18:33:54


[Login]   
[Book List]  

PLEASE NOTE: All bidding for the auction currently underway
at our new website at www.virtualjudaica.com/
.

 
Listing Title
R. Chaim Benveniste, Keneset ha-Gedolah Part IV , כנסת הגדולה טור יורה דעה [סי' א-סח], Salonica, סעדי בן יאודה הלוי אשכנזי , 1807
[Only Ed.] R. Alter S. Pfeffer, Avnei Zikaron , Part I-II , ספר שאלות ותשובות אבני זכרון חלק א-ב , Satmar - New York, Meir Leib Hirsch, 1923-31
Zalman Shneour, Gesharim, גשרים, Berlin, Hasefer, 1922
[Women - Muga] [R. Israel Meir ha-Kohen], Geder Olam , גדר עולם, Warsaw, B. Tursh, 1894
[Only Ed.] R. Abraham Berus Flahm , Shemen ha-Mor, שמן המור , Warsaw, Isaac Goldmann, 1871
[Liturgy - Only Ed.], Birkat ha-Hamah, ברכת החמה , Jerusalem, Zevi Moskovits , 1953
R. Arthur Weil, Histoire des Juifs a l'usage de la jeuness ..., Strasbourg, Librarie Felix Bloch, 1920
[Only Ed. - Unrecorded] D. Gilboa, Artist , Illustrated children's book , היפהפיה הנרדמת , Tel Aviv , Amihai , c. 1950
P.M. Kac (Katz), Dentistry, דענטיסטיק, London, 1943
[Hasidic - Only Ed.] R. Nahum Etrog, Dovev Siftei Yeshenim (Eulogy Admor Belz), דובב שפתי ישנים, Jerusalem, Weiss, 1927
[Haggadah - Hasidic], Haggadah Shel Pessah, הגדה של פסח - צלותא דאברהם, Lvov (Lemberg), V. Kubler , 1908
Haggadah Shel Pessah, הגדה של פסח, Baghdad, דפוס יהושע ח'ר שלמה בכור, 1912
[Avot] R. Elijah b. Benjamin Schick, Derekh Avot, דרך אבות , Warsaw, Nathan Schriftgisser, 1884
R. Jacob ben Eliezer Simhah Rabinowicz, Zionism - Bikurei Ya’akov, בכורי יעקב, London, Isaac Metzik, 1899
[First Ed.] R. Simon Abraham Lindermann, Sarid ba-Arakhin , שריד בערכין, Berlin, Friedlaender, 1864
R. Meir ben Eliezer Lieberman Segal, Me’ir ha-Shahar, מאיר השחר, Frankfort on the Oder, Grillo, 1749
[Polemic- Only Ed.] Ephraim Deinard, Herev la-Shem, חרב לד' ולישראל, St. Louis, Moinester Printing Company, 1923
R. Elazar Loew, Responsa Shmen Rokeah, שאלות ותשובות שמן רקח, Seini (Satmer), Jacob Wieder, 1909
[Holocaust - Liturgy], Sheloshah seforim niftakhim, שלשה ספרים נפתחים, Budapest, Brothers Gewürcz, 1942
[Sir Moses Montefiore] R. Joseph Hayyim Caro, Yore Umalkosh , יורה ומלקוש, Vilna, Katzenellenbogen, 1913
[Only Ed.] R. Moses ben Menahem Tennenbaum, Massot Moshe, מסעות משה, Turnov, Joshua Judah Glanz, 1925
[Only Ed.] R. Isaac Zevi Amsel of Zabrov, Hoshen ve-Efod, חשן ואפוד, Bardejov, Joseph Meyer Blayer, 1913
[Liturgy - Baghdad Rite - Unrecorded], Kippur Tamim , כפור תמים, Livorno (Leghorn), Solomon Belporte & Partner, 1935
[First Ed.] Rev. Solomon Lyon, A Theological Hebrew Grammar and Lexicon, מפתח לשון הקודש, Liverpool, G.F. Harris' Widow and Brothers, [1815]
[First Ed.] William Mills, The belief of the Jewish people, Oxford, University Press for the Author, 1828
[Kabbalah - Only Ed.] R. Shimon Aaron Aghassi, Benei Aharon , בני אהרן, Baghdad, דפוס עזרא ראובן דנגור, 1908
[Avot - Only Ed.] R. Moshe Isaac Tedeschi, Mussar Melakhim, מוסר מלכים, Padua, Francisco Sacete, 1878
[Meron - Lag Ba-Omer - Kabbalah], Hillula Raba, הלולא רבא, Baghdad, דפוס עזרא ראובן דנגור, [1908]
[Liturgy - Kabbalah - Ladino] R. Isaac Aamarillo, Leil Shimmurim, ליל שמורים, Vienna, Anton Schmid, 1819
[Bible - Psalms - First Ed.]R. Samson Raph. Hirsch, Die Psalmen , סדר תהלים, Frankfurt am Main, J. Kauffmann (H. L. Broenner), 1882
[Only Ed.] R. Baruch Joseph Sack, Birkhat Joseph, ברכת יוסף, New York, A. H. Rosenberg, 1919
[First Ed.] Moses Mielziner, Introduction to the Talmud, Cincinnati, Bloch Publishing Co., 1894
R. Moses b. Judah Ibn Machir, Seder haYom, סדר היום , Lemberg, D. H. Schrenzel, 1858
[First Ed.] Simon Dubnow, History of the Jews in Russia and Poland, Parts I-II, Philadelphia, Jewish Publication Society of America, 1916-18
Tanna de-Vei Eliyahu, תנא דבי אליהו, Lemberg, Aaron Madphis, 1864
[Only Ed.] R. Solomon Ganzfried, Shem Shelomo, שם שלמה , Seini, Jacob Weider, 1908
[First Ed.] R. Solomon Sofer, Iggrot Sofrim (History of the Sofer Family), איגרות סופרים, Vienna, Joseph Schlesinger, 1928
[First Ed.] R. Elijah of Vilna (Gaon), Massekhet Soferim; Lebushi Or Yekarot, Ricanti, מסכת סופרים; לבושי אור יקרות; ספר ריקאנטי , Suwalki; Lemberg; Piotrkow, דפוס אברהם אבלי מארקסאהן, 1862; 1880
[First Ed. - Hasidic] R. Zevi Elimelekh Shapira, Hiddushei Maharza; Sefer Yezirah, חדושי מהרצ'א; פירוש הר'א מגרמיזא על ספר יצירה, Przemysl, A. Zupnik & Knoller, 1881; 1888
[First Ed. - Hasidic] R. Zevi Elimelekh Shapira, Ve-Heyeh Berakhah; Maggid Ta'alumah, והיה ברכה; מגיד תעלומה , Przemysl, A. Zupnik & Knoller, 1875; 1876
[Ms. - Women], Letter by by R. Shabbetai Bohbout, כתב מה'ר שבתי בוחבוט, רב הראשי דק'ק בירות, Beirut, 1932
[Community] United Charity Institutions, Illustrated Yarzeit Chart, לוח יאהרצייט, Jerusalem, A. L. Munzone, 1940's
[Ms. - Zionism], Letter by Menahem Begin, כתב ע'ח מנחם בגין, Jerusalem, 1986
[Ms.], Receipt by R. Isur Zalman Meltzer, קבלה ע'ח ה'ר איסר זלמן מלצר, Jerusalem, 1940
[Ms.], Receipt by R. Eliazer Menahem Man Shakh, קבלה ע'ח ה'ר אלעזר מנחם מן שך, Bnai Berak, 1983
[Zionism], First Day of Issue, מעטפת היום הראשון - דואר ישראל, Tel Aviv, 1949
[Ms.], Letter by R. Dr. Hillel Medalie, כתב מה'ר הלל מעדאליע, רב הראשי אנטווערפען, Antwerp, 1947?
