23:14:05


[Login]   
[Book List]  

PLEASE NOTE: All bidding for the auction currently underway
at our new website at www.virtualjudaica.com/
.

 
Listing Title
[Only Ed.] Ellen Thorbecke, Promised Land, New York, Harper, 1947
Talmud Yerushalmi (Jerusalem Talmud) , תלמוד ירושלמי - סדר מועד, Shklov, מרדכי בן שמואל הלוי הורוויץ, 1812
[First Ed.] Kalman ben Jeroham Fishel Schulman, Mosedei Erez Parts I-III, מוסדי ארץ חלק א-ג, Vilna (Vilnius), יוסף ראובן ראם, 1871-77
[Engraving] Bernard Picart, Le fete de Purim, Amsterdam, c1725
[Ms.], Two early American Documents, Philadelphia, 1782; 1792
[Micrography] Nathaniel Chasin, Dr. Theodor Herzl, Washington, 1929
[Map] Niclos Sanson d'Abbcuitte, Estats de L'Empire... Sultan , France, 1654
[Only Ed.] Hartmann Schedel, Woodcut of Jerusalem, The Nuremberg Chronicle - Latin edition, Nuremberg, Anton Koberger, 1493
Tractate Pesahim; Bezah, Yumah, Mo'ed Katan, Hagig, תלמוד בבלי, מסכת פסחים; יומא ביצה חגיגה מועד קטן, Warsaw, Samuel Orgelbrand, 1876
R. Jehiel Heilprin, Seder ha-Dorot Title , סדר הדורות, Zhitomir, אברהם שלום שאדאוו, 1867
[Liturgy - Unrecorded] R. Jacob Emdin, Siddur Bet Ya'akov , סידור בית יעקב, Vienna, Joseph Schlesinger, 1924
[Bible], Biblia Hebraica, תורה נביאים וכתובים, Leipzig, Caroli Tauchnitii, 1839
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady, Shulhan Arukh haRav, שלחן ערוך הרב חלק ה, Jozefow, S. Wax, 1851
[Only Ed. - Polemic] Samuel Benjamin Schwarzberg, Tiktov Zot le-Dor Aharon , תכתב זאת לדור אחרון, New York, A.H. Rosenberg, 1898
[First Ed.] Giovanni Mariti, Travels through Cyprus, Syria and Palestine , with a general history of the Levant, Dublin, Printed for Messrs. P. Byrne, A. Grueber, J. Moore, 1792
[Ladino] Pierre Decourcelle, Lah ladronah de onor, לאדרונה די אומור, Salonika, Kazelah i Nikkolah, 1912
[Shabbateanism] Nathan of Gaza , Peri Etz Hadar, פרי עץ הדר, Amsterdam, Bueno di Meskito, 1859
[Zionism ] Agence Juif pour la Palestine, L'establishment du Foyer National Juif, Geneva, Permanent Auprès de la Sociétĕ , 1939
[First Ed. - Avot] R. Leone (Judah Aryeh) Modena, Galut Yehudah: Novo dittionario hebraico e italia, גלות יהודה, Venice, Giacomo Sorzino, 1612
R. Bahya b. Joseph ibn Paquda, Hovot ha-Levavot (Duties of the Hearts), חובת הלבבות, Vienna, יאזעף הראשאנצקיא, 1797
David Slutsky, trans., Scroll of Antiochus, מגלת אנטיוכוס , Warsaw, J. Lebenson , 1863
[Polemic - Only Ed.] Moses Aaron Shatzkes, Ha-Mafte'ah Part I, המפתח, מחברת א, Warsaw, Ch. Kelter i Spolki, 1866
[Miniature] R. Moses Rivkes, Shulhan Arukh Hoshen Mishpat - Be'er ha-Golah, שלחן ערוך מטור חשן המשפט, Amsterdam, Emanuel Attias, 1798
[Haskalah] Naphtali Herz Wessely, Shirei Tiferet, Part IV-VI, שירי תפארת חלק ד-ו, Lemberg, Joseph Schnayder , 1844
R. Abraham ben Menahem Mendel Schwab, Divrei Yosher , דברי יושר; מליץ יושר, Amsterdam, Leib Susman, 1767
R. Estori ben Moses ha- Parhi , Kaftor va-Ferah , כפתור ופרח , Berlin, יוליוס זיטטענפעלד, 1851
[First Ed. - Math] R. Jonah Landsofer, Responsa Me'il Zedakah , שאלות ותשובות מעיל צדקה, Prague, Judah & Lippman sons of Moses Bak, 1756
R. Ephraim Solomon Luntshit, Ammudei Shesh, עמודי שש, Amsterdam, 1773
[First Ed.] R. Hanania Elkhanan Hai Coen, Hanokh la-Na’ar Part II, חנך לנער, חלק ב, Venice, Gad Poah, 1805
[Ms. - Bible], Pentateuch - Bamidbar & Devarim, חומש - במדבר ודברים בלי ניקוד, [Yemen], 19th cent.
[Haggadah - Illustrated], Hagadah. Passover Seder Service, הגדה של פסח, New York, (General Foods Corporation), c. 1935
[Haggadah - Illustrated], Hagadah. Passover Seder Service , הגדה של פסח, New York, (General Foods Corporation), c. 1939
[Haggadah - Illustrated], Hagadah. Passover Seder Service, הגדה של פסח, New York, (General Foods Corporation), c. 1941
[Haggadah - Non-traditional], Haggadah Shel Pesah , הגדה של פסח, Merhavyah, Ha-Shomer ha-Tsa'ir, 1953
[Non-Traditional - Haggadah], Haggadah Shel Pesach, הגדה של פסח, Tel Aviv, Hakibutz Haartzi Hashomer Hatzair, 1967
[Haggadah - Illustrated], Hagadah , הגדה לליל שמרים , London, Shapiro, Vallentine & Co (Wyndham Printers) , 1940?
[Haggadah - First Ed.], The Passover Haggadah, הגדה של פסח, London, Edward Goldston & Son (St Ann's Press, Altrincham), 1951
[Haggadah], Hagadah for Passover with English translation... , הגדה של פסח, Jerusalem, Frumkin, 1905
[Holocaust - Haggadah - Illustrated], Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח, Fernvald, Germany, Jaffa, [1946]
[Haggadah - Illustrated], Haggadah Shel Pesach, מרבה לספר והוא הגדה של פסח , Prague, M. I. Landau, 1837
[Haggadah - Illustrated], Haggadah Shel Pesach, הגדה של פסח, Livorno (Leghorn), שלמה בילפורטי וחברו, 1891
[Haggadah] , La Haggada, סדר ההגדה של פסח, Paris, Durlacher, 1881
[Haggadah - Illustrated], Haggadah Shel Pesach, הגדה של פסח, Vilna (Vilnius), אברהם צבי ראזענקראנץ ומנחם מענדיל שריפטזעטצער, 1894
[Haggadah - Illustrated], Haggadah Shel Pesach, הגדה של פסח, Jozefow - Tarnow, Dvorah Strum Bookstore, 1889
[Haggadah], Haggadah Shel Pessach , הגדה של פסח, Sousse, Tunis, Makhlouf Nadjar, 1948
[Haggadah] R. Abraham Dov Ber Flamm, Yom Yeshu'ah, יום ישועה על הגדת פסח, Lemberg, B. L. Necheles, 1861
[Haggadah - Reform] Central Conference, Union Haggadah Revised , Home service for the Passover, [Cincinnati], (The Central Conference of American Rabbis), 1923
[Haggadah - Illustrated], Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח , Tel Aviv, Sinai, 1951
[Haggadah - Illustrated - Ladino], La Hagadah, הגדה של פסח, Tel Aviv, Sinai, (1950)
[Haggadah - Illustrated], Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח, London, מ. ל. ציילינגולד, 1936
[Haggadah - Hasidic] R. Joshua Heschel Rabinowitz, Haggadah Shel Pesah , הגדה של פסח עם פירוש תודת יהושע, New York, Posy-Shoulson, 1935
[Liturgy - Haggadah], Grace with Haggadah, ברכת המזון עם הגדה, Vilna (Vilnius), יוסף ראובן ראם, 1850
[Haggadah - Avot], Hukat ha-Pesah, חקת הפסח, Livorno (Leghorn), דפוס שלמה בילפורטי וחברו, 1867
Johannis Henrici Otthonis, Historia Doctorum Misnicorum, שלשלת חכמי המשנה, Amsterdam, Thomam Myls, 1699
[Only Ed. - Community] R. Chuna Hertzman, History of the Mir in exile , מירער ישיבה אין גלות, Brooklyn, Postar & Halberstamm, 1950
Constantin L'Empereur, Don Yitzhak Abrabanel ve-R. Moshe Alshekh , דון יצחק אברבניאל ור' משה אלשיך על הנבואה, Leiden, Bonaventurae & Abrahami Elzevir[iorum], 1631
[Only Ed. - Holocaust] Hevrat Shas, Yerushat Peletah , ירושת פליטה, Budapest, דפוס האחים געווירץ, 1946
[Only Ed.] J.D. Eisenstein , Orach Chaim. Hebrew Text abridged,, תמצית שלחן ערוך , New York, Joel Aronson, 1900
Maxwell House Haggadah , Haggadah shel Pesach, New York, Maxwell House, mid 20c.
poster by Yaakov Agam, Beyond the Visible, France, Atelier Arcay, 1980
Abel Pann, artist , Two Palestine prints by Abel Pann, Jerusalem, ca. 1930
M. Bonne, Map of the 12 Tribes of Israel, Paris, 19th c.
Old print of Rav Kook, הר' אברהם יצחק קוק, Warsaw, Namberg, c.1920's
Two postcards by James Tissot, New York, Jewish Museum, 1982
Six New Year's postcards for the JNF, לשנה טובה, Israel , Jewish National Fund, mid 20c.
