כתב מה'ר יהודה ליב לעווין, Detroit , 1921
[Only Ed. - Kabbalah] R. Eleazar b. Judah of Wor, Sodei Razayya , סודי רזיא , Bilgoraj, Israel Kamelhar - S. Sikora i I. Milner, 1936
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Avraham Yitzchok Kahn, Admor , כתב מה'ר אברהם יצחק קאהן, אדמו'ר תולדות אהרן, Jerusalem, 1949
[Haggadah] R. Elijah Sarasohn, Commentary, Agudat Elijah, אגדת אלי' ביאור נפלא על הגדה של פסח, New York, Yiddishe Gazaetten, 1903
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady, Tanya (Likkutei Amarim), תניא (ליקוטי אמרים), Vilna (Vilnius), האלמנה והאחים ראם, 1900
[Only Ed.] R. Abraham ben Daniel Deleville, Dutch Jewry Dedicatory Services - Hanukhat ha-Bayi, חנכת הבית, Amsterdam, Proops & Embden, 1833
[Only Ed.] R. Samuel ben Meir Zilkh, Nahalat Shivah, נחלת שבעה, Breslau, Sulzbach, 1827
[Only Ed.] R. Moise Giacomo Ottolenghi, Zemah David, צמח דוד, Salonika, Etz ha-Hayyim, 1887
[Only Ed.] R. David ben Judah de Boton, Yad David, יד דוד, Salonika, Sa’adi ha-Levi Ashkenazi, 1859
R. Benjamin Wolf ben Elazar Loewy, Sha’arei Torah, Part III, שערי תורה חלק ג, Ujhely, Moses Weiss, 1872
R. Abraham ben Aryeh Judah Loeb Schick, Eshed ha-Nehalim on Midrash Rabbah, אשד הנחלים על מדרש רבה חלק ב, Vilna, Menahem Mann, 1844
[First Ed. - Polemic] R. Abraham Isaac Kook, Shabbat ha-Arez, שבת הארץ, Jerusalem, Levi and Partners, [1910]
[The R. Isaac Hai Bukhabza of Tripoli Copy], Pirhei Shoshanim, פרחי שושנים, Constantinople, Jonah ben Jacob Ashkenazi, 1734
[Ladino - Only Ed.] R. Yom Tov Krispin, Zeidah b-Yom Tov, Part I, צידה ביום טוב ח'א, Izmir (Smyrna), אברהם פונטרימולי ויעקב פולי, 1867
[First Ed.] R. Hayyim Palache, Tohahat Hayyim , תוכחת חיים, Salonica, Sa'adi Halevy Ashkenazi, 1853
[Only Ed.] R. Jacob ben Abraham Weil, Torat Shabbat, תורת שבת, Karlsruhe, Malsch & Vogel, 1839
[Community - Only Ed.], Constitution ... Shaarrei Tfiloh, קאנסטיטוצאן ... שערי תפלה, Brooklyn, New York, Tomoshov Press, 1922
[First Ed. - Karaite], Two Kariate works in one volume, צוף דבש; כללי הדקדוק בלשון קדר ..., Gozleve (Yevpatoriya), 1835
[First Ed.] R. Hayyim Joseph David Azulai (Hida), Va'ad le-Hakhumim, ועד לחכמים , Livorno (Leghorn), אליעזר סעדון, 1796
[Only Ed. - Bible] R. Judah Aryeh Leib of Serheya, Are Yehudah to Song of Songs, ערי יהודה פ'ע שה'ש, Vilna, Dvorzetz, 1865
[Only Ed.] R. Abraham ben Hayyim Hoffenberg, Kol be-Ramah, קול ברמה, Vilna (Vilnius), Friedel Metz, 1906
[Only Ed.] Judah ben Jonah Jeiteles, Benei ha-Ne’urim, בני הנעורים, Prague, Schollische Buchdruckerei, 1821
[First Ed. - Haggadah] R. Solomon Bloch, Editor, Kohelet Shlomo, קהלת שלמה - סדר ההגדה של פסח, Hannover, E. A. Telgener, 1830
[First Ed.] R. Menashe b. Joseph Me'Ilya, Alfei Menashe, אלפי מנשה, Vilna (Vilnius), [שמחה זימל טיפוגראף ומנחם מן ראם], 1822
[Only Ed.] R. Seligman Isaac Baer, Torat Emet , תורת אמת, Roedelheim, The Author, 1852
[Kabbalah - Only Ed. - Liturgy - Remedies], Shemira le-Hayyim, שמירה לחיים, Baghdad, Ezra Reuben Dangoor, 1904
Ian V Hogg, Israel War Machine, The Men, The Machines, The Tactics, New Jersey, Chartwell Books, Inc, 1983
[Only Ed.] R. Jonah ben Hanun Navon, Responsa Nehpah ba-Kesef, Volume II, נחפה בכסף, חלק ב', Jerusalem, Israel b. Abraham Bak, 1843
[First Ed.] R. Abraham b. Isaac Zahalon, Yesha Elokim, ישע א-להים, Venice, Juan DiGara, 1595
Front Page Israel , The Jerusalem Post, Jerusalem, Palestine Post Limited, 1978
[Unrecorded], Pirke Avot, פרקי אבות עם טייטש לשון עברי ונקודות, [Russia - Poland]?, [1820?]
[Kariate - Only Ed - Community], Chin Bogosluzheniia Karaimov , סדר התפלה לעדת הקראים, St. Petersburg, דפוס אליעזר בעהרמאן ומ. רבינאוויץ, 1896
[Habad - Only Ed.] R. Nehemiah Ginzburg, Responsa - Divrei Nehemiah, דברי נחמיה, Vilna (Vilnius), Samuel Fuenn, 1866
[Karaite] Abraham Lucki, Igeret Zug ve-Niphrad, אגרת זוג ונפרד, Gozleve (Yevpatoriya), 1837
[Kariate] David Kukizow, Igeret Shiguyon le-David, אגרת שגיון לדוד, Gozleve (Yevpatoriya), Jacob Finkelman, 1834
R. Abraham ibn Ezra, Zahut be-Dikduk , צחות בדקדוק, Berlin, Izik Speyer, 1769
[First Ed.] Don Isaac Abravanel, Rosh Amunah , ראש אמנה, Constantinople, David & Samuel Nahamias, [1505]
[Ms. - Polemic], Letters by R. Moshe Chaim Ephraim Bloch, כתב מה'ר משה חיים אפרים בלאך, New York, 1948-51
[Kabbalah - Ms.] R. Hayyim Vital, Sha'ar Ma'amerei Rashbi Fragment, שער מאמרי רשב'י, [Syria], 16th cent.
[Kabbalah] R. Abraham ha-Levi Berukhim, Zohar Hadash - Part I & III , זוהר חדש, Cracow, Isaac b. Aaron of Prostitz, 1603
[Ms. - Community], Shedar letter to Leghorn (Smyrna), כתב שד'ר לק'ק ליוורנו, Hebron, 1830
[Binding] R. Joseph Caro & R. Moses Iserles, Shulhan Arukh, מגיני ארץ (שלחן ערוך - או'ח), Amsterdam, האחים יוסף ויעקב פרופס כ'ץ, 1754
[Haggadah - Illustrated - Map], Haggadah Shel Pessah, הגדה של פסח, London, L Alexander, 1806