[Ms. - Zionism], Letter by Yizhak Rabin, כתב מיצחק רבין, Jerusalem, 1993
[Ms.], Ketubbah - Ceremony, כתובה, New York, G. Friedman, 1896
[First Ed.] R. Abraham Horowitz, Yesh Nohalin, יש נוחלין, Amsterdam, Emmanuel Attias, 1701
[Liturgy - Binding], Mahzor v. II, מחזור כמנהג אשכנז ופולין, Luneville, France, Abraham Brisach, 1799
[Only Ed.] R. Samuel Joseph Scheinman, Amudei Sheish, עמודי שיש, New York, 1900
R. Judah ben Samuel Rozanes, Mishneh la-Melekh, משנה למלך, Hamburg, דפוס ליזר שמש ונתן מאיי', 1790
[First Ed.] R. Meir Dan Plotzki, Hemdat Yisrael Parts I-II, חמדת ישראל, Piotrkow, Henoh Feldman, 1924; 1927
[First Ed.] R. Jacob Weil; R. Samuel of Lissa, Zevah Shmuel , זבח שמואל, Dyhernfurth, Hirsch Warsawer, 1822
[Only Ed.] R. Aaron Menahem Mendel Cohen, Keneset ha-Gedolah, Part II, כנסת הגדולה חלק ב', Alexandria, פרג חיים מזרחי, 1904
[First Ed. - Kabbalah] R. Elazar Rokeah; R. Zevi , Ma’aseh Roke’ah; Hakdamah ve-Derkh le-Ez ha-Hayyim, מעשה רוקח; הקדמה ודרך לעץ החיים, Lemberg, Franz Galinski, 1850
[First Ed.] R. Jair Hayyim Bachrach, Havot Jair, שאלות ותשובות חות יאיר, Frankfort am Main, Johannes Wust , 1699
[Only Ed.] R. Haim Liberman, Ohel Rahal, 3 vol., אהל רח'ל, ג חלקים, Brooklyn, NY, Empire Press, 1984
[Only Ed.] R. Jacob Zevi of Parysow, Hasidic - Atarah le-Rosh Zaddik, עטרה לראש צדיק, Warsaw, Schuldburg Brothers, 1895
[First Ed.] R. Simhah Issachar Baer Halberstam, Hasidic - Divrei Simhah, דברי שמחה, Cracow, Lankavitsch, 1931
[Only Ed.] R. Samson ben Moses Bloch, Nezirut Shimshon, נזירות שמשון, Berlin, Lantsburg, 1764
R. Moses ben Meir ha-Kohen Rapoport, Me’ir Enayim, מאיר עינים , Amsterdam, Levisson; Proops, 1885
[Only Ed.] Zevi Hirsch ben Mordecai Edelman, Treasures of Oxford, גנזי אוכספורד, London, R. Groombridge and sons, 1850
R. Hananiah Elhanan Hai ben Isaac Coen, Zemirot Yisrael; Ruah Hadashah, רוח חדשה - זמירות ישראל, Livorno, Hannanah Kohen; Sadon, 1822; 1793
Johannis Henrici Otthonis, Historia Doctorum Misnicorum, שלשלת חכמי המשנה, Amsterdam, Thomam Myls, 1699
[Women] , Rachel ou Les devoirs de la femme juive, Paris, Keren Ha-sefer, 1955
[Unrecorded - Only Ed.], Ethical will, Brighton, 1883
[Only Ed. - Hasidic] , Sefer Akedat Yitzhak Admor of Sadigura, ספר עקידת יצחק: הספד, New York, Joseph Rapaport, 1925
Ernest Renan, Le Judaisme comme race et comme religion, Paris, Calmann Levy, 1883
R. Moses Almosnino, Me'ammez Ko'ah, מאמץ כח, Venice, Juan D'Gara, 1588
[First Ed.] William Howes, A Critical Review of Jewish History, Baltimore, American Job Press, 1886
Rev. H[enry] A[braham] Henry, A Class Book, ספר החנוך לילדי בני ישראל, New York, L. H. Frank, 1866
[Women - Dedication] R. Abraham E. Hirschowitz , Yohale Sarah, אהל שרה, New York, 1912
[Habad - First Ed.] R. Solomon (Shnuer) Zalman, Magen Avot, מגן אבות, Berdichev, Hayyim Jacob Sheptel, 1902
Abraham Moses Luncz, ed., Calendar for 5659, לוח ארץ ישראל לשנת התרנ'ט, Jerusalem, Abraham Moses Luncz, 1899
[First Ed. - Polemic] R. Zevi Hirsch Chajes, Minhat Kena'ot , מנחת קנאות , Zholkva, Saul Dov Meir Hoffer, 1840
[First Ed.] Eliezer Landshuth, Ammudei ha-Avodah, עמודי העבודה, Berlin, Bernstein, 1857-62
[Bible - Hasidic], Pentateuch, חמשה חומשי תורה, Lemberg, Solomon Yarish Rappaport, 1812-1816
[Hasidim - Kabbalah] R. Simeon b. Yohai, Sefer ha-Zohar Part II, ספר הזהר על התורה חלק ב, Zhitomir, Hanina Lipa and Joshua Herschel Shapira, 1863
[Liturgy - Kabbalah - First Ed.] R. Moses Zacut, Tifta Aruch; Eden Aruch, תפתה ערוך; עדן ערוך, Venice, Bragadini, 1742
[Only Ed.] Saul Israel Hurwitz, R. Judah haLevi, ר' יהודה הלוי, Berlin [Cracow], יוסף פישר, 1908
[Hasidic], Siah Sarphei Kodesh, Part I, שיח שרפי קודש חלק א, Warsaw, Gloria, 1923
[First Ed.] R. Isaac Jacob Reines, Hotam Tokhnit , חותם תכנית, Mainz, J. Bril, 1880
[Only Ed.] R. Jacob ben Joseph ha-Rofe, Shemen ha-Tov, שמן הטוב, Constantinople - Baghdad, Nissim di Castro, 1849
[Kabbalah - Polemic] Isaac Satanov, Imre Binah, אמרי בינה, Berlin, 1784
[Haggadah - Illustrated], El Al Haggadah, הגדת אל על, Lod, The Airport, 1969
[Psalms] R. hayyim Sofer , Tehilim - Sha'arei Hayyim , תהלים עם פירוש שערי חיים , Pressburg (Bratislava) , Abraham Alkalay, 1897
[Polemic - Only Ed.] R. Hillel ben Elijah Posek , Divrei Hillel , דברי הילל ח'ג , Seini (Satmar) , יעקב ווידער , 1935
Rav Hai ben Sherira Gaon of Pumbedita , Ha-Mikkah ve-ha-Mimkar , המקח והממכר , Vienna, יאזעף הראשאנצקיא , 1800
[First Ed.] R. Hayyim Shabbetai, Torat Hayyim, Volume Two, תורת חיים, ח'ב, Salonica, Talmud Torah, 1715
[Periodical] R. Joseph Ha-Kohen Schwartz , Va-Yelakket Yosef , וילקט יוסף , Bonyhad, 1901
[First Ed.] R. Aryeh Leib Gunzberg, Turei Even, טורי אבן, Metz, דפוס געטשליק שפייאר סג'ל מסארלואי, 1781
R. Joseph b. Mordecai Gershon Katz , She'elot u'Teshuvot She'erit Yosef , שאלות ותשובות שארית יוסף , Amsterdam [i.e. Fuerth] , [דפוס אלחנן אטינסזויס] , 1767
Maharal, R. Elimelekh Borenstein; R. Aryeh Leib Li, Derushim Na’im; Marpeh le-Nefesh; Divrei Yedidy, דרושים נאים; דברי ידידיה; מרפא לנפש; מי ששון , Warsaw; Vilna , Isaac Goldman; Meir Jehiel; Romm, 1879; 1886
[Hasidim - Kabbalah] R. Ze'ev Wolf , Or ha-Me'ir , אור המאיר , Warsaw , (Baumritter) , 1890
[Community - Only Ed. - Unrecorded] , Appeal for Yeshivat Etz Chaim , חושו לתשועת המוסד הצבורי... ישיבת עץ חיים , Jerusalem, [1925]
David Ben-Gurion , La-mafkidim tsiyirim , למפקידים צעירים , [Tel Aviv] , Sherut Tarbut shel Tsevah Haganah LeYisrael , 1949
[Community - Only Ed.], Hoda'ah ve'Azhara, הודעה ואזהרה, Jerusalem, 1982
[Liturgy] Avis Shulman , Children Services for Rosh Hashana Yom Kippur ... , New York , Bloch Publishing Company , 1944
Hanhala ha-Mossad Beit Ulpana, Polemic: Wisdom cries aloud in the street, החכמה בחוץ תורנה, Jerusalem, 1937
[Only Ed.] Jacob David Camson , Illustrated children's book , שבת שלום, שבת שלום , Jerusalem - Tel Aviv , Niv, 1948
[Signed], Photo of Yitzhak Shamir, תמונה מיצחק שמיר - חתום, Jerusalem, 20th cent.
[Zionism], Mifgash 2 - Abba Eban, מפגש 2, [Jerusalem], Ha Mateh Hatzair/Ma'arakh, 1977
[Community - Only Ed.], Hafganah, הפגנה, [Jerusalem], Va'ad ha-dayarim neged healyat sekhar ha-dirah, 1986
[Community], Mi-pi ollelim ve-yonkim..., מפי עוללים ויונקים יסדת עוז, Jerusalem, Talmud-thora &Jeschiwath Chaje-Olam, 191-
[Liturgy - Unrecorded] , Yarzeit Poster, יארצייט, Jerusalem , Brothers Sulimon, c. 1920
[Only Ed.-Unrecorded] R. Shalom Daniel Judah Kohen, Berit Shalom, ברית שלום, Djerba, Adyan, Kohen, Zevan, Hadar, [1954]
[Community - Only Ed. - Women - Unrecorded], Appeal for a widow and orphans , אפפעל, Piatra (Piatra-Neamt), early 20c.