Self stick bookplates of the , National Yiddish Book Center, Amherst, Mass., 1980's
Group of 18 coins from Erez Israel, [Erez Israel], early 20 c
[Women - Liturgy], Prayer for candle lighting, תפלה פאר ליכט בענטשען, Jerusalem - Safed, Kollel Mukacevo (Munkacs), 1920's
[Kabbalah - Polemic - Anti R. Yihye El Kafah], Modu'ah ve-Azharah , מודעה ואזהרה, Jerusalem, Bet Din Adat Sefardim, 1934
[Only Ed.] Or Hadash, Don't talk in shul during prayers!, אזהרה חמורה, Jerusalem, Zukermann, 1924
Unrecoded] Burial Society, Hevarut Hesed ve-Emet , חברת חסד ואמת, Jerusalem, Burial Society, 1930's
[Community - Polemic - Unrecorded], Alut haBrit , אלות הברית, Jerusalem, Defus Yehuda ve-Yerushalayim, c. 1920
[First Ed.] R. Abraham Laniado, Magen Avraham, מגן אברהם, Venice - Aleppo, Daniel Zaniti, 1603
[Only Ed. - Liturgy - Kabbalah] R. Joseph J. Carmi, Kenaf Renanim , כנף רננים, Venice, Pietro, Aluise & Lorenzo Bragadini, 1627
[First Ed. - Signed Copy] R. Elijah Hocheimer, Shevile de-Reki'a, שבילי דרקיע, Prague, Jos. Emmanuel Diesbach, 1784
[Hasidim] R. Levi Isaac b. Meir of Berdichev, Kedushat Levi, קדושת לוי, Lemberg, P.M. Balaban, 1864
R. Jacob ben Moses (Maharil), Sefer Maharil, ספר מהרי'ל, Shklov, קארל יאקוולאויץ מאייר בערגר, 1796
[Kabbalah] R. Elijah ha-Kohen ha-Itamari, Shevet Mussar (Rod of Admonition), שבט מוסר, Jerusalem, Jehiel Brill, Mical ha-Kohen; Joel Solomon, 1863
R. Israel Isserlein, Pesakim u-Ketavim, פסקים וכתבים, Venice, Marco Antonio Guistianni, 1546
R. Moses Alshekh, Marot ha-Zove'ot, מראות הצובאות, Jessnitz, Israel b. Abraham, 1720
[Kabbalah] R. Hayyim Vital, Ez Hayyim , עץ חיים, Laszczow, דפוס יהודה ליב רבין שטיין, 1818
R. Elijah of Vilna (Gaon), Tractate Shekalim - Jerusalem Talmud, מסכת שקלים - תקלין חדתין , Stettin (Szeczin), דפוס י. ע. שרענטצעל, 1863
R. Elijah of Vilna (Gaon), Mishnei'ot , Part I, משניות, סדר זרעים; שנות אליהו, Warsaw, Samuel Orgelbrand, 1872
[First Ed.] R. Abraham Samuel Benjamin Wolf Sofer, Ketav Sofer, חידושי כתב סופר ע'מ גיטין, Mukacevo (Munkacs), Blayer & Kohn, 1896-97
[Only Ed.] R. Abraham Broda, Eishel Avraham , אשל אברהם, Frankfort am Main, [David Jakob Karnov], 1747
[Kabbalah] R. Hayyim Vital, Peri Ez Hayyim, פרי עץ חיים, Dubrovno, Barukh b. Elijah & Isaac b. Samuel, 1803
[Expanded Ed.] R. Abraham Danziger, Hokhmat Adam (Man's Wisdom), חכמת אדם, Vilna (Vilnius), מנחם מן בן ברוך [ראם] ושמחה זימל בן מנחם נחום, 1828
R. Elijah Mizrahi, Elijah Mizrahi , אלי' מזרחי ע'פ נחלת יעקב, Constantinople, דפוס יונה בן יעקב [אשכנזי], 1726
[First Ed.] R. Joseph ben Meir Teomim, Rosh Yosef , ראש יוסף על מס' חולין, Frankfort on the Oder, Daughter of Dr. Grilla, 1794
[First Ed.] R. Joseph Saul Nathanson, Sho'el u-Meshiv, Parts I-III, שואל ומשיב , Lemberg, Salat, 1865
[Regal Paper] R. Isaac b. Meir Dueren, Sha'arei Dura, שערי דורא, Jessnitz, Israel b. Abraham, 1724
[Hasidic-Kabbalah-First Ed.] R. Nathan Sternharz, Likkutei Halakhot , Hoshen Mishpat, Part I, לקוטי הלכות- חשן משפט, Lemberg, D. H. Schrenzel, 1859
[First Ed.] R. Moses ben Gershon Mendil, Mahashevet Moshe , מחשבת משה, Vilna (Vilnius), שמואל יוסף פין ואברהם צבי ראזענקראנץ, 1866
[Avot] R. Israel Gelbart, trans., Ma'asei Avot, מעשה אבות, Vilna (Vilnius), Widow & Brothers Romm, 1880
[First Ed.] R. Lelio (Hillel) Della Torre, Orazioni due per Ordinazioni Rabbiniche, Padua, Bianchi, 1863
R. Malkiel Hezekiah ben Abraham, Malkiel, מלכיאל, Zholkva, Gershon Letteris, 1799
[First Ed. - Liturgy] Kenesseth Yisrael, Seder Tephillot , סדר תפלות למתעסקים במתים , Jerusalem, Burial Society, 1940
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady, Lekutei Amurim - Tanya , לקוטי אמרים - תניא, Vilna (Vilnius), Widow & Brothers Romm, 1909
[Kabbalah - Liturgy] R. Judah Aryeh (Leone) Modena, Tephilat Yesharim , תפלת ישרים, Venice, Bragadina, 1754
[Unrecorded - Liturgy - Avot - Italian Rite], Seder Tephillot kol ha-Shanah, סדר תפלות כל השנה, Venice, Vendramina, 1742
[Liturgy - Roman Rite], Mahzor Part II , מחזור של כל השנה כפי מנהג ק'ק בני רומה חלק ב, Venice, Vendramina, 1656
[Haggadah - Illustrated - First Ed.], Seder Haggadah le-Pesah , סדר הגדה לפסח, Amsterdam, Hertz Levi Rofeh & Kashman, 1765
[Liturgy] R. David Sabibi, Mazil Nefashot, מציל נפשות, Venice, Vendramina, 1743
R. Moses ben Maimon (Rambam), Millot ha-Higgayon, מלות ההגיון, Cremona, Vincenzo Conti, 1666
[Calendar] R. Joseph ben Shem Tov ben Yeshuah Hai, She'erit Yosef, שארית יוסף , Salonica, Joseph ben Isaac Jabez , 1568
[Anti Gambling] R. Moses ben Joseph Kimhi (Remak), Mahalakh Shevilei ha-Da’at, מהלך שבילי הדעת, Mantua, Meir of Padua, 1623
[Haggadah], Hukkat ha-Pesah, חקת הפסח , Calcutta, Printer דפוס אלעזר בן אהרן סעדיה עראקי הכהן , 1847
[Liturgy - Haggadah], Seder Berakhot - Ordine di Benedizioni, סדר ברכות כמנהג ק'ק אשכנזים , Mantua, אליעזר שלמה מאיטליה , 1777
[Haggadah - First Ed.], Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח עם פירוש מהר'ם שיק, Lemberg, Jacob Ehrenpreis, 1880
[Haggadah - Hasidic] R. Ezekiel Panet, Haggadah Shel Pessach, הגדה של פסח עם פירוש מראה יחזקאל, Przemysl, Zupnik, Knoller & Hammerschmidt, 1894
[Noted Copy] R. Ephraim Luntshits, Keli Yakar , כלי יקר, Prague, Moses Katz, 1608
[First Ed.] Rav Levi b. Gershom, To'aliyyot ha-Ra-LBa-G, תועליות הרלב'ג, Riva di Trento, (Jacob Marcaria), 1560
[First Ed. - Kabbalah] R. Judah Khalaz, Sefer ha-Mefo'ar, זה הספר המפואר נקרא, Constantinople, Eliezer ben Gershom Soncino, 1537
R. David Kimhi (Redak), Sefer ha-Shorashim , ספר השרשים, Venice, Daniel Bomberg, 1529
[First Ed.] R. Hayyim Joseph David Azulai (Hida), Hayyim Shu'al Parts I & II, חיים שאל, Livorno (Leghorn), דפוס אליעזר סעדון , 1792-95
[First Ed.] R. Hayyim Joseph David Azulai (Hida), Birkei Joseph, Part I & II, ברכי יוסף, Livorno (Leghorn), Gio. Vincenzo Falorni , 1774-76
[First Ed.] R. Zedekiah (ha-Rafei) ben Abraham, Shibbolei ha-Leket , שבלי הלקט, Venice, Daniel Bomberg, 1546
[Only Ed.] R. Shalom b. Moses Hayyim Hadaya, Shalom L'Am, שלום לעם, Aleppo (Aram Zova), Joshua Dayan, 1896
[First Ed.] R. Moses b. Nahman (Ramban), Responsa, תשובות שאילות, Venice, Daniel Bomberg, 1519
[Only Ed.] R. Abraham Portelone, Shiltei ha-Gibborim (Shields of the Mighty) , שלטי הגבורים, Mantua, Author's House, 1607
[First Ed. - Hasidic] Tobias b. Eliezer, Pesikta Zutarta, פסיקתא זוטרתא, Venice, Daniel Bomberg, 1546
[Only Ed.] R. Joseph Ibn Ezra, Massa Melekh , משא מלך, Salonica, Mattityahu Bat Sheba, 1601
[Haggadah - Illustrated], Seder Haggadah shel Pesah, סדר הגדה של פסח, Venice, Vendramina, 1740
[Only Ed.] R. Samuel b. Moses di Medina, Ben Shemu'el , בן שמואל, Mantua, דפוס יהודה שמואל מפרושה ובנו יהושע , 1622
[Only Ed. - Forgery - Unrecorded Apology], Responsa Besamim Rosh , בשמים ראש - מודעה רבא, Berlin, Judischen Frei Schule, 1793
[Only Ed. - Karaite - Polemic] Abraham Firkovich, Massah uMeruvah, מסה ומריבה , Gozleve (Yevpatoriya; Eupatoria), דפוס מרדכי טירישקן , 1838
[Only Ed. - Karaite] Judah b. Elijah Hadassi, Eshkol ha-Kofer, אשכל הכפר , Gozleve (Yevpatoriya; Eupatoria), דפוס מרדכי טירישקן הסוחר בן יצחק הזקן כפלי, 1836
[Only Ed. - Karaite] Aaron b. Joseph ha-rofe, [Sefer ha-Mivhar], [ספר המבחר] , Gozleve (Yevpatoriya; Eupatoria), [דפוס מרדכי טרישקן], 1836
[Only Ed. - Karaite] Aaron b. Joseph ha-rofe, Sefer ha-Mivḥar, ספר המבחר וטוב המסחר , Gozleve (Yevpatoriya; Eupatoria), Yankel Finkelman, 1834
[Kariate - First Ed.] Aaron b. Elijah, Ez Hayyim, עץ חיים, Gozleve (Yevpatoriya; Eupatoria), מרדכי טרישקן, 1847
[Liturgy - Psalms], Sefer Tehilim, ספר תהלים, Vilna (Vilnius), דפוס האלמנה והאחים ראם, 1902
[Liturgy - Bible - Unrecorded], Liber Psalmorum ad editionem Hooghtianam, תהלים, London, 1857
[Unrecorded -Holocaust - Hasidim] R. M. Teitelbaum, Tehillim, תהלים עם פירוש תפלה למשה, Budapest, Menyhert Weinberger, 1941
[First Ed.] R. Nissim b.Reuben Gerondi, Hiddushei ha-RaN , חדושי הר'ן , Dyhernfurth, Hirsh Warshawer , 1822
[Only Ed.] R. Aaron ben Mordecai Kornfeld , Ziyunim le-Divrei ha-Ḳabbalah , ציונים לדברי קבלה , Prague , D. Ehrmann , 1865
[Polemic] R. Zevi Hirsch Chajes: R. Jacob Bruell , Iggeret Bikkoret , אגרת בקרת , Pressburg (Bratislava) , Schmidt'schen , 1853
R. Jeruhem Meir Leiner , Tzava’ah , צוואה, Radzyn , [Kabbalah] R. Alexander Zusskind b. Moses of Grodn, 1910
[Only Ed. - Eruv] R. Nehemiah Zevi Nobel , Porat Yoseph , פרת יוסף, Frankfurt am Main , Elimaleh Slobotzky , 1914
[Only Ed.] R. Judah Loeb Yappu , Misped Tamrurim , מספד תמרורים, Vilna, S. Y. Fin, A. T. Rozenkrants, M. M. Shriftzettser , 1890
The Jewish Agency for Palestine , Reply to the Government of Palestine's ... , Jerusalem , [The Jerusalem Press Ltd.] , 1947
[Psalms] R. Seligman Isaac Baer , Sefer Tehilim, ספר תהלים ע'ת אשכנזי, Roedelheim, J. Lehrberger & Comp. , 1883
[Unrecorded - Liturgy - Kabbalah], Segulah, סגולה נפלאה - כד נטלו ישראל מרעמסס , Vienna, יעקב הכהן שלאסבערג, mid 19th c
[Ms.], Letter by R. Judah Leib Kalisher, כתב מה'ר יהודה ליב קאלישר, Thorn, 1885
[Ms.], Letter by R. Menahem Mendel Horowitz of Liska, כתב מה'ר מנחם מענדיל הורוויטץ אבדק'ק ליסקא, Lisko (Linsk), early 20c.