[Community - Only Ed.], Verzeichnis der Karlsburger Chevra-Kadischa, Karlsburg, Transylvania (Hungary), Druck von Volz & Körner, 1883
[First Ed. - Hasidic] R. Hayyim Zevi Teitelbaum, Azei Hayyim, עצי חיים, Sighet, Abraham Kaufman & Son, 1927
[Only Ed.] R. Moses Toledano, Ha-Shamayim ha-Hadashim , השמים החדשים, Casablanca, Razon, 1939
[Habad - Liturgy - Avot] R. Shneur Zalman of Liady, Seder Tephilah, סדר תפלה על פי נוסח ההקדוש האריז'ל, Berdichev, דפוס שעפטיל, 1913
[Haggadah - Holocaust - Habad], Haggadah shel Pessah , הגדה של פסח ע'פ ברכת השיר, Fernwald, 1949
[Periodical - Labor - Anarchist], Di Fraye Gezelshaft. [The Free Society], די פרייע געזעלשאפט, New York, Fraye Arbeiter Stimme, 1910-11
[First Ed.] Magnus Jacob Krinskii, Ha-Signon ha-Ivri, Part II , הסגנון העברי, Warsaw, Krinskii, 1912
[First Ed.] R. Moshe b. Gershon Hefez, Melekhet Mahashevet, מלאכת מחשבת, [Koenigsberg], 1860
[Kabbalah - Liturgy - Tripoli] R. Moses Haddad, Tikkun ha-Shovavim , תקון השובבים, Livorno (Leghorn), Solomon Belforte & Partners, 1894
R. Baruch ben Zevi Heiperin, Mitzvot HaShem, מצות השם, Frankfort am Main, Isaak Kauffmann (Heinr. Ludw. Broenner), 1857
[Only Ed.] R. Solomon Kluger, Ein Dimah, עין דמעה, Warsaw, 1843
[Only Ed.] R. Solomon Kluger, Evel Moshe, אבל משה, Warsaw, 1843
[Polemic - Anti-Reform]R. Israel David Schlesinger, Meholat ha-Mahanayim, מחולת המחנים, Pressburg (Bratislava), M. Ellinger, 1859
[Only Ed.] Moses b. Isaac Jacob Reines, Dor ve-hakhamav, דור וחכמיו, Jaroslaw - Cracow, Shealteal Eizik Greber, 1890
[First Ed.] Maharam Shick, Maharam Schick, on the Pentateuch, מהר'ם שיק על התורה, Mukachevo (Munkacs), Kahn & Fried, 1905
[Only Ed.] R. Moses Tuvia Sondheim, Or Penei Moshe, אור פני משה, Frankfort am Main, Hermon, 1928
[First Ed.] R. Saul Simhah Malin, Torat ha-Nikor ha-Shalem, תורת הנקור השלם, Bialystok, (Zbar), 1926
[Only Ed.] Shaul Esh, editor, The Bamberger Family, descendants of ...the Wurzburger Rav, Jerusalem, Wahrmann Books, 1964
[First Ed.] Elkan Nathan Adler, Auto de Fe and Jew, London, Oxford University Press, 1908
[Only Ed.] R. Joseph Shapotsnick , Periodical - Polemic, ראשי אלפי ישראל, London, Rozov; Express, 1915; 1917
[Haggadah - Illustrated - Ladino], Haggadah Shel Pessah , הגדה של פסח, Livorno (Leghorn), Solomon Belporte & Partner, 1932
[Only Ed.] R. Jacob b. Dov Baer Joseph, Le-Bet Ya'akov, לבית יעקב, Vilna (Vilnius), דפוס יצחק יהודה ליב קאצינעלינבויגען, 1911
R. Judah Zevi Hirsch Eichenstein of Rodzoi, Hasidut - Ta’alumot Hokhmah, תעלומות חכמה, Kolomyya, Alter Taikher, 1889
[Only Ed.] R. Menasseh ben Ezekiel Jonah Grossberg, Hizzei Menasseh, חצי מנשה, London, Metzik, 1901
[Only Ed.] R. Reuben ben Abraham ha-Levi, Iggeret ha-Rishon le-Hinukh le-Na’ar, אגרת הראשון לחנך לנער בכתב ולשון, Offenbach, Abraham Proops, 1780
[Hasidic] R. Solomon ben Abraham Lutsker, Divrat Shelomoh, דברת שלמה, Lvov, Schrenzel, 1859
[Kabbalah] R. Elkanah ben Jeroham, Keneh Binah, קנה בינה, Wilhermsdorf, Hirsch ben Hayyim, 1730
[Only Ed.] R. Aaron ben Zevi Hirsch Mirels, Bet Aharon, בית אהרן, Berlin, W. Plahn et Comp., 1829
[Only Ed.] R. Rafael ben Jacob Jaffe, Galut Tahtiyot, גולת תחתיות, Dyhernfurth, Mai, 1805
First Ed. - Kabbalah] R. Dov Ber Treves, Ravid ha-Zahav, רביד הזהב, Grodno, Baruch ben Joseph Mas, 1797
Ba’alei Tosafot; R. Judah ben Eliezer, Da’at Zekenim with Minhat Yehudah, דעת זקנים עם מנחת יהודה, Livorno, Castillo & Sidon, 1783
[Ms. - Politics], Letter by R. Benjamin Joshua Silver, כתב ה'ר בנימין יהושע זילבר, Bnai Berak, 1980's
[Ms.], Letter by R. Bezalel Zolty , כתב מה'ר בצלאל זולטי, Jerusalem, 1980
[Ms.], Letter by R. Isaac Flekser, כתב מה'ר יצחק פלקסר, Jerusalem, 1961
[Ms.], Responsa by R. Unterman, Chief Rabbi of Israel , שו'ת מה'ר איסר יהודא אונטרמן, רב הראשי, Jerusalem
[Ms.], Letter by R. Chaim Pinchas Scheinberg, כתב מה'ר חיים פנחס שיינברג, ר'י תורה אור, Jerusalem
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Moses Arye Freund, כתב מה'ר משה ארי' פריינד, גאב'ד בד'ץ ירושלים, Jerusalem, 1994
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Israel Moses Dushinsky, כתב מה'ר ישראל משה דושינסקיא, Jerusalem, 1994
Contract adding funds to the dowry, שטר תוספת כתובה, Amsterdam, 1794
Paul Haupt, series editor, Book of Numbers in Hebrew, vol 4, Leipzig, 1900
[Hasidic] R. Zevi Elimelech Shapiro of Dynow, Toldot ha-Tanya; Igra de-Pirka, תולדות התניא; אגרא דפרקא, Jerusalem ; Mukacevo, דפוס אליעזר יחיאל קאליש, 1959; 1940
R. Elijah ibn Hayyim, Ha-Noten Imrei Shefer , הנותן אמרי שפר, Frankfort am Main, Johann Kellner, 1713
R. Michael ha-Kohen Braver, Even Shetiyyah, אבן שתיה, Jerusalem, Zukerman, 1930
[Unrecorded] Va’ad ha-Sanif, Histadrut ha-Mizrachi - Public Gathering, הסתדרות המזרחי הכללית, Jerusalem, ציון, 1930's
[Polemic - Hasidic], Anti-Zionism - Lubavitch, דעת תורה, [New York]?, 1960's
[Community - Only Ed. - Unrecorded], Teudot , תעודות, Jerusalem, Ozar Hachesed, 1920
[Polemic - Anti-Haskalah] R. Jacob Lipschitz, Divrei Shalom ve-Emet, דברי שלום ואמת, Warsaw, Alexander Ginz, 1884
[Only Ed. - Avot] R. Hayyim Knoller, Kevod Hakhamim , כבוד חכמים, Premishla [Przemysl], Zupnik, Knoller im Volf, 1898
[Bible], Book of Daniel, Ezra, דניאל ועזרא , New York, A.H. Rosenberg, 1904
R. Eleazar b. Judah Roke'ah, Sefer ha-Roke'ah, ספר הרוקח, Kopys, שבתי בן שמעון [סלאווין], 1836
[Woodcut] R. Menahem Azariah da Fano, She’ilot Teshuvot , שאלות תשובות, Dyhernfurth, Jehiel Michal May, 1787
R. Moses b. Maimon (Rambam), Moreh Nevukhim (Guide of the Perplexed) , מורה נבוכים, Vienna, Jacob Schlossberg , 1864
R. Abraham ibn Ezra, Sefer Zahut, ספר צחות , Fuerth, דוד בן איצק צירנדארפער, 1827
[Only Ed.] R. Elijah ben Abraham Benamozegh, Storia degli Esseni (Essenes), Firenze [Florence], Felice le Monnier, 1865
R. Raphael Meisels, Tosfot Shabbat, תוספות שבת, Zholkva, A. Meyerhoffer, 1806
[First Ed.] R. Abraham Yeshayahu Karelitz, Hazon Ish, חזון איש - כלים, Vilna (Vilnius), ש' פ' גארבער, 1936
R. Zeiger Asus , Erev Rosh Hodesh - Ahimatz , אחימע'ץ, Djerba , Haddad, 1948
[Community - Only Ed.] Hevra Me'ah Shearim, Takanot , תקנות, Jerusalem, Defus HaHadash , 1925
[Zionism - Illus.] Eliezer Elijah Friedman , Ha-Nizzot ha-Rishon , הניצוץ הראשון , Kaunas, Yiddishe Stimme , (1932)
[Only Ed.] R. Hayyim ha-Levi Segal , Responsa - Orah le-Hayyim , אורח לחיים, Vilna , Judah Leib Mets, 1878
R. Moses Jekuthiel Kaufman Kohen , Lehem ha-Panim , לחם הפנים , Fuerth, Hayyim b. Zevi Hirsch, 1766
R. Abraham Samuel of Rasain; R. Dov Baer Lipschitz, Responsa – Amudei Esh; Me’in Hokhmah , עמודי אש : מעין חיים, Vilna, Judah Leib Mets; Dvarzets, 1875; 1870
[Photos] David Gilboa, Jewish characters in Israel. Pictures , דמויות, Tel Aviv, (דפוס מ. ענבי), 1958
[Haggadah - Illustrated - Unrecorded], The Pessah Hagada , הגדה של פסח, Tel Aviv, Lipshitz Press, [1952]
[Liturgy - Binding], Seder le-Yamim Nora'im, סדר לימים נוראים, Amsterdam, Naphtali Hertz of Emdin, 1726
[Women] R. Solomon ibn Aderet , Torat ha-Baiyit ha-Arukh , תורת הבית הארוך , Prague , Descendants of Moses Katz , 1735
[First Ed. - Habad - Unrecorded] , Ha-Rebbi mi-Lubavitch , הרבי מליובאוויטש נ'ע , Tel Aviv , (Merkaz) , (c. 1951)
[Only Ed.] R. Joab b. Jeremiah Mattersdorf, Imrei Yo’av , אמרי יואב, Lvov, Ch. Rohatyn, 1895
Shaarei Chesed Gemiluth Chassadim Haklay , Sha’arei Hesed , שערי חסד , Jerusalem , Defus Sulimon , 1937
[Hasidim], Sefat Emet Le-Pesah, שפת אמת לפסח, Jerusalem, 1956
[Only Ed. - Unrecorded] Bet Din HaGadol...Ashkena, Tefilat Tsibur Kelali, תפלת צבור כללי, Jerusalem, Defus Solomon, [1942?]
R. Isaac Ze'ev Soloveichik & R. Aaron Kotler , Polemic – Hazit Datit Toratit , חזית דתית תורתית, [Jerusalem] , Agudat Israel and Poalei Agudah , 1959
R. Hananyah Elhanan Hai Coen, Reshit Lekah: Shevili Emunah, ראשית לקח: שבילי אמונה, Reggio, Nella Tipografia Davolio, 1809
[Polemic] One who abstain from physical pleasures, Against immodest transgressors, בדבר שובבי'ם ת'ת, [Jerusalem], 1920's?