[Ms. - Hasidic], Notes by R. Gershon Kitover, כתב מה'ר גרשון קיטווער, [Erez Israel], 18th cent.
[Ms.], Letter by R. Elijah Eliezer Dessler, כתב מהרב אלי' אליעזר דסלר, London, 1937
[Ms.], Document by R. Israel Avihazira, Babi Sali, כתב ע'ח ה'ר ישראל אביחצירא, הבבא סאלי, Tafilalt, 1939
Elizabeth Damphmuehl Gesellschaft, Flour for Passover, קמח לפסח, Budapest, 1899-1900
[Ms. - Ladino], Engagement Contract, שטר שדוכין, Constantinople (Istanbul), 1926
[Ms. - Women], Bet Din Decree by R. Zvi Pesah Frank, Rom, Horowit, כתב בית דין מה'ר צבי פסח פראנק, ר'א ראם, רי'ג, Jerusalem, 1928
[Ms. - Hasidic], Letter by Admor of Biala, כתב מהאדמו'ר מביאלא-אוזרוב, Jerusalem, 1977
[Ms. - Zionism], Letter by R. Meir David Kahane, כתב מה'ר מאיר דוד כהנא הי'ד, Jerusalem, 1973
[Ms. - Illustrated], Calendar, Symbols..., סימנים לסדרי התורה..., [Persia], early 19 c
[Ms. - Liberation of Jerusalem], Letter by R. Shlomo Goren , שטר מכירת חמץ מה'ר שלמה גורן, Tel Aviv, 1974
[Ms. - Hasidic], Letter by the Admor of Slonim - Netivot Shalom, כתב מהאדמ'ר מסלונים, ה'ר שלום נח ברזובסקי, Jerusalem, 1966
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Meshullam Zusya Twersky, Admor, כתב מהאדמו'ר מטשרנוביל, Bnai Berak, 1980
[Ms.], Letter by R. Ovadia Yosef , כתב מה'ר עובדיה יוסף, Jerusalem, 1985
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Yeruchem Leiner, Admor Radzyn, כתב מהאדמו'ר מראדזין, London, 1939
[Ms. - Zionism], To IDF: Give us a kosher kitchen, כתב מה'ר מאיר קרליץ, Tel Aviv, 1949
[Ms. - Polemic], Certificate signed by Amram Blau, תעודה ע'ח הרב עמרם בלוי, Jerusalem, 1955
R. Hayyim Jacob Kraushar; R. Jehiel Michal Gold , Be’er Ya’akov; Mikrai Kodesh , באר יעקב: מקראי קודש , Mukachevo , Aaron Dov Meisels , 1930-33
[Liturgy - Avot] , Siddur Tephilat Yisroel , סדר תפלת ישראל , Piotrkow - New York , דפוס מרדכי צעדערבוים , 1921
[Only Ed.] R. Benjamin ben Simeon Heshin , Amtakhat Benyamin , אמתחת בנימין , Vilna (Vilnius), Abraham Zevi Katzenelbogen , 1885
[Only Ed.] R. Hirz Abrham Naftali Scheuer, Turei Zahav , תורי זהב , Mainz , Jehiel Brill , 1875
[Only Ed.] R. Ephraim Stanislawski , Minhat Ephraim , מנחת אפרים , Pietrokov, Nathan Nuta Kornberg , 1908
[Only Ed. - Psalms] , Menuhat Shalom on Tehilim Parts II & IV , מנוחת שלום ע'ס תהלים חלק ב'וד , Sousse , Nadjar , 1937
[First Ed.] R. Hayyim Joseph David Azulai (Hida) , Birkei Joseph, Part I , ברכי יוסף, ח''א , Livorno (Leghorn) , Vincenzo Falorni , 1776
[First Ed.] R. Moses Frankfurter , Zeh Yenahamenu - Mekhilta de-R. Ishmael , זה ינחמנו - מדרש מכילתא , Amsterdam, Solomon Proophs , 1712
[Ms. - Liturgy], Sefer Ahrit haAdam, ספר אחרית האדם, [Yemen], late 19 c.
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Mordecai Gimpel Yaffa, כתב מה'ר מרדכי גימפל יפה, Ruzyany, 1881
[Ms.], Letter by R. Yechezkel Levenstein , כתב מה'ר יחזקאל הלוי לוינשטין, [Bnai Berak], 1950's
[Ms. - Hasidic], Letter by the Yenukah mi-Stolin, כתב מהינוקא מסטלין, [Karlin], early 20c.
[Ms.], Letter by R. Moses Feinstein, כתב מה'ר משה פיינשטיין, New York, 1969
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Joel Teitelbaum, Satmar Rebbe, כתב מכ'ק אדמו'ר מסאטמאר זצ'ל, Brooklyn, 1965
[Only Ed.] R. Jedaiah Bedersi (ha-Penini), Behinat Olam, בחינות עולם ע'פ ילדי הזמן, Prague, Joseph Emmanuel Diesbach, 1786
[First Ed.] R. David Conforti, Kore Ha'Dorot, קורא הדורות, Venice, Vendramina, 1746
[Haggadah], Tikkun Leil Shavu'ot, תקון ליל שבועות ותקון ליל הושענא רבה - הגדה ש'פ, Lemberg, Chaje Taube Mattes, 1840
[Only Ed.] R. Zevi Hirsch b. Simeom of Vitebsk, Hadrat Zkeinim, הדרת זקנים , Dubrovno, אליהו בן שמואל ובנו ברוך ושותפו יוסף , 1802
[Only Ed.] R. Solomon Duran, Heshek Shelomo, חשק שלמה, Venice, Giovanni Calione, 1623
Joseph Priestley; David Levi, Letter to the Jews; Letters to Dr. Priestley, New York, B. Gomez, 1794
[Miniature - Bible], Biblia Hebraica , חמשה חומשי תורה [נביאים ראשונים ואחרונים וכתובים], Amsterdam, Gerardus Borstius, Franciscus Halma, Guilielmus, 1701
[Bible], Biblia Hebraica, עשרים וארבע ספרי הקדש, Halle - Philadelphia, Orphanotrophei, 1720
[Bible], Biblia Hebraica, Leiden, Plantin - Raphelengius, 1611-13
[Only Ed.] Fridericus Bernhardus Dachs, hoc est talmudis babylonici codex succa, מסכת סוכה מתלמוד בבלי, Trajectum ad Rhenum (Utrecht), Gysbertus a Paddenburg , 1726
[Bible - Psalms - First Ed.] Victorinus Bythner, Lyra Prophetica Davidis Regis, sive Analysis critico-practica Psalmorum, Londini [London], Jacobi Flesher, 1650
William Robertson: Johann Leusden, Lexicon novum hebraeo-latinum Author Willi, Ultrajecti (Utrecht), F. Halma, 1687
Roberto Bellarmini, Institutiones Linguae Hebraicae, Colonia Allobrogum (Geneva), Apud Petrum de la Rouiere, 1619
Johannes Buxtorf I, Synagoga Judaica., Basle, Emanuelis Koenig, 1680
Johannes Buxtorf I, Lexicon Hebraicum et Chaldaicum, Basle, Joh. Ludovici Konig, 1689
[First Ed. - Miniature] Johannes Buxtorf I, Manuale Hebraicum et Chaldaicum, Basle, Waldkirchianis, 1613
[Miniature] Johannes Buxtorf I, Manuale Hebraicum et Chaldaicum, Basle, George Decker, 1658
[Women] Samuel Fridericus Bucher, Antiquitates Hebraicae et Graecae selectae, Budissae (Bautzen, Germany), Davidis Richteri, 1717
[First Ed.] , R. Mosis Maimonidae De idololatria liber cum, interpretatione Latina & notis Dionysii Vossii, Amsterdam, Apud Ioh. & Cornelium Blaeu, 1641
[Only Ed.] R. Daniel Gerasi, Odeh H', אודה ה' , Venice, Bragadin, 1682
[Haham M. Gaster Presentation Copy], Torah Neviim Ketubim, תורה נביאים וכתובים, Vienna, דפוס אדאלף האלצהויזען , 1889
[Bible - Psalms] Victorinus Bythner, Lyra Prophetica Davidis Regis, sive Analysis critico-practica Psalmorum, London, Eliz. Flesher, 1679
[First Ed.] R. Gabriel Zev Margolis, Haruzei Margolit Vol 1 , חרוזי מרגליות, Jerusalem - New York, Levy, 1912
R. Bezalel Ashkenazi, Asefat Zekenim-Shitah Mekubbezet; Avodat haKodesh, אסיפת זקנים: שיטה מקובצת; עבודת הקודש; פורת יוסף, Metz, Joseph Antoine, 1764-65
[Kabbalah - First Ed.] R. Zevi Hirsh Chotsch, Shabtade-Rigla, שבתא דריגלא, Fuerth, Press of the deceased Joseph b. Solomon, 1693
Tractate Shekalim, מסכת שקלים, Cracow, Isaac b. Aaron of Prostitz, 1603
[Bible], Humash - Devarim, חמשה חומשי תורה - דברים, Berlin, Julius Siedenfeld, 1863
[Bible], Daniel, Ezra, and Chronicles, דניאל, עזרא, דברי הימים, Lemberg, Aaron Madphis, 1861
[Bible], Biblia Hebraica manualia, Part II, נביאים וכתובים, Amsterdam, Jacobum a Wetstein , 1753
[Haskalah], Bamidbar, חומש במדבר, Prague, Moses Landau, 1837
R. Ishmael ha-Kohen Tanuji, Sefer ha-Zikkaron, ספר הזכרון , London, S. Dzialowski, 1974
[Bible] Johanne Leusden , Joel Explicatus; Obadias, [יואל]; עובדי', Ultrajecti (Utrecht), Johannis a Waesberge, 1657
[Liturgy], Selihot , סליחות, Prague, מאיר פאלקעלעס , 1804
[First Ed.] R. Aaron b. Samuel, Beit Aharon, בית אהרן, Frankfort on the Oder, Christof Beckmann, 1690-91
[First Ed.] R. Moses Hefez, Melekhet Mahashevet , מלאכת מחשבת, Venice, (Alvise Bragadin) , 1710
R. Joseph ibn Verga, She'arit Joseph, שארית יוסף, Mantua, Thomas Rufanelli, 1593
[Bible], Samuelis libri duo Ebraice & Latine, שמואל , Lugdunum Batavorum (Leiden), prostant apud Iohannis Maire , 1621
[Kabbalah] R. Moses Alshekh, Havazzelet ha-Sharon , חבצלת השרון, Venice, Juan DiGara, 1591
R. Joseph Caro, Shulhan Arukh, Parts III & IV, שלחן ערוך - אבן העזר וחשן משפט , Venice, ייואני וינדראמין, 1632
[Bible], Biblia Hebraica, תורה נביאים וכתובים, Amsterdam, Joseph Athias, 1667
R. Moses b. Nahman (Ramban), Torat Ha'Adam , תורת האדם, Venice, Juan DiGara, 1595
[First Ed.] R. Moses Alshekh, Marot ha-Zove'ot, מראות הצובאות, Venice, Juan D'Gara, 1603-07
[Only Ed.] R. Samuel Zarza ibn Seneh, Mekor Hayyim, מקור חיים, Mantua, Meir of Padua & Jacob b. Naftali, 1559
R. Isaac Adarbi, Divrei Shalom , דברי שלום, Venice, Juan DiGara, 1586
[First Ed.] R. Simeon Kayyara, Halakhot Gedolot , הלכות גדולות, Venice, Marco Antonio Giustiniani, 1548
[First Ed.] R. Azariah Figo (Picho), Binah le-Ittim , בינה לעתים, Venice, Francesco Vicheri, 1648
[Only Ed.] R. Joel ibn Shuaib, Olat Shabbat, עולת שבת, Venice, Juan DiGara, 1577
[Only Ed.] R. Joseph Zevi Hirsh b. Shlomo Zalman , Olelot ha-Batsir , עללת הבציר, Leghorn , Gio[vanni] Vincenzo Falorni , 1779
[Liturgy - Bible] , Psalms , תהלים, Berlin , (Zittenfeld) , 1872
[Hasidim] R. Moses Menahem Mendel Walden , Nifla’ot Yitzhak/ Ohel Yitzhak, אהל יצחק / נפלאות יצחק , Piotrkow, Benjamin Liebeskind, 1914
Ruth Koppel, artist, Flora of the land of Israel, צמחית ארץ ישראל בציורים , Jerusalem, (דפוס עזריאל), 1949
Henrietta Szold, editor, American Jewish Yearbook 5663; 5667, Philadelphia, Jewish Publication Society of America, 1902;1906
[First Ed.] Jeanette W. Rosenbaum, Myer Myers Goldsmith, Philadelphia, Jewish Publication Society of America, 1954
2 small woodcut illustrations by Josef Budko, probably Germany, ca. 1920's
Marvin Lowenthal, The Memoirs of Gluckel of Hameln, New York, Harpers, 1932
New York Historical Society, City of Promise , New York, New York Historical Society, ca. 1970
Jenna Weissman Joselit, The Wonders of America, New York, Hill & Wang, 1994
Loudmer and Sotheby;s, 2 Jewish and Israeli art catalogues, Paris and Tel Aviv, 1989, 2001
Leila Avrin, Micrography as Art, Jerusalem, Israel Museum, 1981
Editor Walter Schwab, Jewish Artists - the Ben Uri Collection, London, Ben Uri Society, 1994
Meira Perry Lehmann, 100 Works on Paper - Israel Museum, מאה יצירות על נייר, Jerusalem, Israel Museum, 1986
Douglas Villiers, editor , Next Year in Jerusalem, New York, Viking Press, 1976
Sam E. Bloch, editor , From Holocaust to Redemption, New York, World Gathering of Jewish Holocaust Survivors, 1984
Designs for a Machzor, New York, Society of Jewish Bibliophiles, 1963
Editor Sharon Keller, The Jews - A Treasury of Art & Literature, New York, Hugh Lauter Levin Assoc., 1992
various contributors, Genizah - Hidden Legacies of German Village Jews, Munich, Hidden Legacy Foundation, 1994
[Women - Liturgy] compiled by R.Vulture, Hours of Devotion, Vienna, Jos. Schlesinger, early 20c.
[Haggadah - Illustrated], Passover Haggadah illustrated by Marc Chagall - , New York & Paris, Leon Amiel, 1987
The Book of Ruth, מגלת רות, Paris, Ch. Bernard, mid 20c.
Die Pessach Haggadah des Gerschom Kohen, הגדה של פסח, Berlin, Josef Altmann , 1926
[Polemic - Women - Only Ed.], Sho’el Ke-Inyan, שואל כענין, Jerusalem, Moses Lilianthal, 1895
[Kabbalah] R. Judah (Yidel) Rosenberg, Nifla'ot ha-Zohar , נפלאות הזהר, Montreal, City Printing Co., 1927
R. Phineas ben Judah, Keter Torah, כתר תורה, [Koenigsberg], 1859
[Only Ed.] R. Baruch Angel, Hiddushei ha-Rav , חדושי הרב , Salonica , Talmud Torah , 1717
Midrash Shoher Tov, מדרש שוחר טוב, Lemberg, Joseph Schneider , 1850
[Liturgy - First Ed.], Mahzor, מחזור לערבית ליום כפור, Roedelheim, Wolf Heidenheim, 1800
[Community - Only Ed.], The House of Life , London, Spanish & Portuguese Jews Congregation, 1925
[Only Ed] R. Raphael Joseph b. Hayyim Joseph Haz , Ma’arkhei Lev , מערכי לב , Salonika , Bezalel ha-Levi , 1821
[Liturgy], Hoshanot , הושענות ליום ערבה, Mantua, Eliezer Solomon , 1780
[Liturgy - Kabbalah] R. Moshe Zacuto, Seder Tikkun Hazot, סדר תיקון חצות, Mantua, Rafael Hayyim of Italy, 1746
[Ms. - Bible] , Haphtorot for the entire year , הפטרות של כל השנה, Yemen , Yoash Salam? , 1880
[Noted Copy] , Mesehet Yevamot , מסכת יבמות, Frankfort am Main , Johann Kelner , 1741
[First Ed.] R. Isaac b Moses of Vienna , Or Zaru`a , אור זרוע , Zhitomir , Hanina Lipa & Joshua Hoeschel Shapira , 1862
[Haggadah - Unrecorded] , Distor de shev , דסתור דו שב חג המצות (פסח) , Teharan , Shahin , 1930's
[Community] Workman's Circle , Constitution fun Arbeiter Ring , קאנסטיטוציע פון ארבעטער רינג , [New York] , Workmen's Circle , 1947
Alfred Werner, Tully Filmus, Cleveland, OH, TheWorld Publishing Company
Miriam Weiner , Jewish Roots In Poland , Fairfield, NJ , Horowitz Rare Book Manufacturers , 1997
[Kabbalah] R. Isaac Luria (Ha-Ari z'l) , Naim Zemirot Yisrael , נעים זמירות ישראל, Lvov (Lemberg) , Aaron b. Hayyim David Segal , [1793]?