[First Ed. - Holocaust], Maharsha ha-Arukh , מהרש'א הארוך ע'מ ביצה; ראש השנה, Trnava; Oradea Mare (Grosverdein), Katsberg, 1941; 1943
[First Ed. - Hasidic] R. Zevi Elimelekh Shapira, Zevi le-Zaddik Part I, צבי לצדיק ח'א, Cracow, Lenkowicz, 1925
[Hasidic], Shulhan Arukh Part I-II, מגני ארץ שלחן ערוך אורח חיים; פרי מגדים - ח'א-ב, Zhitomir, Haninah Lipa & Joshua Herschel Shapira, 1861
[Only Ed.] R. Zev Wolf ben Samuel ha-Levi Olesker, Hiddushei u-Khelalot ha-Razah, חדושי הרז'ה; חדושי וכללות הרז'ה, Jerusalem, Zukermann, 1885
[First Ed.] R. Joseph Kohen-Zedek, Mussar Haskel, מוסר השכל, London, Mordecai ben Zevi Abrahams and his Mother , 1878
[Only Ed. - Signed Copy] R. Isaac Danzig, Alon Bechot, אלון בכות , Petersburg, אלכסנדר צעדערבוים ושותפו א. י. גולדענבלום, 1879
[Only Ed.] R. Moses Nehemiah Kahanov, Hukkot Olam, חוקות עולם, Jerusalem, Joel Moses Sulemein, 1886
R. Isaac ben Moses Arama (Akedat Yizhak), Yad Avshalom on Proverbs, משלי ע'פ יד אבשלום, Leipzig, Leopold Shenuos, 1859
[Hasidic - Pentateuch], Humash - Devarim, חמשה חומשי תורה - דברים, Slavuta, Samuel Abraham Shapira, 1833
R. Simhah b. Abraham Calimani, Esame o sia catechismo ad un giovane Israelita, instrutio nella sua religione, Verona, Dalla Societa, 1821
R. Isaac ben Solomon Farhi, Marpe la-Ezem, מרפא לעצם, Baghdad, Hazin, 1892
[First Ed. - Kabbalah] R. Elijah b. Sliman Mani, Karnot Zaddik, קרנות צדיק, Babel [Baghdad], רחמים חכם ראובן ח'ר מרדכי וחבירו, 1867
[Liturgy - Women], Sefer tsorkhe hupah u-milah, ספר צרכי חופה ומילה, Baghdad, Solomon Bekhor Huzin, 1892
[Only Ed.] R. Eliezer ha-Levi Duenner , Zikkaron Avraham Moshe, זכרון אברהם משה, Jerusalem, Mossad ha-Rav Kook, 1945
[Liturgy - Unrecorded], Seder Hoshanot, סדר הושענות, Hannover, E. A. Telgener, 1834
[Liturgy], Five Fastdays , סדר חמש תעניות, Baghdad, דפוס עזרא ראובן דנגור, 1905
[Polemic - Unrecorded - Teheran Children] , Call to join procession to Kotel for mass praye, יהודי! אל תפרוש מן הצבור, [Jerusalem], c. 1943
R. Elijah Carcasona; ed. R. A.I. Dziubas, Ha-Assufot , האסופות, London, Narod Press, 1942
R. Gedaliah ben Isaiah Meir Silverstone, Yeshu‘ah Gedolah, ישועה גדולה, Belfast, Bril & Co., 1903
[Spain - Only Ed.] Ludwig Philippson, Galut Sefarad, גלות ספרד, Vilna (Vilnius), Rom, 1859
[Only Ed.] R. Zevi ben Moses Plato, Kunteres Kundesin ve-Aurat ha Pesach, קונטרס קונדיסין וצורת הפתח, Frankfurt am Main, Elimelekh Slavitsky, 1882
Lionel D. Barnet, Trans., El Libro de los Acuerdos, Oxford, University Press, 1931
[Only Ed.] , Di Iden in Poylishen oyfshtand, די אידען אין פוילי=שען אויפשטאנד, Warsaw, Farlag Jehudia , [1914]
[Signed Copy] R. Joseph Moses ben Aaron Aaronsohn, Pardes ha-Hokhmah, פרדס החכמה, Sudilkov, Moses Madpis, 1836
[Only Ed.] R. Hayyim Berush ben Jacob ha-Kohen , Tov Me’od, טוב מאד , Jerusalem , Gashintsky, 1889
[Polemic - Only Ed.] R. Samuel Shraga Feigenso, Elbonah shel Torah, עלבונה של תורה , Berlin, H. Itzkowski , 1929
Central Committee Knesset Israel , Anniversary Table , לוח יארצייט , Jerusalem, Defus Solomon , 1955
R. Aaron Samuel Koidonover, Birkat ha-Zevah, ברכת הזבח, [Berlin], 1739
[First Ed.] R. Moses b. Israel Jacob Hagiz, Mishnat hakhamim, משנת חכמים, Wandsbeck, Israel ben Abraham, 1733
[Kabbalah - Liturgy], Kibbutz Tefilot , קבוץ תפלות, Amsterdam, Abraham Attais, 1733
[Liturgy] R. Joseph Shallit Ben Eliezer Richiet, Mishmeret ha-Hodesh , סדר משמרת החדש, Mantua, Raphael Hayyim of Italy, 1752
[Only Ed. - Kabbalah] R. Jehiel Luria Ashkenazi, Heikhal ha-Shem, היכל ה', Venice, Daniel Zanetti, 1601
[Kabbalah] R. Abraham Saba, Biur al ha-Torah - Zeror ha-Mor , ביאור על התורה - צרור המור, Venice, זורזו די קבאלי, 1567
[Ms.], Letter by R. Shlomo Goren , כתב מה'ר שלמה גורן , Jerusalem, 1949
[Only Ed.] R. David de Pomis, Zemah David, צמח דוד, Venice, Ioannem de Gara, 1587
[Ms.] , Letter by R. Eliyahu Eliezer Mishkovsky , כתב מה'ר אלי' אליעזר מישקובסקי , Kfar Hasidim , 1942
[Ms.], Letter by R. Isaac Zevi Sofer , כתב מה'ר יצחק צבי סופר, Jerusalem, 1942
[Ms. - Community] , Letter by R. Zvi Pesah Frank and others, כתב מה'ר צבי פסח פראנק ועוד, Jerusalem, 1944
Kol Bo, כל בו, Venice, George Cavalli, 1657
[Polemic - Only Ed.] R. Mayer Lerner, Gutachten uber Exhumierung und Aschenurnenbeisetzu, חיי עולם, Berlin, Zevi Hirsch Itzkoveski, 1905
[Only Ed.] R. Hayyim Palache, Sefer Hayyim, ספר חיים, Salonica, Sa'adi Halevy Ashkenazi, 1863
[Hasidic] R. Moses ben Maimon, Mussar ha-Sekhel , מוסר השכל, Zhitomir, Shapira Brothers, 1860
[Only Ed.] R. Zevi Hirsch Kalischer, Moznayim le-Mishpat u-Mishnah Aharonah, מאזניים למשפט ומשנה אחרונה, Koenigsberg, 1835
[First Ed.] R. Hayyim Palache, Hayyim ba-Yad, חיים ביד, Izmir (Smyrna), Ben Zion Roditi, 1873
[Only Ed.] R. Mordecai ha-Levi of Kalvarye, No’am Ahim, נועם אחים, Vilna (Vilnius), דפוס יהודה ליב מ'ץ, 1883
[Only Ed.] R. Joseph Fried, Ohel Joseph, שו'ת אהל יוסף, New York, A. H. Rosenberg, 1903
R. Meir ben Gedaliah of Lublin (Maharam of Lublin), Me’ir Einei Hakhamim, מאיר עיני חכמים, Fuerth, Izik ben David Zirndorf, 1796
[Only Ed.] R. Moses Eliezer Donath, Diburei Emet , דבורי אמת, Bardejov, M. Ch. Horovitz, 1931
[First Ed.] R. Aryeh Leib b. Moses Zuenz, Tiv Kiddushin, טיב קדושין, Warsaw, Reb. Esther, daughter in law of Author, 1856
R. Samuel Avigdor Tosefa’ah, She’elot Shemu’el , שאילות שמואל, Johannesburg, Prussia, 1858
[Kabbalah] R. Alexander Zusskind b. Moses of Grodn, Tzava’ah, צוואה, Bardejov, M. Ch. Horovitz, [1925]
Hilzners Proces, הילזער'ס עלילת דם פראצעס, Lodz, Sz. Sapiro, 1929
[First Ed. - Haskalah] Isaac Meir Dick, Mahazeh Mul Mahazeh, מחזה מול מחזה, Warsaw, A. Bomberg, 1861
Midrash va-Yosha: Ma’aseh ha-Namalah, מדרש ויושע: מעשה הנמלה, Jerusalem [i.e. Warsaw], N. D. Zisberg, 1873
[Photo], Protecting Jerusalem, הגנה על ירושלים, [Jerusalem], 1948
[Only Ed. - Community] R. Chuna Hertzman, History of the Mir in exile, מירער ישיבה אין גלות, Brooklyn, NY, Postar & Halberstamm, 1950
[Miniature - Bible], Biblia Hebraica , חמשה חומשי תורה [נביאים ראשונים ואחרונים וכתובים], Amsterdam, Gerardus Borstius, Franciscus Halma, Guilielmus, 1701
S.B.[Shim`on Bekerman], [Group of three short stories], בריינע דיא טענדלערקע/דער קאטאק/פאצטאווער פאיעזד, Vilna (Vilnius), R. Avraham Kahana, 1900?