[Only Ed.] R. Jacob ben Baruch of Tyczyn , Birkat Ya’akov , ברכת יעקב, Lvov [Lemberg], David ben Aaron , 1784
[Community], Certificate, Mukacevo (Munkacs), Ramazetter, 1871
[Community], Birth Certificate, Pozsonyban, 1859
[Community], Birth Certificate, Arad, 1887
[Community] Israelitisches Matriken Fuhrung, Birth Certificate, Tarnow, A. Rusinowski, 1886
[Community] Lobl. isr. Cultus-Vorstand, Appeal for funds to repair Mikvah, Bodrogkeresztúr, 1876
Az Izraelita Anyakonyvi Hivatal, Birth Certificate, Stará Ľubovňa, 1887
[Ms. - Hasidic], Personal guarantee by R. Israel Jacob Fisher , שטר ע'ח ה'ר ישראל יעקב פישר, Jerusalem, 20th c.
[Ms.], Certificate by R. Aaron Judah Leib Shteinman, תעודה ע'ח ה'ר אהרן ארי' לייב שטינמן, Bnai Berak, 20th c.
[Ms.], Letter from R. Samuel Walkin , כתב מה'ר שמואל וואלקין, Brooklyn, NY, 1962
[Ms.], Letter by R. Jacob Landau of Bene Brak , כתב מה'ר יעקב לנדא, אב'ד בני ברק, Bnai Berak, 1979
[Ms. - Hasidic], Letter by R. E. Shapira Admor of Grodzisk, כתב מה'ר אלימלך שפירא, אדמו'ר מגרדסיק, Tel Aviv, 1969
[Ms.], Letter by R. Israel Isaac ha-Levi Reizman, כתב מה'ר ישראל יצחק הלוי רייזעמאן, Jerusalem, 1959
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Benjamin Mendelssohn of Komemiyot , כתב מה'ר בנימין מנדלזון, אב'ד קוממיות, Kfar Ata, 1948
[Ms. - Community], Letter by R. Isur Zalman Melzer, כתב מה'ר איסר זלמן מלצר, ר'מ עץ חיים, Jerusalem, 1949
[Ms.], Letter by R. Ovadia Yosef , כתב מה'ר עובדיה יוסף, Jerusalem, 2006
[Ms. - Community], Letter by R. Frank; R. Filisop; R. Weber , כתב מה'ר צבי פסח פראנק וה'ר פילוסוף וה'ר ובר, Jerusalem, 1938
[Community - Ms.], Letter by R. Hayyim M. Elyachar , כתב מה'ר חיים משה אלישר, Jerusalem, 1920
[Only Ed.] R. Levi ben David of Kodnya, Ateret Tiferet - Ateret Rosh, עטרת תפארת - עטרת ראש, Amsterdam, Yanson, 1766-69
[Only Ed.] R. Aaron Joseph Kurtz, Zekan Aharon, זקן אהרן, Cracow, Lenkovits, 1930
[Only Ed.] R. Simhah Samuel of Stopasti, Mesharet Moshe, משרת משה, Koenigsberg, 1858-59
[Only Ed.] R. Pinhas Samuel Jacob Gerber, Ra’ui le-Vilah, ראוי לבילה, London, ha-iton Di tsayt, 1932
R. Uzziel ben Zevi Hirsch Meisels;R.Abraham Abusch, Hassidut, Kabbalah - Tiferet Uzziel; Kaneh Avraham, תפארת עוזיאל : קנה אברהם, Bilgoraj; Warsaw, 1909; 1908
[First Ed.] R. Samuel ben Joseph , Olat Tamid , עולת תמיד, Amsterdam , David de Castro Tartas, 1681
[Haggadah - Illustrated], Haggadah Shel Pessah, הגדה של פסח , Warsaw, Joseph Levinsohn, 1886
[Haggadah - First Ed.] , Haggadah shel Pessah , הגדה של פסח ע'ב מדרש הגדה , Warsaw , Isaac Goldman , 1883
[Haggadah - Illustrated] , Elbeszeles az Izraelitak Egyjptomboli... , הגדה של פסח, Budapest, Josz. Schlesinger , 1914
[Parody] Abraham Menahem Mendel Mohr, Shulhan Arukh Even ha-Shetiyyah, שלחן ערוך אבן שתיה, Lemberg, S. Back, 1861
[First Ed.] R. Nathan Zevi Finkel, Editor, Ez Peri , עץ פרי, Vilna (Vilnius), Judah Leib ben Eliezer Lipman, 1881
[Apocrypha], Tobis, חיי טוביה , Warsaw, W. J. Lebenssohna, 1839
R. Menashe b. Joseph Me'Ilya, Alfei Menashe , אלפי מנשה, Warsaw, S. D. Zysberg, 1860
R. Levi b. Gershon (Ralbag), Milhamot ha-Shem , מלחמות השם, Leipzig, Carl B. Lorck, 1866
[First Ed.] R. Aaron of Pesaro-R. Jacob Sasportas, Toledot Aharon - Toldot Ya'acov, תולדת אהרן - תולדת יעקב, Amsterdam, Samuel b. Israel Soyero, 1652
R. Menachem Mendel Krochmal, Zemah Zedek , שו'ת צמח צדק, [Fuerth], [דפוס הענך בוכבינדער], 1766
[First Ed.] R. Ezekiel Landau, Doresh leZiyyon, דורש לציון , Prague, דפוס משה לנדא, 1827
[Kabbalah - First Ed.] R. Zevi Hirsh Chotsch, Nahalat Zevi , נחלת צבי, Frankfort am Main, Antina Hensheid, 1711
[Kabbalah] R. Simeon b. Yohai, Sefer ha-Zohar Part II, ספר הזהר על התורה חלק ב, Amsterdam, Yohanan Levi Rophe & Son Benjamin, 1805
[First Ed.] R. Abraham Yeshayahu Karelitz, Hazon Ish , חזון איש - נגעים - פרה, Jerusalem, חיים צוקרמן, 1938
[Haggadah - Illustrated], Ma'aleh Bet Horin , הגדה של פסח - מעלה בית חורין, Vienna, Anton Schmid, 1823
[First Ed. - Signed Copy] R. Judah Meir Shapira , Or ha-Me'ir , ספר שאלות ותשובות אור המאיר, Piotrkow - Toronto, M.Cederbaum , 1926
[Ms.], Letter by R. Hersch Kohn , כתב מה'ר צבי הירש הכהן, New York, 1928
R. Alish, Rabbinic genealogical chart of leading rabbis, [משפחותם לבית אבותם], Jerusalem, 20th c.
[First Ed.] R. Jesaia ben Abraham ha-Levi Jungreis, Hazon Yeshaya, Part II, חזון ישעי', חלק ב, Seini, Jacob Vider, 1931
[Only Ed.] R. Jacob Mordecai ben Solomon Netter, Sheluyim min ha-Yam, שלוים מן הים, Vienna, Zamarski & Dittmarsch, 1860
[ First Ed.] Moses Lemans, Gebeden der Nederlandsche Israeliten, Amsterdam, Embden en Zoon, 1822
[Only Ed.] R. Hayyim ben Yozpa Shitts, Or ha-Hayyim, אור החיים, Frankfort on the Main, J. Kauffmann, 1863
[Only Ed.] Meyer Sulzberger, Address of Meyer Sulzberger, Esq..., Hebrew Sunday School of Philadelphia, Philadelphia, Allen, Lane & Scott's Printing House, 1888
[Ms.] , Court Decree , פסק בית דין , Pozen , 1806
[Unrecorded] R. Avigdor Weinberger , Appeal to Buyers of Author’s book , קול קורא , Maramaros , R. Avigdor Weinberger , [1912]?
[Only Ed.] R. Samuel Glasner , Town Hall Discussions – Religion in a World at War, Cincinnati , Union of American Hebrew Congregations , 1942
[Holocaust] Dr. Alexandru Shafran , In Memory of the Deported Martyrs. , Cluj , Jewish Community of Cluj , 1946
[First Ed.] Zev Jawitz , Sihot minni Kedem , שיחות מני קדם , Warsaw, Baumritter , 1887
[Music - First Ed.] Arno Nadel , Die Hauslichen Sabbatgesange , זמירות שבת, Berlin, Im Schocken Verlag , 1937
[Only Ed. - Avot], Pithai, פתחי י-ה , Lvov (Lemberg), Rabanit Yehudit Rosannes, 1799
Johannes Buxtorf I, Institutio Epistolaris Hebraica, Abbreviaturis, Florilegium Hebraicum, Basle, Ludovici Regis, 1629-48
[Unrecorded] R. I. I. Shapira, Luah, לוח לשנת רננו'ת תש'ו, London, [1945]
[Only Ed.], Luah , לוח עד שנת תשי'ט , [Russia - Poland], אברהם מרדכי ראפעפארט כ'ץ ווארשא)), [1845]?
[Bible] R. Meir L. Malbim, Book of Esther, מגלת אסתר, Koenigsberg [i.e. Lvov], 1863
24 Year Hebrew-English Calendar, 24 יאהר אידיש-ענגלישער קאלענדער, Pittsburgh, H. J. Heinz Co., 1941
Oswald John Simon, The worship of God: a sermon Title (Hebrew) , London, Simpkin, Marshall & Co., 1880
[Haskalah - Periodical] S. J. Fuenn, Editor, Ha-Karmel , הכרמל, Vilna (Vilnius), S. J. Fuenn, 1871
[Only Ed. - Signed Copy - Avot] R. Isaac Schwartz, L’Education Morale, Paris, Groupe de Fidéles, 1896
[Only Ed.], Luah, לוח לשנת תר'פ, New York, Hebrew Publishing Co., 1919
24 Year Hebrew-English Calendar , 24 יאהר אידיש-ענגלישער קאלענדער, Pittsburgh , H. J. Heinz Co. , 1940
[First English Ed.], Codex Maimuni: Moses Maimonides' Code of law , [Budapest], Corvina , 1984
Natl. Library of Canada, Incunabula, Hebraica & Judaica, Ottawa, Natl. Library of Canada, 1981
[Unrecorded] Benzion Taragan, Sephath Zion, Part II, שפת ציון חלק ב, Alexandria, Egypt, Jacob ben Attar, 1923
[Miniature] R. Moses Rivkes, Shulhan Arukh Hoshen Mishpat - Be'er ha-Golah, שלחן ערוך מטור חשן המשפט, Amsterdam, Emanuel Attias, 1798
[Haggadah - Illustrated], Hagada na Pesach , הגדה של פסח, Vienna, Joseph Schlesinger, 1938
[First Ed.] R. Eliezer David Gruenwald, Keren le-David, קרן לדוד - חלק א' בראשית, Satu Mare, Meir Leib Hirsch, 1930
[First Ed.] R. Elijah of Vilna (Vilna Gaon, Gra, Derekh Erez Zuta, מסכת דרך ארץ זוטא , Vilna (Vilnius), הלל דווארזעץ, 1872
[Only Ed. - Kabbalah] R. Jehiel Luria Ashkenazi, Heikhal ha-Shem , היכל ה', Venice, Daniel Zaniti, 1601
[First Ed.] Judah David Eisenstein, Otzar Yisrael - Prospectus, אוצר ישראל, New York, Judah David Eisenstein, 1906
[Only Ed. - Liturgy] R. Elisha (Mercado) Habillo, Pat Lehem, פת לחם, Livorno (Leghorn), Jacob Nunes Vais & Raphael Meldola, 1794
[Liturgy], Sefer ha-Hayyim , ספר החיים, Sulzbach, דפוס זעקל בן אהרן [ארנשטין] , 1779
[Liturgy - Avot] Ephraim Wehli, ed., Tephillos Jeschurun, תפלות ישרון, Prague, M. I. Landau, 1827
[First Ed. - Unrecorded] R. Jacob Joshua Falk, Pnei Yehoshu'ah, Part 4, Tractate Hulin, פני יהושע ח'ד, Fuerth, Itzik Buchbinder, 1780
[Liturgy - Kabbalah] R. Joseph Fiametta, ed., Ohr Boker, אור בקר, Venice, Vendramina, 1741
[Liturgy], Seliha Ke'Minhag Kehal Kadosh Ashkenazim, סליחה כמנהג קהל קדוש אשכנזים שבאיטליאה, Venice, Bragadin, 1712
[First Ed.] R. Abraham Nieto, Nieto's Jewish Almanac for One Hundred Years, New York, Burr Printing House, 1902
[Only Ed. - Liturgy - WWII], 'Tfiloh' Special Prayers, תפלה צו בעטען אין דער יעצטיגע מלחמה צייט, [New York], Chakover Grand Rabbi J. Halberstam, 1943
[Only Ed.] R. Elazer b. Arye Loeb Loew, Shemen Roke'ah, שמן רקח, Prague, Franz Sommer, 1812
[First Ed.] R. Abraham Yeshayahu Karelitz, Hazon Ish, חזון איש - או'ח - נדה, Vilna (Vilnius), דפוס של חברת , 1911
[Liturgy - Unrecorded], E-l Melekh for Tashlikh Service, א-ל מלך יושב- תחינות לתשליך, [Germany?], early 19th
[Hasidic], Talmud Bavli - Tractate Eiruvin , תלמוד בבלי, מסכת עירובין, Zhitomir, Hanina Lipa and Joshua Herschel Shapira, 1862
[First Ed.] Colonel Sir Charles Wilson, Picturesque Palestine, Sinai And Egypt, New York, D.Appleton And Company, 1881
[Unrecorded - Holocaust] R. Joseph Zevi Duschinsky, Tefillah on the Victory over the Wicked , ליום הנצחון, Jerusalem, 1945
[Community - Only Ed. - Unrecorded - Women], Repent for the success of Kaiser Franz Joseph I, קול קורא לתשובה, Weitzen, Tel Talpiot, 1915?
[Kabbalah - First Ed.] R. Hayyim Vital, Ozerot Hayyim , אוצרות חיים , Jerusalem , Isaac Nahum Levy & Partners , 1907
[Ms.] , Letter by R. Zvi Pesah Frank , כתב מה'ר צבי פסח פראנק , Jerusalem , 1942
[Community - Only Ed. - Unrecorded], Allowing Passover use of steam driven flour mill, כבוד ידידינו הה'ג ה'צ הרב'ד שליט'א!, Budapest, Eisler Jeno, 1923
[Ms.], Letter by R. Ezekiel Sarna , כתב מה'ר יחזקאל סרנא , Jerusalem, 1962
[Only Ed.] R. Rafael Meyuches, Peri ha-Adamah Part I, פרי האדמה, חלק א , Salonica, Bezalel Ashkenazi, 1752
Hermann Struck, artist, Land Israel , Frankfurt am Main, J. Kauffmann , 1907
[Ms. - Zionism] , Letter by R. Abraham Isaac ha-Kohen Kook, כתב מה'ר אברהם יצחק הכהן קוק, Jerusalem, 1922
[Miniature - Bible], Pentateuch, חמשה חומשי תורה , Amsterdam, Solomon Proophs, 1712
[Community - Unrecorded - Only Ed.], Formation of society for vocational education, חברת לפעולה והתמדה, Amsterdam, 18th cent.
R. Isaac Tyrnau/R. Simon Levi Guenzburg, Minhagim , מנהגים, Offenbach, [1800]
[Haggadah], Haggadah Shel Pessah, הגדה של פסח, Bombay, Anglo-Jewish and Vernacular Press, 1887
[Haggadah - Variant], Service for the First Nights of Passover, סדר הגדה לליל שמרים, London, P. Vallentine & Son, 1903
[Haggadah - Illustrated - Unrecorded], Vortrag ueber Israels Auszug aus Egypten , הגדה של פסח, Vienna, J. M. Belf Buchhandlung, 1902
[Haggadah], Vortrag auf die beiden Pesach-Abende, סדר ההגדה של פסח, Hannover, Telegener, 1868
[Haggadah - Only Ed.], Rinun Yitzhok, רינון יצחק, [Sudilkov], 1826
[Only Ed.] R. Joseph Steinhardt, Zikhron Yosef , שו'ת זכרון יוסף, Fuerth, Itzik Bookbinder, 1773
[Only Ed.] R. Abraham ben Daniel Delaville , Sefer Sedarim , ספר סדרים , Amsterdam , David Proops , 184?
R. Moses ben Nahman (Ramban) , Shelosh Shitot ve-Likuttim , שלש שיטות ולקוטים, Zholkva , Meyerhoffer , 1828
[Judeo-Arabic], Pirke Avot , פרקי אבות עם שרח ערבי, Baghdad, דפוס עזרא ראובן דנגור, 1909
[Only Ed.] Bertram Wallace Korn, The Early Jews of New Orleans , Waltham, MA, American Jewish Historical Society , 1969
[Community - Unrecorded], Appeal for funds, בית דין הצדק הכללי, Safed, 1934
Cantor B. Charloff, Chupoh: chants for wedding ceremony , חפה, New York, Metro Music Co , 1930
[Portrait - First Ed.] R. Moses Hefez, Melekhet Mahashevet, מלאכת מחשבת, [Koenigsberg], 1860
[Broadside - Community - Holocaust] , Synagouge wall calendar, לוח, Kosice, Czechoslovakia , Nakdave, 1937
[Agunot - Only Ed.] R. Moses Nehemiah Kahanov , Netivot ha-Shalom , נתיבות השלום, [Koenigsberg] , 1858
[Only Ed.] R. Joseph Raphael Hazzan , Hikrei Lev, Yore Deah Part 2 , חקרי לב, חלק ב, Salonica , Sadi Halevi Ashkenazi , 1806
R. Isaac Aboab, Menorat Hamaor (“Candlestick of Light”), מנורת המאור, Frankfort am Main, David Jakob Karnow, 1743
[Only Ed.] R. Moses ben Simeon ha-Kohen , Yede Moshe , ידי משה, Djerba , 1943
[Only Ed.] R. Jacob Berlin , Be'er Ya'akov , באר יעקב , Fuerth , Joseph Petchow & Son , 1767
[Music] Fred E. Kitziger , Shire Yehudah - Songs of Judah , New Orleans , Fred E. Kitziger , 1892
[Radomsk] R. Yitzhak Mordechai Rabinowicz , Sefer Ohel Shlomo , ספר אהל שלמה , Pietrokov , R. Henoch Fallman, 1924
R. Solomon ibn Aderet, Torat Ha-Baiyit, תורת הבית הארוך, Vienna, געארג הראשאנצקיא, 1811
[Only Ed.] R. Israel ben Aaron Rabinowitz, Mai ha-Shiliah , מי השליח, Przemysl, Zupnik Knoller & Hamerschmid, 1884
[Only Ed.] R. Joseph Zevi Hirsch Duenner, Hagahot , הגהות, Frankfort am Main, Elimelekh Slobottski, 1896-97
Mishnei'ot , Part I, משניות, סדר זרעים, Amsterdam, Jacob Proophs Katz, 1776
[Only Ed.], Order your Corfu etrog now, Trieste, Tamburlini & C., 1876
[First Ed. - Hasidic] R. Hayyim Friedlander, Tal Hayyim, טל חיים, Beclean , Hayyim Schonfeld, 1909
[First Ed.] I. B. C. Amiti, Esperanto, עספעראנטא , Warsaw, I. M. Alter, 1932
[Only Ed.] R. Joshua Heschel Rabinowitz, Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח, New York, Yeshivat Rabbi Chaim Berlin, 1935
[Holocaust] R. Ahron Jeruchem, Don’t Forget (Holocaust), לא תשכח, New York, Sinai , 1949
Seder Olam Zuta , סדר עולם זוטא , London , I. Gorditsky, 1910
[Haggadah - Illustrated - Unrecorded], Haggadah Shel Pessah , הגדה של פסח, Jerusalem , Ha-Teheya, 1934
[Liturgy - Bible] , Psalms , תהלים, Piotrkow , Mordecai Zederbaum , 1911
[Polemic] R. Hillel David ha-Kohen Triwosch , Peretz Nivah, Ha-Pisgah III, IV, פרץ נבעה; הפסגה, Vilna, Widow and Brothers Romm, 1898; 1897
R. Jacob Emden, et. al. , Ez Avot , עץ אבות, Sighet , Abraham Kaufmann , 1912
R. Raphael ben Mordecai Ankawa, Pa’amonei Zahav, פעמוני זהב, Jerusalem - Salé, Zukerman, 1912
[Only Ed.] R. Zevi Jacob Oppenhaim , Zevi Ge’on Ya’akov , צבי גאון יעקב , Riga , [Hutner] , 1929
[Kabbalah - First Ed.] R. Shalom b. Moses Buzagli, Hadrat Melekh , הדרת מלך, Amsterdam, Gerrard Johann Jenson, 1766