[Only Ed.] Solomon Buber, Aggadat Ester, ספרי דאגדתא על מגלת אסתר, Vilna (Vilnius), Widow and Brothers Romm, 1886
Emile Zola, J'Accuse, אני מאשים, Jerusalem, Goldberg - Munzone, 1949
[Limited Ed.] Hayyim Nahman Bialik, Ha-Sefer ha-Ivri, הספר העברי, Jerusalem, Mossad Bialik, 1946
[Liturgy - Reform], Memorial service , [New York], Congregation B'nai Jeshurun, 1920's
[First Ed.] Shmuel Yosef Agnon, Polin , פולין, Tel Aviv, Hadim, 1925
[Haggadah - First Ed.] R. Joseph Hayyim, Haggadah Shel Pessah, הגדה של פסח, Jerusalem - Baghdad, 1934
[Only Ed.] R. Kayam Kadish ben Kayam Kadish, Ma'amar Kadishin ‘al Hoshen Mishpat, מאמר קדישין, Prague, Moshe Katz, 1764
[Woodcuts] Anonymous - Leo Michelson, Illustrator, Sefer ha-Yashar, ספר הישר, Berlin, Rosenthal & Co., 1923
[Only Ed.] R. Hayyim Krochmal, Rishon Mekor Hayyyim, ראשון מקור חיים, Fuerth, Joseph ben Zalman Schneur, 1697
[Holocaust - Only Ed.] Gershon Taffet, Ed., Album of Pictures - Extermination of Polish, Lodz, 1945
[First Ed.] R. Tobias Goodman, Faith of Israel, אמונת ישראל, London, John Wertheimer & Co., 1834
[Avot] R. Samuel Uceda, Midrash Shemu'el, מדרש שמואל, Cracow, Isaac ben Aaron of Prostitz, 1594
[First English Ed.] E. H. Lindo, Translator, The Conciliator of R. Manasseh Ben Israel, London, John Wertheimer & Co., 1842
[Ms.], Letter by R. Jacob Neiman , כתב מה'ר יעקב ניימן, מייסד ישיבת אור תורה , Petah Tikveh , 1977
[Ms.] , Letter by R. Israel Welz , כתב מה'ר ישראל וועלץ, Jerusalem, 1957
[Ms.] , Letter by R. Solomon Zalman Auerbach, כתב מה'ר שלמה זלמן אוירבאך, Jerusalem, 1979
[Ms.] , Novellae letter by R. Benjamin Kletsky , כתב וחוד'ת מה'ר בנימין קלצקי , Jerusalem, 1960's
[Ms.] , Letter by R. Hirsch Olshwang , כתב מה'ר צבי יהודה אלשוואנג , Chicago, 1939
[Ms.] , Letter by R. Dov Ber Abramowitz , כתב מה'ר דוב בער אבראמאוויץ, New York , 1905
[Ms.], Letter by R. Mordecai David Hamadeish , כתב ה'ר מרדכי דוד האמיידיש, Jerusalem, 1877
[Ms. - Hasidim], Letter by R. Abraham Weinberg, Admor of Slonim, כתב מה'ר אברהם ווינברג, אדמו'ר מסלונים, Tiberius, 1942
[Ms.] , Letter by R. Abraham Abuhatzira , כתב מה'ר אברהם אביחצירא, אב'ד יבנה ורמלה, Ramleh , 1973
[Ms.] , Letter by R. Jacob Meir, Chief Rabbi of Erez Israe, כתב מה'ר יעקב מאיר, רב הראשי א'י , Jerusalem, 1913
[Ms.], Selections from Psalms, פסוקי תהלים, [Germany], 18th cent.
Yeshivat Torah Hayim, Le-shanah tova tikatevu, לשנה טובה תכתבו , Jerusalem, Goldberg , [1925]
[Flier - Unrecorded] , Extra! Extra! , עקסטרא עקסטרא צום כולל אמעריקא, Philadelphia , [1891]
Receipt by R. Gedaliah Silverstone , קבלה מה'ר גדלי' סילווערסטאן , Washington, D.C. , [Ms.] , [1931]
[Ms.] , Letter by R. Zev Wolf Leiter , כתב מה'ר זאב וואלף לייטער אבד'ק פיטסבורג , Pittsburgh , 1938
[Ms.], Letter by R. Zev Wolf Roggin , כתב מה'ר זאב וואלף ראגין , Brooklyn, NY , 1931
Nikolai Aleksandrovich Rubakin, tr. Elkhanan Segal, Nahal Demah; Al Miftan Yemei ha-Benaim, על מפתן ימי הבינים ; נחל דמעה, Warsaw; Vilna, Toshea; Romm, 1900; 1902
R. Jedaiah Bedersi; R. Jacob Magid Mesharim, Behinat Olam, בחינת עולם, Shklov, Aryeh Leib Feivush, 1792
[Haskalah - Polemic - First Ed.] Tobias Feder, Kol Mehazezim, קול מחצצים, Lemberg, E. Winiarz, 1853
Calendar for 5627, לוח משנת תרכ'ז לפ'ק, Breslau, Hirsch Sulzbach, 1867
[First Ed. - Liturgy] R. S. Baer, Translator, Divrei ha-Berit , דברי הברית, Roedelheim, J. Lehrberger & Comp. , 1874
R. Eliezer b. [Meir] Aaron Saadiah ha-Kohen Ara, Seder Shevahot shel col ha-Shanah , שבחות של כל השנה, Bombay, Aaron, Jacob, and Samuel, 1887
[Circumcision], Berit Yitzhak, ברית יצחק, Bombay, Judah David Ashkenazi, 1909
[Unrecorded], Siah Mizmor; Ha-Gorolot, שיר מזמור; הגורלות, London; Warsaw, Barnett; Lebensohn, [1829]187
[Only Ed. - Math] R. Meyer of Fuerth , Yirat Shamayim, יראת שמים, Dessau, 1820
[First Ed.] R. Yidel Rosenberg, Divre ha-Yamim , דברי הימים אשר לשלמה המלך, Piotrkow (Warsaw), Cederbaum, 1913
R. Hayyim Vital; R. Abraham Jagel; R.N . Weil, (Censorship) Sha’arei Kedushah; Lekah Tov; Ma’amar, שערי קדושה – לקח טוב - חקור דין , Warsaw; Koenigsberg, Efrati & Becker, 1837, 1802
[Holocaust - Religious Zionism], Sekira ketzara le-moshav ha-mo'atza ha-merkazit, סקירה קצרה למושב המועצה המרכזית במאריאנבד , Marienbad , Agudat Jisrael , 1947
[Braille - Liturgy], The Traditional Prayerbook, Louisville, Kentucky, American Printing House for the Blind, 1962
[Only Ed.] Mordecai Menahem Kaplan, ed., The Reconstructionist , New York , Society for advancement of Judaism, 1935
[Polemic - Anti-Zionist] R. Moses Chaim E. Bloch , Me Natan Ya’akov le-Mishisah . . . , מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים, Bronx, NY, [1957]
[Only Ed.] R. Nathan b. Jacob Simeon HaKohen Adl , Mishnat Rabbi Nathan , משנת רבי נתן , Frankfurt am Main , (H. L. Broenner) , 1862
[First Ed.] R. Mordecai Ze’ev Segal Ettinger, Me’irat Einayim, מאירת עינים, Vilna, Menahem & Simha Rom, 1839
[Community] , Hazmana , הזמנה , Jerusalem , 1930's
[Only Ed.] , Illustrated children's book , בשדה ובגן , Tel Aviv , Devar, 1944
[Only Ed.] R. Nahman Nathan Coronel , Bet Natan , בית נתן , Vienna , Adalbert della Torre , 1854
[Liturgy - Ladino], Seder Minhah Erev Rosh Hodesh, סדר מנחה ראש חדש, Salonica, Bizis, 1931
[Community - Only Ed.], Tetikeit-Bericht fun der kehila fun yahr 1957, טעטיקייט-באריכט פון דער קהלה פארן יאר 1957, Mexico City, Mexico, Nidkhe Israel, [1958]
[Unrecorded - Liturgy - WW II], Prayer Book for ... American Fighting Forces, קיצור סדר תפלה, Sydney, Australia, Hogbin Coker Pty, 1943
[Only Ed.] R. Eisek Leib ben Benjamin Rosner Katz, Mamlekhet Kohanim, ממלכת כהנים, Vienna, Joseph Holzworth, 1868
[Zionism] R. Isaac Jacob Niemirower, Akademyah Yavnana’it Hadasha, אקדמיה יבנאית חדשה, Botosani, Hovevei Sefat Ivri, 1913
[Only Ed.] Isaac ben Israel Fernhof, Me-Aggadot ha-Hayyim, מאגדות החיים, Podgorze, Hamitzpah, 1908
[Only Ed.] R. Aryeh ben Jacob Hayyim Schwartz, Minhat Bikurim, מנחת בכורים, Vienna, Menorah, 1926
[Only Ed.] R. Israel Auerbach, In Memory of a Dear Soul , ציון לנפש צדיק, Jerusalem, Keren Hatora, 1930
[Ms. - Holocaust] R. Dr. Isaac Breuer, List of surviving children from Buchenwald, רשימת ילדי בוכנוואלד, Jerusalem - London, Histadrut Agudath Israel, 1946
[Community - Polemic], Kol Kore Le-Teshuva, קול קורא לתשובה!, Brooklyn, NY, Hitahdut HaRabanim, 1955
[Anti-Zionist Polemic] Neturi Karta , Al ha-Nissim , על הנסים , Jerusalem , Horev, 1957
[Only Ed.] R. Elijah Bardach, Ma'arikh ha-Ma'arakhot , מעריך המערכות, Vienna, Jacob Schlossberg, 1868
[Habad] R. Dov Ber Schneerson , Sharei Tshuvah , שערי תשובה , Zhitomir , Hanina Lipa & Joshua Hoeschel Shapira , 1864
[Kabbalah - First Ed.] R. Shalom b. Moses Buzagli , Hadrat Melekh , הדרת מלך, Amsterdam , Gerrard Johann Jenson , 1766
[Liturgy - Women - Unrecorded] Heidenheim, Safah Berurah - Psalms, שפה ברורה - לסבלונות; תהלים, Roedelheim, J. Lehrberger & Co., 1886
[Kabbalah] R. Judah b. Samuel Rozanes , Parashat Derakhim , פרשת דרכים , Zholkva , Gershon Letteris, 1799
[Only Ed.] R. Joshua Joseph Priel , Eglei-Tal , אגלי טל , Warsaw , Schuldburg, 1899
Christopher Wright, British And Irish Paintings In Public Collection, New Haven / London, Yale University Press , 2006
[Liturgy], Devash mi-Likkut me-Sefer Sekhivot ha-Hemdah, דבש מלוקט מספר שכיות החמדה, Mantua, Eleazer Shelomo, 1781
R. Abraham ben Menahem Mendel Schwab, Divrei Yosher, דברי יושר, Amsterdam, Susman, 1767
R. Ezra ben Ezekiel ha-Bavli, Tokhehot Musar, תוכחות מוסר, Istanbul - Baghdad, Jonah Ashkenazi, 1735
[Unrecorded - Calendar], Kalender vom 25. September 1832, bis den..., לוח משנת תקצ'ג לפ'ק, Breslau, Leib Sulzbach and son, 1832
[Authographed] R. Joshua Zelig ha-Levi Tarshish, Ayin Tarshish, עין תרשיש, Kovna (Kaunas), Yoslovitz, 1932
[Only Ed.] R. Mordecai Joseph Wildmann, Mei Me’ayin, מי מעין, Piotrkow, Hanokh Henokh Falman, 1911
[Kabbalah] R. Judah Ashlag, Matan Torah, מתן תורה, Tel Aviv, Judah Yerushalim, 1933
[Zionism - Unrecorded], Homily for the High Holidays, דרשה לימים הנוראים, Jerusalem, Keren Kayemet le-Israel (Jewish National Fund), [1931]
[Zionism - Unrecorded], Din ve-Heshbon 5690 - 1929-1930 , דין וחשבון תר'ץ 1929-1930, Lvov (Lemberg), Keren Kayemet le-Israel (Jewish National Fund), 1930
[First Ed.] R. Elijah of Vilna (Vilna Gaon, Gra), Torat Kohanin - Hoshen Mispat, Part II, תורת כהנים - שלחן ערוך, חושן משפט, חלק ב, Koenigsberg, א. זאמטער, 1855
[Community - Only Ed. - Unrecorded], Ausweis uber die Einnahmen und Ausgaben, Prague, Verlag der Direction des Marienbader israel.Spital, 1889
[First Ed.] Moses Seiffert, Vikhne Dvoshe di shadkhnte oder Di kunst hasene .., וויכנע דוואשע דיא שדכנטע, New York, M. Chinsky, [1900?]