[First Ed.] R. Shem Tov ibn Falaquera, Sefer ha-Mevakkesh, ספר המבקש, The Hague, דפוס (יהודא) ליב זוסמנש ומשותפו Munnikhuizen .H .J, [1778]-(9)
R. Abraham ben Joseph Ben-Atar, Shenot Hayyim, שנות חיים, Casablanca, A. Amar, 1961
[Only Ed.] R. Mordecai ben Ze’ev Landau, Doresh Tov, דורש טוב, Warsaw, Halter, 1914
[Only Ed.] R. Eliakim Getzel Somberg, Mei Noah, מי נח, Lublin, Feder brothers, 1913
[Polemic - Community - Unrecorded], Keruza Keri Be-khil, כרוזא קרא בחיל , Jerusalem, Rebbe Meir Ba'al ha-Nes, 1908
[Community - Unrecorded - Only Ed.], Announcing kosher sausages, הכשר, Lemberg, 1905
[Community - WWI - Unrecorded - Only Ed.], Creation of fund for orthodox aliyah, קול קורא! למען ציון לא אחשה ולמען ירושלים לא אשקוט, Budapest, Eisler Jeno, 1919
[Polemic - Unrecorded - Only Ed.], Anti-Zionist Poster, מכתבי הגאונים זקני מדינתנו ... נגד היושיביסטען..., [Mukachevo (Munkacs)], 1919
[Community - WWI - Unrecorded - Only Ed.], Contribute to war effort - only 2 Sabbath candles , לכבוד הרבנים הג' הצדיקים נ'י!, Kisvarda - Budapest, Klein, 1917
[Only Ed.] R. Judah ben Amran Diwan, Zivhei Shelamim, זבחי שלמים, Constantinople, Jonah Ashkenazi, 1728
[Only Ed.] R. Judah ben Manoah ben Jacob Said, Ot Emet, אות אמת, Salonika, 1799
R. Joseph ben Aaron Messing, Arono shel Yosef, ארונו של יוסף, Breslau, Hirsch Zulsbach, 1875
R. Ezriel ben Elijah: Bartinoro, (Rosh), Petah Enayim; Re’ah Niho’ah; Perush M. Kinnim , פתח עינים: ריח ניחוח: פירוש מ' קינין, Warsaw, Bomberg; Lebensohn, 1847; 1840
[Liturgy - First Ed.] R. Abraham Hadida, ed., Kol Sasson , קול ששון, Casablanca, Hadida Brothers, 1944
[Liturgy - Only Ed. - Unrecorded], Hevrat Taanit ha-Dibbur, חברת תענית הדבור בכל ערב ר'ח בפאס , Fez, Misod Sharbit & Amram Hazvan, 1959
[First Ed.] R. Jacob Mussafia; R. Judah Halevi, Tshuvat haGeonim; Divan; Et Sofer, תשובות הגאונים ; דיואן ר' יהודה הלוי; עט סופר, Lyck, Rudolph Siebert; L. Silbermann, 1864
[Miniature] R. Moses ben Hayyim, Koznitser, Romemat Nishmat Yisrael, רוממות נשמת ישראל, Jozefow, B. Zetser, 1871
R. Hayyim b. Issac of Volozhin, Nefesh ha-Hayyim, יראת ה' לחיים - נפש החיים, Vilna (Vilnius), Menahem Mann & Simha Zimel, 1837
[Psalms] R. Abraham Reznick, Tehillim with commentary, ספר תהלים ע'פ טללי אורות , Deva, Rumania, Markowitz & Friedman, 1930
[Liturgy - Avot], Siddur Tephilat Yisroel , סדר תפלת ישראל, Piotrkow - New York, מרדכי צעדערבוים, 1921
[First Ed.] R. Jacob Hayyim Sofer, Kaf ha-Hayyim, vol 5, 6, 8 , כף החיים חלקים ה' ז' ח', Jerusalem, 1924-33
R. Shem Tov b. Joseph ibn Falaquera, Zori ha-Yagon , צרי היגון, Hanau, דפוס יוהאן יאקב באוסאנג, 1716
[Only Ed.] R. Moses Grunwald, Arugot ha-Bosem, Part I, ערוגת הבשם חלק א, Khust, Moses Hayyim Weinstein, 1913
[First Ed. - Hasidim] R. Moses Teitelbaum, Yismah Moshe, ישמח משה, Sighet, דפוס אברהם קויפמאן ובניו, 1906
[Habad - Only Ed.] R. Nehemiah Ginzburg, Divrei Nehemiah - Yore Deah; Urim Gedolim , דברי נחמיה - יורה דעה; מתת ידו; אורים גדולים, Warsaw, 1888
[First Ed.] R. Isaac Elhanan Spektor, Ein Yizhak Part I; Binyan Shlomo, עין יצחק חלק א; בנין שלמה, Vilna (Vilnius), ש'י פין, א'צ ראזענקראנץ ומ'מ שריפטזעטצער, 1888
[Only Ed.] R. Benjamin ben Samuel Mussafia, She’erit Binyamin, שארית בנימין, Lyck, Ziebart, 1863
[Only Ed.] R. David Tevele Rubin, Beit David, בית דוד, Warsaw, צבי יעקב באמבערג, 1854
[Community - Only Ed.?], Hanhagat haH[evra]-K[addisha], הנהגת הח'ק , [Baghdad], [דפוס שלמה בכור חוצין], 1893
[Hasidic], Talmud Bavli, Five Tractates, מסכת בכורות, ערכין, כריתות, תמורה, מעילה-תמיד, Zhitomir, Haninah Lipa & Joshua Herschel Shapira, 1860
[Hasidic], Talmud Bavli - Tractate Megillah, תלמוד בבלי, מסכת מגילה, Slavuta, Moses Shapira, 1818
[Hasidic], Babylonian Talmud Nidah, Seder Tohorot, תלמוד בבלי, מסכת נדה, סדר טהרות, Zhitomir, Hanina Lipa & Joshua Hoeschel Shapira, 1861
R. Meir ben Jacob Ha-Kohen Schiff (Maharam Schiff), Sefer Maharam Schiff , מהר'ם שי'ף, Zholkva, Meir Zev Meirhoffer, 1826
[First Ed.] R. Moses Sofer, Hatam Sofer Responsa , Orah Hayyim, שאלות ותשובות חתם סופר, אורח חיים, Pressburg (Bratislava), Francz Edlen von Schmid, 1855
Hayyim Zelig ben Jacob Slonimski, Yesodei Hokmat ha-Shi’ur, יסודי חכמת השעור, Zhitomir, A. Sh. Shodoṿ, 1865
[First Ed.] R. Judah David ben Jehiel Rottenberg, Tehillah le-David, תהלה לדוד, Mukachevo (Munkacs), Blayer, 1871
[Community - Unrecorded - Only Ed. - Women], The mikvah is kosher!, מודעה, Marienbad (Mariánské Lázne), 1918
[Unrecorded - Only Ed.], Map of Jerusalem, עיר ירושלים הקדושה, [Germany?], 19th cent.
Louis D. Brandeis, The Jewish Problem : how to solve it, New York, Zionist Organization of America, 1948
Shimon Dubnow, Divre Yeme 'Am 'Olam, דברי ימי עם עולם, Tel Aviv, Hotsa'at Dvir, 1957
[Kabbalah -Hasidim - Holocaust] R. Jacob Joseph, Toldot Ya'akov Yosef , תולדות יעקב יוסף, Landsberg , Keter, 1949
[First Ed.] Moshe Levin, El Tabernaculo , מלאכת המשכן , Tel Aviv, Melechet Hamishkan, 1968
[Avot - Liturgy] R. Joshua Heller , Pirkei Avot, פרקי אבות ע'פ תולדות יהושע, Jerusalem , Elijah Landau, 1938
[Liturgy] , Et Sepod , עת ספוד , Casablanca, Joseph Lugassy, c. 1940
[Only Ed.] R. Rahamim Nissim Isaac Palache , Yaffe le-Lev, Part III, יפה ללב חלק ג', Izmir (Smyrna), Ben Zion Rodite , 1880
R. Bezalel b. Solomon of Kobryn, Pelah ha-Rimmon, פלח הרימון , Prague , Moses Katz, 1689
[First Ed. - Holocaust] , Maharsha ha-Arukh , מהרש'א הארוך ע'מ ראש השנה , Oradea Mare (Grosverdein), Katsberg , 1943
[Only Ed.] R. Hayyim ben Solomon Cohen of Tripol, Devar ha-Mishpot; Ve-Arukh ha-Kohen, דבר המשפט; וערך הכהן , Djerba, David Aydan & Jacob Hadad, 1928
[Liturgy - First Ed.] , Siddur Bnai Yisrael , סדור תפלת בני ישראל , Cairo, Joseph Ezekiel, 1946
[Psalms] , Tehillim, ספר תהלים , Casablanca , Joseph Lugassy , c. 1920
[Noted Copy] R. Pinchas Leib Frieden, Divrei Pnei Arye , דברי פני ארי' , Vienna, Adalbert della Torre , 1859
[Only Ed. - Slavery] R. Zadok Kahn , L'Esclavage selon la Bible et la Talmud , העבדות על פי התורה והתלמוד, Cracow, Joseph Fischer, 1892
[Liturgy] , Seder Yemei ha-Selihot, סדר ימי הסליחות, Prague, Wolf Pascheles, 1860
[Only Ed. - Unrecorded] R. Jacob haKohen, trans., Unknown Judeo Arabic work, להיב אלגראם, Tunis, אלשרקי'י'ה, c. 1900
[Hasidic] R. Jacob b. Asher , Tur Even Ezer, טור אבן העזר, Zhitomir , חנינא ליפא ויהושע העשיל שפירא , 1859
[First Ed.] R. Eliezer of Mainz, Even ha-Ezer (Sefer ha-Raban) , אבן העזר (ספר ראב'ן), Prague, Moses Katz, 1610
[Ms.], Engagement contract by R. Simeon Oppenheim of Pest, תנאים ע'ח ה'ר שמעון אפפנהיים, אב'ד פעסט, Budapest, 1839
[Avot - Only Ed.] R. Benjamin David Levin, Zuf Devash, צוף דבש, Warsaw, יעקב זאב אונטערהענדלער, 1898
[Only Ed.] R. Judah Leib Zirelson, Hegyon Lev, הגיון לב , Kishinev (Chișinău), M. Averbuch, 1928
R. Ya'acov Hagiz - R. Moshe J. Galanti, Halakhot Ketannot - Korban Hagiga , הלכות קטנות - קרבן חגיגה, Venice, R. Moshe Hagiz - Bragadin, 1704
Hayyim Abraham Friedland, [Collection of five stories], זזה; הגאון מוילנה; הצפור הורדה; מעשה בתרנגלות; שכן, Cleveland, Ohio, 1932-34
[Only Ed.] R. Judah Zevi Bombach, Minhat Yehudah, Part II , מנחת יהודא, ח'ב, Zholkva, Saul Meyerhoffer, 1838
[Only Ed. - Illus.] B. Aronson, Marc Chagall, מארק שאגאל, Berlin, Yiddisher Literarisher Farlag, 1924
[First Ed.] R. Hayyim Joseph David Azulai (Hida), Kisie David, כסא דוד, Livorno (Leghorn), Eliezer Sa'adon, 1794
[First Ed.] R. Jonathan Eybeschuetz, Midrash Yehonatan , מדרש יהונתן, Bilgoraj, N. Kronenberg, 1933
[Periodical], The Future , די צוקונפט, New York, The Forward Association, 1923-24
[Community - Only Ed. - Unrecorded], Appeal for funds to repair cemetery , קול קורא, Roman (Urbaroman), Louis M. Smolinsky, 1884
[Polemic - Only Ed. - Unrecorded], Tea Party Revolt - NO NEW TAXES! , הזהרה ומכתב גלוי, Piatra (Piatra-Neamt), מאדערנא, 1930's
R. Abraham Abele Gombiner, Zayit Ra’anan , זית רענן, Venice, Isaac Foa - Bragadin, 1743
[Kabbalah] R. Israel of Belzec, Yalkut Hadash, ילקוט חדש, Amsterdam, Uri Phoebes, 1659
[Only Ed.] R. Abraham Porto, Havat Yair, חות יאיר, Venice, Pietro, Aluise & Lorenzo Bragadin, 1628
[Habad] , Receipt for Yeshiva Torat Emet , קבלה - ישיבת תורת אמת הכללית , Jerusalem , c. 1930
[Unrecorded] , Re-u zeh hadash!, ראו זה חדש!, Jerusalem , Defus Kalisher, 1930's
Wine labels, various , 20th cent.
[Only Ed.] R. Uri Langner , (Mahberet) Melin d’Hespedah , (מחברת) מלין דהספדא , New York , S. Karten , 1937
[Holocaust.] R. Jonah ben Abraham Gerondi , Haya Olam , חיי עולם, Germany, 1947
[Community - Only Ed. - Unrecorded], Appeal for flood victims , אין דער אידישער קהלה פון..., Soroci, 1932
[Early Zionism - Women] Pinchus Graievsky , Bnot Zion ve'Jerusalem, Part VI, VII, IX, בנות ציון וירושלם, ספר זכרון חלק ו-ז-ט, Jerusalem , Zukerman, 1929-32
[Community - Only Ed. - Unrecorded], Orthodox Chevra Kadisa, Cluj, חברה קדישה קלוזש, Cluj, 1936
[Liturgy - First Ed.] R. Samuel David Luzzatto , Mahzor , מחזור כל השנה כפי מנהג ק'ק איטאלייאני , Leghorn , Solomon Belporte & Partner , 1856
[Community - Only Ed.], Invitation to a community Passover seder , כל דכפין ייתא ויכול, Budapest, Bibler, 1907
R. Moses ben Judah Minz, Devir ha-Bayyit, דביר הבית, Budapest, Katsburg, 1931
[Only Ed. - Kabbalah - Liturgy] R. Jacob Sukari , Joru Mishpateha le-Ya'acov , יורו משפטיך ליעקב, Calcutta - Damascus, Elijah b. Moses Duwayk ha-Cohen, 1882
[Hasidic] , Haggadah shel Pesah , הגדה של פסח, Jerusalem, Horev , 1947
Zionistischen Vereinigung fur Deutschland , Kadimah Kalendar fur das Jahr 5667 (1906/07) , Berlin, Judische Rundschau , 1906
[Freemasons] A. Neumark, Les Franc-Macons , הבונים-החפשים, Jerusalem, [Defus HaMinzar Ha-Yevani], 1925
[Only Ed.] R. Moses Nathanel Potschowsky , Meshivat Nefesh , משיבת נפש , Berdichev , Jacob Sheftel , 1891
[Hasidim] R. Raphael Zimmetbaum, Darkhei Hayyim , דרכי חיים , Satu-Mare , יחזקאל שרגא היימליך עט צבי קליינמאנן , 1940
[Only Ed.] R. Israel Mordecai Tunkelang, Kol be-Rama Nishma , קול ברמה נשמע, Warsaw , N.D. Zisberg , 1875
[Only Ed. - Ms.] R. Aaron David Daitsh, Shut Goren David on Orah Hayyim , שאלות ותשובות גורן דוד חלק אורח חיים, Paks, Itzik Leib Rozenboim, 1885
[Hasidim] R. Abraham ben Raphael Landau , Zekhuta de-Avraham , זכותא דאברהם, Warsaw , Ephraim Baumretter, 1895
[Habad] R. Abraham David b. Judah Loeb Lavot, Kav Naki , קב נקי , Piotrkow, Moses Menahem Waldin, 1914
[Unrecorded - Avot] R. Israel Hapstein of Kozieni, Hasidic - Avodat Yisrael , עבודת ישראל , Lemberg, S. L. Kugel Lewin, 1865
[Habad] R. Dov Ber Schneerson, Ner Mitzvah ve-Torah Ohr, נר מצוה ותורה אור, Lemberg - Chernovtsy, F. Galinski u. S.L. Flecker; Johann Eckhardt, 1860; 1858
[Kabbalah - Customs], Hemdat Yamim Part I - Sabbath , חמדת ימים, חלק א: לשבת קודש , Constantinople, דפוס יונה בן יעקב [אשכנזי], 1737
[Hasidim - Kabbalah] R. Zevi Elimelech of Dynow , Derekh Pikkudekha , דרך פקודיך , Mukachevo (Munkacs) , בלייער עט קאהן , 1894
Hayim Shoskes , Durkh umbakante lender , דורך אומבאקאנטע לענדער, Rio de Janero , Editora Monte Scopus , 1954
Don Isaac b. Judah Abrabanel , Mashme'ah Jeshu'ah , משמיע ישועה , Offenbach , דפוס הירש סג'ל שפיץ מפרעשבורג , 1767
Rabbenu Tam , Sefer ha-Yashar , ספר הישר , Jerusalem, Jehiel Brill et. al. , 1864
[Kabbalah] R. Hayyim Vital , Sefer ha-Gilgulim , ספר הגלגולים , Johannisburg, Prussia, (דפוס חיים ארי') , [1859]
[Kabbalah - Liturgy - Italian Rite], Tahnunim u-Selihot , תחנונים וסליחות , Venice , Gad Foa , 1760
[First Ed.] R. Elijah of Vilna (Vilna Gaon, Gra) , Sefer Yonah , ספר יונה , Warsaw , 1837
[Map] R. Meir ben Nahum Barnet, Likutei mi-Simhei Lev, Parts I-II , ליקוטי משמחי לב חלק א-ב , London , Hibbat Yerushalayim , 1908
[Only Ed.] R. Hayyim ben Solomon , Torat Hayyim , תורת חיים , Livorno , Israel Kushta , 1894
R. Isaac ben Solomon Farhi , Matok la-Nefesh, Minei Metikah, Matok mi-Devash , מתוק לנפש; מיני מתיקה; מתוק מדבש , Livorno (Leghorn) , Moses Yeshua Tuviana , 1848
[Kabbalah - Liturgy - Italian Rite], Tahnunim u-Selihot , תחנונים וסליחות , Mantua , אליעזר שלמה מאיטליה , 1778
[Hasidic - Bible], Humash - Part IV , חומש במדבר, Tarnopol, 1813
[Bible] Christiano Reineccius, Biblia Hebraica, תורה נביאים וכתובים, Lipsiae [Leipzig], Sumtibus Haeredum Lanckisianorum, 1739
[Bible] Ernestus Fredericus Carolus Rosenmueller, Biblia Hebraica Manualia , תורה נביאים וכתובים, Halle, Litteris Breitkopfio-Haertelianis, Lipsiae, 1828
[Map] R. Simeon b. Isaac ha-Levi Oshenburk, Devek Tov, דבק טוב, Venice, Juan DiGara, 1588
[Only Ed. - Women] R. Elijah b. Jacob Alfandari, Mikhtav me-Eliyahu , מכתב מאליהו, Constantinople, Jona b. Jacob [Ashkenazi], 1723
[First Ed.] R. H. J. D. Azulai (HIDA), Mahzik Berahah, מחזיק ברכה, Livorno (Leghorn), Abraham Isaac Castilo & Eliezer Sa'adon, 1785
R. Shem Tov ibn Shem Tov, Derashot ha-Torah , דרשות התורה, Venice, Marco Antonio Guistianni, 1547
R. Solomon b. Eliezer ha-Levi, Avodat ha-Levi, עבודת הלוי, Venice, Marco Antonio Guistianni, 1546
R. Asher b. Jehiel (Rosh), She’elot u-Teshuvot (Rosh), שאלות ותשובות להרב רבינו אשר ז'ל, Venice, Alviso Bragadin, 1552
[Kabbalah - Hasidic] R. Menachem Azarya, Amurot Tehorot , אמרות טהורות, Mogilev on the Dnestr, Tzvi Zev Rubinstein, 1810
[Kabbalah - First Ed.] R. Naphtali Hertz Bacharach, Emek ha-Melekh, עמק המלך, Amsterdam, Immanuel Benveniste, 1648
[First Ed. - Medical - Shabbetai Z.] Tobias Cohn, Ma’aseh Tuviyyah, מעשה טובי', Venice, Bragadin, 1707
[First Ed.] R. Elijah of Vilna (Vilna Gaon, Gra), Haggadah Shel Pessah , הגדה של פסח, Grodno, יחזקאל בן משה, שמחה זימל בן מנחם נחום ושמחה זימל, 1805
[First Ed.] R. Judah b. Bezalel Loew, Be'er ha-Golah, באר הגולה, Prague, 1598