[Only Ed. - Kabbalah] R. Mordecai Ashkenazi, Hakdamat Sefer Eshel Avraham , הקדמת ספר אשל אברהם, Fuerth, Model, 1701
Jakob Steinhardt , Illustrator, Book of Ruth , רות, Philadelphia, Jewish Publication Society of America, 1957
Jakob Steinhardt , Illustrator, The Book of Jonah, יונה, Philadelphia, Jewish Publication Society of America, 1953
[Haggadah - First Ed. - Kabbalah], Haggadah shel Pessah - Arba Yesodot , הגדה של פסח - ארבע יסודות, Amsterdam, Johanan Levi Rofeh and brother in law, 1783
[Hasidic - First Ed.] R. Jehiel Mechel Gold, Darkhei Hayyim ve-Shalom - Munkacs, דרכי חיים ושלום - מונקאטש, Mukachevo, Alexander Teichman, 1940
R. Joseph b. Moses Trani, She’elot u’Teshuvot Part II, שאלות ותשובות מהר'י מטראני חלק ב, Fuerth, Joseph Petchow, 1768
[First Ed.] R. Baruch Fraenkel-Teomim, Ateret Hakhamim - Responsa , עטרת חכמים, Jozefow, Solomon & Baruch Zetser, Ezekiel Renner, 1866
[Hasidic - Kabbalah] R. Hayyim of Czernowitz, Sidduro shel Shabbat, סידורו של שבת, Poryck, Solomon b. Hanina, 1818
[Polemic] R. Solomon Zalman Hanau, Zohar ha-Tevah, צוהר התיבה, Zholkva, גרשון בן חיים דוד הלוי, דוד בן מנחם מן וחיים דוד, 1755
[Only Ed. - Hasidic] R. Israel ben Baruch Hager, Ahavat Yisrael, אהבת ישראל, Oradea Mare, Benjamin Zev Rubinstein, 1943
[Only Ed.] R. Dov Baer Philipshtal, Nahalei Devash, נחלי דבש, Berlin, Levinat, 1832
[Hasidic], Talmud Bavli - Tractates Zevahim Menuhot, תלמוד בבלי, מסכת זבחים - מנחות, Slavuta, Moses Shapira, 1821
[Children's - Unrecorded], Morning Service Part I, שחרית חלק ראשון, New York, Reznick Menschel & Co., 1925
[Only Ed.] Zevi Rabinowitz, Ozar ha-Hokhma ve-ha-Medah, Vol. 1-4, אוצר החכמה והמדע, חלק א-ד, Vilna (Vilnius), Fine & Rosenkrantz, 1867
Issachar ben Mordecai ibn Susan , Ibbur Shanim , עיבור שנים ותקופות , Venice, Giovanni di Gara , 1578
[Women - Holocaust] R. Abraham Dover Kahana-Shapir, Taharot haMishpaha, פארטראג איבער טהרת המשפחה, US Zone, Germany, United Nations Relief Association, [1946]?
[First Ed.] Margaret Thomas, Two years in Palestine & Syria, London, J. C. Nimmo, 1900
[Miniature - Liturgy], Siddur Minhat Jerusalem, סדור מנחת ירושלם, Baghdad, דפוס אלישע שוחט, 1930
[Unrecorded - Non-traditional], Haggadah Shel Pessah , הגדה של פסח, Hefzi Ba, 1949
[Unrecorded - Non-traditional], Haggadah Shel Pessah, הגדה של פסח, Hefzi Ba, 1944
Two Dollar Bill - Juda Benjamin, Richmond, 1864
Sh. Katsherginski, comp., Dos gesang fun Vilner geto, דאס געזאנג פון ווילנער געטא, [Paris], Farband fun di vilner in Frankeykh, 1947
Merkaz Agudas Yisrael BEY, B'tsa'ar amok..., בצער עמוק...., Jerusalem, Defus Tsukerman, [1935]
[Holocaust] Mendel Tabatznik, comp., A new Hagadah for the Third Seder, די נייע הגדה, Johannesburg, Farlag , 1967
Marpeh le-Nefesh, מרפא לנפש, Salonika, Sa’adiah ha-Levi, 1843
[Miniature - Liturgy], Mahzor for the entire year , מחזור לכל השנה כמנהג אשכנז ופולין, Amsterdam, Hertz Levi Rofe & son-in-law Kosman, 1762
I. Elbogan, Epstein, H. Tykocinski, Devir, דביר, Berlin, Devir ve-Yiddisher Perlag, 1923
[Women] R. Dr. Lazar Münz, Ein Buch für die jüdische Ehefrau, תורת נשים, Frankfort am Main, A. J. Hoffmann, 1935
P. Livrash , Nurses in Jerusalem , [Postcard] , Jerusalem , c.1900
[Women - Unrecorded], Dress appropriately!, פרוצות, [Jerusalem], [Neutra Karte], 1960's
[Postcard] , Sabbath , בשבת , [Russia] , 1917
[Community] , Colorful receipt , שטר קבלה , Tiberius, 1923
[Only Ed.] Ahron Marcus , Geschichte der jüdischen Traditionslehre , Hamburg , M. Lessman , 1903
[Illustrated Children's Periodical], Ben Shar No. 29-30 , בן שחר , Warsaw , 1911
R. Hayyim ben Abraham ha-Kohen Horowitz, Etz Hayyim, עץ חיים, Jerusalem, Sifrei Hayyim, 1925
[Ms.], Letter by R. Samuel Hominer, כתב ה'ר שמואל הומינר, Jerusalem, 1970
The Jerusalem Post - Sunday 20 November 1977, Jerusalem, 1977
Moses Phillippson, Modah Livnei Vinah, מודע לבני בינה, Lepzig, A. Wienbrack, 1823
[Only Ed.] Judah ben Jonah Jeiteles , Benei ha-Ne’urim , בני הנעורים , Prague, Schollische Buchdruckerei, 1821
R. Moses ben Israel Isserles (Rema), Shulkhan Arukh mi-Tur Yoreh De'ah, שלחן ערוך מטור יורה דעה, Amsterdam, דפוס אברהם פרופס כ'ץ, 1778
[First Ed. - Liturgy] R. D. V. Tedesco, ed. , Formulario delle Preghiere... cinqe digiune... , סדר חמש תעניות , Livorno (Leghorn) , Moise ed Israel Palagi e Salomone Belforte , 1845
[First Ed.] R. Nathan ben Hayyim Amram, No’am ha-Middot, נועם המדות, Alexandria, Egypt, נתן בן חיים עמרם, 1865
[Only Ed. - Eulogy] R. Abraham Dov Flamm , Ein ha-Mayyim [Eulogy for R. Akiva Eger] , עין המים , Breslau , הירש זולצבאך , 1838
[Polemic - Only Ed.] R. Jacob Babani , Yashresh Ya’akov , ישרש יעקב, Nuremberg [i.e. Altona], 1768
[Liturgy - Unrecorded - Avot] M. I. Landau, trans., Gebete der Israeliten , עיון תפלה, Prague , M. I. Landau , 1850
R. David ben Solomon Altaras, Zuf Devash, צוף דבש, Pisa, Ventura di Samuel Fua , 1787
R. Yeshu’ah ben Joseph ha-Levi; R. Isaac Campton, Halikot Olam u-Mavo ha-Gemara; Darkhei ha-Gemara, דרכי הגמרא - הליכות עולם ומבא הגמרא, Amsterdam, Jan Jenson, 1754
[Ms.] R. Israel Meir Ha-Kohen (Hafez Hayyim), Hafez Hayyim with the Author's 'muga' , חפץ חיים, שמירת הלשון עם 'מוגה' מהמחבר, Warsaw - [Radun], (1893);1902
R. Isaac Eisik Wildmann (Haver), Beit Yitzhak, בית יצחק, Vilna, Gerber, 1911
[First Ed.] R. Moses Hayyim Luzzatto , Kinnaot HaShem Tzivakot, קנאת ה' צבאות , Koenigsberg, 1862
[First Ed.] R. Nathan ben Hayyim Amram , Simhat Kohen , שמחת כהן , Livorno , Israel Kushta , 1868
[Ms. - Hasidic - Women], Letter by R. E. Shapira Admor of Grodzisk & Reb., כתב מה'ר אלימלך שפירא, אדמו'ר מגרדסיק, Tel Aviv, 1955?
[Ms.], Letter from R. Samuel Walkin, כתב מה'ר שמואל וואלקין, Brooklyn, New York, 1948
[First Ed.] R. Solomon b. Jehiel Luria (Maharshal), Yam shel Shelomo, ים של שלמה על מסכת קדושין, Berlin, איצק שפייאר, 1766
R. Moses ben Solomon Ibn Habib, Shammot ba-Arez - Kappot Temarim, שמות בארץ - כפות תמרים, Karlsruhe, Wilhelm Friederich, 1766
[Kabbalah] R. Meir ibn Gabbai, Tola'at Ya'akov , תולעת יעקב, Zholkva, Gershon Letteris, 1797
Charity Box, קופת צדקה, קרן ילדנו, המפעל להצלת ילדים יהודים , Jerusalem, 1950's
Charity Box , קופת צדקה, Jerusalem, M. Salzman Co., 1930's
[Ms. - Women], Bet Din Decree by R. Zvi Pesah Frank, Rom, Horowit, כתב בית דין מה'ר צבי פסח פראנק, ר'א ראם, רי'ג, Jerusalem, 1928
[Only Ed.] R. Baruch Cohen, Shvil haZahav, שביל הזהב, New York, 1903
[Only Ed.] R. Judah Joshua Falk b. Jacob Israelit, Tedat Yisro'el, תעודת ישראל, Boston, דפוס מאססעלל בראס, 1915
[Bible - Song of Songs - Avot], Shir ha-Shirim, שיר השירים ע'פ חבצלת השרון, Philadelphia, S. Rubin & Hazan, 1905
Brass Sabbath Hanging Lamp, Europe, 19th cent.
[Poster], Jack Levine, exhibition at the Jewish Museum, New York, Jewish Museum, 1978
[Ms.], Postcard by R. Hayyim Kanievsky, כתב מה'ר חיים קניבסקי, Bnai Berak, 2001
Jewish Encyclopedia, Map showing Jewish places of interest in Manhattan, New York, Jewish Encyclopedia, early 20c.
N.Y. World's Fair Corp., 2 postcards of the American Israel Pavilion , New York, NY World's Fair Corp., 1964
X-Libris of the Mehlman Library collection, ספרית מהלמן, Israel, 1971
4 postcards of Hasidic boys, Austria, BKW, early 20c.
X-Libris by Ilya Schor, New York, mid 20c.
[Commerative Ceramic Plate], Republic of Israel, Newark, New Jersey, Newark Stores Inc., 1948
[Women] Diamond Crystal, The Jewish Housewife's Guide, Laws for making meat kosher & other important , New York, Joseph Jacobs Jewish Market Org., c. 1951
Tzedaka Box of R. Meir Baal Hanes Kolel Chibat, צדקה גדולה - ר' מאיר בעל הנס, New York, Novelty Can Co., mid 20c.
[Haggadah - Illustrated], Passover Haggadah, הגדה של פסח, Tel Aviv, יבנה, 1955
[First Ed.] Nathan Goldberg, Hebrew-English Dictionary for Young Readers, מלון לקורא הצעיר, New York, Ktav, 1958
Marc-Alain Ouaknin, Symbols of Judaism - 2nd impression, Paris, Editions Assouline, 1997
[First Ed.] Sol Scharfstein, The Book of Passover, New York, Ktav, 1953
[Illustrated] Heiman HaYerushalmi, Shvivei Yerushalayim, שביבי ירושלים, Jerusalem, Monzon, 1953
[Women - LKiturgy] M.H. Bresslau, ed., Devotions for the Daughters of Israel, New York, Bloch, 1926
Y. Zalmona, Boris Schatz, Jerusalem, Keter Publishing, 1985
Editor Natalia Berger, Where Cultures Meet - the Jews of Czechoslovakia, Tel Aviv, Beth Hatefutsoth, 1990
[Illustrated], Book of Esther, מגילת אסתר, Israel, Sifriat Poalim, 1964
various contributors, The Ashkenazi Haggadah, הגדה של פסח, New York , Harry N. Abrams, 1985
Jewish Community Museum, 50 Treasures, San Francisco, Jewish Community Museum, 1984
Sotheby's, 2 Sotheby's catalogues, New York and Tel Aviv, Sotheby's, 1986 ,1997
Shalom Sabar, Mazal Tov - Kol Sasson, Jerusalem, Israel Museum, 1993
Edited by R. Philip Hiat, Visual Testimony: Judaica fom the Vatican Library, Miami, Center for Fine Arts, 1987
Charles Berlin, Editor , The Range of Yiddish - Catalogue of Harvard Colleg, Cambridge, Harvard College Library, 1999
[Unrecorded] Memshelet Palestina, Pekudot:, פקודות, Jerusalem, 1932
B. Manischewitz Co., Tempting Kosher Dishes , בא'טאמ'טא אידישע מאכלים, Cincinnati, B. Manischewitz Co., 1930
Anonymous, Sefer ha-Yashar, ספר הישר, Jozefow, דוד סעדי' ישעי' וואקס, 1849
[Only Ed. - Hasidim] R. Reuben Hayyim Weinberger, Yehi Reuben, יחי ראובן, Mukachevo, Eliezer Jehiel Kalish, 1937
R. Isaac Aboab, Menorat Hamaor (“Candlestick of Light”), מנורת המאור, Frankfort am Main, David Jakob Karnow, 1743
[Liturgy], Sefer ha-Hayyim; Ma'aneh Lashon, ספר החיים; מענה לשון, Fuerth, איצק בן ליב ב'ב [בוכבינדר] , 1767; 1766
[Liturgy - Kabbalah] R. Solomon Zalman London, Tikkun Shelomo, תקון שלמה, Amsterdam, יוחנן לוי רופא ובנו בנימן, 1815
[Only Ed.] R. Jedaiah Bedersi (ha-Penini), Behinat Olam , בחינות עולם ע'פ ילדי הזמן, Prague, Joseph Emmanuel Diesbach, 1786
[First Ed. - Liturgy] R. Hananiah Eliakim Rieti, Mekiz Redumim, מקיץ רדומים, Mantua, Moses & Samuel di Modena, 1648
[Only Ed.] R. Abraham Loewenstamm, Kodesh Hillulim , קדש הלולים, Amsterdam, David b. Jacob Proops, 1819
[Only Ed.] R. Judah Loeb Spira, Ha-Rechasim le-Bikah, הרכסים לבקעה, Altona, Samuel and Judah Bunn, 1815
[Only Ed. - Liturgy] R. Elisha (Mercado) Habillo, Pat Lehem, פת לחם, Livorno (Leghorn), Jacob Nunes Vais & Raphael Meldola, 1794
[French Judaica] R. Solomon Nissim Algazi, Lehem Setarim, לחם סתרים, Strasbourg, Jonae Lorenzii, 1777
[Only Ed.] R. Isaac Hadad, Toledot Yitzhak, תולדות יצחק, Livorno (Leghorn), Antonio Santini e compagni, 1761
[Only Ed.] R. Isaac Zekel Etthausen, Or Ne'elam; Ur Lo be-Zion , אור נעלם; אור לו בציון, Karlsruhe, Wilhelm Friederich Lotter, 1765
R. Hayyim b. Israel Benveniste, Keneset Ha'Gedolah, כנסת הגדולה - חושן משפט, Fuerth, יוסף בן זלמן שניאור, 1692
[Haggadah - Illustrated] Rabbi Jacob Joseph School, Haggadah Le'Leil Shemurim, סדר הגדה לליל שמורים, New York, Hebrew Publishing Co., [1935]
R. Isaac ben Moses Rumsh, Megillat Esther ha-Sheniyah, מגלת אסתר השניה, Vilna, Judah Leib Lipman, 1884
[Psalms], Sefer Tehillim im Perush Ollelot Yehudah , ספר תהלים עם פירוש עוללות יהודה , Satu-Mare , מאיר ליב הירש , 1926
[Only Ed.] R. Moses Asher of Wasilishki , Matsevet Moshe , מצבת משה, Jerusalem , 1908-1910
R. Solomon b. Aderet (Rashba), Hidushei haRashba, חדושי הרשב'א, Berlin [i.e. Warsaw], P. Lebensohn, 1859; 1858
[Unrecorded], Hamisha Humshei Torah - Part II , חמשה חומשי תורה, שמות, Casablanca, L'Ideale, 1950?
[Only Ed.] R. Isaac Abo, (Historia) History of the Jews in Morocco , היסטוריה דליהוד דלמארוק' בלערבייא, Casablanca, Razon, 1953
[Only Ed.] Herbert Sidebotham, British Policy and the Palestine mandate, our proud privilege, London, Ernest Benn, (1929)
[Only Ed.] R. Uri Moinester, Sanya Divei, סניא דיבי, Brooklyn, Moinester, 1937
[First Ed. - Women] R. Elijah Hayyim Nesher , Halihot haBayit , הליכות הבית , Jerusalem , המסורה, 1950
Henry Lefkowitch, Idishe un Hebreʼishe lieder: folḳ un natsyonal, אידישע און העברעאישע ליעדער, New York, [Alpha Press], 1917
[Communism] , Constitution , קאנסטיטושאן און אמענדמענט צו די קאנסטיטושאן , Brooklyn, New York , (1950)
[Ms.], Letter by R. Abraham Isaac Edelman, כתב מה'ר אברהם יצחק עדעלמאן, Bronx, NY, 1935
[Ms. - Religous Zionism] , Letter by R. Moses Zevi Neria , כתב מה'ר משה צבי נריה , Kefar Haroeh , 1972
Hevrat Mazhirei Shabbat , Kinus Gadol , כינוס גדול , Jerusalem , Defus Avigdor Katzburg , 1940
R. Joseph b. Isaac Ibn Ezra , Azmot Yosef , עצמות יוסף , Fuerth, Itzik Buchbinder , 1767
[Zionism - Only Ed.] , Ha-Loham , הלוחם, Tel Aviv , Irgun Zeva'i Le'ummi , 1948
[Hasidim] R. Moses ben Abraham ha-Kohen , Kohelet Moshe , קהלת משה , Zolkiew (Zholkva) , Saul Meyerhoffer , 1848
[Liturgy - Unrecorded] , Seder Hoshanot , סדר הושענות , Berlin , H. Itzkovski , 1903
[Polemic- Only Ed. - Unrecorded], Hillul Hashem Norah ve-Ayom , חלול השם נורא ואיום, Jerusalem , Neturei Karta , 1945
Jewish Museum of London , Treasures of Jewish Heritage , London , Scala Pub. , 2006
[Liturgy] , Mahzor , מחזור, Vienna , Josef Adler von Kurzbach - [Anton Schmid] , 1791
Rev. Dr. Moses Mielziner , The Jewish Law of Marriage And Divorce , New York - Cincinnati , Bloch Publishing , 1901
[Holocaust] Gerald Green, The Artist of Terezin, New York, Hawthorn Books, (1978)
[Haggadah - Illustrated], Haggadah Shel Pessah, הגדה של פסח, Tel Aviv, Sinai, 1951
[First Ed. - Hasidic] R. Israel Friedmann, Irin Kedishin Volume III, עירין קדישין תליתאה , Mielec, פ' קאוואלעק, הוסיאטין, 1914
[Hasidic - First Ed.] R. Zadok ha-Kohen of Lublin, Zidkat ha-Zaddik , צדקת הצדיק, Lublin, Moshe Schneidmesser, 1902
[Only Ed.] R. Dov Ber Abramowitz, Ktav ha-Dat , כתב הדת, New York, Eliakum Senzor, 1900
[Avot - Only Edition] , Mikhtav Eliyahu, מכתב אליהו , Hamburg, Thomas Rose, 1715
[Only Ed. - Haskalah] Marcus G. Levisohn, Ma'amar ha-Torah ve-ha-Hokhma , מאמר התורה והחכמה, London, Moshe & Partners, 1711
[Community - First Ed. - Gra], Regulations and Approbations, ספר התקנות והתעודות לבית מדרש אליהו , [Jerusalem], [1910]?
[The R. Azriel Hildesheimer Copy], Si’ah Yizhak, Part I , שיח יצחק, Livorno (Leghorn), Moses Athias, 1766
10 postcards of Gedolim , Tel Aviv, Sinai, mid 20th c
[Anti-Zionist Polemic] Ge’onei ha-Eretz, Anti-Zionist – Kuntres Da’at Torah, קונטרס דעת תורה, Jerusalem, Da'at, 1967
[Polemic - Anti Zionist] Neturei Karta, El ha-Jareh ve-Hared, אל הירא וחרד, Jerusalem, Eidah ha-Hareidit, [1961]
[Anti Zionist Polemic] R. Issachar Baer Kahan, Kunteres Shav lehem Mashkimi Kum, קונטרס שוא לכם משכימי קום, [Brooklyn], 1960's
[First Ed. - Map] Samuel ben Abraham Zevi Klein, Erez Israel, ארץ ישראל, Vienna, Menorah, c. 1921-22
[Only Ed.] R. Abraham Jacob Gershon Lesser, Ohel Mo'ed , אהל מועד, Chicago, Naftali Gensher, 1897
[Community - Only Ed.], Letter by R. Ezekiel Sarna , כתב מה'ר יחזקאל סרנא, Jerusalem, 1940's
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Pinchas Menahem Alter, Admor of Gur, כתב מהאדמו'ר מגור, Jerusalem, 1967
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Israel Jacob Fisher, כתב מה'ר ישראל יעקב פישר, Jerusalem, 1988
[Ms.], Letter by R. David Pavorky , כתב מה'ר דוד פוברסקי, Bnei Berak, 1981
[Only Ed.] R. Joseph Hess, Ben Porat Yosef, בן פרת יוסף, Fuerth, Itzik Zirndorfer, 1796
[First Ed.] R. Dov Ber Karasik, Meir Enei Sofrim, מאיר עיני סופרים, Lvov, S. L. Kugel, Lewin, 1863
R. Malachi ben Jacob Kohen, Shivhei Todah, שבחי תודה, Livorno, Abraham Meldola, 1743
[Only Ed.] R. Isaac Rabbinowitz of Czenstochwa, Nidvot Pi, נדבות פי, Berlin, M. Poppelauer, 1863
One Israel Pound, לירה ישראלית אחת, Israel, Bank Leumi le-Israel B.M., mid 20c.
[Ms.], Letter by R. Ovadia Yosef , כתב מה'ר עובדיה יוסף, Jerusalem, 2002
[First Ed.] R. J. D. Eisenstein, Ozar Massa'ot, אוצר מסעות , New York, J. D. Eisenstein, 1926
[First Ed.] R. J. D. Eisenstein, Ozar Dinim u-Minhagim - Jewish Laws and Customs, אוצר דינים ומנהגים, New York, J. D. Eisenstein, 1917
[First Ed.] R. Moses Sofer, Hatam Sofer Responsa, Part VI, חתם סופר, חלק ששי, Vienna - Pressburg (Bratislava), (Heinrich Sieber's), 1864; 1872
[Bible] R. Isaac Leeser, Translator, Twenty-Four Books of the Holy Scriptures, תורה נביאים כתובים, New York, Hebrew Publishing Co., 1909
[Liturgy - Avot - Miniature] , Israels Gebete , מנחה קטנה, Wolf Pascheles , 1877
[Bible] Yehezkel Shemtov David, translator, Sharh Hamisha Humshe Torah/Sefer Bereishit, שרח חמשה חומשי תורה, ספר בראשית, Bombay, Hebrew and English Press, 1889
Montefiore Theological College , Yehudith: the organ of the Judith Lady Montefior, יהודית: קובץ דו-שנתי , Ramsgate, Va'ad ha-Yeshiva , 1940
R. Isaac ben Solomon Farhi, Matok mi-Devash, מתוק מדבש, Michalovce, J. Schonfeld, 1936
[Holocaust - U.S. Armed Forces] , Prayer Book , New Year and Day of Atonemant , New York , National Jewish Welfare Board , (1943)
[Dutch Judaica], Orde van den dienst bij den buiten , Amsterdam, Van Creveld , 1926
[Community - Only Ed.], Pegishat khevre ve-ohade ha-khug, פגישת חברי ואוהדי החוג, Ramat Gan, Iriyat Ramat Gan, 1964
[Avot] R. Judah ben Haninah Zelig of Gloga , Kol Yehudah , קול יהודה , Fuerth, Joseph and Mendel Baer , 1769
[Ms.], Letter by R. Shimon Brenner, כתב מה'ר שמעון ברענער, Brooklyn, NY, 1945
[First Ed.] R. Meir Abulafia, Yad Remah; Shitah Mekubbezet, Part I, יד רמ'ה; שיטה מקובצת בבא בתרא - כרך א, Salonica, דפוס מרדכי נחמן ודוד ישראליג'ה, 1790
[Only Ed.] R. Gedaliah Heilpern, Mei Gabe, מי גבא, New York, Zenser, 1914
[Only Ed.] Judah David Eisenstein, Ozar Zikhronotai, אוצר זכרונותי, New York, 1929
[Kabbalah] R. Judah (Yidel) Rosenberg, Nifla'ot ha-Zohar, נפלאות הזהר, Montreal, City Printing Co., 1927
[Ms.], Letter by R. Zvi Pesah Frank, כתב מה'ר צבי פסח פראנק, Jerusalem, 1942
[First Ed.] R. Samuel ben Joseph, Olat Tamid, עולת תמיד, Amsterdam, David de Castro Tartas, 1681
R. Moses Isserles; R. Eliezer ben Joshua of Shevra, Dammesek Eli’ezer , דמשק אליעזר - תורת חטאת הקצר, Wilhermsdorf, Hirsch ben Hayyim, 1718
[First Ed.] R. Judah A. Modena, Midbar Yehudah , מדבר יהודה, Venice, Daniel Zaniti, 1602
[First Ed.] R. Eliezer Ashkenazi, Peirush Megillat Esther Yosef Lekah, פירוש מגלת אסתר יוסף לקח, Cremona, Christopher Draconi, 1576
[Only Ed.] R. Samuel Aripul, Aggadat Shemu'el , אגדת שמואל, Venice, Juan DiGara, 1576
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Zevi Hirsch [Ungar] of Dombrova, כתב מה'ר צבי הירש אונגער מדאמבראוו, Dombrova, 1813
[Ms. - Liturgy], Liturgical poetry and supplications, שירים תפילות ותחנונים, North Africa or Mid-East, 19th cent.
[Ms. - Unrecorded], Divan, דיואן, [Yemen], 18th cent.
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Solomon Halberstam, Admor of Bobov, כתב מהדמו'ר מבאבוב, Brooklyn, 1971
[Ms. - Women], Letter by R. Shimshon Arenstein, כתב מה'ר שמשון ארענשטיין, אב'ד קאליש, Kalisch, 1893
[Ms.], Letter by R. Eliakim ha-Kohen Schwerin-Goetz, כתב מה'ר אליקים געץ הכהן שווערין, Baja, Hungary, 1799
[Ms. - Hasidic], Letter by Admor of Dej, R. Ezekiel Panet , כתב מהאדמו'ר מדעעש, Dej, 1916
[Ms. - Kabbalah], Kabbalistic evening prayer book, קריאת שמע על המיטה ועוד, North Africa, 19th cent.
[Ms.] R. Raphael Isaiah Azulai, Last Will of the HIDA, צוואת ושטר עיסקא החיד'א, Livorno (Leghorn), 1806